Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Jog


Sorrend:

KITONICH JÁNOS: RÖVID IGAZGATÁS (bőrkötéses)

A nemes Magyarországnak és a hozzá tartozó Részeknek szokott törvény folyásiról

Melyet Deákból magyar nyelvre fordított Kászoni János Váradon, 1647-ben

Magyar Mercurius, 2014

 

Kitonich János (1560-1619) műve, mely a felsőbb bíróságokon alkalmazott perrendet tárgyalja, eredetileg latinul jelent meg 1619-ben Nagyszombatban. 1734-től a Corpus Juris Hungarici állandó mellékleteként közölték. Magyarra Kászoni János fordította 1647-ben. A jelen kiadás a Lőcsén 1650-ben megjelent kiadás könyvdíszeivel készült. Kitonich portréja az 1734-es latin kiadásból való.

 
18 000 Ft
KITONICH JÁNOS: RÖVID IGAZGATÁS (keménytáblás)

A nemes Magyarországnak és a hozzá tartozó Részeknek szokott törvény folyásiról

Melyet Deákból magyar nyelvre fordított Kászoni János Váradon, 1647-ben

Magyar Mercurius, 2014

 

Kitonich János (1560-1619) műve, mely a felsőbb bíróságokon alkalmazott perrendet tárgyalja, eredetileg latinul jelent meg 1619-ben Nagyszombatban. 1734-től a Corpus Juris Hungarici állandó mellékleteként közölték. Magyarra Kászoni János fordította 1647-ben. A jelen kiadás a Lőcsén 1650-ben megjelent kiadás könyvdíszeivel készült. Kitonich portréja az 1734-es latin kiadásból való.

 
5 800 Ft
CODE PÉNAL / A FRANCZIA BÜNTETŐTÖRVÉNYKÖNYV

Pytheas Kiadó, 2014

 

A hivatalos szöveggel egyeztetett kiadások nyomán fordította: Németh Antal, T. Sopron megye szolgabírája. Sopron, 1867. Seyring Ádolf. XVIII. 299 p. 1 sztl. lev. Első és mindmáig egyetlen magyar nyelvű kiadás! Kiadói papírborítóban.

 

A Code Pénal, a francia büntetőtörvénykönyv, 1810-ben lépett hatályba. Akárcsak a Code Napoléonnak, a hatása szinte felmérhetetlen. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a világ büntetőjogi törvényhozásában itt jelenik meg először az ún. trichotom, vagyis hármas felosztású bűncselekmény-kategória rendszer, amely megkülönbözteti egymástól a kihágást, a vétséget és a bűntettet. A bűncselekmények trichotom felosztását veszi a P. J. A. v. Feuerbach nevéhez fűződő, Bajorországban született első modern büntetőjogi kódex is, ami aztán a világ büntetőjogi törvényhozásának az alapjává vált.

 
15 000 Ft
CODE NAPOLÉON / A FRANCZIA POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

Pytheas Kiadó, 2014

 

Fordította: Kún Barna. Pest, 1866. Kugler Adolf XII. 13-448 p. Első, és mindmáig egyetlen magyar nyelvű kiadás

 

Bonaparte Napóleon 1800-ban, mint Első Konzul, felállított egy négy jogászból álló bizottságot, melynek feladata volt, hogy hozzon létre egy tisztán racionális jogi felfogás alapján álló, minden múltbéli előítélettől mentes, az erkölcsi jog, és az ésszerűség alapján álló polgári törvénykönyvet. A bizottság tagjai – Jean-Etienne-Marie Portalis, Jaques de Maleville, Félix-Julien-Jean Bigot de Préameneu és François-Denis Tronchet – négy évi munka eredményeként megalkották a1804. március 21-én hatályba lépett Code Napoléon-t, a világ első polgári törvénykönyvét, ami Franciaországban – számos módosítással – ma is hatályban van.

 
15 000 Ft
A POLGÁRI KÖZJEGYZŐSÉG EMLÉKEZETE 1875-1949

Változatlan utánnyomás

Szerző: Rokolya Gábor

Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2010

 

„E könyv megírásával eredeti célom az volt, hogy a mai közjegyzőség nevében emléket állítsak elődeinknek, a hajdani királyi közjegyzőknek. A kötet anyagának gyűjtése során folytatott kutatások azonban olyan adatokat is feltártak, amelyek túlmutatnak az eredeti szándékon, és egy igazságügyi szakma történetén keresztül a korabeli Magyarország életére, művelődéstörténetére vonatkozó adalékok bemutatását is lehetővé tették.” (A Szerző)

 
12 000 Ft
OKLEVELES HISTÓRIÁK

Válogatás a magyar közhitelesség irataiból 1441-1848

Documentary Histories. A selection of documents of Hungarian officialness 1441-1848

Urkundliche Geschichten. Eine Auswahl von den Dokumenten der ungarichen Authentizität 1441-1848

Des histoires et des actes. Recueil d’actes authentiques Hongrois 1441-1848

Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Rokolya Gábor

Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2010

 
9 000 Ft
HITELESHELYEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter

Közjegyzői Füzetek. Studia Notarialia Hungarica tom. XI.

Szerző: Eckhart Ferenc

Szerkesztette: Rokolya Gábor

Előszó: Mezey Barna

Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2012

 

A kétnyelvű kötet első felét Eckhart Ferenc művének fordítása, második részét pedig az eredeti 1914-es kiadás reprintje adja.

 

„Miután bemutattuk a hiteleshelyek teljes működését, és áttekintést kaptunk oklevél-kiállítási gyakorlatukról, megállapíthatjuk, hogy nem volt a magyar jogéletnek olyan jelensége, amelyben ne játszottak volna szerepet a hiteleshelyek.

(…)

A hiteleshelyi intézmény olyan erős, az irántuk való bizalom pedig olyan nagy volt, hogy okleveleik ugyanúgy pótolták a Magyarországon kívül mindenütt elterjedt, saját ügyben kiadott oklevelet, mint a szintén Magyarországon kívül széles körben ismert itáliai eredetű közjegyzőséget, sőt, amint láthattuk, néhány esetben még a királyi oklevelet is.”

 
4 000 Ft
ÖRÖKLÖTT S SZERZETT VAGYON

A kiskorúak utáni törvényes öröklésről

Közjegyzői Füzetek. Studia Notarialia Hungarica tom. VIII.

A Politzer Zsigmond kiadásában 1897-ben megjelent kiadás reprintje

Szerző: Zsögöd Benő

A jogtörténeti tanulmány szerzője: Balogh Judit

Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2008

 

„Vajjon az a különbség, melyet az országbirói értekezlet a vagyon öröklött avagy szerzett voltán alapitott, fentartandó-e, s mennyiben, bizonyára legnagyobb s legélesebb azon elvi kérdések közől, melyek magánjogunk továbbalkotásában végmegoldásra várnak.”

 

A szerző, a XIX-XX. század fordulójának egyik legismertebb magánjogásza, a kötelmi jog modern dogmatikájának tulajdonképpeni kidolgozója volt.

 
4 000 Ft
TRIPARTITUM

Szerző: Werbőczi István

Pytheas Kiadó

 

A Tripartitum, azaz Hármaskönyv néven ismert munka a magyarországi szokásjog híres gyűjteménye amely, bár hivatalosan sohasem emelkedett törvényerőre, egészen 1845-ig meghatározta a király és a nép, a nemesek és jobbágyaik, illetve Magyarország és társországainak kapcsolatát.

 
9 900 Ft
DECRETUM

Szerző: Werbőczi István

Pytheas Kiadó

 

Decretum

Azaz Magyar és Erdély országnak törvénykönyve

(1571, Kolozsvár)

 

Werbőczi törvénykönyvének 1571-es Kolozsváron Heltai Gáspár által nyomtatott latin nyelvű kiadásának facsimiléje.

 
6 300 Ft
WERBŐCZI ELSŐ RÉSZE II-IK CZIKKELYÉNEK MAGYARÁZATTYA

Pytheas Kiadó

 

Werböczi Első Része II-ik czikkelyének Magyarázattya, avvagy az egyházi rendnek polgári megkülönböztetése Magyarországban.

 

 

 
4 200 Ft
HAZAI RÉGI BÜNTETÉSEK I-II. kötet

Szerző: Vajna Károly

Pytheas Kiadó

 

“Nem az újítás vágya vezérelt, hanem a régiségek iránt való szeretetem ösztönzött munkásságra. Nem az úttörő elérhetetlen dicsőségére vágyakoztam, hanem csak arra vitt rá a kegyelet, hogy fölkeressem a régi nyomokat, avarfedte, bozótbenőtte elhagyott utakon, elhagyott romok közt. Fölkutattam a jelentéktelen forrásokat is, és ezeket, meg az alig szivárgó erecskéket olyan kútfővé törekedtem egyesíteni, a melyből bőven merithessen, ki a régi adatokra szomjuhozik, akár kriminálista, akár történetíró, akár pedig régiségbúvár legyen az.”

Vajna Károly

 
35 000 Ft
JOGI ISMÉTLŐKÖNYVEK

Pytheas Kiadó

 

A Jogi ismétlőkönyvek sorozat legfontosabb jogi alapművek – az Institutiók, Pandekták, Egyetemes európai jogtörténet stb. – könnyedebb, a fontos szakaszok fejbentartása illetve emlékezetbe idézése végett összeállított kis kátéit, azaz kérdésekre és feleletekre bontott összefoglalását tartalmazza. A szerzők álnéven írták kis műveiket.

 

 
37 700 Ft
A KÖZIGAZSÁG TÖRVÉNYE MAGYARHONBAN I-II. kötet

Szerző: Frank Ignácz

Pytheas Kiadó

 

“Amit jóakaróim tőlem vártak, hogy a magyar törvényről magyar nyelven írjak, azt magam is kötelességemnek tartottam. (…)”

 

Ignácz Frank

(1845, Buda)

 
29 000 Ft
AZ 1843. ÉVI JAVASLATOK ANYAGGYŰJTEMÉNYE I-IV. kötet

Szerző: Fayer László

Pytheas Kiadó

 

Fayer László műve a magyar büntető törvényalkotás egyik legkiemelkedőbb darabja, a magyar jogászság és jogtudomány olyan produktuma, mely méltán tartott igényt a nemzetközi elismerésre is. Európaisága, humanizmusa, a szabályozás tartalmi és technikai nívója a legkitűnőbb kontinentális jogszabályok közé emelte, bár törvényerőre soha nem emelkedett. Kiadónk a Csemegi kódex Lőw Tóbiás szerkesztette forráskiadványának újrakiadása után a 42-as javaslatok Fayer László által 1896 és 1902 között publikált Anyaggyűjteményének újólagos közzétételével méltó 21. századi emléket kíván állítani a magyar joghistória egyik legjelentősebb kodifikációs munkálatának.

 
32 000 Ft
MAGYAR MAGÁNJOG I-VI. kötet

Szerző: Dr. Szladits Károly

Pytheas Kiadó

 

Az 1938-ban a Grill Károly Könyvkiadónál megjelent példány reprint kiadása.

A hat kötetes művet (mintegy 5000 oldal) aranyozott vászonkötésben készítjük.

 

I. kötet: Általános rész / Személyi jog

II. kötet: Családi jog

III. kötet: Kötelmi jog – Általános rész

IV. kötet: Kötelmi jog – Különös rész

V. kötet: Dologi jog

VI. kötet: Öröklés jog

 
90 000 Ft
MAGYAR JOGI LEXIKON I-VI. kötet

Szerkesztette: Dr. Márkus Dezső

Pytheas Kiadó

 

A fakszimile alapjául a Pallas Rt.-nél 1898-ban megjelent eredeti szolgált. A kötetek Dr. Márkus Dezső szerkesztette “számos szakférfiú közreműködésével”. Azóta sem jelent meg jobban megszerkesztett jogi lexikon, így ma is használható.

 
90 000 Ft
BÜNTETŐTÖRVÉNYKÖNYV I-II. kötet

Szerkesztette: Dr. Löw Tóbiás

Pytheas Kiadó

 

A magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről és teljes anyaggyűjteménye.

Budapest, 1880. Pesti könyvnyomda.

 

A reprint kiadás

Reprint kiadásunk alapjául az Igazságügyminisztérium megbízásából készített két kötetes munkát választottuk, amely a törvény szövegén kívül számos értékes kordokumentumot kínál, amelyek segítségével nyomon követhetővé válik a paragrafusok keletkezésének, országgyűlési és bizottsági tárgyalásának története is.

 
29 000 Ft
A MAGYAR BÜNTETŐJOG VERSEKBEN

Szerző: Doctor Deodatus

Pytheas Kiadó

 

A szerző nem kis fáradsággal megverselte a Csemegi-kódex néven ismert első magyar büntetőtörvénykönyvet: hiszen könnyebb megjegyezni a szigorú passzusokat, ha vidám rímek tarkítják a sorokat. Lássunk erre példát, a törvény eredeti szövegével és más kapcsolódó anyagokkal:

 

Emlékvers

3.§. Huszonnégy óra egy nap,

Hét nap “egy hét” nevet kap,

Hónap, meg az esztendő

Naptár szerint értendő.

4.§. Pénz értéke csak folyó

Büntettnél nincs ázsió.

 
3 900 Ft
A BŰNÖKRŐL ÉS A BÜNTETÉSEKRŐL

Szerző: Beccaria

Pytheas Kiadó, 2007

 

A felvilágosodás korának jelentős gondolkodója, Cesare Beccaria olasz író, a klasszikus büntetőjogi iskola képviselője volt, kiváló büntetőjogász és tudós. Fő alkotásában a „Bűnökről és büntetésekről” (Dei Delitti e Delle Pene) (1764) című írásában – mely nagy visszhangot váltott ki a maga korában –, felemelte a szavát a halálbüntetés eltörlése érdekében, megfogalmazta, hogy a halálbüntetés se nem célszerű, se nem szükséges, azonban mérhetetlenül romboló hatással bír az egész társadalomra.

 
4 800 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.