Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Patrocinium Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >P-R >Patrocinium Kiadó

Sorrend:

POLGÁRI JOG ÉS ELJÁRÁSJOG A GYAKORLATBAN

Iratminták a jogi szakvizsga „A” modul írásbeli vizsgájához

Szerzők: Boóc Ádám, Stubenvoll Zsolt

Patrocinium Kiadó, 2017

 

„Szakvizsga rendszerünkben a jelöltnek egy jogághoz kapcsolódóan írásbeli és szóbeli, míg a többi jogág vonatkozásában csak szóbeli vizsgát kell tennie, és a vizsgák közül azzal kell kezdenie, melyből írásbeli vizsgát is kíván tenni. A gyakorlati tapasztalatok szerint mindegyik jelölt abból a jogterületből kívánja írásbeli vizsgáját letenni, mely területen a szakvizsgát megelőző gyakorlati évek alatt kellő jártasságot, tapasztalatot szerzett. Ennek ellenére az írásbeli vizsga így is jelentős kihívás elé állítja a jelölteket. Jelen felkészítő munka és egyben iratmintatár e kihívás legyőzéséhez kíván jelentékeny segítséget nyújtani a polgári jog és polgári eljárásjog területén. A kiadott írásbeli vizsgasor tételei szerint haladva tömören kívánjuk összefoglalni az adott civilisztikai témához kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat – olykor az esetjog némely fontos példájára is utalva – majd olyan iratmintákat mutatunk be, amelyek az írásbeli vizsgákon feladatként, megoldandó kérdésként jelentkezhetnek.” (Részlet a könyv előszavából)

 
4 600 Ft
A JOGTUDOMÁNYOK KUTATÁSI MÓDSZEREI

Kutatásmódszertan

Kézirat lezárva: 2016. november 15.

Szerző: Szalma József

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Szalma József professzor kutatásmódszertannal foglalkozó könyve a jogtudományok kutatási, vagyis a jog megismerése, a jogértelmezés módszereit tárgyalja. Tartalmazza mind az általános (Alaptörvény, törvényi és önkormányzati aktusok), mind pedig a különleges jogi aktusok (jogügyletek, bírósági és közigagatási határozatok) értelmezési módszereit. Az általános jogi aktusokra vonatkozóan elemzi a jogforrások rendszerét, a jogágak szerinti (közjog, magánjog, anyagi jog, eljárási jog) szabályozási módszereket. Főként a polgári jogra jellemző mellérendelési és diszpozozitívitási, valamint a közjogra nézve sajátos felérendelési és imperatív szabályozást. Az általános jogi aktusok értelmezésének célja a jogszabály jogalkotói szándék szerinti valós jelentés feltárása. Ennek módszerei a nyelvtani, normacél szerinti, logikai, belterjes és külterjes, (normaalkotás) történeti, jogintézmény történeti, összehasonlító jogi, Európa-konform, stb. értelmezés.

 
2 900 Ft
FELELŐSSÉGTAN

A kézirat lezárva: 2016. december 31.

Szerző: Ujváriné Antal Edit

Patrocinium Kiadó, 2017

 

A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv érinti a polgári jogi felelősség egész rendszerét. A szerző még a Ptk. hatálybalépése előtt igyekezett átdolgozni a korábbi jegyzetet az új szabályokra figyelemmel a Novotni Alapítvány (Miskolc, 2014) által megjelentetett Felelősségtan tankönyvben, amely e könyv előzményének tekintendő. A könyv jelen formájában történt átdolgozásával a szerző egyik szándéka továbbra is az volt, hogy minteg átültesse azokat a főbb gondolatokat, amelyek a magyar polgári jogi felelősség történeti fejlődését jellemezték, ezért a hatályos joganyag elemzésén túlmutat. A szerző a jogintézmények feldolgozása során néhány tekintetben visszautal az 1959-es Ptk.-ra, és nagymértékben támaszkodik a polgári jogi felelősség-elmélet időtálló eredményeire, kiváló jogtudósok gondolataira, a kodifikációs fogalmat segítő, ill. a hatályba lépés óta megjelent, igen magas színvonalú szakirodalmi anyagra.

 
3 650 Ft
SZABÁLYSÉRTÉSI JOG - Szakvizsga felkészítő kötet

A kézirat lezárva: 2017. január 10.

Szerzők: Balla Lajos, Harangozó Attila, Móré Sándor

Patrocinium Kiadó, 2017

 

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
3 600 Ft
  LÉPÉSTÁNC – PERJOGI REFORM AZ ÚJ GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSI MECHANIZMUS SODRÁBAN

Történeti-jogszociológiai tanulmány

A kézirat lezárva: 2016. október 23.

Szerző: Gyekiczky Tamás

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A Patrocinium kiadónál 2016 januárjában jelent meg a szerző Befordítva című könyve, melyben levéltári iratok alapján elemezte a KÁDÁR korszak jogpolitikáját és bírósági rendszerét. A téma és a források terjedelme akkor nem tették lehetővé az Új Gazdasági Mechanizmus szervezeti és jogi újdonságainak bemutatását, a polgári jog, közjog és polgári perjog átalakításának vizsgálatát. Az a kötet, amit az olvasó kezében tart, és amely már címében Lépéstánc utal a reformprojekt korabeli megvalósíthatóságára, folytatása, ám egyúttal továbbgondolása e korábbi munkának.

 
3 200 Ft
AZ ADATVÉDELMI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZE

A kézirat lezárva: 2015. március 1.

Szerző: Hegedűs Bulcsú

Patrocinium Kiadó, 2015

 
1 800 Ft
AZ ADÓZTATÁS IGAZSÁGOSSÁGA

Szerző: Ercsey Zsombor

Lektorálta: Dr. Molnár Gábor Miklós, PhD, kúriai bíró, oktató (ELTE ÁJK, PPKE JÁK)

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A monográfia célja az adórendszer igazságosságának vizsgálata, az időszerű problémakörök bemutatása, illetőleg az azokra adható válaszok és fejlesztési irányok kijelölése. Az Európai Unió és a tagállamok gyakorlatát tanulmányozva Szerző a hazai adórendszer általa szükségesnek tartott változtatásait tekinti át, a felmerülő megoldási alternatívákat és azok alkalmazhatóságát az uniós tagállamok gyakorlatának tükrében elemezve.

A magyar adórendszer alkotmányi alapjának ismertetésén és az egyes adónemekre vonatkozó hatályos szabályozás átfogó vizsgálatán túl a mű az Szja és az Áfa vonatkozásában nemzetközi kitekintésben az összehasonlítás módszerével elemzi az igazságosság és a hatékonyság elveinek érvényesülése érdekében ajánlható lehetséges megoldásokat is.

 
2 800 Ft
AZ ÁLLAMI ÉS A FELEKEZETI EGYHÁZJOG ALAPJAI

Kézirat lezárva: 2016. november 22.

Szerkesztette: Köbel Szilvia

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Az állami és a felekezeti egyházjog alapjai című tankönyv, amit most kezükben tarthatnak az olvasók, joghallgatók számára készült, és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán e tanévtől oktatott, új tematikájú, egy féléves Egyházjog tantárgyhoz kapcsolódik. A tananyag az alapjogi felfogásból indul ki, és mind az állami egyházjog, mind a felekezeti egyházjog anyagát felöleli. A tankönyv strukturális felépítésének a kialakításánál alapvető szempont volt az, hogy a szerkezet segítse átlátni a témakörnek a diszciplínák rendszerében és a jogrendszerben való vertikális és horizontális elhelyezkedését. Az elsőtől a hetedik fejezetekig terjedően lényegében az állami egyházjog körébe tartozó témák kaptak helyet, a nyolcadiktól a tizenkettedik fejezetek pedig a felekezeti egyházjogra vonatkozó anyagot tartalmazzák.

 
4 500 Ft
  TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGI – Jogi szakvizsga felkészítő kötet

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2017. március 7.

Szerző: Homicskó Árpád Olivér

Patrocinium Kiadó, 2017

 

A szerző a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írta meg, tematikusan rendezve társadalombiztosítási joganyagot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 300 Ft
  A KINCSTALÁLÁS - RÓMAI JOGI, JOGTÖRTÉNETI ÉS MODERN JOGI KÉRDÉSKÖRE

Szerző: Siklósi Iván

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A számos szépirodalmi forrásra, valamint a kincsen történő tulajdonszerzés kérdéseivel foglalkozó, viszonylag jelentős számú jogi forrásra is tekintettel a kincstalálás különösen nagy jelentőségű és számos jogi problémát felvető kérdés volt Rómában, de a kincstalálás, ill. a kincsen történő tulajdonszerzés jogi problémaköre olykor még napjainkban is komoly aktualitást nyer; e tekintetben talán elegendő, ha a ma Seuso-kincsnek nevezett ókori római leletegyüttest övező, a közvéleményt is felkavaró jogvitákra utalunk.

 
2 800 Ft
KÖZIGAZGATÁSI JOG - jogi szakvizsga felkészítő kötet

Szerzők: Csáki-Hatalovics Gyula, Gyekiczky Tamás, Gyergyák Ferenc, Tóth András

Szerkesztette: Tóth András

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismeretet biztosítson minden témakörben, másrészt rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési problémákra is.

 
4 300 Ft
  BÜNTETŐJOG II. - KÜLÖNÖS RÉSZ – Jogi szakvizsga felkészítő kötet.

A kézirat lezárva: 2016. május 2.

Szerkesztették: Dr. Deres Petronella - Dr. Harangozó Attila

Szerzők: Dr. Belegi József, Dr. Czine Ágnes, Dr. Deres Petronella, Prof. Dr. Domokos Andrea, Dr. Gelányi Anikó, Dr. Győri György, Dr. Harangozó Attila, Dr. Kovács István

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
5 200 Ft
A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA I.

Elméleti megalapozás – a nemzetközi gazdasági kapcsolatok közjoga

Szerző: Molnár István János

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Jelen mű megalkotásának célja, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjogát az utóbbi évek jogfejlődésére (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése) tekintettel átfogóan mutassa be.

A szerzőnek ez a törekvése most utolérte a nemzetközi gazdasági kapcsolatok közjogát is, amire ugyancsak ráfért már egy alapos átgondolás. A Marrakesh-i egyezménycsomag nemcsak a Világkereskedelmi Szervezetet hozta létre, de összetett szabályrendszerével gyökeresen átalakította a globális kereskedelem jogi kereteit, amelyek kellően rendszerezett és részletes bemutatásával a korábbi munkák adósak maradtak.

 
2 990 Ft
Jogi személyek, gazdasági jog

A kézirat lezárva: 2016. március 31.

Szerzők: Balogh Edina, Fehér Lóránt, Gyöngyösiné Antók Éva, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Ocskó Eszter, Sándor István, Schadl György, Szuchy Róbert,

Szerkesztette: Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is. A szerzők célja nem az volt, hogy a vonatkozó jogszabályokhoz kommentárt írjanak vagy azokat teljes egészében ismételjék - leszámítva azokat az eseteket, ahol ez elkerülhetetlen -, hanem sokkal inkább a tételes jogi ismeretekkel rendelkező jogászok kezébe olyan könyvet adni, amely rendszerezi az egyes tételek kapcsán elvárható ismeretanyagot.

 
5 400 Ft
BUSINESS LAW IN HUNGARY

Szerkesztette: Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A kiadvány szerzői a kötet megírásával arra vállalkoztak, hogy angol nyelven mutatják be a magyar üzleti joghoz kapcsolódó egyes jogterületeket. Az egyes jogterületeket hazai és nemzetközileg szinten is gyakorlattal, ismertséggel rendelkező egyetemi kutatók, gyakorló jogászok írták.

 
9 800 Ft
BÜNTETŐJOG I. - Jogi szakvizsga felkészítő kötet

Szerkesztés lezárva: 2015. szeptember 15.

Szerzők: Dr. Balla Lajos,Dr. Belegi József, Dr. Czine Ágnes PhD, Dr. Deres Petronella PhD, Prof. Dr. habil. Domokos Andrea, PhD, Dr. Győri György, Dr. Kovács István

Szerkesztő: Prof. Dr. Domokos Andrea

Lektor: Prof. Dr. Gellér Balázs

Patrocinium Kiadó, 2015

 

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 400 Ft
BEFORDÍTVA

Levéltári iratok a jogpolitikáról, a bíróságokról, és a bíráskodás lehetőségeiről a „Kádár” korszakban (1958–1990)

Szerző: Gyekiczky Tamás

Patrocinium Kiadó, 2015

 

E mű az igazságszolgáltatás politikai megszállását széles kontextusban mutatja be: a szervezeti es eljárásjogi szabályozáson kívül a jogpolitikai határozatok, a társadalmi bíróságok és az ügyvédi tevékenység szabályozását előkészítő dokumentumok a politikai kontroll határozott, bár korántsem koherens rendszerét illusztrálják. A korszak legérdekesebb problémája a gazdaságirányítás változásának megjelenése a jogrendszerben. Hogyan lehetett a “társadalom tulajdon érdekeit” védeni a korlátozott piaci reformok idején? Milyen ideológiai elemek maradtak stabilak a korszak egészében, mit jelentett az osztályszempontok számonkérése az ítélkezésben, milyen társadalomképpel rendelkezett a hatalom? Ezekre a kérdésekre elsősorban azért van szükségünk, mert a magyar hatalomgyakorlás tartós alapszerkezete rejlik a válaszok mögött.

 
2 800 Ft
  A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA II. - A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MAGÁNJOGA

A kézirat lezárva: 2015. október

Szerző: Molnár István János

Patrocinium Kiadó, 2015

 

Jelen munka célja, hogy összefoglalja a nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjogára vonatkozó ismereteket. Megtalálható benne a nemzetközi üzleti életben előforduló szerződések jogi környezetének a bemutatása, csakúgy, mint a külföldiek gazdasági célú letelepedésével és a nemzetközi kereskedelmi vitarendezéssel kapcsolatos alapvető kérdések vizsgálata. Ezzel nem csupán a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogával, mint önálló stúdiummal foglalkozó egyetemi hallgatók számára kíván felkészülési segédanyagként szolgálni, hanem a külgazdasági kapcsolatokkal hivatásszerűen foglalkozó szakemberek munkáját is segíteni kívánja. A jogterületre vonatkozó joganyag összefoglalására most kerül sor először az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése óta, ami a kötet megjelenésének különös aktualitást ad.

 
3 800 Ft
KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2016. március 4.

Szerzők: Miskolczi Bodnár Péter, Barta Judit, Fazakas Zoltán József, Harsányi Gyöngyi, Szuchy Róbert, Ujváriné Antal Edit

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Jelen kötet célja, hogy olyan hatályos joganyag kerüljön az olvasó kezébe, mely tematikusan és didaktikusan mutatja be a kereskedelmi szerződésekre vonatkozó joganyagot, nem csak a Ptk. rendelkezéseit, hanem a szorosan kapcsolódó egyéb jogintézményeket is átfogva, mint pl. elektronikus aláírás, fizetési módozatok, közbeszerzés, koncessziós szerződés, takarékbetét-szerződés, helyiségbérleti szerződés, bankkártya-szerződés, stb.

 
3 800 Ft
ALKOTMÁNYJOG - Szakvizsga felkészítő kötet

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2016 . szeptember 1.

Szerzők: Jakó Nóra, Mikes Lili, Szabó Zsolt

Szakmai lektor: Sulyok Tamás

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és alkotmánybírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 200 Ft
POLGÁRI JOG III. - Szakvizsga felkészítő kötet

Az öröklési jog, A családi jog

A kézirat lezárva: 2016. augusztus 20.

Szerző: Miskolczi Bodnár Péter

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Első kötet.

Második kötet.

A szerző a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott
hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes
témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A
kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson
minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes
kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és
joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 400 Ft
POLGÁRI JOG II. - Szakvizsga felkészítő kötet

A kötelmi jog, A Ptk.-ban foglalt egyes szerződések

Második, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2016. augusztus 20.

Szerzők: Boóc Ádám, Grad-Gyenge Anikó, Fábián Ferenc, Ocskó Eszter, Sándor István

Szerkesztette: Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Első kötet.

Harmadik kötet.

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott
hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes
témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A
kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson
minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes
kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és
joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 400 Ft
  BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG – Szakvizsga felkészítő kötet

Szerzők: Lajtár István, Szűcs András

Patrocinium Kiadó, 2015

 

Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes és dr. Szűcs
András legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész által
elkészített „Büntetés-végrehajtási jogi szakvizsga
segédanyag” című kötet feldolgozásának egyediségét,
egyéniségét juttatja kifejezésre, hogy szerzők helyeselhetően
eltértek nem egy helyen a jogszabályi szerkesztőktől és logikusan
építik egymásra az odaillő részeket. A jogszabályi hátteret
megfelelően rendszerezve, büntetés-végrehajtási joghoz értően
mutatnak rá az egyes összefüggésekre.

 
4 200 Ft
POLGÁRI JOG I. - Szakvizsga felkészítő kötet

Polgári jog alapelvei, az ember, mint jogalany, a személyiségi jogok, a dologi jog

Második, hatályosított kiadás

Szerkesztés lezárásának dátuma: 2016. augusztus 20.

Szerzők: Dr. Boóc Ádám, Dr. Grád-Gyenge Anikó, Dr. Szűcs Imre

Szerkesztő: Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Második kötet.

Harmadik kötet.

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott
hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes
témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A
kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson
minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes
kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és
joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 300 Ft
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG – Szakvizsga felkészítő kötet

Második, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2016. szeptember 15.

Szerzők: Deák Beáta, Goldea Zsuzsanna, Gyekiczky Tamás, Herédi Erika, Juhász Imre, Pallós Nikoletta, Pribula László, Rák Viktor, Sándor-Szőke Zsuzsanna, Udvary Sándor , Virág Csaba, Wopera Zsuzsa

Szerkesztő: Dr. Udvary Sándor

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A jogi szakvizsgára készülő jogászok mindig nagy kihívással néznek szembe a felkészülés során, hiszen a felkészülés alapjául szolgáló törvényi és bírósági gyakorlat anyagán kívül kevés támpontjuk van. És ez így is van rendjén egy gyakorló jogásznál, aki az egyetem elvégzésével arról tett bizonyságot, hogy jelentős terjedelmű anyagok rendszerező áttekintésére képes. Mindazonáltal a jelölti, fogalmazói időszakban végzett gyakorlat tárgya jelentősen behatárolja azt a joganyagot, amelyen belül a fiatal kollegák elmélyültek.

 
5 400 Ft
TANULMÁNYOK A TÁRSASÁGI JOG TERÜLETÉRŐL

Szerző: Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2015

 

A társasági jog a társas vállalkozások jogi kereteit határozza meg, ezért kiemelkedő szerepet tölt be a gazdasági életben. A társasági jog napjainkban önálló szakjog, amelynek normái jelentősen befolyásolják a vállalkozások működési lehetőségeit, a vállalkozók vagyoni viszonyait és felelősségét. A modern társasági jogi szabályok logikájának megértéséhez nélkülözhetetlen azok történeti és nemzetközi összefüggéseinek ismerete, amelyhez támpontot kívánnak adni a kötetben szereplő elemzések.

 
2 800 Ft
PRO ACTIONE COLLECTIVA

A komplex perlekedés amerikai eszközei, különösen a class action összehasonlító vizsgálatára az intézmény magyarországi recepciója céljából

Szerző: Udvary Sándor

Patrocinium Kiadó

 

A kollektív igényérvényesítés élénk érdeklődés középpontjában van, úgy az európai, mint a magyar jogalkotó elszánta magát arra, hogy bevezeti a jogrendjébe azt. Az intézmény archetípusa az amerikai class action, ami azonban oly hírhedt, hogy mindkét jogalkotó számára inkább elkerülendő, intő példát, mintsem követendő mintát jelent. A szerző – a KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi tanszékvezető egyetemi docense – mintegy ötéves kutatását összefoglaló monográfiájában arra tesz kísérletet, hogy a félreértések ködét eloszlatva az intézmény valós tartalmát feltárja. A class action előnyeit, hátrányait, eljárási szabályait és környezetét aprólékosan bemutató kötet mintegy gondolatkísérletként azzal zárul, hogy milyen lehetőségét látja a szerző a recipiálásnak, és annak milyen eljárási feltételei vannak.

 
2 800 Ft
MUNKAJOG

A kézirat lezárva: 2014. november 17.

Szerzők: Dabis Erzsébet, Ember Alex, Hajdú József, Hegedűs Bulcsú, Homicskó Árpád Olivér, Konta Éva, Kun Attila, Marencsák Zsolt, Rossu Balázs, Rúzs Molnár Krisztina

Szerkesztette: Hajdú József, Kun Attila

Patrocinium Kiadó, 2014

 

A kiadvány a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktatott Munkajog c. tantárgy tankönyveként jelent meg.

 
4 400 Ft
KRIMINALISZTIKATÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

Szerző: Ibolya Tibor

Patrocinium Kiadó, 2015

 

A magyar kriminalisztika története tele van fehér foltokkal, féligazságokkal és tévedésekkel. A második világháború előtti kriminalisztikai szakirodalom – talán az időbeli közelség miatt – tudományos igénnyel nem igazán foglalkozott korábbi konkrét bűnügyekkel, az akkori kriminalisták pedig érthető okokból nem, vagy keveset írtak saját magukról. A háború után pedig deológiai alapon tagadták eredményeiket, mellőzték személyüket. Így nem csak a korabeli konkrét bűnügyek valódi történéseiről és azok kinyomozásáról, majd az azt követő bírósági eljárásról tudunk megdöbbentően keveset, de sajnos az ügyeken dolgozó korabeli nyomozók, ügyészek és bírák alakja is a múlt homályába vész.

 
3 800 Ft
A KÖZ TERMÉSZETE

Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban

Szerző: Rixer Ádám

Patrocinium Kiadó, 2013

 

A mű címében szereplő „köz” szó egyszerre utal a közösségre, az államilag szervezett társadalomra, amely „tárgya”, igénybe vevője és formálója a közigazgatásnak, továbbá a közhatalom birtokában eljáró szervekre, valamint arra a tudományos közegre, amely valamilyen mértékben maga is alakítja a közigazgatást.

 
2 600 Ft
FOGYASZTÓVÉDELMI JOG II. - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2015. április 1.

Szerző: Miskolczi Bodnár Péter

Patrocinium Kiadó, 2015

 
1 400 Ft
FOGYASZTÓVÉDELMI JOG I. - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2016. november 25.

Szerzők: Miskolczi Bodnár Péter, Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2016

 
1 500 Ft
  TÉTELEK, GONDOLATOK A KRIMINOLÓGIA TUDOMÁNYÁBÓL - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2016. március 8.

Szerzők: Domokos Andrea, Nemes Zsófia

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Jelen kötet két részből áll. Az első részben a Kriminológia kurzus előadás tematikája alapján mutatják be a szerzők a kriminológia európai kialakulását, a kezdeti szociológiai és antropológiai iskolákat, az észak-amerikai kriminológiai kutatásokat. Az első rész ismerteti a személyiséggel foglalkozó elméleteket, foglalkozik a női bűnözés jellegzetességeivel. Felidézi a magyar kriminológia alapító atyáit. Az erőszak általános és speciális kérdéseit tekinti át, képet ad a magyarországi bűnözésről, azon belül kiemelten a vagyon elleni bűncselekmények alakulásáról. Felvázolja a gyermek- és fiatalkori bűnözés jellegzetességeit, bemutatja az állami reagálás módozatait. Szó esik a devianciák és a kriminalitás közös gyökerűségéről, összefüggéseiről. Az áldozattanra, a bűnmegelőzésre és a büntetőpolitikára vonatkozó ismeretekkel zárul az első rész.

 
2 590 Ft
  GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2016. május 13.

Szerzők: Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné Antal Edit

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben című kötet szerzői gyakorló jogászok és egyetemi oktatók arra vállalkoztak, hogy elméleti igényességgel, ugyanakkor a gyakorlatban is jól alkalmazható formában bemutassák a gazdasági társaságokra vonatkozó megújult szabályozást. A könyv tartalmában és szerkezetében a Polgári Törvénykönyvben szabályozott gazdasági társaságokat mutatja be, olyan formában, hogy nem paragrafusonként halad, hanem egy-egy érintett gazdasági társaság teljes áttekintését nyújtja.

 
3 800 Ft
A JOGI LATIN NYELV ALAPJAI - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2011. február 3.

Szerzők: Nótári Tamás, Sándor Pál László

Patrocinium Kiadó, 2011

 

A jogi latin nyelv alapjai olyan hiánypótló mű, mely röviden, érthetően összefoglalja a latin nyelv alapjait, hasznos segítséget nyújtva ezzel a jogászképzésben résztvevő hallgatóknak, valamint mindenkinek aki a latin nyelv nyelvtani alapjait kívánja áttekinteni. 

 

 
1 890 Ft
  A VEZETÉS ALAPJAI, MESTERFOGÁSAI - A VEZETÉS MŰVÉSZETÉRŐL A HOLNAP VEZETŐINEK - Elfogyott

Szerző: Pulay Gyula

Patrocinium Kiadó, 2011

 

Pulay Gyula A vezetés alapjai, mesterfogásai - a vezetés művészetéről a holnap vezetőinek című munkájában a szakirodalom és a saját vezetői tapasztalatai alapján igyekszik válaszokat adni azon kérdésekre, melyekre egy frissen kinevezett vezető kíváncsi lehet. A mű a vezetéselmélet fogalmainak ismertetésén túl szórakoztató és érdekes olvasmány, hasznos gyakorlati segítséget nyújtva a jelen és a jövő vezetői számára.

 
1 700 Ft
BŰNELEMZÉS A MODERN BŰNÜLDÖZÉSBEN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2012. április 1.

Szerző: Istanovszki László

Patrocinium Kiadó, 2012

 

Az érdeklődő olvasó egy új stúdium jegyzetét tartja a kezében, mely kettős célt hivatott szolgálni. Egyrészt betekintést nyújt a bűnüldözést és igazságszolgáltatást támogató új metodikába, mely jellegéből fakadóan nem egy tudományterülethez sorolható, hanem több tudomány határterületét ötvözve szolgálja a modern bűnüldözést szerte a világon.

 
1 250 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.