Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

 Fő kategória >KIADÓ >M-O >MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Sorrend:


-20%
A MAGYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG NAPLÓJA

Neuilly – Versailles – Budapest (1920)

Szerkesztő: Zeidler Miklós

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

... tehetetlenül ültünk a Château de Madridban, vagy sétáltunk a Bois de Boulogne-ban (hogy ezt szabadon tehettük, még különös kegy volt), Párizsba detektív kíséretében benézhettünk, kirakatokat bámulhattunk, sőt pénzünket is ott hagyhattuk bevásárlásokban, de arra, hogy érveinket összemérjük ellenfeleink érveivel, hogy állításaikra reápiríthassunk, tetteiket reájuk olvashassuk, soha alkalom nekünk nem adatott. ... És mégis: az az idő, amelyet ilyen lelki kínok közt töltöttünk el, kedves emléket is hagyott bennünk - gondolom, mindnyájunkban - annak a jelenségnek révén, amely azt tűrhetővé tette, sőt időnként kellemessé, lélekemelővé.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE ZSINATAI

Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források 10.

Összeállította: Bakó Balázs

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017

 

Az 1777-ben alapított szombathelyi püspökség történetében három egyházmegyei szinódusra került sor. Az 1821-ben tartott első egy­házmegyei gyűlés a jozefinista egyházpolitikával való szakításon túl a társadalom erkölcstelenségével és elvallástalanodásával is szembe akart szállni. Az egyházmegyei gyűlésre az 1822. évi nemzeti zsinatot előkészítő konzultációk részeként került sor: eredményeit – a többi egy­házmegye szinódusainak vagy papi gyűléseinek javaslataihoz hasonlóan – felhasználták a nemzeti zsinat határozatainak megfogalmazásakor. Ezt követően csak 1927-ben gyűlt össze az egyházmegye papsága a következő zsinatra, amelynek legfontosabb feladata a trianoni béke után megcsonkított egyházmegye kormányzatának és hitéletének re­formja és egy új egyházmegyei törvénykönyv megalkotása volt.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NEMZET, IPAR, MŰVÉSZET

A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum 1887–1918

Szerző: Székely Miklós

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

Az egykori kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum épületeinek és gyűjteményének feltárása 2014 elején indult meg, ez a kötet a kutatás eredményeinek összefoglalásaként a sajátos feladatú és gyűjtőkörű erdélyi múzeum moder­nizációs szerepét vizsgálja. A tudományos közösség előtt is mind ez idáig jószerivel ismeretlen intézmény a történelmi Magyarország utolsó korsza­kában a hazai iparfejlesztés sajátos színtere volt. Ezt mutatja az is, hogy fennállásának pár évtizede alatt gyűjtési stratégiája jelentős átalakuláson ment át. Kezdetben a nemzeti ipar programjába illeszkedve támogatta a korszerű anyagismeretet, az ipari tárgyalkotás új eszközeit és a keres­kedelmi ismeretek átadását.

 
3 290 Ft
Akció: 2 795 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
POPULIZMUS, NÉPISÉG, MODERNIZÁCIÓ

Fejezetek a kelet-közép-európai politikai gondolkodás 20. századi történetéből

Szerző: Bartha Ákos

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

Bartha Ákos 1982-ben született Budapesten. 2001-ben érettségizett a budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban. A Debreceni Egyetemen előbb történelem (2006), majd magyar nyelv és irodalom szakos (2010) tanári diplomát szerzett. Az ugyanitt folytatott doktori képzést követően 2012-ben védte meg disszertációját, mely átdolgozott formában a következő évben könyvként is napvilágot látott (Falukutatás és társadalmi önismeret: A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriumának [1931–1951] történeti kontextusai). Egy gyermek édesapja. Fő kutatási területe a két világháború közti magyar falukutatás, szociográfia, a népi írók munkássága, a kelet-közép-európai földbirtokpolitika, valamint a régió populizmusai.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HATALOMGYAKORLÁS A STEPPÉN

A Dzsingisz-náme nomád világa

Szerző: Ivanics Mária

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

A kelet-európai steppén, a 17. század végén, turkí irodalmi nyelven lejegyzett Dzsingisz-náme, azaz Dzsingisz könyve, a Volga-vidék törökajkú népei, a tatárok, baskírok és nogájok történeti emlékezetének egyedülálló forrása. A nagy mongol hódító nevét viselő történeti legendafüzér az egyes etnikai közösségek eredethagyományát, az ősatyák Dzsingisz kánhoz fűződő kapcsolatát beszéli el. A regionális nomád vezetők évszázadokon át az ő uralkodói karizmájára, tetteire és törvényeire való hivatkozással hitelesítették uralmukat.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGYHÁZMEGYEI ZSINATOK ÉS TANÁCSKOZÁSOK VESZPRÉMBEN

Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források 6.

Sorozatszerkesztő: Balogh Margit

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, 2017

 

Veszprémben a középkori előzmények után több egyházmegyei zsina­tot és tanácskozást rendeztek a 19–20. század folyamán. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár iratanyagából válogatott források meg­világítják az egyes gyűlések összehívásának hátterét és lebonyolításuk menetét, a határozatok pedig az egyházszervezet korabeli működésére vetnek fényt. Mi minden történt az 1848-as egyházmegyei tanácskozás és az 1996. évi főegyházmegyei zsinat között hazánkban és a magyar egyházban?

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁRPÁD A VÁROS FÖLÖTT

Szerző: Varga Bálint

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

Jelen monográfia a millennium időszakát idézi fel: 1896-ban, a honfoglalás ezredik évfordulóján a magyar állam hét, nagyszabású emlékművet emelt a vidéki Magyarországon. Az emlékművek Dévénytől Brassóig, Munkácstól Pusztaszerig az egységes magyar állam eszméjét hirdették. A szobrok homogén üzenetével azonban élesen szemben állt társadalmi környezetük, amely a 19. század végi Magyarország felekezeti és nyelvi sokszínűségét tükrözte.

Ez a könyv arra keres magyarázatot, hogy mennyire tudott működni a homogenizáló központi állam akarata egy nyelvileg és felekezetileg is sokszínű országban.

 

 
2 790 Ft
Akció: 2 370 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ ORSZÁGOS KATOLIKUS NAGYGYŰLÉSEK MAGYARORSZÁGON, 1920–1932

Válogatott beszédek és tudósítások

Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források 8.

Összeállította: Gianone András–Klestenitz Tibor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, 2016

 

A kötet az 1920 és 1932 között tartott országos katolikus nagy­gyűléseken elhangzott beszédek szövegét tartalmazza. A nagygyű­lések a katolikus közélet kiemelkedő eseményének számítottak, ahol a szónokok a kor aktuális kérdéseit tárgyalták. A dualizmus korában a rendezvénysorozatot ellenzéki karakter, a liberális kormányok­kal való szembenállás jellemezte, 1920 után viszont az esemény mindig a hivatalos keresztény-nemzeti ideológia jegyében zajlott. A szónokok támogatták az önmagát kereszténynek nevező kormány­zat törekvéseit, de bizonyos kérdésekben – mint a legitimizmus, illetve a protestánsokkal fenntartott viszony ügyében – még így is jól érzékelhetők a feszültségek.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VÁLTÓÁLLÍTÁS

Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben

Magyar vidék a 20. században I.

Szerkesztette: Csikós Gábor, Kiss Réka, Ö. Kovács József

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017

 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közötti, 2014. szeptember elsejétől érvényes, öt évre szóló megállapodás adott lehetőséget arra, hogy a Vidéktörténeti Témacsoport a vidéken élő kutatótársakkal kiegészülő munkacsoportokra támaszkodva megszervezhesse munkáját. Kutatásaink súlypontját az 1940-es évektől bekövetkezett struktúraváltoztató jelentőségű társadalomtörténeti események vizsgálatára helyezzük. 1945 hetvenedik évfordulója eleve ösztönzést adott ahhoz, hogy lehetőleg új kérdések alapján szólaltassunk meg ismert és kevésbé ismert történeti forrásokat. Először is igyekeztünk közös nevezőre hozni több mint huszonöt fős kutatócsoportunk alapvető módszertani és forráselemzési célkitűzéseit.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 FORRÁSOK A MAGYARORSZÁGI, ERDÉLYI, VALAMINT MAGYAR MEGRENDELÉSRE DOLGOZÓ KÜLFÖLDI MŰVÉSZEK BÉCSI AKADÉMIAI TANULMÁNYAIHOZ

Szerző: Buzási Enikő

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

A most közreadott források nemcsak abban különböznek az előzményektől, hogy a gyűjtés a 18. század első negyedétől a kora 19. századig nagyobb merítésben foglalja magában a magyarországi építészet, festészet és szobrászat alkotóit, hanem abban is, hogy azokat is a hazai művészet körébe vonja, akik időszakosan, egy-egy mű erejéig látogattak ide. Sőt, azokat is, akik még ezt sem tették, de akiknek munkái magyarországi megrendelésként már a maguk korában és a hazai művészek tanulságára ide sorolódtak. (Részlet a kötet Előszavából)

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 SZENT ISTVÁN, SZENT KORONA, ÁLLAMALAPÍTÁS A PROTESTÁNS TÖRTÉNETÍRÁSBAN

Szerző: Tóth Gergely

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Szent Korona Kutatócsoportjának új kötetében Tóth Gergely arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 1618. században Luther és Kálvin honi követői, a legjelentősebb protestáns gondolkodók és történetírók hogyan viszonyultak első királyunkhoz és a Szent Koronához. Az erőteljes katolikus múltszemlélet ellenében hamarosan kialakult egy alternatív Szent István- és Szent Korona-értelmezés a protestáns oldalon. A 17. század elején az evangélikus koronaőr, Révay Péter felfedezte a bizánci császárok zománcképeit a magyar koronán, s ennek alapján kijelentette, hogy a felségjelvényt nem a pápa, hanem Nagy Konstantin császár készíttette.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE ZSINATAI A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Összeállította: Mózessy Gergely

Sorozatszerkesztő: Balogh Margit

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, 2016

 

Az 1918 pünkösdjén életbe léptetett „Codex Iuris Canonici” előírása szerint tízévenként kellett egyházmegyei zsinatokat rendezni, mivel szükségessé vált az egyházmegyei szokások összehangolása az egyete­mes joggyűjteménnyel. E feladatot Magyarországon elsők között végezték el azok az egyházmegyék, amelyek kormányzatát nem terhelte meg a trianoni békekötés után az új határok okozta területi megosztottság: Vác 1921-ben, Veszprém 1923-ban, Székesfehérvár 1924-ben tartotta zsinatát. A három zsinat joganyagának összevetése azt mutatja, hogy a székesfehérvári szabályozás volt a legtömörebb, legszigorúbb megfogalmazású – ám egyszersmind a leggyakorlatiasabb is.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VIA SANCTI MARTINI. SZENT MÁRTON ÚTJAI TÉRBEN ÉS IDŐBEN

Szerkesztő: Tóth Ferenc

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

Szent Márton kora egyik legnagyobb utazója volt. Első nem mártír szentként a hosszú élet mellett megadatott neki, hogy kontinensünk jelentős részét bejárhatta. Utazásainak sora nem ért véget halálával, hiszen holtteste kalandos úton került Tours-ba, majd ereklyéi is nagy utat tettek meg: hol a viking támadók elől menekítették, hol a szent tisztelete jeléül juttatták el azokat távoli tájakra 1913-ban éppen Szombathelyre. Szent Márton népszerűségét a középkorban jól jelezte a Tours-ba irányuló zarándokok tömege. Ehhez fogható sokaság csak a római és a jeruzsálemi zarándoklatokon vett részt.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CORONATIO HUNGARICA IN NUMMIS

A magyar uralkodók koronázási érmei és zsetonjai (1508–1916)

Szerzők: Soltész Ferenc Gábor – Tóth Csaba – Pálffy Géza

Szerkesztette: Bertók Krisztina

MTA BTK Történettudományi Intézet – Magyar Nemzeti Múzeum, 2016

 

A Magyar Tudományos Akadémián 2012 óta működő „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legújabb kiadványa a magyar uralkodókoronázásokra 1508 és 1916 között kibocsátott koronázási érmeket és zsetonokat mutatja be. A Magyar Nemzeti Múzeummal közös kiadásban, több mint 400 oldalon napvilágot látó katalógus közel ezer színes illusztrációval páratlan betekintést kínál mind király- és királyné-koronázásaink históriájába, mind az azokra készült érmek különleges kincsestárába. Ezek között találhatók csupán egyetlen példányban készült, kiemelkedő értékkel bíró ún. felajánlási érmek – amelyeket a frissen megkoronázott uralkodó a koronázási mise felajánlási szakaszában az oltárra helyezett –, valamint a koronázásokhoz kapcsolódó emlékérmek éppúgy, mint a koronázási menetben a nép közé szórt arany-, ezüst- vagy rézzsetonok.

 
9 990 Ft
Akció: 7 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ZSINATOK A CSANÁDI EGYHÁZMEGYÉBEN A 19-20. SZÁZADBAN

Összeállította: Zakar Péter

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, 2016

 

A Csanádi egyházmegyében 1790 után két szinódus megtartására került sor 1821-ben, illetve 174 évvel később, 1995-ben. 1848-ban a háborús események, míg a két világháború között a nagy méretű területi veszteségek és az egyházmegyei központ újjászervezésének feladatai miatt nem tartottak egyházmegyei zsinatot. Az 1821-es szinódus a késői jozefinizmus időszakában ült össze, célja a nem­zeti zsinatra való felkészülés, tágabb értelemben a társadalomban terjedő erkölcstelenség és elvallástalanodás megakadályozása volt. Az 1848-ban megtartott espereskerületi üléseken a papság jelentős része az egyház reformja mellett szállt síkra.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÍRÁS, LEVÉLTÁR, TÁRSADALOM

Tanulmányok és források Erdély történelméhez

Szerző: Jakó Zsigmond

Szerkesztette: Dáné Veronka, Fejér Tamás, Jakó Klára

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

„Jakó Zsigmond (1916, Biharfélegyháza - 2008, Kolozsvár) a hajdúböszörményi Kálvineumban érettségizett, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem-latin szakos tanári oklevelet szerzett, majd ugyanott doktorált. 1939-1941 között gyakornok (PPTE Népiségtörténeti Intézet, Magyar Országos Levéltár). 1941-1950 között Kolozsvárott az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának őre, majd utolsó igazgatója. 1942-től vett részt a kolozsvári egyetemi oktatásban, 1947-1981 között professzorként. A Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének tudományos munkatársa (1949-1981). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezője, elnöke (1990-1994), 1986-tól a Magyar Történelmi Társulat, 1988-tól az MTA, 1995-től az EME, 1996-tól a Román Akadémia tiszteleti tagja. 1996-ban Széchenyi-díjat kapott.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 „NEKÜNK MÉGIS MOHÁCS KELL..." - II. LAJOS KIRÁLY REJTÉLYES HALÁLA ÉS KÜLÖNBÖZŐ TEMETÉSEI

Szerkesztette: Farkas Gábor Farkas-Szebelédi Zsolt-Varga Bernadett

MTA BTK-OSZK, 2016

 

Nekünk tényleg Mohács kell… Ezt mi sem bizonyít jobban, hogy generációkról generációkra feltesszük a nyugtalanító kérdést: mi is veszett oda 1526. augusztus 29-én, Mohács mezején? A kérdésre, mint annyi mindenre, a történelem iránt érdeklődő összes magyarnak van válasza a tudomány határán innen és túl, s ezek a válaszok a szokásnak megfelelően sokszínűek, néha egymással kibékíthetetlenül szembenállók. Lehet-e ennyi év, ennyi forráselemzés, régészeti feltárás, szakmai vita után erről bármi újat mondani? Az utóbbi évek kutatásai azt bizonyítják, hogy igen, mindig akad valami újdonság, amire rácsodálkozhatunk. E kötet arra keresi a választ, hogy a korabeli források új nézőpontú elemzése és a különféle bölcsészet-, illetve természettudományok (történetírás, irodalom- és hadtörténet, könyvtártudomány, filológia, ill. antropológia, sebészet, igazságügyi orvostan) alkalmazása megoldást kínál-e arra, hogy megtudjuk: mi történhetett valójában II. Lajos királlyal vagy hogy hol temették el a csata után?

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 NEMZET, FAJ, KULTÚRA A HOSSZÚ 19. SZÁZADBAN MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN

Szerkesztette: Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás, Mester Béla

MTA BTK TTI, 2016

 

2013 őszén azzal a céllal alakult a Gyáni Gábor és Dávidházi Péter vezetésével huszonöt főt összefogó OTKA-kutatócsoport, hogy rendszerezze a különböző művészetek és tudományterületek szerepét a nemzetté válás összetett folyamatában a 19. századi Magyarországon. A kutatások eredményeinek közzétételére indított könyvsorozat jelen kötete tizennégy tanulmányt tartalmaz, amelyek az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Filozófiai Intézete által 2015. december 8-án rendezett konferencia előadásain alapulnak. Arra kerestük a választ, hogyan és milyen módon jelenik meg a nép, a nemzet és a faj fogalma a kor politikai, filozófiai és tudományos, irodalmi, valamint hétköznapi nyelvi regisztereiben; hogyan reflektál a kultúra a történelmi-politikai helyzetre, s hogyan használják a politikai-társadalmi viták során a kultúra és a tudomány diskurzusait.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 PÉNZ, POSZTÓ, PIAC – GAZDASÁGTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK A MAGYAR KÖZÉPKORRÓL

Szerkesztette: Weisz Boglárka

MTA BTK TTI, 2016

 

Az MTA BTK TTI Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport a magyar gazdasági élet működésében és változásában szerepet játszó tényezőket interdiszciplináris kutatások keretében tanulmányozza. Egyik fontos feladata a királyi hatalom gazdasági életben betöltött szerepének feltárása. E célt szem előtt tartva vizsgálja a kutatócsoport a királyság bevételeit, a pénzverést, a pénzügyigazgatás vezető szerveit, nem megfeledkezve az uralkodók által hozott, a gazdasági élet szempontjából jelentős intézkedések bemutatásáról sem. A kutatás másik témaköre a középkori városok történetét érinti, mivel e települések gazdaságpolitikája nemcsak az ország életére gyakorolt hatást, de ez volt az a tényező is, amelyen keresztül a Magyar Királyság bekerülhetett a középkori Európa gazdaságának vérkeringésébe.

 
3 890 Ft
Akció: 3 305 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 MAGYAROK ÉS SZERBEK A VÁLTOZÓ HATÁR KÉT OLDALÁN 1941-1948

Történelem és emlékezet

Szerkesztette: Hornyák Árpád-Bíró László

MTA BTK TTI, 2016

 

1941 áprilisában a német csapatok mellett az olasz, a bolgár és a magyar hadsereg egységei is bevonultak az egykori királyi Jugoszláviába. Magyarország visszaszerezte az első világháború után a jugoszláv államhoz csatolt területek egy részét, a Bácskát, a Muravidéket és a Muraközt. Az itt élő magyarság örömmel fogadta a magyar adminisztrációt, valamint hogy kisebbségből újra az államalkotó nemzet részévé vált. A magyar uralom azonban három és fél év után, 1944 őszén véget ért, amikor a jugoszláv hadsereg és a szovjet csapatok elérték a Délvidéket. A partizánok bácskai bevonulása után számos községben és városban magyarokat tartóztattak le, több ezer embert internáltak, illetve végeztek ki. A tanulmánykötet bemutatja az 1941-1948 közötti viharos évek számos vonatkozását: a mindennapi élet, a társadalmi szerveződések alakulását, számba veszi a magyarellenes megtorlások fellelhető forrásait, az akkori „jogszolgáltatás" ellentmondásosságát.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO GEOGRAPHICA

Szerző: Matthias Bel/Bél Mátyás

Szerkesztette: Tóth Gergely

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

A Bél Mátyás által készített monumentális országleírás, a Notitia Hungariae novae csak részben jelent meg a szerző életében. A kéziratban marad részek kritikai kiadása 2011-ben kezdődött el, amikor a 38 kiadatlan vármegyeleírás közül megjelent Árva és Trencsén vármegyék ismertetése: ezt követték Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyék leírásai a második kötetben, 2012-ben. A most megjelenő harmadik kötetben Győr, Komárom és Esztergom vármegyék leírásai kaptak helyet. A kiadványsorozat, s ezen belül a jelen kötet szerkesztője intézetünk munkatársa, Tóth Gergely; a munka további résztvevői Benei Bernadett és Jarmalov Rezső voltak.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A BALKÁN ÉS AZ OSZMÁN BIRODALOM II.

Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig - Oszmán Birodalom (Rumélia, Anatólia, Közel-Kelet)

Szerző: Demeter Gábor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

„Az előző kötet arra fókuszált, hogy az oszmán centrum döntései, valamint a birodalomban lejátszódó folyamatok milyen hatással voltak saját perifériájára, a Balkánra, e térséget az oszmán centrumból és az atlantikumból kiinduló változások passzív elszenvedőjeként feltüntetve. E kötetben azt vizsgáljuk, hogy a birodalmat irányító csoportoknak eredendően milyen szándékai voltak, vagyis a hatalmi centrum megváltozó világgazdasági helyzetre adott reakcióit elemezzük, mely a mediterrán és atlanti centrum perifériák feletti politikai vetélkedésében jelentkezett. E szemléletmód alapján továbbra sem a politikai entitásokat tekintjük a vizsgálat alapjának (noha a kötetek struktúrájából látszólag ez következik), hanem a gazdasági rendszereket és az őket ért kihívások hatásait vizsgáljuk tág időkeretbe ágyazva." (Részlet a kötet Bevezetőjéből)

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KÖZÉPKORI BÁRTFA ÉS KAPCSOLATAI KIS-LENGYELORSZÁGGAL

Szerző: Stanisław A. Sroka

Szöveggondozó: Weisz Boglárka

Fordította: Tapolcai László

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

„Sroka könyve ráadásul sokkal többet is ad, mint amennyit a címe ígér, hiszen Bártfa kis-lengyelországi városokkal folytatott kereskedelme mellett a kulturális és szellemi kapcsolatokat is vizsgálja, miközben igyekszik teljességre törekvően bemutatni az olvasónak magát a várost, Bártfát. A szerző témaválasztása ideálisnak mondható, mivel Bártfa középkori forrásanyaga rendkívül gazdag, ellentétben a Kis-Lengyelországéval, így egy ilyen jellegű vizsgálat elvégzése csak a bártfai forrásokból kiindulva lehetséges.” (Részlet az Előszóból)

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 CORONATUS IN REGEM HUNGARIAE… - A MAGYAR URALKODÓKORONÁZÁSOK ÉRMEI

Szerkesztette: Bertók Krisztina

Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum, 2016

 

A kötet közös kiadványaként, kifejezetten tudományos missziós céllal látott napvilágot. Be kívánja mutatni a Magyar Királyság újkori történetének legfontosabb ceremoniális eseményét, az uralkodókoronázásokat és az ezekre készült különféle koronázási érmeket és zsetonokat az 1508 és 1916 közötti időszakból. A kötet széles válogatással nyújt betekintést a késő középkorban Székesfehérvárott, majd 1563-tól Pozsonyban, 1622-től részben már Sopronban, majd 1792-től részben Budán tartott szertartások és koronázási érmek históriájába. A kötet végig színes, szinte minden oldalán színes fotóval különösen impozáns kiadvány.

 
4 900 Ft
Akció: 4 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ARCHAEOLOGIA ÉS MŰTÖRTÉNET

Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján

Szerkesztette: Kerny Terézia-Mikó Árpád

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

Történelem, régészet, művészettörténet – mindhárom tudományág magáénak vallja Rómer Flórist, sőt az utóbbi kettő alapító atyái között tartja számon. De elmondhatnák ugyanezt a műemlékvédelem képviselői vagy a műemléki topográfia művelői is, jóllehet Rómer szerényen így nyilatkozott törekvéseiről: „Könyv- vagy levéltárosság volt minden vágyaim netovábbja." […] Nem véletlen tehát, hogy születésének kétszázadik évfordulóján történészek, régészek, művészettörténészek és műemlékesek együtt vonultak fel, hogy vele kapcsolatos kutatási eredményeik bemutatásával és életművének modern szemléletű méltatásával adózzanak a nagy előd, az „alapító atya" emlékének. Ezt szolgálja a konferencia előadásaiból összeállított jelen kötet is, amelyet reményeink szerint maga Rómer Flóris is tetszéssel fogadna. (Részlet Fodor Pál Köszöntőjéből)

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EMLÉKEZÉS EGY NYÁR-ÉJSZAKÁRA

Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről

Szerkesztette: Kappanyos András

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

2014 szeptemberében az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete interdiszciplináris konferenciát szervezett az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából. Ez a kötet az ott elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. A különféle diszciplínák (történettudomány, irodalom-, zene-, tánc-, művészet-, vallás- és társadalomtörténet) párbeszédében a konferencia azokat a mechanizmusokat igyekezett láthatóvá tenni, amelyek révén a nagypolitika ellentmondásai leszivárognak a mindennapokba: azt a közhangulatot, amikor az átlagembernek nem okoz gondot, hogy az aradi tizenhármak gyászünnepéről és az uralkodó születésnapjáról egyaránt őszintén megemlékezzék, vagy amikor a Kossuth-nótával toboroznak katonákat Ferenc József zászlaja alá. Ez a sok szempontú átgondolás talán segíthet abban, hogy saját korunkat is tisztábban lássuk.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A HORVÁT-MAGYAR EGYÜTTÉLÉS FORDULÓPONTJAI

Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu hrvata i mađara - Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura

Szerkesztette: Fodor Pál, Sokcsevits Dénes (főszerk.) Jasna Turkalj, Damir Karbic

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet és Horvát Történettudományi Intézet, 2016

 

„[...] remélhetőleg nem túlzás azt mondani, hogy a két ország (történet)tudományának képviselői végleg maguk mögött tudhatják a korábbi, gyanakvásoktól és félreértésektől sem mentes korszakot.

Még ha nem értünk, érthetünk is egyet mindenben, a 2014. évi tanácskozás és a most megjelenő kötet reményeim szerint újabb, rendkívül fontos állomása az egymás iránti figyelem felkeltésének, közös múltunk jobb megismerésének és megismertetésének." (Részlet Fodor Pál főigazgató (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont) előszavából)

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MÉDIATÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 2014

Médiatudományi Könyvek

Szerkesztette: Klestenitz Tibor-Sz. Nagy Gábor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja 2012-ben hozta létre Médiatörténeti Kutatócsoportját. Ennek célja - összhangban az Akadémia általános irányelveivel - az, hogy meghaladja a korábbi merev tudományterületi elkülönülést, és interdiszciplináris keretek között vizsgálja meg a 19-20. századi magyar médiatörténet egyes kérdéseit. A csoport munkájában részt vevő kutatók a saját szakterületükön gyűjtött tapasztalatokat felhasználva szeretnék újabb nézőpontokkal gazdagítani a hazai médiatörténet-írást, és arra törekednek, hogy más tudományterületek művelőinek figyelmét is a témában rejlő, esetenként még kiaknázatlan lehetőségek felé irányítsák.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KERESZTESEKBŐL LÁZADÓK

Tanulmányok 1514 Magyarországáról

Szerkesztette: C. Tóth Norbert-Neumann Tibor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015

 

Részlet Rácz György Előszavából: „Jelen kötet egy évforduló-centrikus megemlékezés eredményeit tartalmazza. 2014-ben volt 500 éves - a történetírásban meggyökeresedett szóhasználattal - a Dózsa-féle parasztháború eseménysorozata. Ebből az alkalomból több szakmai megemlékezést, konferenciát rendeztek határon innen és túl. A konferenciák közül hatásában kiemelkedett az, amelyet 2014. november 6-7-én Nyíregyházán, a Jósa András Múzeumban tartottak Szabó Sarolta és C. Tóth Norbert szervezésében. Kötetünk lényegében az itt elhangzott történész-előadások írott változata, de több szempontból is kilóg az ilyenkor szokásos »megemlékező« és a korábbi kutatásokat összegző tanulmánykötetek közül.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KORFORDULÓN. FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK

Szerző: Frenyó Zoltán

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, 2016

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HORTHY-KULTUSZ 1919-1944

Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések

Szerző: Turbucz Dávid

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont TTI, 2015

 

„Könyvem részletes, teljességre törekvő áttekintést kíván adni Horthy Miklós vezérkultuszáról. Reményeim szerint munkám hozzájárul a vezérkultuszok alaposabb megismeréséhez, illetve bővíti ismereteinket az úgynevezett Horthy-korszak politikai életével, politikai kultúrájával és szimbolikus politikájával, a média és a propaganda működésével kapcsolatban. Kutatásom során a politikai antropológia, a diszkurzív politikatudomány, a médiatörténet-írás és a történeti, politikai kultuszok kutatásának fokozatosan bővülő szakirodalmára és a történettudomány eddigi kutatási eredményeire támaszkodtam." (Részlet a kötet Bevezetőjéből)

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FŐKONZULOK, KÖVETEK ÉS NAGYKÖVETEK, 1945-1990

Magyar Történelmi Emlékek - Adattárak

Szerkesztette: Baráth Magdolna-Gecsényi Lajos

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

„A második világháborút követően a Külügyminisztérium személyzete zömében érintetlen maradt. A változások a kommunista hatalomátvétel előkészítésének fényében, 1947 nyarán, NagyFerenc miniszterelnök eltávolítását követően kezdődtek, amikor egyes külképviseletek teljes állománya az emigrációt választotta. 1948-ban azután bekövetkezett a régi tisztviselők tömeges eltávolítása. Ezzel párhuzamosan megindult egy új diplomáciai elit felépítése, melynek alapvető kritériuma a kommunista párttagság, a „megbízhatóság" volt.

 
3 940 Ft
Akció: 3 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-19%
MINDSZENTY JÓZSEF I-II.

Szerző: Balogh Margit

MTA BTK TTI, 2015

 

A két kötetben, 1570 oldalon kiadott monográfia Mindszenty József esztergomi érsek, Magyarország utolsó hercegprímásának teljes életútját feltárja, születéstől (1892) halálig (1975). A kézirat több mint félszáz, 36 hazai és 20 külföldi levéltárból, irattárból és könyvtárból mintegy másfél évtized alatt összeggyűjtött anyag alapján készült el 90 szerzői ív terjedelemben. A háttérösszefüggések rekonstruálásához, a történések korabeli megvilágításához különösen izgalmas szempontokat rejtenek az egyes országok követeinek diplomáciai jelentései, amelyeket a szerző feldolgozott a munkához. 

 
9 900 Ft
Akció: 7 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%

Proceedings of the International Symposium to mar the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513)

Szerkesztette: Ekler Péter-Kiss Farkas Gábor

Országos Széchényi Könyvtár - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015

 

„Magyarországra már jelentős munkássággal a háta mögött érkezett: csillagászati kiadványok mellett Padovában írta és Velencében ki is adta Dialogus in defensionem poetices  (1493) és De modo epistolandi (1495) című, az irodalmi műveltség szempontjából nem érdektelen könyvecskéit, melyekre a magyar kutatásnak illenék végre felfigyelnie, hiszen e műveket bizonyára olvasták Augustinus budai barátai" - olvasható Augustinus Moravus Olomucensisről Klaniczay Tibor tollából (A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete, Budapest, Balassi, 1993, 63.).

 

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 HUMANISTA TÖRTÉNETÍRÁS ÉS NEOLATIN IRODALOM A 15-18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Szerkesztette: Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2015

 

A Szegedi Tudományegyetem és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete 2013. november 7-9. között Szegeden rendezte meg az első magyarországi neolatin konferenciát. A tanácskozáson több mint harminc előadás hangzott el a 15-17. századi latin nyelvű történetírás és a 18. századi latin nyelvű irodalom témaköreiben, vezető magyarországi és több külföldi egyetemi, akadémiai és könyvtári kutatóhelyet képviselő szakemberektől. A kötetben, mely egyben az így meginduló Convivia Neolatina Hungarica-sorozat első darabja, az előadások alapján elkészült huszonkilenc tanulmány olvasható; köztük az időközben sajnálatosan elhunyt Havas László professzor iránymutatóul szolgáló összegzése.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%

I. Általános rész, 4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések

Szerzők:  Kosáry Domokos, Kulcsár Krisztina, Szakály Orsolya

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

Részlet az Előszóból:

„Jelen (I/4.) kötet munkánk 1970-es kiadása egyik részének adja új, jelentősen kibővített változatát. A magyarországi önkormányzati (városi) levéltárak fejlődésének és segédleteinek bemutatása után tételesen tárgyalja a jelenlegi önkormányzati levéltárakat és azok feudális kori iratanyagát. A kötet ezt követően a városi, mezővárosi, községi (települési) levéltárakkal és az ezekre vonatkozó iratkiadásokkal foglalkozik behatóan: felvázolja a városi (községi) levéltárak történeti fejlődését, a feudális kori iratanyag struktúráját, közös segédleteiket.

 
9 800 Ft
Akció: 8 330 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARI TANÁCSKOZÁSOK TÖRTÉNETE ÉS JEGYZŐKÖNYVEI 1945-1948 KÖZÖTT

Magyar Történelmi Emlékek - Okmánytárak

Válogatta, bevezette, sajtó alá rendezte: Beke Margit

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi

Intézet, 2015

 

A püspökkari konferencia intézménye Magyarországon a rendi hagyományokban gyökerezve fokozatosan alakult ki, a 19. században már rendszeresen megtartották és azokról 1892 óta jegyzőkönyveket vezettek. A protocollumok a magyar katolikus egyház 19-20. századi történetének legfontosabb forrásai. Az 1919-től 1944-ig, valamint az 1945-től 1948-ig terjedő időszak jegyzőkönyveit 1992-ben, illetve 1996-ban Beke Margit, az 1949-1965 közötti periódus püspökkari tanácskozásainak dokumentumait 2008-ban Balogh Margit adta közre. A második világháborút követő három év anyagát tartalmazó kötet mára hiánycikké vált, ami önmagában indokolná az újrakiadást. Ezúttal azonban sor került a dokumentumok kiegészítésére és jegyzetelésére is.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GONDOLATOK NÉVJOGRÓL, SZÓLÁSSZABADSÁGRÓL

Szerző: Navratyil Zoltán

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

„A szerző - mint az amerikai telepesek - a hazai szűzföldek feltörésével és külhoni maggal való beültetésével folytatta a kutatást, amelynek ebbéli eredetisége és újdonsága mellett talán még szembetűnőbb a kutatás, az elemzés komplexitása. […] Az összefüggések egyedülálló gazdagságából elemzi a szerző a privát szférához való személyiségi jog - és ezen belül a névjog - magánjogi, valamint a szólásszabadsághoz való jog alkotmányos dogmatikáját a különböző jogrendszerekben - a legmagasabb szintű összehasonlító jogi módszerrel -, a jogalkalmazási gyakorlatban manifesztálódó prioritásokat, a közszereplők jogállását és gyengébb jogvédelmét, a személyek életképének a jog általi oltalmazását, a személyiségi jogok és az alkotói szabadság kollízióját.” (Részlet Lábady Tamás előszavából)

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGY MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ FRANCIA DIPLOMATA ÉLETPÁLYÁJA

François de Tott báró (1733–1793)

Szerző: Tóth Ferenc

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

TÓTH FERENC 1967-ben született Szentgotthárdon. 1985-ben érettségizett a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. Ezután a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem–francia szakos hallgatóként folytatta tanulmányait. Doktori kutatásai során elsősorban a 18. századi franciaországi magyar emigrációval foglalkozott. Az e témáról írott doktori disszertációját 1995-ben védte meg a párizsi Sorbonne egyetemen. 1996-tól 2012-ig a Nyugat-magyarországi Egyetemen (korábban Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola) tanított. 2012-től a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben dolgozik, 2014-től tudományos tanácsadóként.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MÉDIATÖRTÉNET ÉS AZ EGYHÁZTÖRTÉNET METSZÉSPONTJAI

Tanulmányok

Szerkesztette: Klesenitz Tibor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015

 

A 19. században az egyházak a modern tömegsajtó kialakulásának következtében komoly kihívással szembesültek. Az írni-olvasni tudás növekvő szintje, illetve a sajtó olcsó, könnyen elérhető tömegtermékké válása erős vetélytársat teremtett a szószékek számára. A kihívásra kommunikációjuk megújításával válaszoltak, amiben nagy szerepet töltöttek be újonnan megindított sajtótermékeik - a gyermeklapoktól kezdve egészen a politikai hírlapokig. A versenyképes sajtó megteremtésével kapcsolatos törekvések gyakran összekapcsolódtak a felekezeti identitás megerősítésének szándékával. A modern viszonyok között a felekezeti öntudat újrafogalmazására törekedő csoportok ugyanis kiemelt fontosságot tulajdonítottak a közösség sajtójának, amelynek sikerétől az egyházhoz való kötődések megerősítését és politikai befolyásuk növelését remélték.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%

Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez IV. (1360-1372)

Szerzők: Jakó Zsigmond, Hegyi Géza, W. Kovács András

MTA BTK Történettudományi Intézet - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 2015

 

Abból a felismerésből kiindulva, hogy az erdélyi múlt régi forrásai csak nemzetközi munkamegosztással tárhatók fel, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára teret biztosít kiadványai sorában a magyar kutatás ilyen eredményeinek közzétételére. Ezzel a sorozatával a középkori erdélyi vajdaság okleveles forrásainak kritikai számbavételét kezdte el, amit - az elképzelés szerint - idővel a fejedelemség, majd a nagyfejedelemség történetének legfontosabb egyéb iratanyaga követne.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 MÉDIUMOK ÉS VALÓSÁGAIK - EGY RENDSZERELVŰ MÉDIAELMÉLET VÁZLATA

Szerző: Tóth Benedek

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2014

 

Jelen kötetnek kettős célja van. Egyrészt az értelem, a kultúra, a rendszer, a kommunikáció, a forma és a médium alapfogalmai körül rekonstruál egy kibernetikai-rendszerelméleti alapú társadalomelméleti beszédmódot, másrészt pedig erről az elméleti alapról kiindulva megkísérli egy olyan átfogó médiaelmélet kereteit kidolgozni, amely alkalmas eszköz lehet a jelenleg zajló, a digitalizáció címkéje alatt összefoglalható (média)technikai és kulturális változások megközelítéséhez.

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGY ÚJ EGYÜTTMŰKÖDÉS KEZDETE

Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés

Szerkesztők: Dominkovits Péter, Katona Csaba

MTA BTK TTI - MNL Soproni Levéltár, 2015

 

Az 1622 nyári soproni koronázó országgyűlést napjainkra szinte teljesen elfeledte mind a magyar, mind a nemzetközi történetírás. Pedig a 17. század első soproni diétája meghatározó állomás volt a Magyar Királyság történetében. Egyrészt 1608 után újabb kiemelkedő kompromisszum és így egyúttal új együttműködés kezdete volt a magyar rendek és a bécsi udvar között. Másrészt a királyságban új hatalomelosztásnak és hatalmi átrendeződésnek, a magyar rendek és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kapcsolatrendszerében pedig igazi fordulópontnak tartható. Végül az első soproni uralkodókoronázás (Gonzaga Anna Eleonóra magyar királyné koronázási ceremóniája 1622. július 26-án a soproni ferences templomban) és a koronázó országgyűlés idején a nyugat-dunántúli szabad királyi város átmenetileg a történeti magyar állam, sőt részben még a Habsburg Monarchia központja is lett.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE NOBLE ELITE IN THE COUNTY OF KÖRÖS, 1400-1526

Szerző: Pálosfalvi Tamás

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015

 

A könyv a középkori Magyar Királyság egyik legnagyobb kiterjedésű megyéje, a szlavóniai Körös nemesi társadalmának vezető rétegét vizsgálja társadalomtörténeti megközelítésből az 1400 és 1526 közötti időszakban. Rövid historiográfiai áttekintés és részletes módszertani bevezetés után az elemzés tárgyául kiválasztott családok történetét ismerteti, különös tekintettel a politikai tevékenységre, birtoktörténetre, hivatalviselésre és házassági politikára. A könyv második része a családtörténeti adatok különböző szempontú elemzése. Külön fejezet foglalkozik a családok eredetének kérdésével, egy másik a birtokforgalom és társadalmi mobilitás problémájával, míg további fejezetek a familiaritást és hivatalviselést, a házassági stratégiákat, valamint a nemesség és a királyi udvar, illetve az egyház kapcsolatát vizsgálják.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AVAROK PUSZTÁI

Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára

Szerkesztette: Anders Alexandra, Balogh Csilla, Türk Attila

Martin Opitz Kiadó - MTA BTK MŐT, 2014

 

Lőrinczy Gábor régész a magyarországi avar és honfoglalás kori régészet meghatározó alakja. 2012-ben, 60. születésnapján a magyar régészet kiváló kutatói, valamint külföldi szakemberek, összesen 53 szerző köszöntötte. Az ünnepi kötet végül 2014-ben jelenhetett meg a Martin Opitz Kiadó, az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának, valamint az PPKE BTK és az ELTE BTK Régészeti Tanszékeinek összefogásával és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával. Ez a széles körű együttműködés is jelzi, hogy a

kötet szakmai színvonala nem mindennapi. A kiadvány döntően a Kárpát-medence szarmata-, népvándorlás-, honfoglalás- és Árpád-korának régészetével foglalkozik, új leletközléseket tartalmaz, és különböző kutatási problémákat tárgyal.

 
6 500 Ft
Akció: 5 525 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZÁRNYALÓ MADÁR

Szerző: Edith Balas

Aura Kiadó, 2014

 

„Nyolcvanéves vagyok, és itt az ideje, hogy megvonjam életem mérlegét. Zsidónak születtem, ami Európában már akkor is bizonyos veszélyeket hordozott magában. 1929-ben jöttem a világra, amikor az eljövendő csapások árnyéka már ott lebegett bolygónk fölött. Életem nem szűkölködött felemelő és rettenetes mozzanatokban. Sokszor néztem farkasszemet a halállal: a koncentrációs táborokban és a négy ízben is kiújuló mellrákkal vívott küzdelemben."

 
2 290 Ft
Akció: 1 945 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZENT KORONA SOPRONBAN

Nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei

Szerző: Pálffy Géza

MTA BTK Történettudományi Intézet - MNL Soproni Levéltár, 2014

 

A Magyar Tudományos Akadémia „Lendület" Szent Korona Kutatócsoportjának vezetője a magyar korona ez ideig szinte ismeretlen kalandjaiba kalauzolja el olvasóit. Államiságunk és történelmünk legkiemelkedőbb szimbólumának soproni tartózkodásait az elmúlt évszázadokban mind a nagyközönség, mind Sopron polgárai csaknem teljesen elfeledték. Pedig nemzeti ereklyénk történelme során négy alkalommal összesen közel két hónapot töltött Sopronban, ráadásul mindegyik esetben különleges körülmények között és egészen kiemelkedő szerepkörben. A mintegy 120 színes illusztrációval díszített kötetben a szerző olvasmányos stílusban ezeket a kalandos eseményeket mutatja be a 15. századtól a 20. század közepéig.

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS ÉS POLITIKAI PROPAGANDA

Illés Béla elmeszüleményei a magyar szabadságküzdelmek orosz támogatásáról

Szerző: Vörös Boldizsár

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

Könyvében a szerző részletesen bemutatja Illés Béla magyar kommunista író, lapszerkesztő két történelmi tárgyú kitalációját: az egyik szerint I. Péter cár katonákkal, ágyúkkal és pénzzel támogatta II. Rákóczi Ferenc szabadságharcát; a másik a valóságban soha nem létezett, állítólag az 1849-es magyarországi cári intervencióval szembeforduló és ezért kivégzett Alekszej Guszev százados és társainak története volt. E valótlanságokat a szerző többféle eljárással (így például kitalált dokumentumokra történt hivatkozással, ezek idézésével)

igyekezett hitelesíteni a közönség számára. Az 1940-es évek közepén megalkotott fikcióknak a „szovjet-magyar barátság"-ot kellett történelmileg megelőlegezniük, legitimálniuk.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A POLITIKAI DISKURZUSOK ALKOTMÁNYJOGI SZERKEZETE

A demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái - európai standardok és közép-európai kihívások

Szerző: Smuk Péter

MTA BTK, 2014

 

A demokratikus közvélemény kialakulása érdekében az államnak nemcsak elviselnie kell a véleménynyilvánítás szabadságát, hanem szerveznie és támogatnia is kell a politikai diskurzusok sokszínűségét. Ez a kötet tisztázza az állam erre irányuló intézményvédelmi kötelezettségének elméleti alapjait, valamint áttekinti az európai standardokat és a sajátos történelmi hátterű közép-európai államok kapcsolódó jogintézményeit és alkotmányos gyakorlatát a médiajog, a kampányszabályozás és a parlamenti jog területén.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 CLIO INTER ARMA. TANULMÁNYOK A 16-18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÍRÁSRÓL

Szerkesztette: Tóth Gergely

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

A kora újkori magyarországi történetírásról utoljára Bartoniek Emma (1895-1957) írt komoly összegzést. A jelen kötet természetesen nem pótolhatja egy új szintézis elkészítését. Inkább egy töredékes seregszemle ez, amelynek legfőbb célja felmérni, hol tart napjainkban a kutatás, és milyen új eredményeket tud felmutatni ebben a témában.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.