Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
KÍNÁLATUNKBÓL
Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

 

nagykövet asszony

Nagykövet asszony

Szerző: Eleni Kounalakis

3 800 Ft helyett

3 080 Ft

ami nem öl meg

Ami nem öl meg

Szerző: David Lagercrantz

3 980 Ft helyett

2 985 Ft

magyar helyesírás szabályai

A magyar helyesírás szabályai

12. kiadás!

2 890 Ft helyett

2 600 Ft

Gazdasági jog


Termék sorrend módosítás:

12

-39%
 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETEK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN 2015

Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Szerző: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

Vezinfo Kiadó, 2015

 

Főbb témakörök: 1. Gazdasági társaságok átalakulásának jogi háttere. 2. Átalakulások számvitele. 3. Átalakulások adó- és köztehervonzatai. 4. Kedvezményes átalakulás

 
10 290 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2015.06.29
A készlet erejéig!
A BIZOMÁNYI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerzők: Dr. Nemessányi Zoltán, Dr. Bán Dániel

Complex Kiadó, 2011

 

A Complex Kiadó gondozásában már csaknem két évtizede jelennek meg az egyes szerződéstípusok joganyagát és gyakorlatát bemutató jogi szakkönyvek. A bizományi és a szállítmányozási szerződés mindezidáig hiányzott a sorból. Sőt, a magyar jogirodalomban 1905-ben került sor utoljára a bizomány monografikus feldolgozására, a szállítmányozás tekintetében pedig ez egészen a mai napig elmaradt. A hiány azért is feltűnő, mert a joganyag csak keveset módosult, és a hazai polgári jog XXI. század eleji újrakodifikálása vélhetően szintén nem kíván majd alapvetően változtatni a több mint ötven éve hatályban lévő szabályok többségén. Ez a hiátus indította a szakmai és baráti kapcsolatot is ápoló szerzőpárost az egymással rendkívül szoros dogmatikai rokonságot mutató két szerződéstípus egyetlen kötetben történő, gyakorlati szempontú elemzésének publikálására az új Polgári Törvénykönyv születésének időszakában.

 
5 250 Ft
-5%
A CSŐDTÖRVÉNY MAGYARÁZATA

A kézirat lezárva: 2009. szeptember 1.

Szerkesztette: Csőke Andrea

Complex Kiadó, 2009

 

A kommentár alapja a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló, 2009. évi LI. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvény. A szerzők csődügyekkel foglalkozó bírák, akik a joganyag egységes, következetes értelmezést segítő gyakorlati útmutatóként magyarázzák a csődtörvény legújabb és már ismert szakaszait, egybegyűjtve az eddigi bírói gyakorlatot is.

 
12 390 Ft
Akció: 11 770 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

Szerzők: dr. Aszódi Ilona, dr. Pőcze Tamás 

Saldo Kiadó, 2012

 

A jog meghatározza mindennapjainkat. Olyan területről beszélünk, amivel folyamatosan találkozunk: ha vásárolunk a boltban, ha házasságot kötünk, ha dolgozunk, vagy éppen céget alapítunk, esetleg balesetet szenvedünk, mindig találkozunk azzal, hogy tetteinknek jogi következményeik vannak. A könyvnek az a célja, hogy segítséget nyújtson tájékozódni ebben a világban.

 

A tankönyv kétszer 15 fejezetre oszlik, illeszkedve a két féléves Gazdasági jog tantárgy órarendi struktúrájához; az első rész az általános jogi alapismereteket, a második rész pedig a specifikusan gazdasági jogi ismereteket tartalmazza.

 
3 000 Ft
-5%
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA

Szerzők: Gál Judit dr., Adorján Csaba dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

Az átalakulással foglalkozó önálló kiadvány utoljára 1999-ben jelent meg.

Az azóta eltelt tíz évben a gazdasági társaságok átalakulásának szabályai – a Gt. és a Ctv. folytonos módosításai ellenére – koncepcionálisan keveset változtak, csekélyebb anyagi jogi módosulások mellett azonban az eljárásjogban lényeges újdonságok is vannak.

A kézikönyvként megjelenő, a gyakorlati szakemberek használatára szánt kiadvány foglalkozik az átalakulás általános tudnivalóival, az egyes társasági formák átalakulásával, az országhatárokon átnyúló átalakulások teendőivel. Kitér a társasági formaváltással, egyesüléssel, szétválással összefüggő és az átalakulásnak nem minősülő, illetve „kedvezményezett” átalakulással kapcsolatos előírásokra. Részletes útmutatásokat tartalmaz az átalakulás számviteli és adójogi tudnivalóiról, és néhány iratmintával segítené a jogalkalmazást.

 
7 000 Ft
Akció: 6 650 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK NAGY KÉZIKÖNYVE

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2008. május 1.

Szerzők: Dr. Bodor Mária, Dr. Gál Judit, Dr. Kisfaludi András, Dr. Pethőné Dr. Kovács Ágnes, Dr. Simon István, Szegediné Dr. Sebestyén Katalin

Szerkesztette: Dr. Kisfaludy András, Dr. Szabó Marianna

Complex Kiadó, 2008

 

A gazdasági társaságok nagy kézikönyve megjelentetésének célja, hogy egy helyen legyen összegyűjtve minden lényeges információ a gazdasági társaságokra vonatkozóan a módosított, új társasági törvény, a módosított, új cégtörvény és egyéb más kapcsolódó jogszabályok összefűzött elemzése alapján. A könyv a gazdasági társaságokkal kapcsolatos differenciált jogszabályok komplex feldolgozását valósítja meg áttekinthető formában 10 részben.

 

 

 
20 895 Ft
-10%
A KARTELLEK SEMMISSÉGE

Szerző: Dr. Darázs Lénárd

Complex Kiadó, 2009

 

A semmisség a versenykorlátozó megállapodások (kartellek) jogszabályban rögzített jogkövetkezménye. Más államok tapasztalatai és az EU követelményei alapján várható, hogy a kartellsemmisséggel kapcsolatos perek Magyarországon is egyre nagyobb számban jelennek meg. Mindeddig azonban hiányzott a magyar jogban a kartellek semmisségének gyakorlatorientált, és elméletileg megalapozó feldolgozása.

A téma nem csak a versenytársak közötti kartelleket érinti, hanem magába foglalja a disztribúciós kereskedelmi kapcsolatok, így a beszállítói szerződések, kereskedelmi ügynöki (közvetítői) jogviszonyok, kizárólagossági kapcsolatok, szakkereskedelmi és márkakereskedelmi megállapodások, és franchise rendszerek keretében jelentkező versenykorlátozó megállapodások érvénytelenségét is.

 

 
6 195 Ft
Akció: 5 575 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
A_magyar_fizeteskeptelensegi_jog_kezikonyve

A kézirat lezárva: 2014. június 1.

Szerző: Dr. Juhász László

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György, Dr. Makó Péter

Novotni Alapítvány, 2014

 

Juhász László a felszámolási (fizetésképtelenségi) jog ma hazánk egyik legismertebb és elismert szakértője. A fizetésképtelenségi jog a gazdasági életben reorganizációt (átszervezett továbbműködést) vagy jogutód nélküli megszűnést (felszámolás – liquidation) szabályoz, a hitelezők lehető legteljesebb kielégítését és a gazdasági élet szereplőinek átláthatóságát, a fantomcégek kiszűrését célozva.

Mindaddig, amíg nincs egy viszonylagosan állandó (legalább 5-10 évre kiható), következetes szabályozás ezen a jogterületen (is) -, addig a kézikönyvek, és különösen jelen mű használata nélkülözhetetlen a jogalkalmazásban. Jelenleg a felszámolások során eljáró bírónak, felszámolónak, adósnak, hitelezőnek több különböző, legalább 5-6 jelentősen eltérő hatályú szabályozást kell figyelembe vennie.

 
19 900 Ft
-5%
A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS

A választottbíró megválasztása és kizárása.

A kézirat lezárva: 2008. július 7.

Szerző: Boóc Ádám dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Örvendetes ténynek tekinthető, hogy Magyarországon is egyre nagyobb mértékben növekszik a belföldi, illetve ezzel egyidejűleg a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárások száma.

E vitarendezési mód azonban kétségtelenül számos olyan elméleti problémával rendelkezik, melyek jelentős hatással vannak a mindennapi választottbírósági gyakorlatra is. Jelen könyv a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodással foglalkozik, és — magyar nyelven elsőként — tematikusan dolgozza fel a választottbíró megválasztásának és kizárásának kérdését.

 
6 500 Ft
Akció: 6 175 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
-5%
 A SZOCIALIZMUS, A RENDSZERVÁLTÁS ÉS AZ ÚJKAPITALIZMUS GAZDASÁGI CIVILJOGA 1945-2005

Szubjektív jog/i/ történet

Szerző: Sárközy Tamás dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A monográfia a magyar gazdasági civiljog elmúlt 50 évének jogalkotását és jogi elméletét elemzi, a II. világháború végétől az Európai Unióba való belépésünkig. Hogyan alakult ki a szovjet típusú gazdasági jog Magyarországon? Milyen volt a gulyáskommunizmus gazdasági joga? Milyen szerepet játszott a gazdasági jog a rendszerváltozás folyamatában? Milyen fejlettségi fokon áll jelenleg a magyar gazdasági civiljog nemzetközi összehasonlításban és melyek a jövőbe vezető fejlődési tendenciái? Ezekre a kérdésekre kíván válaszolni Sárközy Tamás személyes élményekkel is ízesített, sajátos jogtörténeti munkája.

 
5 460 Ft
Akció: 5 185 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
-5%
A TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSEK A HÁZASSÁGI VAGYONJOGBAN

Utánnyomás

Szerző: Csűri Éva dr.

Szerkesztő: Szabó Júlia dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2006

 

Könyvünkben nem csupán a régi Gt. és a Gt. alapján kialakult jogirodalmi álláspontok és ítélkezési gyakorlat ismertetésére szorítkozunk, hanem annak az új Gt. hatálya alá tartozó társaságokra vonatkozó alkalmazhatóságára is kitérünk. Ismertetjük a régi Gt., a Gt. és az új Gt. házassági vagyonjogi szempontból lényeges, a házastársi közös vagyon- aktív és passzív - tárgyával, az egyes cégformájú gazdasági társaságok értékével és megoszthatóságának módjával, valamint a házastársak egymással és harmadik személyekkel köthető befektetési és vállalkozási célú ügyletek érvénytelenségével és hatálytalanságával, a befektetési és vállalkozási célú vagyonnal való egyoldalú rendelkezés jogkövetkezményeivel, valamint a tag és a nem tag házastárs felelősségével összefüggő jogirodalmi álláspontokat és bírói gyakorlatot is.

 

A régi Gt. és a Gt. rendelkezései - a házassági vagyonjogi perek természetéből következően - az új Gt. közeljövőbeni hatályba lépése ellenére -előreláthatóan még hosszú időn át alkalmazásra kerülnek, ezért azok ismertetésére is kitérünk.

 
7 500 Ft
Akció: 7 125 Ft
Kezdete: 2015.04.01
A készlet erejéig!
-5%
A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Harmadik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2010. január 1.

Szerzők: Gál Judit dr., Kiss Gábor dr., Zara László

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A végelszámolás korábban a csődtörvényben szereplő szabályait 2006. július 1-jétől hatályon kívül helyezték és  a szabályrendszer pedig átkerült a Cégtörvénybe.

Az új végelszámolási előírások meghonosítják a kényszer-végelszámolás fogalmát. Megszabják az egyszerűsített végelszámolás teendőit, és új felelősségi formákat  beépítve meghatározzák a végelszámoló jogállását. A szerzők a normákat a gyakorlati igényeknek megfelelően  szem előtt tartva taglalják. Kitérnek a számviteli és adóügyi teendőkre is, ezzel biztosítva, hogy a végelszámolás feladatainak logikai sorrendje megtervezhető legyen.

A művet iratminták, a függelékben a végelszámoláshoz kapcsolódó jogszabályok kivonatos közlése teszi használhatóbbá, továbbá megtalálható benne az átmeneti szabályok ismertetése is.

   
  6 300 Ft
  Akció: 5 985 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -10%
  ALKOTMÁNYOSSÁG A MAGÁNJOGBAN

  Szerkesztette: Sajó András

  Complex Kiadó, 2006

   

  A kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy elemezzék, mennyire felelnek meg a magánjog szabályai a tágan értelmezett alkotmányos előírásoknak. Az alkotmányos elvek alatt nem pusztán az Alkotmánybíróság értelmezéseit, hanem a vonatkozó uniós és EJEB gyakorlatot is vizsgálja. A kötet két részre tagolódik: az első rész a magánjogra hatást gyakorló gazdasági alkotmányosság nemzetközivé válásával foglalkozik, a második rész az átalakult hazai alkotmánynak és alkotmányosságnak a hatásait elemzi a tágan értelmezett magánjogban.

   

   
  4 095 Ft
  Akció: 3 685 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  -5%
  AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS AZ EGYÉNI CÉG ÚJ SZABÁLYAI

  A kézirat lezárva: 2010. december 31.

  Szerzők: Gál Judit dr., Siklósiné Antal Gyöngyi, Susán Judit Dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2011

   

  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló szabályozás 2010. január 1-jétől, a 2009. évi CXV. törvény hatálybalépésétől gyökeresen megváltozott.

  Az egyéni vállalkozó ugyan továbbra is a gazdasági élet legkisebb egységeként, természetes személyként tevékenykedik, ezenkívül azonban szinte minden rá vonatkozó előírás változott. Megszűnt a korábbi engedélyezési rendszer, helyébe bejelentési kötelezettség lépett. További lényeges – minden jelenlegi és leendő egyéni vállalkozót érintő – változás az ügyintézés elektronikussá válása. A könyv első része az egyéni vállalkozókkal foglalkozik.

   
  5 900 Ft
  Akció: 5 605 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -15%
  AZ ENGEDMÉNYEZÉS

  Szerző: Gárdos Péter

  ELTE Eötvös Kiadó, 2009

   

  A Szerző az engedményezés problémakörének teljes áttekintését adja. A kérdésfeltevések minden esetben a gyakorlat igényeiből indulnak ki, a válaszok ugyanakkor a gazdasági, szociológiai és jogdogmatikai megfontolások gondos értékelése és mérlegelése nyomán születnek. Gárdos Péter a jogösszehasonlító módszer legnemesebb hagyományaira támaszkodik. Könyvében a fontosabb külföldi jogrendszerek jogpolitikai megközelítésének és dogmatikai megoldásainak összefoglalása távolról sem öncél, hanem a kitűzött feladat megoldásának szervesen alkalmazott eszköze. Őszinte örömmel ajánlom Gárdos Péter kitűnő munkáját minden magyar jogásznak: bírák, ügyvédek és más területen dolgozó gyakorlati jogászok éppúgy haszonnal olvashatják, mint egyetemi oktatók és joghallgatók.

  (Vékás Lajos egyetemi tanár)

   
  5 200 Ft
  Akció: 4 420 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  -15%
  AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI JOGA I.

  Szerkesztette: Király Miklós

  ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

   

  Több mint másfél évtized telt el azóta, hogy a szerzők első tankönyve megjelent az európai kereskedelmi jogról. A tisztelt Olvasó most az Európai Unió gazdasági jogát bemutató új generációs tankönyvsorozat első darabját tartja kezében, amely már teljes mértékben figyelembe veszi a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés módosításait, az Európai Unióról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződések hatályos rendelkezéseit. A munka minden eddiginél részletesebben elemzi a belső piac működését és az Európai Unió közös kereskedelempolitikáját, végig kiemelt figyelmet szentelve az Európai Unió Bírósága által kialakított joggyakorlat, s különösen a magyar vonatkozású ügyek értékelésének. Könyvünk elsősorban a joghallgatók felkészülésének igényeit tartja szem előtt, de mindenki haszonnal forgathatja, aki érdeklődik az integráció gazdasági lényegét megtestesítő szabályozás iránt.

   
  5 000 Ft
  Akció: 4 250 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  -15%
  AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI JOGA II.

  Szerzők: Berke Barna, Papp Mónika

  ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

   

  Az Európai Unió gazdasági jogát feldolgozó könyvsorozat immár második kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A 2010-ben megjelent első kötet után, amelyet a belső piac és a közös kereskedelempolitika tárgyában adott ki az ELTE Eötvös Kiadó, most a versenyjogi szabályokat dolgozta fel az Állam- és Jogtudományi Karon tanító szerzőpáros. A versenyjog magját a kartellek és a domináns helyzettel való visszaélés tilalma, valamint a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése képezik, kiegészülve az Európai Unió szupranacionális jogrendjéből adódóan a tagállamok jogalkotásának és a közpénzekből folyósítható állami támogatásoknak az ellenőrzésével. A kötet alapvetően az egyetemi oktatás céljára tartalmazza az Európai Unió versenyjogának összegzését, az anyagi jog és eljárásjog szisztematikus áttekintését. Célja szerint az alapok és a szemlélet, a koncepciók és az esetjogi érzékenység elsajátításához szolgáltat alapokat. A gyorsan változó jogszabályi és az ehhez társuló esetjogi környezetben ugyanis a versenyjog tömör és befogadható prezentálása nem kis kihívást jelent. Emellett ez a mű nemcsak a hasonló című előadássorozatot hallgatók számára nyújthat áttekintést, hanem a versenyjog iránt érdeklődők és a jogi praxisban vagy akár az üzleti világban dolgozva szélesebb ismeretekre törekvő szakemberek számára is. A gazdaság valamennyi szereplője számára és az állam cselekvésére is bizonyosan fontos lehet sok vonatkozásban az Európai Unió versenyjoga.

   
  5 000 Ft
  Akció: 4 250 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  CÉGTÖRVÉNY - Novissima jogszabályok

  A szerkesztés lezárva: 2014. március 10

  Hatályos: 2014. március 15-től

  Novissima Kiadó, 2014

   

  A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt;

  a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényt

   
  890 Ft
  CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

  Hatályos: 2014. március 15-től
  A szerkesztés lezárva: 2014. március 3.

  Novissima Kiadó, 2014

   

  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény.

  Egységes szerkezetben a 2014. április 1. és május 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

   
  690 Ft
  -5%
  CSŐDJOG (Kiegészítő füzettel együtt)

  Második, hatályosított, bővített kiadás

  Szerzők: Sándor István dr., Tóth Mihály dr., Boóc Ádám dr., Török Gábor dr., Újlaki Tamás dr.

  Szerkesztő: Török Gábor dr.

   

  Gazdasági törvények kommentárjai sorozat

  Sorozatszerkesztő: Dr. Sárközy Tamás

   

  A mű bár döntő részében a csődtörvény szakaszait kommentálja, formai vonatkozásait tekintve annál mégis két szempontból sokkal bővebb. Az egyik, hogy a könyv külön részben tárgyalja a csőd büntetőjogi eszközrendszerét, bepillantást engedve a büntetőjogi logikába, feltárja a történeti és gazdasági gyökereket, valamint gyakorlati esetek konklúzióját vonja le. A másik vonatkozás, hogy a csődjogi magyarázatoknál állandó nemzetközi és történeti összehasonlító elemzést végez, amelynek eredményeképpen az Olvasó azonnal megismeri a magyar szabályozás mellett a legfontosabb uniós, illetve amerikai megoldásokat.

   
  5 460 Ft
  Akció: 5 185 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -15%
  ÉRTÉKPAPÍRJOG

  Második, átdolgozott kiadás

  Szerző: Szécsényi László

  Dialóg Campus Kiadó, 2002

   

  1932 óta nem jelent meg e témakörben Magyarországon szakkönyv. Szécsényi László könyve ezt az űrt pótolja, így az Értékpapírjog alaptankönyve a jogászképzésnek, a kereskedelmi-jogi szemináriumoknak, a közgazdászok jogi szakoklevelet adó posztgraduális képzésének, az adótanácsadóknak, banki-pénzügyi jogi szakembereknek.

   
  2 680 Ft
  Akció: 2 280 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  -5%
  FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS (CORPORATE GOVERNANCAE)

  Szerző: Dr. Kecskés András

  HVG-ORAC Kiadó, 2012

   

  A vállalkozások felelős irányításának igénye napjainkban erősebben jelentkezik, mint valaha. Az ezredfordulót követően a befektetők számos vállalati botránynak lehettek tanúi, melyeknek mozzanatai visszaköszönnek a 2008-as pénzügyi válság elmélyülésében is.

   

  A Felelős társaságirányítás (Corporate Governance) című kötetben a Szerző arra tesz kísérletet, hogy a vállalati botrányok tanulságainak tükrében tárja az olvasó elé a hatályos jogi szabályozást és annak várható jövőbeni trendjeit, valamint hogy bemutassa a piaci alapon szerveződő önszabályozási mechanizmusokat, a tőzsdék és üzleti szervezetek ajánlásait.

   
  4 500 Ft
  Akció: 4 275 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -15%
  GAZDASÁGI ALKOTMÁNY ÉS GAZDASÁGI ALAPJOGOK

  Szerző: Drinóczi Tímea

  Dialóg Campus Kiadó, 2006

   

  A könyv célja a gazdasági alkotmánykoncepciókra vonatkozó ismeretek elemzése, illetve a gazdasági alapjogok dogmatikai rendszerének kidolgozása. A kötet feltárja többek között a gazdasági alkotmány eltérő megközelítési lehetőségeit, a gazdasági alkotmány fogalmát, összetevőit.

  A szerző személyes ajánlása:

  Lehet, hogy sokan nem is hinnék, de az alkotmányjogban hihetetlenül sok izgalmas téma van. Engem például mindig is érdekelt, hogy az alkotmányok hogyan tudják a gazdasági életre vonatkozó alapvető szabályokat megjeleníteni, és e rendelkezéseket az alkotmánybíróságok és a tudomány képviselői hogyan értelmezik. Ugyancsak érdekes látni a kölcsönhatást a nemzeti,

  szupranacionális és a nemzetközi (főleg gazdasági) alapjogi előírások, illetve azok interpretációja között. A könyvemben megpróbáltam mindezeket és a saját (gazdasági) alapjog értelmezésemet bemutatni.

   

  Drinóczi Tímea

   
  4 380 Ft
  Akció: 3 725 Ft
  Kezdete: 2014.11.17
  A készlet erejéig!
  -15%
  GAZDASÁGI BÜNTETŐJOG KÖZGAZDÁSZOKNAK

  Szerző: Gál István László

  Akadémiai Kiadó, 2007

   

  Úttörő vállalkozás ez a könyv, amelynek jogász-közgazdász szerzője következetesen ötvözi a jogi ismereteket a közgazdasági szemlélettel, s így a hallgatókon kívül egyaránt sokat tanulhatnak belőle a gazdasági bűnözéssel is naponta találkozó közgazdászok és a gazdasági bűnüldözés eredményességét szívükön viselő jogászok.

   

  Prof. dr. Tóth Mihály büntetőjogász

   

   

   
  4 550 Ft
  Akció: 3 870 Ft
  Kezdete: 2015.01.30
  A készlet erejéig!
  -20%
  GAZDASÁGI JOG

  Szerző: Bodor Mária

  L’Harmattan Kiadó, 2007

   

  Az elmúlt, alig két évtized alatt hihetetlen változások zajlottak le a jog, elsősorban a gazdasági jog területén. A korábban csak a háttérben, alapvetően az állam kontrollja alatt működő állami vállalatok közötti kapcsolatokat rendező normákat felváltották a valóságos piacgazdaságot rendező jogszabályok, amelyek sok esetben alig voltak képesek követni a változásokat. Igaz azonban az is, hogy bizonyos típusú változásokat éppen az előzmény nélküli, a gyakorlatban igen korszerűnek, vagy éppen szokatlannak tűnő jogszabályok váltottak ki. A jogalkotási láz napjainkra sem enyhült, ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy az Országgyűlés 2005. decemberében elfogadta új, harmadik, gazdasági társaságokról szóló törvényünket. Ehhez kapcsolódóan számtalan egyéb gazdasági tárgyú törvény született, illetve módosult az évek folyamán. E szabályok bizonyos szintű ismerete elengedhetetlen mindazok számára, akik valamilyen módon, és formában a gazdasági élet szereplőivé válhatnak.

   

   

   
  2 400 Ft
  Akció: 1 920 Ft
  Kezdete: 2014.11.18
  A készlet erejéig!
  GAZDASÁGI JOG - Novissima jogszabályok

  Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől

  A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 22.

  Novissima Kiadó, 2013

   

  A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

   
  790 Ft
  -5%
  GLOBALIZÁCIÓ A JOG TÜKRÉBEN

  A gazdaság jogi elemzése

  Szerző: Francesco Galgano

  Fordította: Dr. Metzinger Péter

  HVG-ORAC Kiadó, 2006

   

  A világhírű olasz professzor, ügyvéd, nemzetközi választottbíró legújabb könyvében a globalizáció sokféleképpen és sokszor értelmezett fogalmát egy relatíve új aspektusból vizsgálja, a magánjogász szemüvegét téve fel. Galgano professzor rendkívüli éleslátással, polihisztori felkészültséggel mutat rá a globalizálódott világfalu jogi jellemzőire. A szerző az általa gyakorló jogászként is jól ismert üzleti és gazdasági valóságból indul ki, levonja egyetemes igényű következtetéseit a szerződés, a bíró, a jogi shopping vagy éppen a nemzetközi vállalatcsoportok fogalmait illetően, hogy összességében az új lex mercatoria precíz tablóját tárja az olvasó elé. Gondolatmenetét számos konkrét példával támasztja alá, természetesen az egész világ tételes jogából és bíró gyakorlatából válogatva, ahogy az egy komoly összehasonlító jogi munkához illik. A könyv nem csak a business law berkeiben mozgó ügyvéd, az egyetemi hallgató, a tudományos kutató, a gazdasági ügyeket tárgyaló bíró, a témával foglalkozó szakújságíró számára hasznosítható és elengedhetetlen olvasmány, hanem a globalizáció jelensége iránt általában érdeklődők részére is élvezetes intellektuális élményt garantál.

   
  3 885 Ft
  Akció: 3 690 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN

  A kézirat lezárva: 2014. március 31.

  Szerzők: Dr. Fézer Tamás, Dr. Károlyi Géza, Dr. Petkó Mihály, Dr. Törő Emese

  Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

   

  A könyv célja, hogy a kereskedelmi jogot és a gazdasági élet szereplőire, azok között is kiemelten a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos magyar joganyagot teljes körűen bemutassa. Az egyéni vállalkozás, az egyéni cég, a mezőgazdasági termelők, a speciális társaságok és a civil szektor jogával kiegészülve komplex módon vizsgálja a gazdasági jogunk koncentrált állapotát. A kiadvány kitekint az Európai Unió társasági jogot érintő jogalkotási tendenciáira is, bemutatva az EU jogának égisze alatt működő szupranacionális szervezeteket (SE, ege, SCE) is. A vállalkozások piacon kifejtett magatartásainak keretet adó versenyjog anyagi jogi szabályai is nélkülözhetetlenek a kereskedelmi jog alanyainak jogát bemutató munkában, így könyvünk erre a területre is kitér. Több jogintézmény és szabály magyarázatához segítségül hívtuk a bírói, versenytanácsi gyakorlatot is.

   
  2 940 Ft
   KISKÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL GAZDASÁGI SZAKEMBEREKNEK

  Szerzők: dr. Andor Ágnes, dr. Lakatos László Péter

  Complex Kiadó, 2014

   

  Hosszas előkészítő munkát követően 2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény. Az új Ptk. a magánjogi jogviszonyok alapvető törvénye, és átfogó kódexként szabályozza a természetes és jogi személyek személyi és vagyoni jogviszonyait. Az új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat hoz a gazdálkodók életében ,amelyekre célszerű időben és megfelelően felkészülni. A Kiskönyv az új Ptk.-ról gazdasági szakembereknek című kiadvány a gazdálkodókat érintő két legfontosabb területet, a társasági jog és a szerződési jog alapvető szabályait foglalja össze. A gazdálkodóknak egy rövidebb átmeneti, átállási időszakot követően az új Ptk. szerint kell működniük, illetve a 2014. március 15-e után kötött szerződésekre is az új polgári jogi szabályozást kell alkalmazni. Ajánljuk a kiadványt mindazon cégvezetőknek, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak és más gazdasági szakembereknek, akik könnyen érthető módon és áttekinthető formában szeretnének tájékozódni az új Ptk. társasági jogi és szerződési jogi szabályairól.

   
  3 455 Ft
   KISOKOS A CÉGTÖRVÉNY 2012. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS RENDELKEZÉSEIHEZ

  A kézirat lezárva: 2012. március 2.

  Szerző: Dr. Osvald Csilla

  Magánkiadás, 2012

   

  A kiadvány gyakorlati jogászoknak készült. Könnyű használhatósága érdekében gyorsan fellapozható, kis terjedelme miatt hordozható és nem túl drága, azaz igazi „Kisokos”.

  A Cégtörvény szövegébe ágyazva gyors áttekintést biztosít a 2012. március 1. napjától hatályos változásokról, a már megjelent végrehajtási rendeletekről, bírósági ügyviteli szabályokról. A kiadvány összefoglalja az adóregisztrciós eljárás cégjogot érintő részeit, valamint az új illeték szabályokat.

  Ugyanakkor nem tárgyalja a kiadvány a mindennapokban kevéssé előforduló cégformákat (vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat stb.), a nagyobb elmélyülést igénylő nyilvános részvénytársaság szabályait és nem tölti az oldalakat a szerződésmintákra vonatkozó mellékletekkel.

  A könyvet a Fővárosi Törvényszék cégbírója, Dr. Osvald Csilla szerkesztette, akinek a törvény szövegéhez fűzött megjegyzései igazi segítséget nyújtanak az e területen működő szakembereknek.

   
  1 900 Ft
  -5%
   KOMMENTÁR A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNYHEZ

  Szerkesztő: Juhász Miklós, Ruszthiné Juhász Dorina, Tóth András

  Gazdasági Versenyhivatal, 2015

   

  „Mintegy 18 év telt el azóta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal munkatársainak közreműködésével megjelent a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) első kommentárja. Az eltelt közel két évtized alatt a Tpvt. számtalan változáson ment keresztül, miközben a hazai jogalkalmazási gyakorlat is jelentős mértékben gazdagodott, amelynek különös jelentősége van a jogterület működése és fejlődése szempontjából. A hazai versenyjog az elmúlt 25 évben – e lassan induló, ám folyamatos építkezés eredményeként – egyre inkább olyan komplex jogterületté fejlődött, ami a törvényi szabályozás gyakorlati megvalósulását bemutató és elemző, átfogó, új kommentár elkészítését, kiadását igényelte.

   
  4 000 Ft
  Akció: 3 800 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  KONSZERNJOG

  Szerző: Török Tamás dr.

  Lektor: Wellmann György dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2009

   

  A könyv első alkalommal tesz kísérletet a teljes hatályos magyar konszernjog átfogó jellegű monografikus feldolgozására a magyar társasági jogirodalomban.

   

  A Konszernjog című mű három részre tagolódik:

  jogdogmatikai-jogtörténeti rész,

  általános konszernjog és

  különös konszernjog.

   
  6 500 Ft
  Akció: 6 175 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  NAGYKOMMENTÁR A CÉGTÖRVÉNYHEZ

  A kézirat lezárásának dátuma: 2014. július 1.

  Szerzők: dr. Bánki-Horváth Mária, dr. Bodor Mária, dr. Gál Judit, dr. Koday Zsuzsanna, dr. Rózsa Éva, dr. Vezekényi Ursula

  Complex Kiadó, 2014

   

  A cégtörvény nagykommentárjának szerzői gazdasági és cégügyekkel foglalkozó bírák, akik a joggyakorlat szemszögéből, a módosításokat objektíven, de kritikusan szemlélve segítik a jogalkalmazókat a gazdasági jog értelmezésében. A kommentár műfajához hűen a szerzők paragrafushoz rendelten magyarázzák a cégtörvény rendelkezéseit, valamint egybegyűjtötték a Ctv.-hez kapcsolódó magyar bírói gyakorlatot (BH, EBH, BDT, KGD stb.).

   
  10 290 Ft
  NAGYKOMMENTÁR A CSŐDTÖRVÉNYHEZ

  Nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez

  Szerző: Csőke Andrea

  Complex Kiadó, 2015

   

  A Csődtörvény és a gazdasági jogi környezet folyamatos változása miatt a csőd- és felszámolási eljárásokban mindig új helyzettel találják magukat szemben a szereplők: adósok és hitelezők, hatóságok és bíróságok.

  A Nagykommentár a csődtörvényhez a hatályosítás pillanatában (2014. szeptember 16.) lezárt jogszabályi helyzet alapján, már az új Ptk. szabályaira is tekintettel, az addig megszületett kúriai határozatok birtokában tart tükröt a jogalkalmazók és jogalkotók elé: most itt tartunk.

  A törvény egészét felölelő, azt rendszerben szemlélő és magyarázó mű segítséget jelenthet a felmerülő problémák megoldásához, ugyanakkor néhány olyan, még csak elméletben létező kérdést is feltesz – és ad rá egyfajta választ - a szerző, amelyekből hamarosan éles jogviták fognak kialakulni.

   
  15 645 Ft
  Nagykommentár a tőkepiaci törvényhez

  Szerzők: dr. Farkas Péter, dr. Száz Ágnes, dr. Tomori Erika, dr. Török Ilona, dr. Wieland Zsolt

  Complex Kiadó, 2014

   

  A tőkepiacról szóló törvény 2002. január 1-jével lépett hatályba. Az azóta eltelt idő alatt a törvény számos módosítást élt meg, egyrészt a kapcsolódó uniós joganyag folyamatos változása, megújulása, másrészt pedig a hazai piaci viszonyok adta kihívásokra történő válaszadás okán. Napjainkra a törvény viszonylag letisztultan tartalmazza az alapvető tőkepiaci intézményekre vonatkozó, az uniós jognak is megfelelő szabályozást. Ez indokolja, hogy hosszú évek várakozása után megjelent a Tpt. Nagykommentárja.

   
  25 725 Ft
  -5%
  NEMZETKÖZI ADÁSVÉTEL

  Szerző: Sándor Tamás dr., Vékás Lajos dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2005

   

  1988. január 1-jén lépett hatályba az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény (Bécsi Konvenció). Az egyezmény átfogóan és univerzálisan szabályozza a nemzetközi kereskedelem legfontosabb szerződéstípusát, az ingó adásvételt. Az egyezményhez a mai napig már több mint 60 ország csatlakozott, ideértve valamennyi, a nemzetközi kereskedelemben döntő szerepet játszó fejlett ipari országot (Nagy-Britannia és Japán kivételével). Mindezek alapján elmondható, hogy a nemzetközi áruforgalomban az adásvételi szerződések döntő részét az egyezmény alapján kötik meg és bonyolítják.

   

   
  7 300 Ft
  Akció: 6 935 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -15%
   NEMZETKÖZI MAGÁNJOG ÉS NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA

  Szerző: Vékás Lajos, Mádl Ferenc

  ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

   

  A könyv a szerzők hét magyar nyelvű és két angol nyelvű kiadással igazolt sikeres monográfiájának alapvetően átdolgozott, aktualizált változata. A 2004-ben megjelent hatodik kiadás óta sok minden történt a nemzetközi magánjogi viszonyok szabályozása és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga területén. A legfontosabb változások európai uniós tagságunkkal függenek össze. 2004. május 1. óta az Európai Unió fejleményei közvetlenül befolyásolják a magyar jogrendszer és benne a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga alakulását; olyannyira, hogy számos területen (mindenekelőtt a nemzetközi kötelmi jogban, családjogban és nemzetközi eljárásjogban) európai rendeletekkel alkotott nemzetközi magánjogról beszélhetünk.

   
  7 300 Ft
  Akció: 6 205 Ft
  Kezdete: 2015.02.20
  A készlet erejéig!
  -5%
  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

  Szerző: Bodor Mária dr., Gál Judit dr., Pethőné dr. Kovács Ágnes dr., Tomori Erika dr., Vezekényi Ursula dr.

  Szerkesztő: Vezekényi Ursula dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2008

   

  A részvénytársaságok szabályozása összetett. A gazdasági társaságokról szóló – a hatályba lépése óta többször módosított – 2006. évi IV. törvényen kívül irányadóak rá az ugyancsak rendkívül sokszor módosított a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései is. A szabályozás bonyolultságát többek között az adja, hogy a részvénytársaság az egyetlen társasági forma, mely a tagsági jogokról értékpapírt, részvényt bocsát ki, illetve amelynél működési forma specifikus szabályozás érvényesül.

   
  7 500 Ft
  Akció: 7 125 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  SÁRKÖZY TAMÁS ÜNNEPI KÖTET

  Ünnepi tanulmányok

  HVG-ORAC Kiadó, 2006

   

  Az idő kétségtelenül határozott "jogi tény"... Vannak emberek, akik az életkoruk által meghatározottak, de vannak olyanok is - jóval kevesebben - akik számára az idő valóban "csupán" az egyik dimenzió; számukra nincs jelentősége az időmúlásnak, hacsak annyiban nem, hogy "használják" az időt. Arra, hogy bejárhassák azt az utat, amit a maguk számára kijelöltek. A Sárközy Tamás 65. születésnapja tiszteletére szánt kötet megírására "szövetkező" szerzők mindnyájan elmondhatják magunkról, hogy hosszabb-rövidebb időre "útitársai" lehettek Sárközy Tamás professzornak.

   
  5 400 Ft
  Akció: 5 130 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  STOCK CORPORATIONS

  A Guide to Initial Public Offerings, Corporate Governance and Hostile Takeovers

  Authors: Kecskés András, Halász Vendel

  HVG-ORAC Kiadó, 2013

   

  This volume offers an indispensable guide for those who intend to gain a deeper insight in the world of corporations operating publicly on the stock exchanges. The authors of the book introduce the IPO’s and the operation of listed corporations on the regulated markets including the possibility of hostile takeovers. Special attention is paid on the normative basis of both ethical and legal aspects of corporate governance.

   
  12 000 Ft
  Akció: 11 400 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOGI IRATMINTATÁR

  Harmadik, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 8.

  Szerző: Gál Judit, Koday Zsuzsanna, Mondok Edit

  Szerkesztő: Gál Judit

  HVG-ORAC Kiadó, 2015

   

  A nagysikerű kiadvány legújabb kiadása az új Polgári Törvénykönyv és a Cégtörvény megváltozott társasági jogi, cégjogi szabályait alapul véve ad iratmintákat a gazdasági társaságok cégbíróságokhoz intézendő beadványaihoz, de a minták számos esetben cégen belüli használatra is alkalmasak.

  Az iratmintákat társasági formák szerinti bontásban közlő gyűjtemény egyaránt tartalmaz az alapítási és a változásbejegyzési ügyekhez tartozó dokumentumokat, így mind a cégalapításban érdekelt, mind a már működő társaságok számára hasznos lehet.

   
  9 000 Ft
  Akció: 8 550 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  TÁRSASÁGI JOGI PEREK 2007

  Szerző: Gál Judit dr., Pálinkásné dr. Mika Ágnes

  Szerkesztő: Gabányi Józsefné dr. (lektor)

  HVG-ORAC Kiadó, 2007

   

  A felállított ítélőtáblák határozatai, a Legfelsőbb Bíróság jogegységi, elvi és a BH-ban közzétett döntései a társasági jogi peres eljárásokban igen sok változást hoztak.

  Ezeknek a szerzők által, tematikusan összegyűjtött határozatoknak az ismerete ma már elengedhetetlen e speciális perekben eljáró jogi képviselők, döntést hozó bírák, de a joghallgatók és szakvizsgára készülők számára is.

  A törvények számos pertípusnál komoly változásokkal jártak, ezek feltérképezése nagy segítséget jelenthet a jogalkalmazóknak.

  A kiadvány minden társasági joggal foglalkozó jogalkalmazó számára elengedhetetlen segédeszköz.

   
  7 200 Ft
  Akció: 6 840 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  TÁRSASÁGI TÖRVÉNY, CÉGTÖRVÉNY 2006-2009

  A kézirat lezárva: 2009. március 15.

  Szerző: Fischer Judit dr., Gadó Gábor dr., Gál Judit dr., Győri Enikő dr., Komáromi Gábor dr., Makai Katalin dr., Sándor Tamás dr., Sárközy Tamás dr., T. Nagy Erzsébet dr., Vezekényi Ursula dr., Wellmann György dr.

  Szerkesztő: Sárközy Tamás dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2009

   

  Az új társasági törvény és az új cégtörvény 2006. július 1-jén léptek hatályba. A két törvény szövegét és annak részletes indoklását a Kodifikációs Bizottság tagjai írták, különös figyelemmel az új intézményekre.

  E törvényeket jelentősen módosította a 2007.évi LXI. törvény, mely érdemben csökkenti a cégalapítás költségeit, adminisztratív terheit.

  Az egyszerűsített cégeljárás megújításával Európán belül a leggyorsabb és legegyszerűbb cégalapítást teszi lehetővé. A cégalapításra vonatkozó feltételek mellett a törvény számos, a cégek napi működését könnyítő, egyszerűsítő módosítást is tartalmaz - a cégtörvény mellett a társasági törvény (2006.évi IV.törvény) módosításával. A törvény 2008.július 1-jével kötelezővé teszi az elektronikus cégeljárást.

  A Szerzők és a Kiadó fontosnak tartották, hogy a kiadvány folyamatosan lépést tartson a jogszabályi változásokkal, ezért az új kiadás a társasági törvény és cégtörvény 2008-ban, illetve 2009. január 1-jével hatályba lépő változásait, illetve annak magyarázatát is tartalmazza.

   
  12 100 Ft
  Akció: 11 495 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  TÁRSASÁGOK A TŐZSDÉN

  Szerzők: Dr. Kecskés András, Dr. Halász Vendel

  HVG-ORAC Kiadó, 2011

   

  A könyv azoknak nyújt elengedhetetlen segítséget, akik a nyilvános tőzsdei forgalomban működő társaságok világában kívánnak eligazodni. A részvénytársaságok értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetése, a társaságok ellenséges felvásárlásának lehetősége, valamint a tőzsdei működésből származó többletkövetelmények új kihívásokat jelentenek az olyan vállalkozások számára, amelyek az értékpiaci regisztráció mellett döntenek.

   
  5 500 Ft
  Akció: 5 225 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
  -5%
  TULAJDONJOGUNK MA

  Szerző: Petrik Ferenc dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2007

   

  A tulajdonjog klasszikus alapjainak elsajátítása mellett egyre nagyobb jelentősége van az új elméleti és gyakorlati témakörök megismerésének. Így a modern gazdasági rendszerekben a tulajdonlás bonyolult formái jönnek létre, a gazdasági hatalom gyakorlása többnyire irányított tulajdoni formációkban (részvénytársaság, konzorcium) valósul meg. A klasszikus polgári jogi tulajdon ezeknek a formációknak ismerete nélkül nem érthető meg, számos társasági jogi, versenyjogi rendelkezésnek ez a lényege.

   
  6 800 Ft
  Akció: 6 460 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
   UNIDROIT NEMZETKÖZI KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK ALAPELVEI 2010

  Szerkesztette: Király Miklós

  ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2014

   

  A magánjog egységesítésére irányuló törekvések az elmúlt évtizedekben új lendületet vettek. Az UNIDROIT égisze alatt 1994-ben napvilágot látott Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelveit méltán tekinthetjük e törekvések egyik mérföldkövének. Az UNIDROIT Alapelvek nem kötelező erejű normák, hanem a nemzetközi kereskedelmi ügyletekre vonatkozó alapelvi jelentőségű szabályok gyűjteménye. Az UNIDROIT Alapelveket kiemeli a jogegységesítés többi produktumának sorából az európai jogokon túlmutató globális vetülete, gyakorlatias, kereskedelmi jogi szemlélete, és az, hogy szabályai felölelik a szerződési jog általános részének majdnem teljes anyagát.

   
  2 500 Ft
  VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG ÉS AZ ÁLLAM SZEREPE

  Hitek és tévhitek

  Szerkesztette: Katona Klára

  PPKE JÁK – Szent István Társulat, 2011

   

  A tizenkét tanulmány a világméretű pénzügyi válság tapasztalatainak és tanulságainak ismeretében teszi fel a régi kérdést: tehet-e hasznosat az állam az üzleti vállalkozások sikeressége érdekében, és ha igen, mit. A szerzők széles nemzetközi tablót vázolnak fel, kitekintve a fejlett világ dilemmáira ugyanúgy, mint a rendszerváltozáson átesett volt tervgazdaságok fejlődési útjaira; áttekintik a legújabb pénzügyi szakirodalom ajánlásait, de alkalmazzák is a magyar helyzetre.

  A jog és közgazdaságtan érintkező témaköreire kitérő igényes elemzések példát mutatnak arra, hogy a két diszciplina összekapcsolásával gazdagabb és életközelibbé válik a társadalom gazdasági jelenségeinek leírása és értelmezése. A tanulmányok tananyagként és kutatási jelentésként egyaránt hasznosak.  (Bod Péter Ákos)

   
  2 625 Ft
  VÁLLALKOZÓI TÖRVÉNY

  Hatályos: 2010. január 1-től

  A jogszabály Magyar Közlönyben megjelent állapota.

  A szerkesztés lezárva: 2009. november 18.

  Novissima Kiadó, 2009

   

  2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről.

   

   

   
  390 Ft
  -5%
  VEZETŐK KÉZIKÖNYVE

  A kézirat lezárva: 2009. január 1., 2009. november 10.

  Szerző: Berke Barna, dr., Futó Gábor dr., Garamvölgyi Róbert dr., Pál Lajos dr., Tóth Gábor dr., Kovács Ferenc dr

  Szerkesztő: Pál Lajos dr.

  HVG-ORAC Kiadó, 2009

   

  A kiadvány a gazdasági társaság vezetői számára legfontosabb ismereteket foglalja össze. Bemutatja a tisztségviselők foglalkoztatására irányadó munkajogi és társasági jogi rendelkezéseket, valamint a legfontosabb adó- és társadalombiztosítási szabályokat. Emellett átfogó képek ad a társasági jog és a cégjog vezetők számára fontos specifikus szabályairól, az erre vonatkozó bírói gyakorlatról. Részletesen foglalkozunk a vezető tisztségviselőkre, illetve az ügyvezetésre vonatkozó előírásokkal, kivetítve a közös szabályokat az egyes társasági jogi formákra, így a közkereseti társaságra, a betéti társaságra, a korlátolt felelősségű társaságra és a részvénytársaságra.

   
  9 400 Ft
  Akció: 8 930 Ft
  Kezdete: 2015.04.01
  A készlet erejéig!
   A GAZDASÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA I. - Jogi szakvizsga segédkönyvek. - Elfogyott

  A kézirat lezárva: 2008. március 11.

  Szerzők: Nochta Tibor, Juhász László, Szécsényi László

  Dialóg Campus Kiadó, 2008

   

  A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

   
  4 280 Ft

  12

  Termék sorrend módosítás:

  Webáruház készítés
  Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.