A 20. SZÁZAD GAZDASÁGTÖRTÉNETE - Elfogyott

A 20. SZÁZAD GAZDASÁGTÖRTÉNETE - Elfogyott

Szerző: Kaposi Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2004

 

A könyv elsősorban a gazdaságtörténetet tanuló egyetemi hallgatóknak, közgazdasági egyetemre, történelem szakra készülő középiskolásoknak készült. A legtöbb gazdaságtörténeti munka döntően a 18-19. századi témákkal foglalkozik. Kaposi Zoltán századunk gazdaságtörténeti folyamatait, azok összefüggésrendszereit mutatja be. Az első kötet a két világháború közötti időszakra koncentrál, országonként tárgyalva a főbb vonulatokat, kitekintve az európai gazdaságpolitikát erősen befolyásoló amerikai eseményekre is. Külön fejezet szól a magyarországi gazdaságfejlődésről. A második kötet a háború utáni gazdasági újjáépítés, a Közös Piac, a KGST gazdaságtörténetével, a szocialista gazdasági modell összeomlásával, a piacgazdaság uralkodóvá válásának történeti vonatkozásaival foglalkozik. Középiskolai könyvtáraknak is feltétlenül ajánljuk.

5 980 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

Méret: B/5

Terjedelem: 326 oldal

Kötés: keménytáblás

 

Tartalom:

Bevezetés 11

1. Az európai gazdaság az első világháború után 13

1.1. A háború gazdasági erőviszonyai 15

1.2. A háborút követő területi változások 16

1.2.1. Németország veszteségei 16

1.2.2. Ausztria-Magyarország veszteségei 18

1.2.3. Egyéb területi változások Európában 19

1.3. Pénzügyi nehézségek, az infláció és a jóvátétel 20

1.4. Gazdasági fejlődés az 1920-as évek második felében 24

1.4.1. A mezőgazdaság helyzete 24

1.4.2. Az ipar változásai 25

1.4.3. A kereskedelem változásai 26

1.5. Az európai gazdaság állapota az 1920-as évek vége felé 27

2. A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG 31

2.1. Gazdasági működési zavarok az 1920-as évek végén 33

2.2. A pénzügyi krach 34

2.3. Gazdasági depresszió az európai országokban 36

2.4. Válságmagyarázatok 39

2.5. A válság szociális hatásai 40

2.6. Az állam beavatkozása a gazdasági folyamatokba 41

3. A KEYNESI FORRADALOM ÉS

AZ ANGOL GAZDASÁG KAPCSOLATA 45

3.1. Gazdasági helyzet az 1930-as évek elején 47

3.2. A hagyományos gazdaságelmélet alaptétele: a Say-törvény 47

3.3. A keynesi gazdaságpolitika 48

3.4. Az angol gazdaság és a keynesi elmélet kapcsolata az 1930-as években 51

3.4.1. Az angliai gazdaság nehézségei 51

3.4.2. A pénzügyi szabályozás és a tőkeállomány 53

3.4.3. Az állam gazdasági irányításának kiterjesztése 54

3.4.4. Az új iparágak 55

3.4.5. A hagyományos iparágak helyzete 57

3.4.6. Az állam szociális tevékenységének kiterjedése 58

4. A "New Deal" gazdaságpolitikája

az Egyesült államokban 61

4.1. Az USA gazdasági helyzete a válság alatt 63

4.2. Az új kormányzat első intézkedései 65

4.3. A New Deal folyamata 67

4.3.1. A New Deal első korszaka 67

4.3.2. Megtorpanás és újbóli megújulás 71

5. A NÉMET GAZDASÁG RENDSZERE AZ 1930-AS ÉVEKBEN 75

5.1. A német gazdaság az 1930-as évek elején 77

5.2. A schachti gazdasági modell 78

5.3. A négyéves terv és a gazdaság változásai 82

5.3.1. A gazdaságirányítás átalakulása 82

5.3.2. Fegyverkezés és finanszírozás 83

5.3.3. Az ipari fejlődés 85

5.3.4. A németországi mezőgazdaság változásai 87

5.3.5. A külkereskedelem lehetőségei 88

5.3.6. A társadalom fogadóképessége 89

5.4. Az "eredmények" 91

6. Magyarország Gazdasága

a két világháború között 93

6.1. A magyar gazdaság működési feltételrendszerének

átalakulása (1918-21) 95

6.2. A gazdasági stabilizáció és növekedés az 1920-as években 99

6.2.1. Az államháztartás kérdése 99

6.2.2. Az agrárium és a földreform az 1920-as években 100

6.2.3. Ipar és növekedés az 1920-as években 105

6.2.4. A külkereskedelem élénkülése 106

6.3. A gazdasági válság és hatásai (1929-33) 107

6.3.1. A pénzügyi válság 107

6.3.2. A mezőgazdaság helyzete 108

6.3.3. Az ipar változásai a válság időszakában 109

6.3.4. A külkereskedelem változásai 111

6.3.5. A magyarországi munkaerő a válság alatt 112

6.4. A gazdaság reorganizálódása a harmincas évek második felében 113

6.5. A fegyverkezési program 115

7. A TERVGAZDÁLKODÁS MODELLJE KELET-EURÓPÁBAN 119

7.1. Az orosz gazdaság 1917 előtt 121

7.2. Az orosz gazdaság és a hadikommunizmus rendszere (1918-21) 122

7.3. A NEP és eredményei 126

7.3.1. A gazdaságirányítás rendszere 126

7.3.2. A mezőgazdaság 127

7.3.3. Pénzügyi politika, infláció és az "árolló-válság" 129

7.3.4. Az ipari termelés alakulása 130

7.3.5. A NEP mérlege 131

7.4. A tervgazdálkodás rendszere 132

7.4.1. Elképzelések a szocialista gazdaság megteremtésére 132

7.4.2. Gazdaságirányítás, gazdaságpolitika 133

7.4.3. Az iparosítás a Szovjetunióban 134

7.4.4. A mezőgazdaság helyzete a tervgazdálkodás időszakában 137

7.4.5. A társadalom átalakulása 140

8. A HÁBORÚS GAZDASÁGOK MŰKÖDÉSE (1939-45) 143

8.1. Németország 145

8.2. Nagy-Britannia 148

8.3. Szovjetunió 150

8.4. Amerikai Egyesült Államok 153

8.5. Rövid összegzés 155

9. AZ EURÓPAI NÉPESSÉG ÉS TÁRSADALOM VÁLTOZÁSAI

(1920-1970) 157

9.1. Az európai népesség nagysága 159

9.2. A népességmigráció folyamata 162

9.3. A demográfiai alapjellemzők változásai 163

9.4. A népesség foglalkozási szerkezetének átalakulása 166

9.5. Az urbanizáció folyamata 167

9.6. A társadalmi-szociális konfliktusok változásai 170

10. GAZDASÁGI ÚJJÁÉPÍTÉS EURÓPÁBAN (1945-52) 173

10.1. A második világháború gazdasági következményei 175

10.2. Az újjáépítés megindulása Európában 177

10.2.1. Nyugat-Európa gazdasági újjáépítése 177

10.2.2. Közép-Európa 184

10.2.3. Kelet-Európa 188

11. A nyugat-európai gazdasági Integráció

kialakulása és működése 191

11.1. A kezdetek: az európai szellemi egység 193

11.2. Korai gazdasági integrációs szerveződések Európában 194

11.2.1. A 16-7. századi intrakontinentális munkamegosztás és működése 194

11.2.2. A vámuniós gazdaság modellje: a Habsburg-birodalom a 18-19. században 196

11.2.3. A nagytérgazdasági modell 200

11.3. Az Európai Gazdasági Közösség létrejöttének folyamata 200

11.3.1. A Benelux Államszövetség létrehozása 202

11.3.2. Politikai és társadalmi előrelépés az egységesedés felé 203

11.3.3. Az Európai Szén- és Acélközösség 204

11.3.4. A Római Szerződés létrehozása 206

11.3.4.1. Az EGK vámuniós rendszere 208

11.3.4.2. A közösség agrárpolitikája 209

11.3.4.3. A közösség pénzügypolitikájának alapvonásai (1958-73) 211

11.4. Az EGK első másfél évtizednyi működésének tanulságai 212

11.5. A Közösség bővítése: Anglia problémája 214

11.6. Integráció kontra dezintegráció: a szovjet blokk országainak esete 217

12. NÖVEKEDÉS ÉS GAZDASÁGPOLITIKA

NYUGAT-EURÓPÁBAN AZ 1950-60-AS ÉVEKBEN 225

12.1. A növekedés üteme 227

12.2. A gazdasági növekedés legfontosabb területei 228

12.2.1. Az innovációs hajlandóság változásai 228

12.2.2. A technikai és technológiai fejlődés 232

12.2.3. A jövedelemszerkezet és a kereslet változásai 243

12.2.4. Az oktatási rendszer kiszélesedése 248

12.2.5. A gazdaságpolitika és a gazdaságelmélet az 1950-60-as évek

Nyugat-Európájában 248

12.2.5.1. A vegyes gazdaság modellje 248

12.2.5.2. A gazdasági elméletek megosztottsága 249

13. A nyugat-európai gazdaság Működési nehézségei

az 1970-es és 80-as években 255

13.1. A felszín alatt érlelődő változások az 1950-60-as években 257

13.2. A valutáris világrend megbomlása 259

13.3. Az olaj világpiaci árának emelkedése és következményei 260

13.4. A következmények: gazdasági visszaesés

és folyamatos alkalmazkodás 263

13.5. A világgazdaság átrendeződése és a globalizáció szélesedése

az 1970-es és 80-as években 268

14. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA A SZOVJET

ÉRDEKSZFÉRÁBAN (1945-1972) 273

14.1. A háborútól a kommunista diktatúráig (1945-49) 275

14.2. A tervgazdasági rendszer kiépítése Az első ötéves terv 283

14.2.1. A gazdaság és a tervezés. A tervelőirányzatok 283

14.2.2. Ami megvalósult a központi tervekből 285

14.3. Nagy Imre gazdaságpolitikai kísérlete (1953-54) 288

14.4. Gazdaság és gazdaságpolitika Magyarországon (1956-1968) 293

14.4.1. Az átmeneti idők (1956-57) 293

14.4.2. Az iparosítási tervek (1958-66) 294

14.4.3. A mezőgazdaság kolhozosítása (1959-61) 295

14.4.4. A gazdaságirányítás változásai 298

14.4.5. A gazdasági reform kidolgozása és bevezetése (1964-72) 299

14.5. A magyarországi társadalom változásai a tervgazdálkodás ideje alatt 302

14.5.1. A népesség változásai a második világháború hatására 302

14.5.2. Az új társadalompolitika 1948/49 után 304

14.5.3. A munkaerő biztosítása a gazdasági tervek végrehajtásához 308

14.5.4. A társadalmi szerkezet megváltozása 310

14.5.5. A polgárosodás esélyei az 1970-es évektől 312

14.6. Alkalmazkodási nehézségek és a tervgazdasági rendszer összeomlása

(1972/73-1990) 314

14.6.1. A reformfolyamat megakadása 314

14.6.2. Termelésnövekedés és az életszínvonal változásai Magyarországon

az 1970-es években 316

14.6.3. Gazdasági nehézségek az 1980-as évek közepe felé 319

14.6.4. A kiút keresése (1986/87-1990) 322

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
978-963-9542-11-2
VTSZ
4 901
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Webáruház készítés
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu