Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Egyházjog


Sorrend:

-10%
AZ EGYHÁZI INTÉZMÉNYRENDSZER TÖRTÉNETE

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Társulat, 2017

 

A kinyilatkoztatásból levezetett és az ősegyházban jelen lévő – íratlan – normák, rövid idő elteltével írott jogszabályokban kerültek meghatározásra. Mindez kialakította azt az intézményes keretet – kánonokat, konstitúciókat, életszabályokat stb. –, amelyek őrizték a Krisztustól kapott feladatot. A 2017-ben 25. alkalommal megrendezett Szent István Könyvhéten Stephanus-díjban részesült szerző kötetében ezt a doktrinális és diszciplináris fejlődést követi nyomon az egyháztörténelem egyes korszakaiban. Segíti, hogy világos képet alkothassunk az Egyház autonóm jogának kialakulásáról; a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának az Egyház mindennapi életét bármely történelmi korszakában meghatározó körülményeiről és feltételeiről; az egyházi hierarchia egyre pontosabb teológiai és jogi tartalmának letisztulásáról.

 
4 980 Ft
Akció: 4 480 Ft
Kezdete: 2017.06.29
A készlet erejéig!
-10%
 AZ 1545 ELŐTTI EGYHÁZI FORRÁSOK HATÁSA A MODERN KÁNONJOG RENDSZERÉRE

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.

Szent István Társulat, 2016

 

A kánoni joganyag újabb forrásokkal történő gazdagodása, amely alapvetően az Egyház mindennapi életét követi, korunkban is jól látható. Az is jól érzékelhető, hogy a Katolikus egyház -mint látható egység- intézményesen szervezett formában jelenik meg a világban. Ennek az egységnek a megőrzésére és az alapítójától elnyert sajátos céljának előmozdítására, az apostoli kortól kezdve egyházjogi normák születtek, melyek elválaszthatatlan belső kapcsolatban vannak a hitletéteménnyel.

 
1 700 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOG AZ EGYHÁZ HAGYOMÁNYÁBAN ÉS ÉLETÉBEN

Szerző: Erdő Péter

Szent István Társulat, 2016

 

Az Egyház fegyelmi rendje szorosan összetartozik Isten népének misztériumával. Az első keresztény nemzedékek felfogásában a hitbeli tanításnak, az erkölcsi cselekvésnek, a liturgikus ünneplésnek és a szervezett közösségi életnek egyetlen szabályrendszere volt, az apostoli hagyomány, amely a tanítványok személyén keresztül magához az eredethez, Jézus Krisztushoz kapcsolta a benne hívőket.

 
5 200 Ft
Akció: 4 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

Hivatalos latin szöveg – Codex Iuris Canonici – magyar fordítással és magyarázattal

Szerkesztette: Erdő Péter

Szent István Társulat, 2015

 

Mivel a kétnyelvű kommentált Codex negyedik kiadásának megjelenése óta számos új egyetemes és részleges jogszabály látott napvilágot, a főbb változásokat beledolgoztuk a magyarázó jegyzetekbe, a legfontosabb új dokumentumokat pedig, melyek szorosan a CIC (Codex Iuris Canonici) szövegéhez kapcsolódnak, függelékben is közöljük, hogy így új kiadásunk biztos és naprakész eligazítást adjon a gyakorlat számára. Az új kiegészítő jogszabályokon kívül magának a CIC-nek a szövege is több ponton módosult.

 
6 500 Ft
Akció: 5 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EGYHÁZJOG

Szerző: Erdő Péter

Szent István Társulat, 2014

 

A II. Vatikáni Zsinat különös hangsúlyt adott azoknak az egyházi értékeknek, amelyeket azután - mintegy "utolsó zsinati okmányként" - az 1983-ban megjelent új Egyházi Törvénykönyvnek kellett gyakorlati szabályok formájába öntve Isten népe életében megerősítenie.

Majd tizenkét éve annak, hogy a jelen kézikönyv első kiadása napvilágot látott. Azóta az egyetemes egyházjog, de a hazai részleges egyházjog, sőt térségünk egész egyházi szervezete és élete is igen megváltozott. Az Apostoli Szentszék élénk jogalkotói tevékenysége új és új egyetemes jogszabályok alkotását eredményezte. Mindezeket a jogszabályi változásokat természetesen könyvünk átdolgozása során figyelembe kellett vennünk.

 
6 800 Ft
Akció: 6 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EASTERN CANON LAW

Szent Atanáz Kiadó, 2012

 

Nearly a decade and a half ago "Folia canonica: Review of Eastern and Western Canon Law" was launched, first and foremost, with the particular intention of promoting the study and research of the Eastern branch of canon law, as indicated in the subtitle. It also published an annual bibliography of the same branch which gained recognition and wider use. For various reasons, the scope of the Journal has shifted from this original aim. Finally, in the autumn of 2012, a decision was made that the publication would appear under a new title: "Folia theologica et canonica". This development necessitates the launching of a new periodical with the goal of continuing to serve as a forum for Eastern canon law studies.

 
4 400 Ft
Akció: 3 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KELETI EGYHÁZAK SZENTSÉGI JOGA

Összehasonlító bemutatás

Collectanea Athanasiana

Szerző: Szabó Péter

Szent Atanáz Kiadó, 2012

 

Részlet a szerző előszavából: „Jelen munkánk a keleti törvénykönyv szentségjogi fejezeteit tárgyalja. Elsődleges célunk a keleti jog latin fegyelemhez viszonyított sajátosságainak a kiemelése. Írásunk nem képez komplett keleti szentségjogi traktátust, hanem csak a két fegyelmi rend közötti differenciák részletes bemutatására koncentrál. Ebből adódóan a hatályos latin szentségi fegyelem előzetes ismeretét feltételezi. A latin és keleti kánonjog e komparatív bemutatását maga II. János Pál pápa szorgalmazta ismételten.”

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A KLERIKUSI ÉLETSZENTSÉG BÖLCSELETI, TEOLÓGIAI ALAPJAI ÉS KÁNONJOGI GARANCIÁI

Szerző: Kuminetz Géza

Szent István Kiadó, 2010

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara évtizedek óta megrendezi a főleg teológiai tanárok, vagyis a hazai legszűkebb szakma számára háromnapos tudományos konferenciáját. Az érdeklődésre való tekintettel a Hittudományi Kar a jövőben a konferenciák előadásait írott formában is megjelenteti a Szent István Társulat kiadásában, Varia Theologica sorozatcímmel. 2009- ben - mintegy a papság évére való ráhangolódásképpen - a klerikusi életszentség témájának körüljárását tűztük ki. Biblikusaink az igaz emberről, filozófusaink az erényről, teológusaink az életszentségről és elérésének eszközeiről, a szenttéavatásról, végül kanonistáink a klerikusi engedelmességről tartottak előadásokat. Sorozatunkat abban a reményben indítjuk útjára, hogy az, mint az Ige hirdetésének sajátos fóruma, nemcsak jelzi tudományos tevékenyésgünk minőségét, de gazdagítani is fogja a jelen és a jövő teológus nemzedékek szellemi horizontját. Kuminetz Géza

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KIENGESZTELŐDÉS SZENTSÉGEI

Szerző: Kuminetz Géza

Szent István Kiadó, 2008

 

A Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae sorozat Manualia alsorozatának 3. kötete a kiengesztelődés szentségeit (bűnbocsánat, betegek kenete) dolgozza fel Dr. Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet tanszékvezető tanára és ugyanezen egyetem Hittudományi Karának dékánja tolmácsolásában. Az Egyház bűnbánati fegyelme az egyháztörténelem minden egyes időszakának homlokterében helyezkedett el, hiszen sajátosan is kötődik Krisztus megváltó tettéhez.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-11%
A KORHIÁNY AKADÁLYA

Szerző: Süllei László

Szent István Kiadó, 1999

           

Már a római jog is ismerte a házassági akadály fogalmát, ám ezek pontos fogalmát csak a kánoni jog alakította ki. A régi Kódex megkülönböztette az ún. tiltó akadályokat és az érvénytelenítő akadályokat. A hatályos jog csak olyan érvénytelenítő akadályokat ismer, amelyek nemcsak tiltják, hanem érvénytelenné is teszik a házasságot. Az érvénytelenítő akadály a személyt képtelenné teszi a házasság érvényes megkötésére (CIC 1073.k.). A latin egyház Kódexe (CIC) 12 akadályt ismer, míg a keleti egyház (CCEO) 13 akadályt sorol fel. Az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság azzal a szándékkal indítja útra ezt a kis sorozatot, - melynek első része ez a füzet, - hogy segítséget nyújtson a jegyesvizsgálattal foglalkozó lelkipásztorkodó papságnak és köteléki perekkel foglalkozó egyházi bíróságoknak. A sorozat füzetei egyenként tárgyalják a házassági akadályokat.

 
280 Ft
Akció: 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ IMPOTENCIA AKADÁLYA

Szerző: Csordás Eörs          

Szent István Kiadó, 2000

 

Jézus az Ószövetségi Szentírásnak a házasságról szóló tanítását magyarázva emlékeztet arra, ami kezdetben Isten terve volt: "már nem ketten vannak, hanem egy test" (Mt 19,6). A szeretetnek ezt a jelét "Isten megáldotta és arra rendelte, hogy termékeny legyen..." (KEK 1604). Az Egyház Tanítóhivatala többször kifejtette, hogy a házastársi nemi aktus egyesülés és termékenységet adó jelentése között Istentől alapított felbonthatatlan kapcsolat van, amit az ember saját kezdeményezésével nem törhet meg.

 
550 Ft
Akció: 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNIFICATION THÉOLOGICO-CANONIQUE DU CANON 605 Á L

Dissertatio ad laurem in facultate iuris canonici apud pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe

Szerző: Márta Balog CB.

Szent István Társulat, 2013

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FEJEZETEK AZ EGYHÁZI JOGALKOTÁS TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Kiadó, 2011     

 

A Katolikus Egyház kezdettől fogva rendelkezett jogi jellegű szabályokkal. Ezek a szabályok nem pusztán a Krisztus nevére megkeresztelkedettek közötti viszonyokat rendezték, hanem elszakíthatatlanok voltak Jézusnak az Isten Országára vonatkozó tanításától, cselekedeteitől és az általa alapított szentségek kiszolgáltatásától, különös tekintettel az Oltáriszentség megünneplésére. Ezt kezdetben főképp szokásjogi normák, később a zsinati és pápai, illetve püspöki jogalkotás követte, amelyet alapvetően befolyásolt az izraelita szakrális jog, majd a római jog erőteljes hatása.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SACRAE DISCIPLINAE LEGES

Szerkesztette: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Kiadó, 2008

 

A hatályos Egyházi Törvénykönyv kihirdetésének 25. évfordulójára jelentette meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete ezt a kötetet. A „Sacrae disciplinae leges – Commemorazione del 25° anniversario della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico" címet viselő idegen nyelvű kötetben Erdő Péter bíboros, Zakar Ferenc Polikárp OCist, Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, Kuminetz Géza, Hársfai Katalin, Schanda Balázs, Szabó Péter és Lefkánits György tanulmányai olvashatók.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK JOGI SZABÁLYOZÁSA

Szerkesztette: Orosz András Lóránt OFM, Ujházi Lóránd

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjogi tanszéke két évvel ezelőtt indította útjára a Sapientia Iuris sorozatot. A jelen publikáció immár a sorozat negyedik kötete, amely az „egyházi intézmények jogi szabályozása” címet viseli. Ennek megfelelően a Katolikus Egyház egyes, napjainkban különösen aktuális „intézményei” kerülnek bemutatásra. Olvashatunk a megszentelt élet intézményeihez kapcsolódó kérdésekről, a Vatikán migrációs politikájáról és intézményrendszeréről, a püspöki szinódusról, a tábori lelkészségről és az egyházmegyei szinódusról. Emellett a Katolikus Egyház és a huszadik századi társadalom egyes érintkezési területei is megtalálhatóak a kötetben.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EGYHÁZJOGI METODOLÓGIA

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Kiadó, 2011

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZEMPONTOK A KATOLIKUS EGYHÁZ JOGRENDJÉNEK MŰKÖDÉSÉHEZ

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Kiadó, 2010

 

A jelen kötet a hatályos kánoni jognak - a jogtörténeti források tükrében és azokkal összehasonlítva - az egyes részterületeit tárgyaló és az elmúlt egy évtized kutatómunkájának eredményeként megszülető elemzéseinket összegzi mindazok számára, akik akár a kánonjog tudomány területének művelésével, akár igényes és felkészült lelkipásztori munkájukkal törekszenek előmozdítani az Egyház-mint Krisztus Titokzatos Teste-örök célját, azaz a lelkek üdvösségét. /Szuromi Szabolcs Anzelm/

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PSZICHOPATOLÓGIA AZ EGYHÁZI BÍRÓSÁGON

Szerző: Hársfai Katalin

Szent István Kiadó, 2010

           

Mind a kánonjog oktatásában, mind a gyakorlati bíráskodásban jelentős változást hozott a Dignitas connubii instrukció, amely kiszélesítette azon házassági perek körét, ahol a bíró számára a szakértő igénybe vétele kötelező. Mindez megnövelte a jelentőségét annak, hogy mind az elmélettel, mind a gyakorlattal foglalkozó kánonjogászok jobban megismerjék azokat az élethelyzeteket, betegségeket vagy pszichológiai nehézségeket, amelyek az emberek akaratnyilvánítását, beleegyezési képességét befolyásolják vagy korlátozzák.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 TÖREKVÉS A RÉGI EGYHÁZI KÁNONOK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, MINT A KÖZÉPKORI EGYETEMES KÁNONJOG-GYŰJTEMÉNYEK SAJÁTOSSÁGA (8-12. SZÁZAD)

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Kiadó, 2009

           

Az egyházjog forrásainak rendszerezése, egymáshoz való viszonyuk vizsgálata, egészen a 20. századig hozzá tartozott a katolikus egyház hatályos jogának a megismeréséhez és magyarázatához. A jelen kötet annak az összehasonlító szövegkritikai és kodikológiai kutatásnak az eredményeit igyekszik összefoglaló módon bemutatni, melyet 1999-ben kezdett meg a szerző Luccai Anzelm kánongyűjteménye 12. századi kéziratának vizsgálatával. A 8-12. századi kánonjogi kollekciók és szövegtanúiknak az összehasonlító szövegkritikai elemzése, valamint a részletes kodikológiai és paleográfiai vizsgálat alátámasztja, hogy az egyes kánonjogi művek összeállítói ebben a korban alapvetően nem új joggyűjteményt akartak létrehozni, hanem az egyház jogszabályait és egyházfegyelmi koncepcióját törekedtek a lehető legteljesebb formában összefoglalni. (Szuromi Szabolcs Anzelm)

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 TERRITORIALITÁ E PERSONALITÁ NEL DRITTO CANONICO ED ECCLESIASTICO

Szerzők: Erdő Péter, Szabó Péter

Szent István Kiadó, 2002

           

Tempore appropio quante quó XI celebratibur Consociacionis Internationalis congressus Studio Iuris Canonici Promovendo nec non Internationalis cogressus Societatis pro Iure Orientalium Ecclesiarum participibus nomnibus apud Budapestinensem Studiorum Universitatem Péter Pázmány congregatis Summus Pontifex mentem suam animumque patefacit propensum plurima prece precans ut magni momenti proposita argumenta Territorialium legum vis atque personae penes canonicum et ecclesiasticum ius - canonicu ius coram tertio millenio prudenter enodentur perspicue recteque explicentur fulgens preabente lumen Ecclesiae alto magisterio dum adstantes omnes sua cumulat larga benedictione que urberes vestigiationis fructus praenuntiat animique sui prolixi sensus significat. (Angelus Cardinalis Sodano, Secretarius Status)

 
22 335 Ft
Akció: 20 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 MIKOR ÍTÉLKEZHET AZ EGYHÁZI BÍRÓ A KÁNONI JOGSZABÁLYOK ELLENÉBEN?

Szerző: Birher Nándor

Szent István Kiadó

 

Birher Nándor disszertációja a bírói szabadságról, a normatív jogtól való eltérés lehetőségeiről értekezik. A bevezető fejezetek a bírói hatalom természetétől, e bírói hatalom kánonjogi értelmezéséről adnak összefoglalást és a bírónak a kánoni per folyamatában adott lehetőségeit tekintik át. Ennek az elméleti alapvetésnek az a célja, hogy a szerző a kánoni bíró tevékenységének határait elemezhesse: azokat az eseteket, amikor a bíró törvény és törvényhozó által megkötött keze felszabadul és az ítélkező eltérhet vagy eltérni kényszerült a kodifikált jogi normáktól.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 KÖZÉPKORI KÁNONJOGI GYŰJTEMÉNYEK/MEDIEVAL CANON LAW COLLECTIONS AND EUROPEAN IUS COMMUNE

Szerkesztette: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Kiadó, 2006

           

A tanulmánykötet írásai Európa szinte egész kora és érett középkori jogtörténet átfogják a Crodegangi regulától, a Pszeudo-Izidori joggyűjteményen át egészen a tizenkettedik századi skót egyházi és közjog kapcsolatáig. A szerzők elismert magyar és külföldi jogtörténészek, kánonjogászok, akik egy-egy érdekes kérdést vesznek górcső alá, s így, a mikrotörténetírói alapossággal feltárt problémákból lassan, mozaikosan bár, de összeáll előttünk a korszak európai jogtörténete, legalábbis legfőbb tendenciáit, fejlődési irányait tekintve. A kötetet ugyan nem, az egyes írásokat viszont a szintetizáló szándék jellemzi, így nem csak a szakember tehet érdekes felfedezéseket, s ismerhet meg egy érdekes európai művelődés- és jogtörténeti korszakot.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
HIVATALOK ÉS KÖZFUNKCIÓK AZ EGYHÁZBAN

Szerző: Erdő Péter

Szent István Kiadó, 2003

 

Kötetünk azt vizsgálja, milyen jogi módszerrel lehet megjelölni, konkrét formában rögzíteni azokat a feladatokat, amelyeket a keresztény ember nem csupán személyes hitének őszinte megvallásaként vagy hitén alapuló élete tanúságtételeként végez, hanem az Egyház nevében, mintegy hivatalos egyházi ténykedésként. A II. Vatikáni Zsinat különösen is felhívta figyelmünket arra, hogy a világi hívők is cselekvő szerepre hivatottak az Egyház életében. Azóta is gyakorlati és elméleti kutatás tárgya, különleges érlelődési folyamat színtere a klerikusok és világiak közti feladatmegosztás kérdésköre az Egyházon belül. Ebben a tanulmányunkban először az egyházi hivatal fogalmának fejlődését vizsgáljuk, majd a világiak és a klerikusok hivatalainak különbségével foglalkozunk, végül a szentségekben kapott küldetésből, mint az egyházi közfunkciók megszervezésének általános alapjából kiindulva javaslatokat teszünk az Egyházon belüli közfeladatok ellátásának rendszerére, illetve a hatályos kánonjogban felvázolt rendszer működtetésére." (Erdő Péter, Esztergom-Budapesti érsek)

 
1 250 Ft
Akció: 1 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
CONCORDATARY LAW

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Kiadó, 2008

 

A Kánonjogi Posztgraduális Intézet Institutiones sorozatának legújabb kötete a felnövekvő nemzedék számára ad ismertetést az állam és az egyház kapcsolatának különböző területeiről, angol nyelven. Történelmi példákkal, elemzésekkel, esettanulmányokkal.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÉLETVÉDELEM A KATOLIKUS EGYHÁZ JOGRENDJÉBEN

Szerző: Hámori Antal

Szent István Kiadó, 2006

 

Világi jogi kitekintéssel A szerző elsőként hasonlítja össze a kánoni jognak és a magyar állami szabályozásnak az életvédelem szempontjából fontos rendelkezéseit, széles körű tanítóhivatali, erkölcsteológiai megalapozással, a magyar állami szabályozás alkotmányjogi reflexiójával.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BEVEZETÉS A HÁZASSÁGJOGBA

Szerző: Hársfai Katalin

Szent István Társulat, 2015

 

A Katolikus Egyház szuverén, szakrális jogrendjének egyik sajátos területe a házasságjog, hiszen nem földi hatalmak adják a legitimitását, hanem maga a Teremtő, pontosabban a Megváltó Fiúisten. Minden látszat ellenére, épp a jog szakrális volta az, ami ma a legnagyobb segítséget adhatja a hatályban lévő tételes jogoknak. Nincs más út, amivel ki lehetne hozni a mai büszke jogrendeket a hatalmi önkény igájából. A szakrális jogrendekben ugyanis a lényeg minden korban ugyanaz; abszolút vonatkoztatási pont. Épp ez az a szempont, ami miatt hasznos lehet a kánonjog, s így a házasságjog ismerete a jogász hallgatók számára, hiszen termékenyítően hathat jogászi gondolkodásmódjuk, következésképp jogászi kultúrájuk alakulására.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
II. JÁNOS PÁL JOGFILOZÓFIÁJA

Szerző: Zenon Grocholewski

Szent István Kiadó, 2003

           

Posztmodern időket élünk, amikor sokak bizalma megrendül a józan emberi értelem képességeiben. II. János Pál pápa Fides et Ratio kezdetű enciklikájában az elbizonytalanodott értelem támaszaként a hitet jelöli meg. A jogfilozófia világában távolról sem beszélhetünk egyetértésről a különféle irányzatok, elméletek között. A természetjog-eszme, mely a sztoikus filozófusok kora óta számos változáson és keresztény szellemű fejlődésen ment át, sokáig közkincse volt az európai jogfilozófiai gondolkodásnak. Jelenleg azonban a világ jogászainak többsége pozitivista alapon, vagy külön filozófiai reflexió nélkül végzi munkáját. Zenon Grocholewski bíboros, világhírű egyházjogász, a Katolikus Nevelés Kongregációjának prefektusa II. János Pál pápa tanítását tartja szem előtt, amikor keresztény szellemiségű jogfilozófiát ár az olvasó elé. Műve kiválóan alkalmas arra, hogy mind világi, mind az egyházi joggal foglalkozók bizalmat és eligazítást merítsenek belőle korunk gyakran változó szellemi irányzatainak útvesztőjében.

 
680 Ft
Akció: 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 TANULMÁNYOK A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOG KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL

Kéziratos kódexek, zsinatok, középkori műfajok    

Szerkesztette: Erdő Péter

Szent István Kiadó, 2002

 

A középkori Magyarország egyházjogáról, a hazánkban is érvényes egyetemes kánonjogi előírásokról, azok ismeretéről, követéséről, alkalmazásáról, de a hazai részleges egyházi jogalkotásról, a zsinatok és püspökök törvényhozói munkásságáról, a szerzetesjog egyetemes és hazai emlékeiről is számos részlettanulmány látott napvilágot az utóbbi évtizedekben. A kutatások különösen a külföldi és hazai könyvtárak kéziratos kódexeinek vizsgálata terén jártak figyelemre méltó eredményekkel. A kötetbe foglalt tanulmányok alapján mind az oktatás és a könyvkultúra, mind a zsinati jogalkotás területén további erőteljes vonásokkal gazdagodik az a kép, mely az utóbbi évek kutatásai nyomán hazai középkori egyházjogunkról kialakult.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EGYHÁZJOG FORRÁSAI (TÖRTÉNETI BEVEZETÉS)

Szerző: Erdő Péter

Szent István Kiadó, 1998

           

Jelen kötet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének első kiadványaként, az Egyház és jog - Kiadványok a kánonjog és az egyházakkal kapcsolatos jog köréből című sorozatban lát napvilágot. A kánonjog történetéről a magyar olvasó mindmáig csak több forrásból és általános jelleggel, elsősorban a hazai jogtörténeti, ill. hatályos kánonjogi munkák segítségével tájékozódhatott, mivel a részletesebb ismeretek és a modern kutatások eredményei magyar nyelven nem voltak hozzáférhetőek.

 
1 100 Ft
Akció: 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 SZERZETESJOG (MAGYARÁZAT AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV 573-746. KÁNONJÁHOZ)

Szerző: Domingo Javier Andrés Guttiérez          

Szent István Kiadó, 1999

 

Domingo J. Andrés Szerzetesjog című könyve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete megújuló sorozatának 2. köteteként jelent meg. A korábbi, Egyház és jog című sorozatot felváltotta a Bibliotheca Instituti Postgradualis luris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae, amely a következő alsorozatokat foglalja magában: I. Institutiones (egyetemi tankönyvek), II. Manualia (tudományos kézikönyvek), III. Studia (tanulmánykötetek), IV. Dissertationes (disszertációk).

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KÖZÉPKORI BAJOR EGYHÁZI BÍRÁSKODÁS

Szerző: Balogh Elemér

Szent István Kiadó, 2000

 

Az Egyház, mint új választott nép, kezdettől szuverén vallási közösségként működött. Így nélkülözhetetlenül szüksége volt önálló jogalkotásra, mely az apostoli tradíció alkalmazását általános szabályok útján valósította meg. Önálló bíráskodást is folytatott, mely koronként az életviszonyok más és más körére terjedt ki. Jelen munka elkészültét - mint a szerző vallja - az a tény ösztönözte, hogy a középkori magyar egyházi bíráskodás jogtörténetünk legelhanyagoltabb kutatási területei közé tartozik. Különösen hiányoznak azok a hazai művek, melyek a középkori magyar jogviszonyokra feltehetően hatást gyakorló korabeli külföldi forrásokat dolgozzák fel.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 AZ ÉLŐ EGYHÁZ JOGA. TANULMÁNYOK A HATÁLYOS KÁNONJOG KÖRÉBŐL

Szerző: Erdő Péter

Szent István Kiadó, 2006

           

A szerző jelen kötetében olyan írásokat közöl, amelyek a kánonjog „egy-egy aktuális, nyitott kérdésére keresik a választ”. A munka a hatályos egyházjog széles horizontját fogja át, mivel a negyvenkét tanulmány a tudományág szinte minden területét érinti. Az első fejezet Általános fogalmak és szabályok címmel öt értekezését tartalmaz. A következő fejezet, a tizenkilenc tételt számláló, az Isten népének jogi szervezettségét ismertető rész. A tanító Egyház című 3. fejezet két tanulmánya utat nyit A megszentelés feladatának gyakorlása fejezetcím alatti hét írás kibontásának. A kötetet lezáró három fejezet az Egyházi vagyon-, büntető- és eljárásjoggal foglalkozik, érintve olyan témákat, mint például a házasságrendezés lehetőségei. Az Egyház mindennapos élete szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a krisztushívők minél inkább értsék egyházuk működési logikáját és az apostoli korig visszanyúló fegyelmi hagyományát. Az élő egyház joga című könyv ebben segíti a papokat, a világiakat, és minden, a katolikus Egyház jogrendje iránt érdeklődő olvasót.

 
3 860 Ft
Akció: 3 475 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BŰNVÁDI ELJÁRÁSOK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Szerző: Sáry Pál

Szent István Kiadó, 2012

                       

A jogász nézőpontjából követhetjük nyomon Krisztus szenvedéstörténetének és Szent Pál életútjának főbb eseményeit a könyv lapjain, mely az első magyar nyelvű mű ebben a témában. A szerző a zsidó és a római jog forrásait elemezve tudományos igénnyel, mégis közérthető stílusban tárja elénk a történelmi események vallási, politikai és elsősorban jogi hátterét. Az első rész választ ad többek között arra a kérdésre, hogy halálra ítélhette-e a zsidó főtanács Jézust, miért kellett az ügynek a római helytartó elé kerülnie, s milyen szabályok szerint járt el Pilátus. A második részből pedig megtudhatjuk, hogy milyen hatást gyakorolt Szent Pál gondolkodásmódjára a római jog fogalomrendszere, milyen szabályokat követtek a Pállal szemben eljáró magistratusok, s hogyan folyhatott le az apostolfejedelem két római pere.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN

Szerző: Csiziné Dr. Schlosser Annamária

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

 „Csiziné Schlosser Annamária doktori értekezése nagyon aktuális kérdéssel, az egyházak jogalanyiságának kérdésével foglalkozik. A kérdés aktualitását nemcsak az adja, hogy a törvényhozás is most foglalkozik az egyházak jogállásának kérdésével, hanem az is, hogy a jogalanyiság kérdése tudományos vonalon ilyen alapos feldolgozást még nem nyert.”

(Dr. Boleratzky Lóránt, egyetemi magántanár)

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BÖLCSELET, VALLÁS, ÁLLAMI EGYHÁZJOG

Szerző: Ádám Antal

Dialóg Campus Kiadó, 2007

 

A neves alkotmányjogász szerző munkájában a filozófia, a vallás és az állami egyházjog egymásra hatását vizsgálja.

E tankönyv ismeretanyaga kiterjedt történeti, összehasonlító, értéktani és állami egyházjogi kutatásokra épül. A kulturális ismeretanyagban is rendkívül gazdag munka áttekinti a nyugati filozófia fontosabb irányzatait, bemutatja a legfontosabb vallásokat, majd részletesen elemzi az állam és az egyház viszonyát, különös tekintettel a magyarországi szabályozásra.

A könyv lektora, Andrássy György filozófus professzor megállapította, hogy „példátlanul izgalmas, információkban rendkívül gazdag és magas szintű tananyag …, amely az érintett tárgy nehézségi fokához képest könnyen tanulható”.

Reméljük, a lektori véleményt az egyetemi hallgatók és az olvasók tapasztalata is megerősíti.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.