Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Vallás


Sorrend:

MAKULA NÉLKÜL VALÓ TÜKÖR

Pytheas Kiadó, 2015

 

Az irodalmárok, néprajzkutatók, művelődéstörténészek körében csak Makula-ként vagy Tükör-ként emlegetett vaskos Mária és Krisztus életrajz első, 1712-es kiadásának hasonmás kiadását kínáljuk önnek. A hazai lelkiségi irodalom egyik legnagyobb sikertörténeteként számon tartott mű a benne található nyelvemlékek okán került az utóbbi években a figyelem középpontjába. Szerzője, a klarissza rend nagyszombati kolostorában élő és tevékenykedő nemesi származású Újfalusi Judit, kiváló fordítói érzékkel ültette át cseh nyelvből magyarra a barokk kor egyik leghíresebb népkönyvét.

 
6 000 Ft
-10%
AZ KERESZTYÉN SZÜZEKNEK TISZTESSÉGES KOSZORÓJA.

Nagyszombat M. D. XCI.

Szerző: Pécsi Lukács

A kísérőtanulmányt Kőszeghy Péter és Utasi Csilla írta.

Balassi Kiadó, 2014

 

Pécsi Lukács az esztergomi káptalan ügyésze és a nagyszombati nyomda igazgatója volt. Az keresztyén szüzeknek tisztességes koszorója című műve az első magyar nyelvű gyermekkönyv, egyben az első nőnevelő olvasmány, egyben az első erkölcsbotanikai mű, s egyben az első olyan könyv Magyarországon, amelyben botanikai ábrázolások vannak: húsz metszet jeleníti meg az erényeket jelképező virágokat. Pécsi Lukács forrása Lukas Martini munkája volt, amely először Prágában, 1580-ban jelent meg.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
VERSES SZENTÍRÁS

Pytheas Kiadó

 

Varga Lajos jászárokszállási „szentember” Verses Szentírásának bőrkötésű , teljes terjedelmű hasonmás kiadása.

Első alkalommal 1899-ben jelent meg, az Egri Nyomda Rt. gondozásában, 1932-ig feltehetően öt kiadásban, 16 000 példányban.

 

 

 
5 500 Ft
PRECES PROPRIAE SINGULIS HORIS DIEI ET NOCTIS

Egy német nyelvű klarissza hóráskönyv a 17. századból.

Pytheas Kiadó, 2014

 

Az eredeti kiadás

 

A Preces propriae singulis horis diei et noctis címen nyilvántartott, 1640-ben keletkezett pergamen kézirat eredetijét a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár őrzi.

A könyvecske a latin címe ellenére német nyelven írt, gazdagon illusztrált, 50 x 70 mm-es kicsinyke kódex. A kis kötet sötétbarna, arannyal díszített bőrkötése a 18. századból származik.

 

 
6 900 Ft
ÚJ TESTAMENTUM

Fordította: Sylvester János

Pytheas Kiadó

 

Sylvester János Új Testamentuma második kiadás érdekessége, hogy ebből a kiadásból kevesebb maradt meg a történelem viharaiban, mint az elsőből, valamint ebbe, a pannonhalmi példányba Kazinczy Ferenc beleírta a nevét, amikor itt járt Pannonhalmán. Ilyetén a Kazinczy Útja Pannonhalmán című kiadásunkkal is összefügg.

 
8 800 Ft
NÜRNBERGI BIBLIA

Pytheas Kiadó

 

Híres Új – És Ótestamentumi Történetek Metszetekkel Ékesítve és Jámbor Elmélkedésre Serkentő Válogatott Epigrammákkal Ellátva. Reprint kiadás. A Kalocsai Érseki Könyvtár nagyméretű képes bibliaalbuma eme példányának eredetije 1712-ben Nürnbergben jelent meg, Christoph Weigel kiadásában. A kötet 260 db egész oldalas metszetet tartalmaz, mely metszetek latin és német nyelvű képmagyarázó aláírásokkal vannak ellátva. A hasonmás kiadás tartalma és mérete megegyezik az eredetivel, külsejét tekintve pedig fekete félbőr kötés, márványozott papírral kombinálva. Gerincén arany díszítés és címke. A könyv ún. metszet papírra készül, mely igen különlegessé teszi a kivitelt.

 
45 000 Ft
ZSOLTÁROSKÖNYV

Psalterium cum cantis

Prága (?) – Krumlov(?), 1440 körül.

A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár könyvfestészeti szempontból legkiemelkedőbb darabja ez a kis psalterium.

Pytheas Kiadó

 

A kódex liturgikus használatra készült. Szövege gótikus könyvírású. Legfőbb értéke iniciáléinak, lapszéldíszeinek magas művészi színvonalában és ábrázolásainak tartalmában áll. A zsoltároskönyvet számos festett-aranyozott alakos és ornamentális vörös-kék tollrajzos, vörös és kék iniciálé, szövegközti betű, paragrafus-jel díszíti.

 
14 000 Ft
PÁLI TÖREDÉK

Pytheas Könyvkiadó

 

A Satipatthana Sutta egyike a buddhista gyakorlók számára legfontosabb korai buddhista szent iratoknak. Az ebben közölt szellemi gyakorlatok - az éber jelenlét, a tudat tisztasága és a figyelmes, tudatos cselekvés - azonban vallási hovatartozástól függetlenül, bármely vallás keretében hasznos segítséget nyújthatnak a meditációhoz és elősegíthetik a lelki fejlődést. A Sutta üzenete az évezredek során sem vesztett aktualitásából, s gyakorlatai éppúgy követhetők egy modern nagyvárosban, mint az őserdei remeteségben. (Dr. Pressing)

 

Ceylon szigetén mind a mai napig szokás e Sutta szövegét pálmalevelekre írni és ezeket a szövegeket ajánlják fel valamely kolostor könyvtárának. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban fellelhető példány - mely jelen reprint eredetije - is feltehetőleg egy ilyen kolostori "példány" töredéke. Nyelve: páli.

 
29 000 Ft
A SZENT BIBLIÁNAK HISTÓRIÁJA (1748)

Szerző: Bod Péter

Pytheas Könyvkiadó

 

Bod Péter A Szent Bibliának históriája című munkája az első magyar irodalomtörténeti monográfia, mely a szentírás addigi történetét dolgozza fel, külön kitérve a magyar vonatkozásokra. Megemlíti könyvében Heltai Gáspár és Méliusz Péter fordításait, Károlyi Gáspár Vizsolyban nyomtatott református bibliáját, Káldi György katolikus bibliáját, és Tótfalusi Kis Miklós amszterdami bibliáját is.

 

"A Szent Bibliának históriája, melyben, az Istennek Ó és Újtestamentumi szent beszédének megírattatása, annak mind ez ideig csudálatos megtartatása; különböző nyelvekre, azok között a magyar nyelvre való fordíttatása, és azokon való kinyomtattatása, rövideden elő adatik."

 
3 500 Ft
SERMONES

Szerző: Michael de Hungaria

Pytheas Könyvkiadó

 

Michael de Hungaria-nak egyetlen munkája maradt fenn nyomtatásban: a Sermones tredecim universales c. írása. Ez a prédikációs irodalomhoz tartozó munka a reformáció megindulása előtt számos kiadásban látott napvilágot.

 

 
5 500 Ft
-10%
KERESZTYÉNI ÉNEKEK

Szerző: Újfalvi Imre

Sajtó alá rendezte: Kőszeghy Péter

A kísérő tanulmányt írta: Ács Pál

Balassi Kiadó, 2004

 

Újfalvi Imre könyve a régi magyar irodalom, és általában a művelődéstörténet szempontjából rendkívüli jelentőségű. E kötetben található a régi magyar irodalom „első irodalomtörténeti jellegű” előszava. Újfalvi a második bevezetésben a korábbi énekeskönyv-kiadások felsorolásával az első magyar bibliográfiai összeállítást hagyta az utókorra.

 

A kötet válogató összefoglalása a debreceni kiadású énekeskönyveknek, egyben a XVI. századi református egyházi énekirodalom záróköve.

 

Maga a szerző is figyelemre méltó alakja a magyar irodalom- és művelődéstörténetnek; református teológus, aki bejárta egész Európát és sokirányú képzettségre tett szert.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
  AZ KERESZTYÉNI RELIGIÓRA ÉS IGAZ HITRE VALÓ TANÍTÁS... HANAU, 1624.

Szerző: Szenci Molnár Albert

A tanulmányokat írták: Szabó András, Vásárhelyi Judit

Sorozatszerkesztő: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2009

 

A kálvinizmus alapműveként számon tartott, 1500 lapot meghaladó Tanítás négy könyvből áll. Első könyve Istennek, a világ mindenható Teremtőjének az ismeretéről szól, aki munkája és igéje által jelenti ki magát. Ezt követi a Megváltó Istenről, Jézus Krisztusról írott második könyv. A harmadik könyv a Szentlélek ismeretéről szól. S végül a negyedik könyv tárgya az egyház. A helvét vallás alapvető és legfontosabb tanait – mint például Isten szuverenitása, a Biblia Isten-kinyilatkoztatása, a predestináció és a sakramentumok értelmezése, az egyházfegyelem kérdései – egyszerűen, érthetően, szemléletes példákkal, a felmerülő ellenérvek és vallási felfogások részletes cáfolatával a Szentírás útmutatásai alapján mutatja be. Megjelenése után természetesen hamarosan ismertté vált a három részre szakadt Magyarországon, mígnem kb. 60 esztendővel később, 1624-ben az erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor „meghagyásából” megszületett a teljes mű magyar változata is. A zsoltárfordító, bibliakiadó, nyelvtudós Szenci Molnár Albert e munkájával koronázta meg életművét. Az OSZK-val közös kiadás.

 
14 000 Ft
Akció: 12 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
PÁRIZSI HÓRÁSKÖNYV - Elfogyott

Pytheas Könyvkiadó

 

A hóráskönyv a középkor világi emberének imádságoskönyve. Készítésének virágkora a XIV. századtól a XVI. század első feléig tartott. Elsősorban nők használták egyéni ájtatoskodás céljára. Tartalmában a breviáriumra, a papság közösségi és egyéni imádságoskönyvére épül, de mivel a liturgia rendje nem köti, annál változatosabb, sokszínűbb. További eltérő vonás, hogy néhány állandó ünnepet kivéve nem követi szigorúan az egyházi év állandó és mozgó ünnepeinek sorrendjét.

A "Hóráskönyv" elnevezést a régi római napbeosztás alapján kapta, ugyanis az imádság elvégzése a nap kezdetétől számítva háromóránként, "hórák"-ban történt.

 

Matutinum éjfélkor,

Laudes hajnali 3 órakor,

Prima reggel 6 órakor,

Tertia 9 órakor,

Sexta 12 órakor,

Nona délután 3 órakor,

Vesperas este 6 órakor,

Completorium este 9 órakor.

 
18 000 Ft
  AZ HALÁLRA VALÓ KÉSZÖLETRŐL RÖVID TANÓSÁG - Elfogyott

Szerző: Kulcsár György

Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Hubert Ildikó

Sorozatszerkesztő: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

Kulcsár György protestáns szerző (Alsólendva, ? – Alsólendva, 1577) életéről alig tudunk valamit. Ám művei (sajnos mindössze hármat ismer az irodalomtörténet) fontosságát jelzik a tények: Bánffy Miklós, a vidék főura nyomdászt hozatott birtokára a Kulcsár-művek kinyomtatásához, Szenci Molnár Albert elismerően szólt a szerzőről, de azok a későbbi korokból fönnmaradt vásárlási utalások is, amelyek az író népszerűségéről adnak hírt a mának. Kulcsár György, a lelkipásztor úgy bátorít a halál örömteli elfogadására, hogy az elmélkedő figyelmet mindvégig a végső célra, a hívő ember nagy kérdésére irányítja: hogyan juthatunk át az életen-halálon úgy, hogy Krisztus kereszthalála által a megváltott örömbe, az üdvösségbe mindnyájan eljuthassunk. Válaszadása gyakorlati útmutatás. Írásaiból sugárzó lelki tartása, a mindenkiért felelősséget érző, papi hivatásában megnyilvánuló keresztény morálja valóban vigaszt adhatott a saját korában, ahogy adhat ma is. 

 
2 500 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.