Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Pytheas Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >P-R >Pytheas Kiadó

Sorrend:


EZERNYOLCZSZÁZ-NEGYVENNYOLCZ

Szerzők: Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor

Pytheas Kiadó

 

Az 1848/49-iki magyar szabadságharc története képekben

 

Jókai Mór, Bródy Sándor és Rákosi Viktor által szerkesztett kötet, amely ezer illusztráció: egykorú képek, okiratok, eredeti kézírások, ereklyék, nevezetes nyomtatványok, kiáltványok, művészi emlékek segítségével meséli el és mutatja be az 1848/49-es magyar szabadságharc történetét.

 
15 000 Ft
LEEL KÜRTHE

Szerző: Jász-Berényi Molnár Ferenc

Pytheas Kiadó

 

Az évszázadokig ismeretlen helyen rejtőző, egykoron Jászkürtnek nevezett ereklye a 17-18. században még a jászberényi Nagytemplom falán függött, a 19. századtól a Városházán őrizték, 1874-ben bízták mai gazdájára. A kürt, melyet csak a 17. századtól kapcsoltak Lehel vezér közismert mondájához, ma is a Jászság és a jászok összetartozásának megtestesítője.

 
2 500 Ft
CHRONOLOGIA

Szerző: Hieronymus Ortelius

Pytheas Kiadó

 

Hieronymus Ortelius Augustus: Chronologia oder Historische Beschreibung…

Nürnberg, 1602

 

“1395-től kezdődően a törökkel való mindenféle háború, város- és erődítményostrom, csata, illetve csatározás kronológiája avagy történeti leírása. A német nyelven írott könyv részletesen ismerteti a tizenötéves háború történetét. A jelentősebb eseményeket metszetek illusztrálják. Úgy a Magyarországon, mint az Erdélyben, illetve az ellenség területén történt említésre méltó események leírása. Mindez alaposan és rendesen összefoglalva (ehhez hasonló soha nyomtatásba nem került) és szorgalmasan feljegyezve Hieronymus Ortelius Augustanus által.”

 
7 500 Ft
HULLÓ MAGYARSÁG

Szerző: Hídvégi János

Pytheas Kiadó

 

„Hídvégi János: Hulló magyarság című könyvének újra kiadása – sajnos! – időszerűbb, mint valaha. Zuhanórepüléssel jellemezhető mélybehullással fogy a magyarság, majdnem fél évszázad óta – tudatosan egyes erők által gerjesztett és csüggedően a nép tömegei által átvett, az élettendenciát haláltendenciára váltó magatartásformában. Ha az egyén öngyilkos akar lenni: kötelet használ; ha a közösség öngyilkos akar lenni: egykézik – írja Móricz Zsigmond. Mára az először népöngyilkosságot elkövető Ormánság életformája átterjedt az egész Kárpát-medence magyarságára. …”

dr. Hegedűs Lóránt püspök

 
3 300 Ft
DAS BUCH DER CHRONIKEN

Szerző: Hartmann Schedel

Pytheas Kiadó

 

A napjainkig töretlen népszerűségét elsősorban városi látképeinek köszönhető mű saját korának több tekintetben is kiemelkedő teljesítménye. Összesen 1809 fametszetével bepillantást enged a 15. század végi Nürnberg pezsgő művészeti életébe.

 
125 000 Ft
TALPRA MAGYAR!

Szerző: Gracza György

Pytheas Kiadó

 

Gracza György történész könyve az 1848-49-es magyar szabadságharcról szól, ezúttal az ifjúsághoz.

 
4 900 Ft
SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF ÉS KORA

Szerző: Falk Miksa

Pytheas Kiadó

 

Emich Gusztáv, Pest, 1868.

 

Az eredetileg nem a magyar közönségnek szánt mű fordításban került a magyar olvasók kezébe. Széchenyi halála után 8 évvel megjelenő kötet még olyan friss forrásokra támaszkodik, mely szellemi és emberi nagyságán túl személyéhez is közelebb enged.

 
3 500 Ft
KLAUZÁL GÁBOR, IRATOK, BESZÉDEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

Szerző: Dobos Károly

Pytheas Kiadó

 

A kötet Klauzál Gábor emlékét ápolja eredeti forrásanyagok megjelentetésével. Az anyagot a Klauzál Gábor Társaság tagjai gondozták. Az összes anyag 74 évet ölel fel. 1832-től 1906-ig olvashatóak a szövegek.  A reformkori követi jelentések kézirataitól 1906-ig nyelvünk folyamatosan változott. Alapelvünk az volt, hogy ragaszkodtunk az eredeti szövegek írásmódjához, azokat szöveghűen közöljük.

 
2 200 Ft
A MAGYAR SZENT KORONÁRÓL

Szerző: Decsi Sámuel

Pytheas Kiadó

 

Részlet a „Előjáró beszéd”-ből:

 

“Harmadik esztendeje, hogy hires, nevezetes Décsy Samuel, a’ józan és orvosi tudományoknak Doctora, és az Oderai Francofurtumi Királyi tudós társaságnak tagja, közre botsátott levelében jelentette, hogy ollyatén tanú bizonyságokra akadt, mellyek által szemeink meg-világositattnak, és minden szent Koronánk’ eredetéről támadott túdós vélekedéseknek vége vettetik.

Erre a’ hangos ígéretre olly tűrhetetlen kivánság fogtala el szívemet, hogy allig várhattam ennek a’ betses munkának kiadását és olvasását….”

 
2 900 Ft
LEGÚJABB LEVELEZŐ

Szerző: Brankovics György

Pytheas Kiadó

 

Intő levél a kaczér leányhoz, vigasztaló levél egy baráthoz, emlékeztetés a szerződés betartására vagy meghívó tánczestélyre: a századelő hangulatát idézi ez a kis kézikönyv, szüleink, nagyszüleink fiatalkorát. A legváltozatosabb témákra mutat be mintaleveleket …

 

 
3 900 Ft
NOTITIA DIGNITATUM

Szerző: Borhy László

Pytheas Kiadó

 

Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et in partibus Occidentis

 

Az Arcadius és Honorius római császárok uralkodása idején összeállított Notitia Dignitatum a Kr. u. 395-ben keleti és nyugati részre kettévált Római Birodalom teljes közigazgatási rendszerét mutatja be latin nyelven.

 
19 000 Ft
MAGYARORSZÁG CÍMEREI

Szerző: Bánffy B.

Pytheas Kiadó

 

Magyarország külön címerének és a Magyar korona országai egyesített címerének leírása és rajzai. 1896

 
1 200 Ft
AZ EST

Pytheas Kiadó

 

1910-1935 Történelem fényképekben.

 

Az Est című napilap megalapításának 25. évfordulójára kiadott válogatás. Az Est egy 1910-ben Budapesten Miklós Andor által alapított napilap volt. Ő később további két újságot is megvásárolt és Az Est Lapok cég létrehozásával megteremtette a modern napilap-családot.

 
2 000 Ft
A VITÉZI REND 1921-1931

Pytheas Kiadó

 

A könyvben megtalálható a Vitézi rend részletes története, a vitézi törzsszékek és vármegyei vitézi székek, illetve a vitézek névsora néhány személyes adattal ellátva.

 

Meleg ragaszkodással köszöntöm a Vitézi Rendnek minden egyes tagját, hű bajtársaimat, akik a legnehezebb időkben megmutatták a legnagyobb tettekkel, önzetlen áldozatkészségükkel, hogy mi a valódi hazafiasság, a hős önfeláldozás. Törhetetlen meggyőződésem az, hogy vitéz bajtársaimra a haza szilárdan támaszkodhatik, mert ők az ezerpróbás hősök ma is úgy, mint a világháború nagy napjaiban: a magyar hazáért élnek és ha kell, meg is tudnak érte halni.

A Vitézi Rend tízéves fennállásakor igaz szívből kívánom, hogy áldja meg a magyarok jó Istene a Vitézi Rendet a mielőbbi magyar föltámadással.

 

vitéz JÓZSEF kir. herceg tábornagy

 
12 000 Ft
A MAGYAR HUSZÁR

Szerkesztette: Ajtay Endre, Péczely László, Reé László

Pytheas Kiadó

 

Az 1936-ban kiadott A Magyar Huszár című könyv tartalmazza a huszárság teljes történetét, az “őshazába történt elindulástól az utolsó Árpádházi királyig”, illetve 2500 huszár fényképét és még több rövid életrajzát.

 

Ízelítőként álljon itt egy részlet a könyv előszavából:

 

„A lovon járó magyar mindig úr volt. És a lovon járó magyar úri mivolta mindig a huszárban csúcsosodott ki. Nem azért jár a huszár lóháton, hogy – amint mondani szokás – magasból tekintsen le a gyalogjáróra, hanem azért, hogy a földtől magasabb helyzetben többet lásson és távolabb ellásson, mint gyalogos testvére, észleleteit idejekorán átadja és a harcban ezzel fegyvertársai segítségére legyen. Mivel pedig a huszár hivatása közben így hozzászokik ahhoz, hogy magának tágabb látkört szerezzen, rendszerint a közönséges életben is elől halad és mintául szolgál.”

 
15 000 Ft
TRIPARTITUM

Szerző: Werbőczi István

Pytheas Kiadó

 

A Tripartitum, azaz Hármaskönyv néven ismert munka a magyarországi szokásjog híres gyűjteménye amely, bár hivatalosan sohasem emelkedett törvényerőre, egészen 1845-ig meghatározta a király és a nép, a nemesek és jobbágyaik, illetve Magyarország és társországainak kapcsolatát.

 
9 900 Ft
DECRETUM

Szerző: Werbőczi István

Pytheas Kiadó

 

Decretum

Azaz Magyar és Erdély országnak törvénykönyve

(1571, Kolozsvár)

 

Werbőczi törvénykönyvének 1571-es Kolozsváron Heltai Gáspár által nyomtatott latin nyelvű kiadásának facsimiléje.

 
6 300 Ft
WERBŐCZI ELSŐ RÉSZE II-IK CZIKKELYÉNEK MAGYARÁZATTYA

Pytheas Kiadó

 

Werböczi Első Része II-ik czikkelyének Magyarázattya, avvagy az egyházi rendnek polgári megkülönböztetése Magyarországban.

 

 

 
4 200 Ft
HAZAI RÉGI BÜNTETÉSEK I-II. kötet

Szerző: Vajna Károly

Pytheas Kiadó

 

“Nem az újítás vágya vezérelt, hanem a régiségek iránt való szeretetem ösztönzött munkásságra. Nem az úttörő elérhetetlen dicsőségére vágyakoztam, hanem csak arra vitt rá a kegyelet, hogy fölkeressem a régi nyomokat, avarfedte, bozótbenőtte elhagyott utakon, elhagyott romok közt. Fölkutattam a jelentéktelen forrásokat is, és ezeket, meg az alig szivárgó erecskéket olyan kútfővé törekedtem egyesíteni, a melyből bőven merithessen, ki a régi adatokra szomjuhozik, akár kriminálista, akár történetíró, akár pedig régiségbúvár legyen az.”

Vajna Károly

 
35 000 Ft
JOGI ISMÉTLŐKÖNYVEK

Pytheas Kiadó

 

A Jogi ismétlőkönyvek sorozat legfontosabb jogi alapművek – az Institutiók, Pandekták, Egyetemes európai jogtörténet stb. – könnyedebb, a fontos szakaszok fejbentartása illetve emlékezetbe idézése végett összeállított kis kátéit, azaz kérdésekre és feleletekre bontott összefoglalását tartalmazza. A szerzők álnéven írták kis műveiket.

 

 
37 700 Ft
A KÖZIGAZSÁG TÖRVÉNYE MAGYARHONBAN I-II. kötet

Szerző: Frank Ignácz

Pytheas Kiadó

 

“Amit jóakaróim tőlem vártak, hogy a magyar törvényről magyar nyelven írjak, azt magam is kötelességemnek tartottam. (…)”

 

Ignácz Frank

(1845, Buda)

 
29 000 Ft
AZ 1843. ÉVI JAVASLATOK ANYAGGYŰJTEMÉNYE I-IV. kötet

Szerző: Fayer László

Pytheas Kiadó

 

Fayer László műve a magyar büntető törvényalkotás egyik legkiemelkedőbb darabja, a magyar jogászság és jogtudomány olyan produktuma, mely méltán tartott igényt a nemzetközi elismerésre is. Európaisága, humanizmusa, a szabályozás tartalmi és technikai nívója a legkitűnőbb kontinentális jogszabályok közé emelte, bár törvényerőre soha nem emelkedett. Kiadónk a Csemegi kódex Lőw Tóbiás szerkesztette forráskiadványának újrakiadása után a 42-as javaslatok Fayer László által 1896 és 1902 között publikált Anyaggyűjteményének újólagos közzétételével méltó 21. századi emléket kíván állítani a magyar joghistória egyik legjelentősebb kodifikációs munkálatának.

 
32 000 Ft
MAGYAR MAGÁNJOG I-VI. kötet

Szerző: Dr. Szladits Károly

Pytheas Kiadó

 

Az 1938-ban a Grill Károly Könyvkiadónál megjelent példány reprint kiadása.

A hat kötetes művet (mintegy 5000 oldal) aranyozott vászonkötésben készítjük.

 

I. kötet: Általános rész / Személyi jog

II. kötet: Családi jog

III. kötet: Kötelmi jog – Általános rész

IV. kötet: Kötelmi jog – Különös rész

V. kötet: Dologi jog

VI. kötet: Öröklés jog

 
90 000 Ft
MAGYAR JOGI LEXIKON I-VI. kötet

Szerkesztette: Dr. Márkus Dezső

Pytheas Kiadó

 

A fakszimile alapjául a Pallas Rt.-nél 1898-ban megjelent eredeti szolgált. A kötetek Dr. Márkus Dezső szerkesztette “számos szakférfiú közreműködésével”. Azóta sem jelent meg jobban megszerkesztett jogi lexikon, így ma is használható.

 
90 000 Ft
BÜNTETŐTÖRVÉNYKÖNYV I-II. kötet

Szerkesztette: Dr. Löw Tóbiás

Pytheas Kiadó

 

A magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről és teljes anyaggyűjteménye.

Budapest, 1880. Pesti könyvnyomda.

 

A reprint kiadás

Reprint kiadásunk alapjául az Igazságügyminisztérium megbízásából készített két kötetes munkát választottuk, amely a törvény szövegén kívül számos értékes kordokumentumot kínál, amelyek segítségével nyomon követhetővé válik a paragrafusok keletkezésének, országgyűlési és bizottsági tárgyalásának története is.

 
29 000 Ft
VÁRADI TÜZESVASPRÓBA-LAJSTROM

Szerzők: Dr. Karácsonyi János, Dr. Borovszky Samu

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Királyság területén az európai gyakorlathoz hasonlóan a 11. századtól kezdve 1234-ig a pereket gyakran istenítélet segítségével döntötték el. A bíró, ha nem állt rendelkezésére kellő bizonyíték, a felek egyikét arra kötelezte, hogy tüzesvas-próbának vesse alá magát. Könyves Kálmán király (1095-1116) törvénye szerint mindössze 15-20 egyházi intézményben, székesegyházban és nagyobb prépostságban tarthattak istenítéleti szertartást. Közéjük számított a váradi székesegyház is. Kanonokjai feljegyzéseket készítettek. Zömmel azokat a peres ügyeket örökítették meg, amelyekben tüzesvas-próbára vagy ritkábban esküre került sor.

 
7 300 Ft
A MAGYAR BÜNTETŐJOG VERSEKBEN

Szerző: Doctor Deodatus

Pytheas Kiadó

 

A szerző nem kis fáradsággal megverselte a Csemegi-kódex néven ismert első magyar büntetőtörvénykönyvet: hiszen könnyebb megjegyezni a szigorú passzusokat, ha vidám rímek tarkítják a sorokat. Lássunk erre példát, a törvény eredeti szövegével és más kapcsolódó anyagokkal:

 

Emlékvers

3.§. Huszonnégy óra egy nap,

Hét nap “egy hét” nevet kap,

Hónap, meg az esztendő

Naptár szerint értendő.

4.§. Pénz értéke csak folyó

Büntettnél nincs ázsió.

 
3 900 Ft
A BŰNÖKRŐL ÉS A BÜNTETÉSEKRŐL

Szerző: Beccaria

Pytheas Kiadó, 2007

 

A felvilágosodás korának jelentős gondolkodója, Cesare Beccaria olasz író, a klasszikus büntetőjogi iskola képviselője volt, kiváló büntetőjogász és tudós. Fő alkotásában a „Bűnökről és büntetésekről” (Dei Delitti e Delle Pene) (1764) című írásában – mely nagy visszhangot váltott ki a maga korában –, felemelte a szavát a halálbüntetés eltörlése érdekében, megfogalmazta, hogy a halálbüntetés se nem célszerű, se nem szükséges, azonban mérhetetlenül romboló hatással bír az egész társadalomra.

 
4 800 Ft
OPERA

Szerző: Philostratus Flavius

Pytheas Kiadó

 

Philostratus Flavius: – Philostratus Lemnius

Opera Cod. Lat. 417. (Firenze, 1487-1490. Pergamen)

 

A kódex Philostratus (Kr. u. 3. sz.) athéni szofistának és unokaöccsének műveit, antik hősök és filozófusok életrajzát, leveleket és egy nápolyi képtár képeinek leírását tartalmazza. A művet 1487-ben Bonfini fordította latinra a királyi könyvtár számára. A kódex még Mátyás életében visszajutott Firenzéből Budára, de architektonikus díszű bőrkötése már II. Ulászló címerét hordozza. A Philostratus-corvina a királyi könyvtár egyik legszebb díszkódexe, ennek a címlapján sorakoznak a legnagyobb gazdagságban az antikizáló díszítőelemek, érmek, kameók, építészeti elemek, mitológiai jelenetek, triumphus-ábrázolás. A diadalmenetet tartó személy egyes feltételezések szerint Corvin János, ami Mátyás trónutódlási elképzelését jelzi.

 
80 000 Ft
AZ ÚJRAÁLMODOTT RÓMA

A Győri Egyházmegyei könyvtárban őrzött eredeti magyar fordítása

Szerző: Flavius Blondus

Fordította: Zsuppán Edina

Pytheas Kiadó, 2005

 

Az UNESCO a Corvina könyvtárat beválasztotta a világ kulturális örökségei közé. A világ minden tájára szétszóródott gyűjtemény – nemzetünk egyik büszkesége – méltó elimerésben részesült. E gyűjtemény egyik darabját jelentettük meg – a Corvinák közül először – fakszimile kiadásban és teljes fordításában.

 

“Mit érezhet a magyar ember, midőn kezében oly kincset tart, mely valaha fénycsillaga, Hollós Mátyás királyunk, kezében is megfordult! Ha a kard, a paizs, a gyűrű, a billikom, mely valami nagy emberünké vala, oly varázserővel bír és a tiszteletnek oly tárgya, melyre minden honfi büszkén néz: mennyivel inkább kell örvendenünk oly könyvnek, mely ezen dicső királyé volt, kitől a – méltánylást reánk nem éppen pazaron árasztó – külföld sem tagadhatta meg a tudós nevet”.

(Rómer Flóris tanulmányának bevezető szavai)

 
6 000 Ft
ROMA INSTAURATA

Szerző: Flavius Blondus

Pytheas Kiadó, 2003

 

Flavius Blondus: Roma Instaurata (Győri Corvina)

 

Flavio Biondo (Flavius Blondus) pápai titkár és történész készítette a Roma instaurata című könyvet, amely az örök város romjait bemutató első rendszerezett és alposan dokumentált munka volt.

Biondo Forlíban született és Cremonában tanult, a korszak zavaros politikai viszonyaiba belekeveredvén sokáig élt száműzetésben Imolában, Ferrarában és Velencében, amíg IV. Jenő alkalmazásba nem vette a pápai kúrián. Három kötetet jelentetett meg, amelyek az akkor ismert itáliai antik romokat vették számba: Roma instaurata (1440-63), Roma triumphans (1456-60) és Italia instaurata (1456-60). E művek sok topográfiai, kronológiai és helytörténeti kutatást inspiráltak, de számos művészre is hatással voltak, különösen Mantegnára.

 
9 900 Ft
A FELHŐK KATONÁI

A magyar hadirepülők története

Szerző: Vitéz Boksay Antal

Pytheas Kiadó, 2006

 

A magyar élet összes lehetőségeit a kegyetlen trianoni békeszerződés parányi területekre zsugorította össze, azonban a hadsereg minden fegyvernem megmaradt továbbra is a miniatűr magyar hadseregben, egyedül a repülést tüntette el a szigorú békeparancs és egyetlen repülőgépet sem engedélyezett a magyar hadseregnek! (Részlet a könyv előszavából)

 

Az eredeti kötet fakszimile kiadása.

 
3 900 Ft
SCHUL UND REISEN ALBUM - Elfogyott

Szerző: Johann David Köhler

Pytheas Kiadó

 

Az album 111 metszetet tartalmaz, amely a térképek mellett Köhler ókori térképeinek egy részéből, csillagtérképekből és szép hajóábrázolásokból áll.

Johann David Köhler az információs tudomány dédapjának és a könyvtártudomány nagyatyjának tekinthető. Colditzban született 1684-ben és Göttingenben, Németországban hunyt el 1755-ben. A logika és a történelem professzoraként tanított Göttingen és Altdorf egyetemein, utóbbiban rövid ideig egyetemi könyvtárosként is működött. Tudományterülete a római kori érmék, mint tudományos leletek vizsgálata, az antik fegyverek illetve a származástan voltak.

 
3 900 Ft
PÁRIZSI HÓRÁSKÖNYV - Elfogyott

Pytheas Könyvkiadó

 

A hóráskönyv a középkor világi emberének imádságoskönyve. Készítésének virágkora a XIV. századtól a XVI. század első feléig tartott. Elsősorban nők használták egyéni ájtatoskodás céljára. Tartalmában a breviáriumra, a papság közösségi és egyéni imádságoskönyvére épül, de mivel a liturgia rendje nem köti, annál változatosabb, sokszínűbb. További eltérő vonás, hogy néhány állandó ünnepet kivéve nem követi szigorúan az egyházi év állandó és mozgó ünnepeinek sorrendjét.

A "Hóráskönyv" elnevezést a régi római napbeosztás alapján kapta, ugyanis az imádság elvégzése a nap kezdetétől számítva háromóránként, "hórák"-ban történt.

 

Matutinum éjfélkor,

Laudes hajnali 3 órakor,

Prima reggel 6 órakor,

Tertia 9 órakor,

Sexta 12 órakor,

Nona délután 3 órakor,

Vesperas este 6 órakor,

Completorium este 9 órakor.

 
18 000 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.