ÖNKORMÁNYZATI INTEGRÁCIÓ ÉS HELYI KÖZIGAZGATÁS

-15%
ÖNKORMÁNYZATI INTEGRÁCIÓ ÉS HELYI KÖZIGAZGATÁS

Szerző: Somlyódyné Pfeil Edit

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

 

5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2019.01.28   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

A munka az önkormányzati integrációs formákkal, azokon belül különösképpen a társulásokkal mint a közigazgatás egyik szervezeti modelljével foglalkozik. A téma feldolgozása során a tudományos igényű összefoglaló munka egyesíteni törekszik a jogtörténeti és közigazgatás-tudományi megközelítést, megfűszerezve a területi tudományok szintetizáló szemléletmódjával. A szerző a társulásokat az önkormányzati integrációs formák kitágított fogalmának keretei között értelmezi, ami a településközi együttműködés intézményrendszerének tágabb horizontját jelöli ki, mint általában azok a jelentős, eddigi szakmai munkák, melyek alapvetően az önkormányzatok gyakorlati segítségnyújtásának célzatával készültek vagy amelyekben az önkormányzatok pénzügyeire, finanszírozására koncentráltan jelenít meg a téma. Ennek következtében szükségessé vált az eddig hiányzó jogdogmatikai fogalomalkotás kidolgozása a műben.

 

A kötet adatai:

Méret: B/5
Terjedelem: 296 oldal
Kötés: keménytáblás

Tartalom:
1. 1. az önkormányzati integráció elméleti alapjai
1.1. Az önkormányzati integráció mint a közigazgatás egyik szervezeti modellje
Válaszok az önkormányzatok funkcionális teljesítőképességének hiányára
2. TÖRTÉNETI FOGALOMÉRTELMEZÉS
2.1. A községek általános közigazgatási beosztása Magyarországon(1871-1949) - jegyzőségek és körjegyzőségek
2.2. Egyes szakigazgatási körökre és más intézmények közös fenntartására irányuló községi szövetkezések
2.3. Községrendezés a polgári Magyarországon (1880-1949)
3. a tanácsigazgatási rendszer integrációs intézményei
3.1. A község, valamint a község- és városegyesítések története
3.2. A tanácsok együttműködéses kapcsolatainak metszetei
3.2.1. A hatósági igazgatási társulás
3.2.2. Gazdasági-ellátási tárgyú együttműködések
3.3. A városkörnyéki igazgatás rövid története
3.4. A tanácsi körzetesítés és a településhálózat fejlesztésének összefüggései
3.5. Koncepció- és jogalkotás a városi vonzáskörzetek intézményesítésének történetében
4. AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTTI EGYÜTTMpKÖDÉSEK ALKALMAZOTT MEGOLDÁSAI A NÉMET JOGRENDSZERBEN
4.1. Az igazgatás körzetesítésének történeti szempontú vizsgálata Németország példáján
4.2. A közös község mint igazgatási körzettípus
4.3. A szervezeti formák sokfélesége és fejlődése a német politikai térben (1831-1935)
4.3.1. A badeni községi kódex (1831)
4.3.2. A szász községi kódex (1838)
4.3.3. A vesztfáliai községi rendtartás (1841)
4.3.4. A Rajnai provincia községi kódexe (1845)
4.3.5. A porosz községi rendtartás (1850)
4.3.6. A porosz járási kódex (1872)
4.3.7. A porosz községi alkotmánytörvény (1891)
4.3.8. A bajor községi kódex (1927)
4.4. A német célszövetség mint társulási jogintézmény története a XIX. századtól napjainkig
4.4.1. A célszövetség-céltársulás genezise
4.4.2. A XIX. század (1850-1899)
4.4.3. A XX. század kezdete (1900-1918)
4.4.4. A Weimari Köztársaságtól a Harmadik Birodalomig (1919-1945)
4.4.5. Az újjáépítés és a gazdasági csoda időszaka (1946-1974)
4.4.6. A községi reform hatása (1975-1989)
4.5. A reformfolyamat újjáélesztése a keleti tartományokban a német újraegyesítés után (1990-)
4.6. Az alapfokú integrációs formák a hatályos német jog keretei között
4.6.1. A többszintű községi szervezeti egységek
4.6.2. Társulási típusok
4.6.2.1. Önkormányzati munkaközösségek
4.6.2.2. Közjogi megállapodások
4.6.2.3. Céltársulások
5. AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT TÜKRÉBEN
5.1. A társulás fogalmi megközelítése és az alkotmányi szabályozás nemzetközi gyakorlata
5.2. A kötelező társulás indokolhatósága
5.3. Az önkormányzati integrációt szolgáló nemzetközi megoldások
5.3.1. Ausztria
5.3.2. Svájc
5.3.3. Olaszország
5.3.4. Spanyolország
5.3.5. Franciaország
5.4. Az önkormányzati társulások fejlődéstörténete az önkormányzati érában - Baranya megye példáján
5.4.1. Az alapfokú igazgatási körzetek változásának tendenciái
5.4.2. Az önkormányzati társulások az átmenet időszakában (1990-1991)
5.4.3. Az önkormányzati társulások helyzete 1997-ben és 2000-ben
6. A TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI
6.1. A városok integratív funkciója és a kistérség viszonya az önkormányzati rendszerben
6.1.1. A kistérségi területfejlesztés szervezeti kereteinek változása
6.1.1.1. A rendszerváltástól a törvényi szabályozásig
6.1.1.2. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény hatása
6.1.1.3. Fordulat az intézményi modellben
6.1.2. A kistérségi szint működésének tendenciái Baranya megyében (1996-2000)
6.1.3. A területfejlesztés és a települési önkormányzati szint finanszírozási összefonódása
6.1.4. A területfejlesztési önkormányzati társulás jogintézményi jellemzői
6.2. Az Európai Unió álláspontja a településhálózat elemeiről, valamint annak magyar vonatkozásai
6.3. Kisrégiók és városhálózatok, mint a területfejlesztés intézményes keretei
6.3.1. A horizontális és vertikális együttműködés modellje: a francia pay
6.3.2. A német városhálózatok a területpolitika és a decentralizáció fókuszában
7. A TELEPÜLÉSKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI
7.1. A térségi szerepkörök értelmezése és megjelenése az önkormányzati finanszírozás rendszerében
7.1.1. Külföldi megoldások a városi vonzáskörzetek intézményesítésére
7.1.2. A térségi szerepkörök preferenciái a német önkormányzati finanszírozásban
7.1.3. A pénzügyi kiegyenlítés dimenziói és a használati spillover hatás értelmezése
7.1.4. Az önkormányzatok finanszírozásának és a területpolitikai funkció érvényesülésének összefüggése
7.1.5. A területi tervezés eszközszerepe a térségi feladatok telepítésében
7.2. A társulások finanszírozása tágabb dimenzióban
7.2.1. A társulások saját bevételi forrásai
7.2.2. A társulás jogi szabályozásának hiányosságai a gazdálkodás szemszögéből
7.3. Az állami támogatáspolitika megnyilvánulásai és hatása
7.3.1. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok társulási hajlandósága
7.3.2. A társulások állami ösztönzésének mechanizmusa tényszámokban
7.3.3. A költségvetési támogatási forma megválasztásának szempontjai
7.3.4. Az önkormányzatok hálózatosodása a társulások keretei között
8. AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PERSPEKTÍVÁI
8.1. Az önkormányzatok együttműködését kísérő reformfolyamat főbb állomásai és tanulságai
8.2. Jogalkotási kérdések az önkormányzati integráció jövőjére tekintettel
8.2.1. Állam-önkormányzat viszonya az alkotmányi szabályozás nézőpontjából
8.2.2. A megye alatti közigazgatási tér szereplője: az államigazgatási körzet
8.2.3. Koncepcionális és szervezetfejlesztési javaslatok
8.2.4. A városi vonzáskörzetek problematikája
irodalom
ábrajegyzék
1. ábra: Hatósági igazgatási körzetek Baranya megyében, 1987
2. ábra: Közös tanácsok és körjegyzőségek megyénkénti száma 1987-ben, illetve 2000-ben
3. ábra: Baranya megye körjegyzőségi struktúrája, 1991
4. ábra: A körjegyzőségi struktúra változása Baranya megyében 1991 és 1997 között
5. ábra: Körjegyzőségek Baranya megyében 2001. január 1-jén, továbbá az 1997 óta bekövetkezett változások
6. ábra: Az önkormányzati törvényben nevesített társulási formák jelenléte Baranya megyében, 1991
7.a. ábra: Az önkormányzati társulások helyzete Baranya megyében a társulási törvény hatályba lépésekor, 1997
7.b. ábra: Önkormányzati feladatellátásra kötött, de az önkormányzati törvényben nem nevesített "társulási" megállapodások, 1997
8. ábra: Önkormányzati társulások megyénkénti száma 1998-ban, illetve 1999-ben
9. ábra: A társulási törvény hatályba lépése óta alakult új társulások megoszlása Baranya megyében, 2000
10. ábra: A formalizált kistérségi együttműködések Baranya megyében, 1996
11. ábra: Baranya megyében működő kistérségi fejlesztő szervezetek, 2000
12. ábra: A kistérségi szervezetek szervezeti forma szerinti megoszlása
13. ábra: A Sapard-kistérségek Baranya megyében, 2001
14. ábra: Városhálózati modellek Németországban
15. ábra: A gyámügyi, szociális, építésügyi és okmányirodai igazgatási körzetek Baranya megyében, 2001

táblázatok jegyzéke
1. táblázat: Az alapszintű helyhatóságok száma és átlagos népessége Európában
2. táblázat: Községalakítási és településegyesítési akciók 1900-1997 között
3. táblázat: A megosztott bevételek sorsa a tanácsrendszer idején (%), 1975
4. táblázat: Céltársulások Badenban és Württembergben, 1929
5. táblázat: Az önkormányzatok közötti együttműködés fejlődése Franciaországban a decentralizáció óta
6. táblázat: A körjegyzőségek, illetve a közös tanácsok és településeik számának alakulása 1937-2000 között
7. táblázat: A településhálózat néhány jellemzője megyék szerint, 1995
8. táblázat: Baranya megye községi közigazgatásának változása 1875 és 1949 között
9. táblázat: A körjegyzőségek és a közös tanácsok, valamint településeik számának változása Baranya megyében 1987-2000 között
10. táblázat: A körjegyzőségi és a közös tanácsi struktúra településhálózaton belüli aránya megyénként (1987, 2000)
11. táblázat: A körjegyzőségek népességnagyság szerinti megoszlása Baranya megyében a 2001. január 1-jei állapot szerint
12. táblázat: Új intézményi társulások típus és tárgykör szerinti megoszlása Baranya megyében, 2000
13. táblázat A társulások helyzete Magyarországon 1999. december 31-én
14. táblázat: Az ÖNHIKI iránti támogatási igény és a támogatás megoszlása településtípusonként 1999-ben
15. táblázat: ÖNHIKI-ben részesült önkormányzatok megyénkénti és a támogatás nagyságrendje szerinti megoszlása 1999-ben
16. táblázat: Baranya megyében az önkormányzatok által népességszám függvényében és társulás jogcímén igénybe vett kiegészítő állami hozzájárulások, 2000
17. táblázat: A települések részesedése a települések népességnagyság szerinti kategóriáiból régiónként kiválasztott egy-egy megye példáján
18. táblázat: A helyi önkormányzatok központi költségvetési forrásból iskolai oktatásra folyósított támogatásai Baranya megyében, 2000

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
978-963-9310-81-0
VTSZ
4 901
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Webáruház készítés
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu