Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése

KÍNÁLATUNKBÓL

Facebook

Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

Kötelmek

Kötelmek, szerződések joga az új Ptk.-ban

3 600 Ft

időszaki

Időszaki elszámolású ügyletek számlázási szabályai július 1-től

4 725 Ft helyett

3 675 Ft!

mt. 2014

Munka Törvénykönyve 2014

10 290 Ft helyett

7 350 Ft

új ptk

Az új Ptk. és Ptké. kommentárja

19 950 Ft

Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó)

32 550 Ft

Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez

(Complex Kiadó)

15 645 Ft

számvitel nagy

A számvitel nagy kézikönyve

25 190 Ft

üresek

Üresek városa -

A Vándorsólyom kisasszony folytatása!

3 490 Ft helyett

2 790 Ft

nemzetközi jpg

Nemzetközi jog

6 090 Ft

néhai

A néhai Mr. Shakespeare

3 990 Ft helyett

3 390 Ft

Közbeszerzésről

A közbeszerzésrő másképp

Ára: 4 950 Ft

helyett 4 210 Ft

római jog

Római jog

Ára: 6 500 Ft

helyett 5 525 Ft

 

Szűrés

VTSz/SzJ

Újkor


Termék sorrend módosítás:


-20%
ERDÉLY VÁROSAI A XVIII-XIX. SZÁZADBAN

Szerző: Sonkoly Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2001

 

Létezett-e a Habsburg Birodalomban, autonóm jogi egységként betagolódó Erdélyi (Nagy) Fejedelemségben önálló városrendszer, és ha igen ez mely irányba integrálódott a XIX. századtól kezdve, mikor a nemzetállam építésének kora Közép-Európát is elérte? Milyen történeti városdefiníció segítségével ragadható meg az adott korszak és terület sajátos településhálózata? Miben áll az egyes városok különállása, és főleg, hogyan adaptálja a különálló városi jelleg az egységesítő jogi, gazdasági, kulturális, társadalmi tendenciákat, melyek egyrészt a központi hatalomtól, másrészt az új, "privilégiumok feletti" egységtől, a nyelvi etnikumtól érkeznek?

A szerző a három kérdéskört más és más történészi szemlélettel és módszerrel közelíti meg, állandó párbeszédet folytatva a történetírói hagyománnyal. Az urbanizáció folyamatának a hosszú időtartamban elhelyezkedő demográfiai szempontú elemzését, a makroperspektívában egy komplex történeti városdefiníció kialakítása felé tett erőfeszítések egészítik ki.

A záró fejezetben a városhoz (itt Kolozsvárhoz) kapcsolódó fogalmi struktúrában, a szemléletben, és főleg az idő és térdefinícióban zajló változásokat követi nyomon a szerző, a történeti szereplők jelentéstulajdonításainak elemzését részesítve előnyben. Egy eljövendő átfogó erdélyi várostörténet alapját képezheti e munka.

 
2 250 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2012.08.15
A készlet erejéig!
-25%
ERDÉLYI SZÁSZOK ÉS MAGYAROK

Szerző: Pukánszky Béla

Attraktor Kiadó Kft., 2003

 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2012.09.02
A készlet erejéig!
-10%
ETHNICITY, PROPAGANDA, MYTH-MAKING

Studies on Hungarian Connections to Britain and America. 1848-1945

Szerző: Frank Tibor

Akadémiai Kiadó, 1999

 

Containing over twenty essays on various forms of thought control, censorship, propaganda, and myth-making, this book describes defining patterns of thinking that relate to ethnocentrism, nativism and nationalism, in and out of East-Central Europe, the Habsburg Monarchy and Hungary. Based upon extensive archival research in both Europe and the United States, the volume consists of well-documented historical case-studies in three large areas. The author argues that the individual chapters present a consistent pattern as they reveal the overarching social psychological and political structures of the society that produced them. From a variety of sources it becomes evident that these, often repetitive, patterns of the East-Central European mind are historically and psychologically rooted in the political culture and should be remembered accordingly, today and tomorrow. The book is intended as a reminder that repressive efforts could easily continue under democratic, open political and social structures in similar though different fashion than under previous, closed structures. The volume should help introduce the reader into the historical creation of Hungarian identities and images.

 
8 400 Ft
Akció: 7 560 Ft
Kezdete: 2013.11.20
A készlet erejéig!
-10%
EURÓPA-TERVEK (1300-1945)

Szerkesztette: Németh István

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2001


A tanulmány- és dokumentumkötet a történeti Európa-tervek számbavételével régi és nagy hazai adósságot törleszt. Magyarul első ízben elemzi és közel kétszáz dokumentummal - a görögöktől a reneszánsz, a felvilágosodás és a romantika Európáján keresztül - támasztja alá a tervek és szándékok megvalósulását. A kötet zöme a 19. század második felétől 1945-ig terjedő időszak rendkívül szövevényes és eltérő érdekekből táplálkozó integrációs törekvéseit mutatja be elsődleges levéltári forrásokra, valamint a külföldi és a hazai szakirodalomra támaszkodva. A kötet lapjain nagyhatalmi ambíciók és alkuk, áldozatos integrációs magántörekvések is megelevenednek és számos tanulságot kínálnak. Legfőképpen azt, hogy az európai integráció ügye nem napi divat, hanem mélyen gyökerező gazdasági, politikai és biztonsági szükségszerűség. Magyarország pedig a nyugat-európai és közép-európai terveknek nemcsak részese volt, hanem számos, nemzetközi tekintélyű elméleti és gyakorlati személyiséggel járult hozzá az európai egyesüléshez.

 

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2013.11.10
A készlet erejéig!
EZERNYOLCZSZÁZ-NEGYVENNYOLCZ

Szerzők: Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor

Pytheas Kiadó

 

Az 1848/49-iki magyar szabadságharc története képekben

 

Jókai Mór, Bródy Sándor és Rákosi Viktor által szerkesztett kötet, amely ezer illusztráció: egykorú képek, okiratok, eredeti kézírások, ereklyék, nevezetes nyomtatványok, kiáltványok, művészi emlékek segítségével meséli el és mutatja be az 1848/49-es magyar szabadságharc történetét.

 
15 000 Ft
-20%
FEJEZETEK AZ ÚJ- ÉS JELENKORI MAGYAR TÖRTÉNELEMBŐL

Szerzők: Csapó Csaba, Dobszay Tamás, Varga Zsuzsanna, Zeidler Miklós

Szerkesztette: Gergely Jenő

L’Harmattan Kiadó, 2006

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2012.08.15
A készlet erejéig!
FERENCZY ISTVÁN (1792-1856)

Szerző: Meller Simon

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

A Pytheas Kiadó az 1885 és 1920 között megjelent teljes sorozat hiteles másolatait készíti el egyedi kivitelben. Jelenleg 19 kötet kapható a teljes sorozatból (36 kötet).

 
7 900 Ft
-25%
GÖRGEY ARTHUR

Szerző: Pethő Sándor

Attraktor Kiadó Kft., 2006

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2012.09.02
A készlet erejéig!
-20%
 HAGYOMÁNY ÉS ÁTALAKULÁS - ÁLLAM ÉS BÜROKRÁCIA A DUALISTA HABSBURG MONARCHIÁBAN

Szerző: Somogyi Éva

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A kötet a szerző az elmúlt évtizedben írott tanulmányaiból ad válogatást. Az írások egyik része a dualista Habsburg Monarchia sajátos állami intézményeit vizsgálja; főképpen a két ország parlamentjéből választott ún. közösügyi bizottságok, a delegációk működésének feltételeit, alkotmányos ellenőrző szerepüket és e funkciójuknak az intézmény lényegéből adódó korlátait.

A tanulmányok nagyobb része azt igyekszik bemutatni, hogy a magyar állampolgárságú bürokrata elit hogyan helyezkedett el a közös birodalom hatalmi rendszerében. Kik voltak azok az emberek, akik Bécsben hivatalt vállaltak? Személyükben és felfogásukban egyszerűen az összbirodalmi tradíció folytatói, vagy egészen másfajta emberek, akiknek identitását egyre inkább a két ország paritására épülő dualista Monarchia iránti lojalitás szabta meg? Az első évek bizonytalankodása után hogyan épült bele a magyar honos tisztviselői kar az új államrendszerbe? A magyarok megjelenése a közös kormányzatban hogyan hatott a közös intézményekre, és miként alakította át azok tradicionális „nemzetfelettiségét”, azt, amit a „Ballhausplatz szellemének” szoktunk nevezni. Mennyire és milyen mértékben vált polgárivá a magas tisztviselői kar az évtizedek során? Tehát az írások a hivatalnokok társadalmi hátterét, nemzeti identitásuk alakulását vizsgálják, szélesebben értelmezve pedig azt, hogy a közös intézményekkel együtt, azokkal kölcsönhatásban létrejött-e egy közös, összbirodalmi elit.

 
2 150 Ft
Akció: 1 720 Ft
Kezdete: 2012.08.16
A készlet erejéig!
-15%
HALÁL A SZÁZADFORDULÓN

Szerző: Lakner Judit

História - MTA Történettudományi Intézete, 1993

 

Ez a könyv a halálnak sajátos – budapesti – urbanizációját járja körül a haldoklástól a temetésig. Dolgozatok lazán illeszkedő füzére a századforduló bombasztikus, zokogó népünnepélyeiről, a nagypolgári temetésekről, proletár temetési álmokról, a temetkezési üzletről, a temetők kilakoltatásáról és felemelkedéséről, a holttesttől való viszolygásról, no és a tetszhalálról.

 
190 Ft
Akció: 162 Ft
Kezdete: 2012.08.06
A készlet erejéig!
-20%
HATALMI POLITIKA KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Szerző: Németh István

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

1815–1945 között a német és osztrák-magyar Közép-Európa-politika változó történelmi funkciót szolgált: biztonságpolitikai alternatívát a Kelettel, vagyis Oroszországgal szemben. A Közép-Európa gondolat összefonódott a nagy-német eszmeiséggel is, amely a vámegységet, a szabad kereskedelmet és az össznémet vasúthálózat kiépítését szorgalmazta. Jelentette Anglia békés gazdasági versenyben való legyőzését, az európai béke konszolidálását, majd egy közép-európai föderációt Bismarck kis-német megoldásával, illetve az Egyesült Államok és Oroszország túlsúlyával szemben. Számításaik szerint a Közép-Európával megerősödött Németország pedig negyedik világhatalommá válhat Nagy-Britanniához, Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz hasonlóan.

 

Az első világháborúban a Német Birodalom és Ausztria-Magyarország szoros szövetségére épülő elképzelés azonban meghiúsult a német katonai vezetés nyomása miatt. A két monarchia szorosabb együttműködésének végül is gátat szabott az első világháború folytatásáról, illetve a megszállt Lengyelország sorsáról folytatott vitájuk. 1918 nyarán létrejött megállapodásuk pedig már hatástalannak bizonyult.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2012.08.16
A készlet erejéig!
HORVÁTH MIHÁLY (1809-1878)

Szerző: Márki Sándor

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

A Pytheas Kiadó az 1885 és 1920 között megjelent teljes sorozat hiteles másolatait készíti el egyedi kivitelben. Jelenleg 19 kötet kapható a teljes sorozatból (36 kötet).

 
7 400 Ft
-15%
 ISKOLA, GYERMEK ÉS TANÍTÓI IDEÁL A 19. ÉS 20. SZÁZAD FORDULÓJÁN

Szerző: Baska Gabriella

Gondolat Kiadó, 2011

 

A dualizmus időszaka sokféle forrást nyújt a történeti kutatók számára, ezek megismerésével és feldolgozásával egyre árnyaltabb képet kaphatunk a korszak eseménytörténetéről éppúgy, mint az emberek mentalitásáról, gondolkodásmódjáról. Ennek a neveléstörténeti kutatásnak ez utóbbi volt az elsődleges célja. Egy a századforduló Magyarországán élt néptanító élettörténetének nyomain és a róla megemlékezők forrásértékű szövegein keresztül azt vizsgáltuk, rekonstruálható-e a fennmaradt töredékekből egy életút, illetve milyen kép él a korszak emberének fejében a tanítói szakmával-hivatással kapcsolatban és hogyan próbálja befolyásolni az erről folyó korabeli párbeszédet. A tanítói hivatás vizsgálata egyben az iskola világának illetve a gyermek és a gyermekkor összefüggéseinek megértéséhez is hozzásegíthet.

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2012.08.11
A készlet erejéig!
JÓSIKA MIKLÓS (1794-1865)

Szerző: Dézsi Lajos

Pytheas Kiadó

 
8 200 Ft
-20%
 KAPCSOLATOK ÉS KERESZTUTAK. HORVÁTOK, SZERBEK, BOSNYÁKOK A NEMZETÁLLAM VONZÁSÁBAN

Szerző: Ress Imre

L’Harmattan Kiadó, 2004

 

A tanulmánykötet a szerb és horvát nemzeti mozgalom adottságainak, célrendszerének alakulását, a Habsburg-monarchiával kapcsolatos elképzeléseinek formálódását, a nemzetállami törekvések megjelenését, és azok magyar fogadtatását követi végig az 1848-as forradalomtól az 1880-as évek közepéig. A délszláv nacionalizmusok integratív és exkluzív vonásainak elemzése mellett bemutatja a korszak meghatározó szellemi áramlatának, a liberalizmus recepciójának jellegzetességeit, a nemzeti léthelyzetből fakadó torzulásait és hatását a délszlávközi és szomszédsági kapcsolatokra. A harmadik tematikai egységet alkotó tanulmányok a 19. század legjelentősebb délszláv-szakértőjének számító magyar politikus, Kállay Béni nézetrendszerét, boszniai tevékenységét és a muzulmánok nemzeti önazonosságának kérdéseit tárgyalják.

 
2 250 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2012.08.22
A készlet erejéig!
-10%
KÉPZELT TÖRTÉNELEM

Szerző: Gerő András

ELTE Eötvös Kiadó, 2004

 

A Képzelt Történelem a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetével foglalkozik. A személyek, az idő és a tér metszeteiben elemzi azt a világot, ami Ferenc József alatt páratlan erejű Kossuth kultuszban, a kis Magyarországon a Nagy-Magyarország gondolatban, az orosz megszállás alatt hivatalos függetlenségi szimbolikában nyilvánult meg. Az egyik amúgy ténylegesen zajló történelem mellett másik történelemről szól. Egyszóval arról,ami a nemzetvallás kiépülését, működését, tartalomváltozásait jellemezte. Talán segít abban, hogy többet tudjunk arról: mi a magyar.

 
6 500 Ft
Akció: 5 850 Ft
Kezdete: 2012.09.03
A készlet erejéig!
-15%
KISIKLOTT TÖRTÉNELEM

Közép- és Kelet-Európa a hosszú 19. században

Szerző: Berend T. Iván

História – MTA Történettudományi Intézete, 2003

 

A 19. század döntő periódus az újkori közép- és kelet-európai történelemben. Ez a korszak rejti a terület viharos 20. századi történelme és a jelenkori változások jobb megértésének kulcsát. Ahogy azt kiváló kollégáim is állítják: „A legtöbb, amit a történészek tehetnek, hogy kapcsolatot létesítenek a múlttal, és ezáltal rávilágítanak a jelen problémáira és a jövő alternatíváira.” A jelen volt az, ami engem is ösztönzött, amint a régió nemzeteinek karavánja ismét mozgásba lendült. Közép- és Kelet-Európa népei – mint már oly sokszor a jelenkori történelem során – drámai átalakulások időszakába csöppentek. Ideáik és a követendő minta ismét Nyugaton keresendő, akárcsak a 19. században – a történelmi párhuzam világosan felismerhető.

 

Részlet a kötet Előszavából

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2012.08.06
A készlet erejéig!
KLAUZÁL GÁBOR

Szerző: Szmollény Nándor

Pytheas Kiadó

 

Ez a mű a mai napig az egyetlen kiadvány, ami átfogóan tárgyalja Klauzál Gábor életét. A könyv Klauzált elsődlegesen, mint az első magyar kereskedelmi minisztert mutatja be. Nagy alapossággal tárgyalja azokat a gazdasági témákat, amelyekkel a reformkorban, 1848-ban, majd a kiegyezéshez vezető úton Klauzál Gábor foglalkozott. Emellett részletesen bemutatja a reformkori országgyűlések kiemelkedő szónokaként, és az 1848. március 15-i események egyik főszereplőjeként is…”

 

Az első magyar kereskedelemügyi miniszter és közgazdasági reformküzdelmeink.

 

“Klauzál Gábor (1804-1866) emlékének a megőrzése, és felelevenítése a mai kor számára, születésének 200. évfordulóján, 2004-ben merült fel bennem elemi erővel.

Éreztem, hogy a haza e nagy fiának jelentőségét csak a konkrét tények megismerése és közkinccsé tétele által ismerhetjük fel. Míg kortársairól, és a Batthyány-kormány más tagjairól bőséges irodalom áll rendelkezésre, addig Klauzálról alig található ilyen. Így kezdtem anyagokat gyűjteni a róla szóló megemlékező előadásokhoz. Ebben az egyik legnagyobb segítség Szmollény Nándor könyve volt.

 
1 500 Ft
KLAUZÁL GÁBOR, IRATOK, BESZÉDEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

Szerző: Dobos Károly

Pytheas Kiadó

 

A kötet Klauzál Gábor emlékét ápolja eredeti forrásanyagok megjelentetésével. Az anyagot a Klauzál Gábor Társaság tagjai gondozták. Az összes anyag 74 évet ölel fel. 1832-től 1906-ig olvashatóak a szövegek.  A reformkori követi jelentések kézirataitól 1906-ig nyelvünk folyamatosan változott. Alapelvünk az volt, hogy ragaszkodtunk az eredeti szövegek írásmódjához, azokat szöveghűen közöljük.

 

…Klauzál Gábor követi munkájából hármat közlünk. Az 1832-es szegedi keltezésű Klauzál Gábor és Kárász Benjámin által benyújtott javaslat a nemes Csongrád vármegye közgyűlésén ugyan megbukott, de mégis a népképviseleti eszme megvalósításának első gyakorlati tervei közé tartozik. Az úrbéri ügyekről szóló vélemény haladó, liberális tartalmát a megye konzervatív nemessége nem tudta megváltoztatni. Az 1834-es követi jelentés Klauzál Gábortól olvasható, mely országgyűlés alatt Klauzál Gábor, Csongrád vármegye követe az ellenzék egyik legkiemelkedőbb alakja. Klauzál volt Kossuth lapjának tudósítója is.

Az 1840-es követi jelentést Klauzál Gábor és Kárász István jegyzi. Itt mutatjuk be az 1840-es országgyűlési feliratot is a magyar nyelv tárgyában.”

 

Az 1840-es követi jelentést Klauzál Gábor és Kárász István jegyzi. Itt mutatjuk be az 1840-es országgyűlési feliratot is a magyar nyelv tárgyában.

 

 
2 200 Ft
-15%
KLIÓ SZOLGÁLATÁBAN

Válogatott történelmi tanulmányok

Szerző: Mályusz Elemér

Szerkesztette: Soós István

MTA Történettudományi Intézete, 2003

 

Mályusz Elemér (1898–1989) a 20. századi magyar történetírás egyik meghatározó egyénisége volt. Univerzális tehetsége révén hét évtizedig tartó gazdag pályafutása során alig akadt a magyar politika-, társadalom-, gazdaság- és kultúrtörténetnek olyan területe, melynek ne lett volna művelője, igen magas színvonalon. Történeti érdeklődése fiatal korától kezdve több irányba indult el: az Árpád-kori településtörténettől a középkori nemzetiségpolitikán, az egyház, a művelődés és a rendiség, a reneszánsz és a barokk, a felvilágosult abszolutizmus egyházpolitikájának, az 1790-es évek első fele nemesi nemzeti mozgalmának kutatásán át egészen a reformkori magyar társadalomtörténet vizsgálatáig. Szegedi és budapesti egyetemi tanársága idején a középkori magyar történelem iránt érdeklődő hallgatóit iskolateremtő következetességgel oktatta, illetve irányította a település- és művelődéstörténeti stúdiumok felé. Keze alatt jelentős történészgeneráció nőtt fel, melynek képviselői büszkén vallották mesterüknek Mályusz Elemért 1945 után is. Szigorú igényességét, tartalmi és formai műgonddal készített műveit, tanulmányait – melyek közül több a magyar történetírás alapvetésének számít – nemcsak maguk tartották követendő példának, de tanítványaik számára is mérceként állították.

Mályusz Elemér rendkívül gazdag és sokrétű munkásságából első alkalommal készült válogatás. Ebben tematikailag egyaránt helyet kapnak a középkori település-, nemzetiség-, művelődés- és egyháztörténettel foglalkozó, illetve azok különböző aspektusait tárgyaló, továbbá az újkori magyar társadalomtörténettel foglalkozó stúdiumok, különös tekintettel azokra a vitákra, melyeket Mályusz a két világháború közötti magyar történetírás meghatározó, prominens képviselőivel, mindenekelőtt Szekfű Gyulával folytatott.

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2012.08.06
A készlet erejéig!
KÖLCSEY FERENC (1790-1838)

Magyar Történeti Életrajzok

Szerző: Vértesy Jenő

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

A Pytheas Kiadó az 1885 és 1920 között megjelent teljes sorozat hiteles másolatait készíti el egyedi kivitelben. Jelenleg 19 kötet kapható a teljes sorozatból (36 kötet).

 
5 000 Ft
-10%
KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI JOGTUDOMÁNY

Szerző: Pokol Béla

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

Az állampárti szocializmusban – átvéve a szovjet mintát – kialakult az egyes tételes jogtudományoktól teljesen elkülönített jogelmélet és ennek elvékonyított ismerettömege. A szerző ebben a kötetben négy irányban igyekezett tágításokat végrehajtani. A bevezető fejezetben a középkori és újkori európai jogfejlődés néhány alapvető vonulatát vázolta; a következő fejezetekben – és ez adta a kötet címét – az európai jogtudomány elmúlt ezeréves fejlődésének főbb fázisait elemezte; végül a két utolsó fejezetben a magánjogi dogmatika, illetve a büntetőjogi dogmatika főbb kategóriáinak fejlődését foglalta össze röviden. E két utóbbi nyitással célja az volt, hogy lehetővé váljon a jogelmélet és e két jogterület teoretikusai számára közös vitafórumok kialakítása, és ezzel a sok évtizede megszűnt jogfilozófia/büntetőjogtan, jogfilozófia/magánjogelmélet diskurzusai újjáteremtődjenek...

 
4 160 Ft
Akció: 3 744 Ft
Kezdete: 2013.11.10
A készlet erejéig!
 KULTURÁLIS VÁLTOZÁSOK SODRÁBAN. MAGYARORSZÁG 1711 ÉS 1848 KÖZÖTT

Szerző: Vermes Gábor

Balassi Kiadó, 2011

 

A magyar történelem egy kritikus korszakának  ábrázolására és elemzésére vállalkozik az Amerikában él ő történész. Nyomon követi a korszak értékvilágának maradandóságát, illetve változását, azt, hogy a társadalom miként értékeli a világot különféle  szempontokból. A fogalom eléggé tágas ahhoz, hogy felölelje a politikát és a gazdasági élet változásait is. Ilyen értelemben a kultúra nemcsak a változás kontextusa, hanem maga a kontextus; a német szociológus, Jorn Rusent idézve „a legjava, a lényege az emberiségnek.”  Az első rész leíró jellegű Magyarország államáról és társadalmáról, majd rátér az „állandóság érzetére”, amely az ország viharos történelmi viszontagságai és társadalmi változások ellenszereként bízott a meglev ő állapotok és értékek állandóságában. Ezt segítette el ő a klasszicizmus széles körű ismerete és gyakorlata, annak és a keresztényi szeretet tanának a harmóniára épített kulturális értékvilága. A harmadik rész tárgyalja a felvilágosodás és tradicionalizmus egymással ütköző értékvilágát, majd tisztázza a biedermeier és a kulturális nacionalizmus fogalmait, illetve a romantikát és a liberalizmust. Ez a két fogalom kifejtése uralja a kötet utolsó két részét, a velük karöltve jelentkező és egyre jobban kiteljesedő a politikai nacionalizmussal együtt. 

 
3 200 Ft
-15%
 KÜZDELEM A NŐK PARLAMENTI VÁLASZTÓJOGÁÉRT MAGYARORSZÁGON 1848-1938

Szerző: Simándi Irén

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet annak a nem kevés küzdelemmel járó útnak a legfontosabb állomásait mutatja be, amelyek a nők választójogának megvalósulásához vezettek. A választójogi küzdelmek az 1900-as évek elején kezdődtek, és az 1904-ben megalakult magyarországi Feministák Egyesületének tevékenységével folytatódtak. A jogegyenlőségért indított harcba a feministák mellett bekapcsolódtak a szociáldemokraták is. A kérdéssel foglalkozó aktivistáknak sikerült a társadalom jelentős részét a nők választójogának kérdésében a jogegyenlőség oldalára állítani. Ez a folyamat 1917 végére - 1918 elejére érte el tetőfokát. A propaganda sikeréhez nagyban hozzájárult a nők egyre jelentősebb részvétele a gazdasági és társadalmi élet különböző területein, valamint a világháborúban betöltött szerepük, áldozatos munkájuk, helytállásuk a hátországban. A változó sikereket hozó próbálkozások végül elvezettek az 1925: XXVI. törvénycikk megszületéséhez, amely - ha bizonyos korlátozások mellett is - deklarálta a női választójogot. A küzdelem azonban tovább folytatódott a választójogi törvény módosításáért, a jogkiterjesztésért és a nők további egyenjogúsításáért. Az 1938-ban megszületett újabb 1938: XIX. törvénycikk a nők választójogát az előzőhöz hasonlóan cenzusokhoz közötte. Az általános, egyenlő és titkos választójogot végül az 1945:VIII. törvénycikk biztosította.

 
2 450 Ft
Akció: 2 083 Ft
Kezdete: 2012.08.11
A készlet erejéig!
-20%
 LATIN-AMERIKA 1750–1840. A GYARMATI RENDSZER FELBOMLÁSÁTÓL A FÜGGETLEN ÁLLAMOK MEGALAKULÁSÁIG

Szerkesztette: Semsey Viktória

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Latin-Amerika sokarcú, bonyolult etnikai összetételében sajátos múltat hordozó térség. A XVIII–XIX. század fordulójára történetének döntő jelentőségű szakaszához érkezik a gyarmati rendszer felszámolásával, amelyet már a korabeli nyugati világ sajtója is nagy érdeklődéssel kísér. A XVIII. század utolsó harmadában kezdenek kirajzolódni az új államhatárok, majd látjuk, amint a függetlenségi harcok és a brazil békés átmenet, az alkirályságokat, főkapitányságokat, audienciákat független köztársaságokká, Brazília esetében császársággá alakítják át.

 

Történetének egyik legérdekesebb, legvitatottabb időszakához érkezik a XVIII–XIX. század fordulója. Hogyan kezelhető egységként a meglévő és a kibontakozó sokféleség? Milyen hatásokra, mely társadalmi rétegek irányításával és részvételével, hogyan zajlott a változás, amely elvezetett a gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig? A korszerűségre és az objektivitásra törekvés végigkíséri a tematikus jellegű feldolgozást.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2013.10.30
A készlet erejéig!
-10%
 LENGYELORSZÁGOT AZ ANARCHIA TARTJA FENN. A NEMESI KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGÁNAK ANATÓMIÁJA

Szerző: Ring Éva

ELTE Eötvös Kiadó, 2001

 

A könyv a 18. századi Lengyelország történelmét mutatja be, az akkori politika, társadalom és népesség tükrében. Az érdeklődő olvashat a lengyel-litván államszövetség hanyatlásának kezdetéről, ezen belül például a király jogköréről, a szejminekről, a végrehajtó hatalomról, helyi közigazgatásról, valamint a nagyhatalmi erőviszonyok alakulásáról. Külön fejezet foglalkozik a gazdasági-kulturális fejlődéssel, valamint szó esik a francia forradalom külpolitikájáról és a magyar-lengyel kapcsolatok alakulásáról.

 

 

 
4 166 Ft
Akció: 3 750 Ft
Kezdete: 2012.08.11
A készlet erejéig!
-10%
 MAGYAR KÖZJOGI HAGYOMÁNYOK ÉS NEMZETI ÖNTUDAT A 19. SZÁZAD VÉGÉTŐL NAPJAINKIG

Második, bővített kiadás

Szerző: Tóth Zoltán József

Szent István Kiadó, 2008

 

A Magyar Szent Korona a gondolkodásunk, világlátásunk, a magyarság hagyományos küldetéstudatának meghatározó formálója történelmünk sok évszázadán keresztül. A Szent Korona, a Szent Korona-tan, mint valódi élő alkotmány a korábbi évszázadok hagyományát követve a 19. század második felére nemzeti kultusszá lett. A nemzeti összetartozás jogi kereteként a nemzeti önazonosság-tudat alakítója és kifejezője is volt. A 19. század végétől azonban máig tartó viták folynak alkotmányunk eredetéről, politikai jelentőségéről. A kötet kézikönyvként nyújt olvasójának átfogó, aktuális ismereteket a vita tárgyát képező Szent Korona-tanról, a Szent Koronának történelmi szerepéről, továbbá a vitatkozók tudományos, politikai érveiről, ellenérveiről. Az olvasó megismerheti a jelenlegi alkotmány, és a történelmi hagyomány jelenleg még le nem zárt kérdéseit is.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2012.10.16
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR KÖZLEKEDÉSI BÁRCÁK

Szerzők: Zombori Lajos, Tóth József

Martin Opitz Kiadó, 2007

 

Jelen katalógus az eddig ismertté vált magyar közlekedési és közlekedéssel kapcsolatos bárcákat tartalmazza. A feldolgozás során a teljességre törekedtünk, így a fémből készült bárcák mellett papír alapanyagúakat is felvettünk az összeállításunkba. [...]

Az egyes fejezetek előtt a bárcák és jegyek bevezetésének körülményeiről adunk rövid történeti áttekintést. A katalógus végén a közlekedéssel kapcsolatos bárcairodalmi hivatkozásokat soroljuk fel. [...]

Részlet a kötet Bevezetéséből

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2012.08.06
A készlet erejéig!
 MAGYAR LÁSZLÓ UTAZÁSA DÉL-AFRIKA BELSEJÉBEN AZ 1849-1857-ES ÉVEKBEN

Közreadja: Sebestyén Éva

Balassi Kiadó, 2012

 

Magyar László egyik legrejtélyesebb Afrika-kutatónk, akinek életpályáját egymást kiegészítő és sokszor egymásnak ellentmondó mozaikdarabokból lehet összerakni. Sebestyén Éva két korábbi könyvében1 már felvázolta sorsát, most, a kézirat közreadásakor az afrikai társadalomtudományi munkásságát mutatja be. A Magyar Lászlóval csak most ismerkedő olvasó kedvéért, az Afrika-kutató kézirata megértése érdekében, fontos nyomon követni afrikai pályafutását, az Angolában készült mű nemzetközi, angolai, magyarországi háttértörténetét, illetve a könyv hazai fogadtatását. A kötet felidézi a 19. századi dél-angolai hétköznapok hangulatát, azt a közeget, amelyben Magyar László 1848–1864 között élt, azt a nehéz, hullámvölgytől hullámhegyig örvénylő, sokszor kínkeserves, máskor a tökéletes szabadság érzetének boldogságát nyújtó életformát. A filmszerű leírások hatása elbűvölő, ugyanakkor megdöbbentő is, a könyvben útitársként kezelt magyar olvasót szinte elvarázsolja a sajátos nyelvezetű olvasmány. Magyar László találékony, szövege fordulatokban gazdag, szókimondó, őszintén és keményen fogalmaz: nem kíméli a haszonleső afrikai főnököket, a földi élvezetet kereső útitársait, bírálja a portugál gyarmati kormány gyengeségét, tehetetlenségét, az angolok hódítási vágyát. A huzamos afrikai élet alatt részben elfelejtett magyar és az időközben többé-kevésbé elsajátított nyelvek hatása nyomán kreált új szavak színes kavalkádja a maga kendőzetlen nyerseségében páratlan olvasmány, nem csupán tartalma, de nyelvezete miatt is.

 

A könyvet a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárával együttműködve jelentettük meg, tekintettel arra, hogy Magyar László hagyatékát a könyvtár őrzi.

 
3 500 Ft
-25%
MAGYARORSZÁG 1851-BEN

Személyes beszámolóval az osztrák rendőrségről

Szerző: Brace, Charles Loring

Attraktor Kiadó Kft., 2005

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2012.09.02
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG ÉS A NEMZETKÖZI POLITIKA 1848-1849-BEN

Szerző: Kosáry Domokos

História - MTA Történettudományi Intézete, 1999

 

 
980 Ft
Akció: 833 Ft
Kezdete: 2012.08.06
A készlet erejéig!
-10%
MAGYARORSZÁG KORMÁNYAI 1848-2004

Szerzők: Bölöny József, Hubai László

Akadémiai Kiadó, 2004

 

A kötet (amely az 1992. évi negyedik kiadást követi) Magyarország kormányait ismerteti az első felelős „minisztériumtól" a Batthyány-kormánytól a 2002. évi választások után megalakult Medgyessy-kormányig. Mindenki által könnyen áttekinthető formában foglalja rendszerbe az idevonatkozó adatokat. Az I. fejezet időrendben, majd betűrendben sorolja fel a kormányokat, nyomon követve a szerkezeti változásokat is. A II. részben a minisztériumok élén álló miniszterek és más megbízott vezetők névsorai találhatók időrendben, mindenütt jelezve a tárcák megszűnését, létrehozását és névváltozását. A III. fejezet a kormánytagok legfontosabb személyi adatait sorolja fel. A kötet végén az osztrák-magyar közös miniszterek, valamint horvát bánok és fiumei kormányzók hasonló rendszerű feldolgozása található.

 
4 300 Ft
Akció: 3 870 Ft
Kezdete: 2012.09.03
A készlet erejéig!
-10%
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1849–1914

Szerző: Estók János

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004

 
3 990 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2014.03.28
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A 19. SZÁZADBAN

Szöveggyűjtemény

Szerkesztette: Pajkossy Gábor

Osiris Kiadó, 2006

 

A szöveggyűjtemény hozzáférhetővé teszi a 19. századi magyar történelem legfontosabb, az összefoglalásokban, tankönyvekben rendszeresen hivatkozott vagy elemzett dokumentumait, hogy ezzel is megkönnyítse tanulmányozásukat. A szerkesztő elsősorban a politika, a politikai rendszer történetének forrásaira koncentrált, de felvette a gyűjteménybe a többi fontos alrendszer (jogrend, mezőgazdaság, ipar, oktatás, egyházak stb.) fejlődésére vonatkozó legalapvetőbb dokumentumokat is. A fenn-álló rendet és működését rögzítő és tükröző jogszabályok mellett súlyt helyezett az azt kritizáló, a rend megváltoztatását vagy reformját célzó, társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai törekvések dokumentumainak bemutatására is.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2012.09.03
A készlet erejéig!
MAYLÁD ISTVÁN (1502-1550)

Magyar Történeti Életrajzok

Szerző: Majláth Béla

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

A Pytheas Kiadó az 1885 és 1920 között megjelent teljes sorozat hiteles másolatait készíti el egyedi kivitelben. Jelenleg 19 kötet kapható a teljes sorozatból (36 kötet).

 
3 400 Ft
-20%
 MERT AZ ÖRDÖG VELEM VOLT. ÉLET ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Szerző: Bató Szilvia

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A kötet az élet és testi épség elleni cselekmények differenciálódási folyamatait mutatja be a büntető törvénykönyvet még nélkülöző, jogtörténeti szempontból értett reformkor (1790–1848) időszakában. A korszak, a 18–19. század büntetőjogi gondolkodását a modern dogmatikai kategóriák kialakulása és erre épülve az egyes modern tényállások megjelenése jellemzi. Ebbe a folyamatba illeszkedik a kora újkori gyilkosságfogalom önálló bűncselekményekre bomlása, valamint az állam büntető hatalmának addig nem érintett területekre való kiterjedése.

 

A könyv a kutatás során feltárt írott jogi jogforrásokból (törvények és helytartótanácsi rendeletek), a 18. század közepétől 1849-ig kiadott büntetőjogi kézikönyvekből, valamint a kéziratos előadásjegyzetekből indul ki. Elemzésük segítségével mutatja be az ölési cselekményekre vonatkozó eltérő koncepciókat, bizonyítva hogy a vizsgált korszak végére jelentkeznek azok a fontos elemek, amelyek a későbbi sikeres kodifikációt megalapozzák, így nagy vonalakban kialakulnak a minősített (rablógyilkosság) és a privilegizált (csecsemőgyilkosság) emberölési esetek.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2012.11.13
A készlet erejéig!
-15%
 MILYEN NEMZETET AZ EMBERISÉGNEK? KAZINCZYTÓL KOSSUTHIG – SZÉPHALOMTÓL TURINIG

Szerző: Miskolczy Ambrus

Gondolat Kiadó, 2012

 

Miskolczy Ambrus a magyar demokratikus kultúra ismert kutatója, Szabad György történeti iskolájának tagja, aki számos könyvben és tanulmányban fejtette ki a hagyományos historiográfiai álláspontoktól elütő felismeréseit. A jelen kötetben fontosabb eredményeit összefoglaló tanulmányait tesszük közé. Az alaptézis: a reformkor a felvilágosodással kezdődik. A hivatalos vulgármarxista szemlélet a megszakítottság álláspontját karolta fel, és tagadta, vagy minimalizálta a felvilágosodás és a szabadelvűség közötti folyamatosságot, a nem tetsző álláspontokat kvázi exkommunikálta. Miskolczy Ambrus újabb példákkal erősíti meg és érzékelteti a folyamatosságot. A legmeglepőbb Széchenyi István és apja, Széchényi Ferenc beállítottságának harmonikus illeszkedése. Miskolczy Ambrus az apa kiadatlan írásainak közlésével bizonyította azt, hogy Sz. F. milyen fontos helyet foglal el a magyar protoliberalizmus eszmevilágában, és az 1810-es években kemény alkotmányvédő álláspontot képviselt. Alakját részben Kazinczy Ferenc hamisította meg, aki bigott katolikusként írja le, valójában romantikus katolikus volt. Kazinczy alakját viszont a 70-es évek vulgármarxizmusa torzította el. Miskolczy Ambrus Kazinczy-tanulmánya a modern magyar nacionalizmust is új megvilágításba helyezi, amikor Kazinczy versekbe és ártatlan megjegyzésekbe rejtett, Rousseau-val rokonítható nézeteit tárja fel. Miskolczy Ambrus Kossuth eperjesi tanulmányait elsőként elemezve tárja fel azt, hogy a majdani forradalmár mi mindent tanult és kitől a kollégiumban: radikális felvilágosodást és kantianizmust – többek között. Három tanulmány foglalkozik 1848–49 fejleményeivel: a nemzeti kérdést összefoglaló tanulmány azért lehet kényelmetlen, mert érzékelteti, hogy az akkori magyar államférfiak több lehetőséget is felvetettek a nemzeti kérdés rendezésére, és ezekkel a hagyományos, és többé-kevésbé ma is élő értékelési stratégiák nem tudnak mit kezdeni. Kossuthnak a zsidóemancipációval szembeni magatartását ma is eltérő módon ítélik meg. Miskolczy Ambrus reálisabb képet ad erről, miután már az emancipációs törvényről és a kossuth-i emigráció egyik legjelesebb tagjáról, Horn Edéről is írt egy-egy könyvet, és több tanulmányt az 1848-as zsidóüldözésekről. Az utolsó tanulmány a hazánkról kialakított bajorországi imázst vizsgálja. Egészében véve a könyv arra példa, hogy a lezártnak tekintett kérdésekről mindig lehet újat mondani.

 
2 980 Ft
Akció: 2 530 Ft
Kezdete: 2012.12.13
A készlet erejéig!
-15%
MÚLTRÓL A MÁNAK

Tanulmányok és esszék a magyar történelemről

Szerző: Romsics Ignác

Osiris Kiadó, 2004

 

A kötet a szerző 1998 és 2003 közötti tanulmányait, esszéit és előadásait tartalmazza - öt tematikai csoportra osztva. Az írások első része nemzet, nemzetiség és állam feszültségekkel teli viszonyrendszerét vizsgálja a 19. és 20. századi magyar és kelet-európai történelem példáján. A következő fejezet tárgya: folyamatosság és megszakítottság a 19. és 20. századi magyar történelemben. A harmadik rész írásai a 20. századi nagyhatalmi politika Magyarországra gyakorolt hatását vizsgálják, elsősorban a határok alakulása szempontjából. Ez után a 20. századi magyar történelem első felével foglalkozó történetírást értékelő historiográfiai munkák következnek. A kötetet a szerző részben szubjektív jellegű írásai zárják a történelem és a történetírás természetéről, valamint a történész feladatairól. Romsics Ignác az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanára és a Habsburg Történeti Intézet tanácsadója, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára és az MTA levelező tagja.

 
2 480 Ft
Akció: 2 108 Ft
Kezdete: 2012.09.03
A készlet erejéig!
-15%
NAPLÓ

Szerző: Széchenyi István

Osiris Kiadó, 2002

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2012.09.03
A készlet erejéig!
NEM MESE EZ…

Szerző: Tassy-Becz Éva

Pytheas Kiadó, 2011

 

Tassy-Becz László 1848 márciusában nemzetőr lesz, ami meghatározza életpályáját. Őrnagyi rangban teszi le a kardot Világosnál, illetve dehogy teszi le … A 48-as forradalom és harcainak történetét már sok ezer oldalban megírták, de ez a történet megfogható közelségbe hozza az eseményeket, olvasása nyomán olyan fogalmak válnak érthetőbbé, mint haza, kötelesség, méltóság, tisztesség, család, kitartás, önfeláldozás, igazságosság, becsület, példamutatás…

 

A történetet Tassy-Becz László a fiának diktálta le egy füzetbe, mely 110 évig kallódott, de „nem hagyta magát elveszni”. Egy fiatal földbirtokos kisnemes – „baromorvosi diplomával” a zsebében, mit sem törődve a biztos egzisztenciával – 1848 márciusában nemzetőr lesz, ami meghatározza életpályáját. Őrnagyi rangban teszi le a kardot Világosnál, illetve dehogy teszi le … A 48-as forradalom és harcainak történetét már sok ezer oldalban megírták, de ez a történet olyan közelségbe hozza az eseményeket, hogy talán ezt kellett volna mindenkinek először elolvasni és utána a nagyobb lélegzetvételű munkákat. Olyan fogalmak válnak érthetőbbé, mint haza, kötelesség, méltóság, tisztesség, család, kitartás, önfeláldozás, igazságosság, becsület, példamutatás… A könyv hitelességét a benne szereplő korabeli dokumentumok is alátámasztják.

 
2 500 Ft


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés