Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Alkotmányjog, állampolgári jogok

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Alkotmányjog, állampolgári jogok

Sorrend:


  OMBUDSMAN, ÜGYÉSZ, MAGÁNJOGI FELELŐSSÉG – ALTERNATÍV KÖZIGAZGATÁSI KONTROLL MAGYARORSZÁGON - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Varga Zs. András

Pázmány Press, 2012

 

Az ellenőrzés az állam alapvető intézményeihez, szervezet-formáihoz igazított, összességében alakít ki egységet a sokféleségben. E könyv szerzője az ellenőrzés sokféleségét és egységességét vizsgálja elméleti és gyakorlati alapon. A modern állam működésének ez egyik lényeges kérdése. A téma kutatásával jó tudományos eredményeket lehet elérni – miként e könyv szerzője is –, e tárgykörnek azonban örök érvényű megoldása nincs; épp olyan változékony és múlékony az ellenőrzés rendszere és módja, mint az, amire irányul. - Prof. Em. Dr. Tamás András DSc.

 
3 000 Ft
  A JOGOK TÖRVÉNYE. ÉRTEKEZÉSEK AZ ALKOTMÁNYOS SZABADSÁGRÓL - Elfogyott

Szerző: Tóth Gábor Attila

Gondolat Kiadó, 2014

 

A könyv tárgya egy élettelen dokumentum: az alkotmány. Mégis az élő ember áll a fókuszában. A civilizáció gyümölcse, hogy az ember képes jogi eszközökkel előmozdítani a társadalmi koordinációt. Fontos szerepük van ebben az alkotmányoknak. A modern demokratikus alkotmányokkal szembeni elvárás, hogy ne az uralkodók javát szolgálják, hanem biztosítsák a politikai közösségben élő emberek szabadságát és egyenlőségét. Előfordul azonban, hogy az alkotmány nem ismeri el az emberek jogosultságait, és intézményei önkényesen működnek. A kötet hét tételben vizsgálja a szabadságot biztosítani és csorbítani is képes alkotmányokat és a jogok törvényszerűségeit.

 
2 950 Ft
  MIRE VALÓ EGY ALKOTMÁNY? NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK ÉS EURÓPAI KONSZENZUS - Elfogyott

Nemzetközi kollokvium

Szerkesztette: Károlyi Elisabeth

Károlyi József Alapítvány-Helikon Kiadó, 2014

 

Napjaink Európája multikulturális akar lenni, de elfelejtjük, hogy ez a multikulturalizmus legtöbbször a nemzetektől származó gyakran kevésbé ismert politikai, társadalmi hagyományokon és összetett jogszokásokon alapszik.

Ez a tudatlanság a szomszédos államok egymás meg nem értését, valamint az úniós központi szervek és a tagállamok közötti félreértéseket eredményezi. Ezeknek a félreértéseknek a tisztázása fontos, az EU összetartására való tekintettel. A konferencia megszervezésével ezekhez az erőfeszítésekhez kíván hozzájárulni a Károlyi József Alapítvány, célja – az új magyar Alaptörvény körül kialakult vitákat alapul véve – összehasonlító elemzést az alkotmányok és preambulumaik szerepének helyéről és értelmezéséről néhány európai országban.

 

 
2 990 Ft
  ALAPJOGI BÍRÁSKODÁS – ALAPJOGOK AZ ÍTÉLKEZÉSBEN - Elfogyott

Szerkesztette: Somody Bernadette

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Az alapjogi bíráskodás fogalmával szinte összeforrt az a gondolat, hogy ehhez a bírónak alapjogi elveket kell mérlegelnie, egymással konkuráló alapjogi értékek között kell választania. Az alapjogi jogalkalmazáshoz absztrakt értékek bizonytalan kimenetelű mérlegelésének képzete társult. Kétségtelenül vannak ügyek, amelyek nem dönthetők el pusztán szabályok alapján. A bírónak az értelmezési lehetőségek közötti választáshoz, a joghézagok kitöltéséhez olykor absztrakt alapjogi elvek alkalmazásához kell folyamodnia. A felsőbíróságokon és az alkotmánybíróságon eldöntendő nehéz alapjogi ügyek megítélése éppen alkotmányos elvek összemérésén múlik.

 
2 200 Ft
ALKOTMÁNYJOG - Elfogyott

Szerzők: Balogh-Békesi Nóra, Balogh Zsolt, Cserny Ákos, Halász Iván, Patyi András, Téglási András, Tóth Norbert

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó zRt., 2013

 

Az Alkotmányjog című tankönyv célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az alkotmányjog alapjait, az alkotmány fogalmát, típusait, a külföldi és magyar alkotmányfejlődés főbb irányvonalait, a jogforrási rendszer felépítését, továbbá a politikai és gazdasági rendszer alkotmányos alapjait. A tankönyv emellett külön fejezetet szentel az alapvető jogoknak és kötelezettségeknek is. A tankönyv alapvetően az Alkotmányjog című tantárgyi közös modul hallgatói számára előírt kötelező tananyagot tartalmazza, de jól hasznosítható egy külön alapjogokról szóló kurzus oktatásához is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elkötelezett a nemzeti értékek közvetítésében, a nemzeti hagyományok ápolásában, ezért biztosítja a közszolgálati tisztviselők továbbképzése keretében a nemzetpolitikai ismeretek elsajátítását. Jelen kiadványunk hozzájárul a közszolgálati tisztviselők ismereteinek tudományos igényű megalapozásához és fejlesztéséhez. A könyv a nemzetpolitika tartalmának kifejtését több tudományterület metszetében vizsgálja, így valamennyi érdeklődő állampolgár számára is rendszerezett, mélyen elemző tudásanyagot kínál.

 
3 490 Ft
  AZ OLASZ ALKOTMÁNY - ALKOTMÁNYTÖRTÉNET, ALKOTMÁNYELMÉLET, ALKOTMÁNYOS RENDELKEZÉSEK - Elfogyott

Szerző: Egresi Katalin

Gondolat Kiadó, 2013

 

Az 1948. január 1-jén hatályba lépett s az ezredforduló környékén elfogadott jelentősebb alkotmánymódosítások ellenére azóta is hatályos olasz köztársasági alkotmány megszületéséig hosszú utat járt be az itáliai társadalom. A felvilágosodás korának jogi és politikai széttagoltságát tükröző alkotmányok, illetve alkotmánytervek után a 19. század második felében megvalósult nemzetállami egység teremtette meg azt a politikai helyzetet, amelyben a Szárd-Piemonti Királyság 1848-as alkotmánya, a Statuto Albertino közel másfél évtizeddel később az egész félsziget alkotmányává vált.

 
3 000 Ft
  ADATVÉDELEM ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG A MINDENNAPOKBAN - Elfogyott

Szerzők: Baka Péter, Dudás Gábor, Filipovics Viktória, Freidler Gábor, Keszey Gábor, Kuthiné Nagy Andrea, Péterfalvi Attila, Révész Balázs, Somogyvári Katalin, Szabó Endre Győző, Sziklay Júlia, Trócsányi Sára, Zombor Ferenc

Szerkesztő: Péterfalvi Attila

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

2012. január 1-jével hatályba lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), amelyet sokan egyszerűen az „új adatvédelmi törvény” elnevezéssel illetnek. Jelen kötet szerzői – akik elismert szakemberek, szerkesztője pedig a legfőbb jogalkalmazó, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke – azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az Infotv.-t a gyakorlatban felmerülő kérdésekre választ adva értelmezzék. A kiadvány egyaránt szól az adatvédelemmel foglalkozó jogászokhoz és a személyes adatokat kezelő szervezeteknél eljáró szakemberekhez.

 
7 990 Ft
FEJEZETEK AZ ALKOTMÁNYJOG KÖRÉBŐL - Elfogyott

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás

Szerkesztette: Hajas Barnabás, Kilényi Géza      

Szent István Kiadó, 2010

 

A magyar államszervezet – Egyetemi jegyzet

 
3 800 Ft
  ÁLLAMTAN. ÍRÁSOK A XX. SZÁZADI ÁLTALÁNOS ÁLLAMTUDOMÁNY KÖRÉBŐL - Elfogyott

Szerkesztette: Takács Péter

Szent István Kiadó, 2003

 

Egy évszázad általános államtudományának panorámája, ezt kívánja nyújtani a kötet. Bemutatja az államtan immár klasszikus szerzőinek alapeszméit s bepillantást enged egyes kortárs külföldi művelőinek munkásságába is.

 
4 980 Ft
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2016. február 9.

Hatályos: 2016. február 1-től

Novissima Kiadó, 2016

 

A korábbi kiadásokhoz (2014. október 1., 2015. április 17., 2015. október 16.) képest a jogszabályszöveg nem változott.

- Magyarország Alaptörvénye
- 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

 
590 Ft
AZ ALKOTMÁNY KOMMENTÁRJA I-III. - Elfogyott

Második, javított és részletes mutatókkal bővített kiadás

Szerkesztette: Jakab András

Századvég Kiadó, 2009

 

A valaha volt legnagyobb magyar alkotmányjogi program keretében a német középkommentárok mintájára, majd 50 szerző tollából készülő mű célja az alkotmányjogi kultúra és oktatás elmélyítése, illetve forrásként szolgál az alkotmánybíráskodás és jogalkotás, valamint a jogalkalmazás számára is. A kötet nélkülözhetetlen a politológusok, politikusok, közigazgatási és kormányzati tisztviselők, törvényelőkészítők, illetve az e területekre készülő
felsőoktatási hallgatók részére is.

 
16 800 Ft
ALKOTMÁNYJOGI ALAPOK - Elfogyott

Szerkesztette: Dezső Márta, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2008

 
2 800 Ft
A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY - Elfogyott

Magyarország ősi alkotmánya

Második, bővített kiadás

Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Zétényi Zsolt

Szakmai lektor: Kállay István

Magyarországért Kulturális Egyesület, 2010

 

Ennek a könyvnek az a célja, hogy szembesítsen számos elhalványult értékkel, fogalommal, gondolkodásmóddal, szokásjogi szabállyal és törvénnyel, Magyarország régi alkotmányával.

A magyarországi közgondolkodásban, kiváltképpen a művelt jogtudó értelmiség körében, különös hangsúlyt kapott a helyes és jó hatalomról, az alkotmányos szabadságról, az ország régi törvényeiről és szokásairól való gondolkodás, a régi szabadságokra való hivatkozás. A nemesi nemzet, a natio hungarica tagjainak éltető erőt adott annak tudata, hogy birtokosai és jogosultjai egy ősi szabadságnak, védett és szavatolt jogállamnak.

 
7 500 Ft
KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ALKOTMÁNYBAN - Elfogyott

Szerző: Fodor László

Gondolat Kiadó, 2006

 

Az utóbbi években jogvédő szervek, környezetvédelmi mozgalmak és politikusok egyaránt szívesen hivatkoznak fellépésük alátámasztása érdekében arra, hogy a környezet védelme alkotmányos jog és kötelesség. Kifogásolt beruházói elképzelések, jogszabályi és hatósági rendelkezések egyre szélesebb körét tekintik ezen az alapon alkotmányellenesnek. Az alkotmányellenesség megítélése azonban mindig eseti elemzést igényel, illetve feltételezi a környezetvédelmi jog és az alkotmányjog elveinek, intézményeinek ismeretét. Könyvünk segítséget nyújt ehhez. A környezetvédelem alkotmányi értékké válásának európai gyakorlata, a szakirodalom és az alkotmánybírósági határozatok alapján bemutatja, mit is jelent az Alkotmány 18.§-ában biztosított, egészséges környezethez való jog, mi a viszonya más alkotmányi értékekhez, s melyek érvényesülésének korlátjai. Aktuális példákon (mint a Zengő-ügy és az autópálya-törvény) szemlélteti, hogy milyen esetekben lehet és kell a környezethez való jog sérelmét megállapítani és orvosolni. A környezetvédelmi szabályozás fejlődési irányainak tükrében a szerző azt is vizsgálja, hogy az alkotmányi értékrend megfelel-e a kor kihívásainak, s milyen módon tehető arra alkalmasabbá. Értelmezi a környezetvédelem objektív eszközei és az emberi jogok érvényesülésében szerepet játszó eljárások, jogvédelmi garanciák egymás közötti viszonyát. Rávilágít a magyar és a német problémák, illetve megoldások körében tapasztalható szoros párhuzamokra. Új megvilágításba helyezi az Alkotmánybíróság által kidolgozott híres elvet, a visszalépés tilalmát. Választ ad az olyan, gyakran feltett kérdésekre is, hogy legyenek-e, lehetnek-e a természetnek, az élőlényeknek jogaik, vagy hogy milyen kötelezettségek terhelik a ma élő embert és az államokat (önkormányzatokat) a jövő generációkkal szemben, az élet természetes alapjainak megőrzése körében.

 
1 890 Ft
  A KÖZIGAZGATÁSI JOG ALKOTMÁNYOS MEGHATÁROZOTTSÁGA - Elfogyott

Szerző: Varga Zs. András

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

A német közjogi irodalom alapvetése szerint a közigazgatási jog lényegét tekintve konkretizált alkotmányjog, az angolszász jogi gondolkodás pedig a két jogágat teljesen soha nem választotta szét. A kötetnek, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, alapvető célja ennek a nyugat-európai módszernek az alkalmazása, így elsősorban a magyar közigazgatási jog, másodsorban a központi államigazgatási szervezet alkotmányjogi kötődésének következetes bemutatása. Ebből a megközelítésből ered a munka másik meghatározó gondolata, a közigazgatás kontrollmechnizmusainak, ezen belül kiemelt hangsúllyal a jogalkalmazási típusú alternatív kontrolleszközök leírása.

 
2 380 Ft
ALKOTMÁNYJOGI ESETEK - Elfogyott

Szerző: Zeller Judit

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A kötet alkotmányjogi jogesetei az egyetemi alapképzésben oktatott alkotmányjog tantárgy elméleti alapjára épülően kívánnak gyakorlati problémákat tárni az olvasó elé. A jogesetek túlnyomó részben olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek megoldása az Alkotmánybíróságra, illetőleg a közjogi bíráskodásra tartozik. A kötet részben már felmerült ügyek módosított változatát tartalmazza, de főként arra törekszik, hogy olyan fiktív esetekkel szolgáljon, amelyek felhívják a figyelmet jogrendszerünk vitatott, kritikus pontjaira.

 
2 580 Ft
AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIA ALAPINTÉZMÉNYEI - Elfogyott

Szerző: Petrétei József

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

Az alkotmányos demokrácia alapintézményei című könyv arra tesz kísérletet, hogy megismertesse a modern demokratikus államok alkotmányos berendezkedését meghatározó elvek és intézmények sajátosságait, különösen az alkotmánynak az államéletben betöltött szerepét és fő funkcióit, tekintettel az alkotmányjogi intézmények lényegére és jellemzőire, a köztük lévő kapcsolatok és összefüggések felvázolására, a demokratikus berendezkedések főbb sajátosságainak megragadására. Ennek érdekében áttekinti azokat a meghatározó elveket és intézményeket, amelyek alapján valamely állam alkotmányos demokráciának minősíthető. Foglalkozik az alkotmány intézményével, az alkotmányosság és alkotmányértelmezés kérdéseivel, a jogállamiság és a hatalommegosztás lényegével, a szuverenitás és hatalomgyakorlás összetevőivel és sajátosságaival, a népképviselet és választás fogalmával, az állam és az államszervezet jellemzőivel, a kormányzati rendszerekkel, az alkotmánybíráskodással, a politikai pártokkal és az alapvető jogokkal.

 
6 500 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.