Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Szociológia


Sorrend:


-20%
 BARKÁCSOLT ÉLETUTAK, SZEKVENCIÁLIS(RENDSZER)IGÉNYEK. GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN NEVELKEDETT FIATAL FELNŐTTEK ISKOLAI PÁLYAFUTÁSÁNAK, MUNKAERŐ-PIACI RÉSZVÉTELÉNEK ÉS JÖVŐKÉPÉNEK VIZSGÁLATA

Szerző: Rácz Andrea

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Az elmúlt évtizedek gazdasági és társadalmi változásai az életkor meghatározását jelentősen befolyásoló kettős folyamatot indukáltak, a biológiai érés korábbra tevődött, a társadalmi érés pedig kitolódott. Ezek a folyamatok magukkal hozták azt is, hogy megindult a gyermek- és

ifjúkor eltérő problémáinak, szükségleteinek megismerésére, rendszerbe foglalására irányuló tevékenység is. A 21. század elejére az életutaknak egy módosult modellje alakult ki, a korábbi életutak szekvenciális szerkezete fellazult, amely együtt járt a kamaszkor elnyúlásával, a posztadoleszcencia kialakulásával.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 HITTEL A JÖVŐBE - VÁLOGATOTT FEJEZETEK A TÁRSADALOM ELMÉLETÉBŐL

Szerző: Farkas Péter           

Szent István Kiadó, 2001

 

Jelen kötet a szerzőnek a szociológia oktatása során bemutatott gondolatait összegzi szakterületenként. Nem az ismeretek átfogó rendszerét, hanem szemléletformálást segítő bevezetést kíván nyújtani. Az első fejezetekben a természeti és az épített környezetre, a településekre vonatkozó alapvető szociológiai ismeretek találhatók. A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek, konfliktusok és érdekviszonyok rendszerét vizsgálja a településhálózat egészében, illetve leírja azt a társadalmi mezőt és folyamatait, amelybe beágyazódnak a környezeti és globális problémák. A következő fejezetek témája a családvédelem és a szociális munka etikája. A szerző határozottan család és gyermekpárti meggyőződése, hogy a társadalom alapja a család, s egészséges társadalom nem létezhet egészséges családok nélkül.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 EGY ORSZÁG ARCAI. VÁLOGATOTT SZOCIOLÓGIAI TANULMÁNYOK 1977-2012

Szerző: Hankiss Elemér

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Harmincöt év tanulmányai elemzik ebben a kötetben a magyar társadalom magatartás-kultúrájának, értékrendszerének eltorzulását, közösségeinek szétzilálódását, a polgárosodás folyamatának meg-megszakadását, a megnyíló társadalmi csapdákat, a „szabadság sokkját” – és keresik a választ arra, hogy hogyan lehetne kikerülni ezekből a csapdákból. Hogyan lehetne újra „kitalálni” Magyarországot? Hogyan lehetne egy „Új Reformkor” kibontakozását elősegíteni? Hogyan lehetne s kellene végre, évszázados késéssel, megkötnie a magyar társadalomnak a maga „társadalmi szerződését”? Hogyan találhatná meg az ország a maga helyét s lehetőségeit a világban, a „bizonytalanság korában”?

 
4 200 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 LESELEJTEZETTEK. A KIREKESZTETT NÉPESSÉG TÁRSADALOM- ÉS TÉRSZERKEZETI ELHELYEZKEDÉSÉNEK ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON A PIACGAZDASÁGI ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN

Szerző: Ladányi János

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A „Leselejtezettek” a magyarországi piacgazdasági átmenettel járó nagy átalakulás társadalom- és térszerkezeti hatásait és mindenekelőtt a tartós társadalmi kirekesztettségben élő cigány és nem cigány népesség kialakulását kívánja megragadni.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 VÁGÁNYOK ÉS VAKVÁGÁNYOK A TÁRSADALOMPOLITIKÁBAN. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

Szerző: Ferge Zsuzsa

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Minden korábbi kritika ellenére az új rendszer kényelmesen megtartotta az állam jóléti

tevékenységei között a „paternalistának” nevezett diktatórikus eszközök jó részét. Még ha olykor eszébe is jutott, hogy a szabadság visszanyerésével élővé tehető demokratikus

módszerekkel próbálja oldani szabadság és egyenlőség elkerülhetetlen konfliktusát,

e törekvéseket többnyire feladta. E folyamatok következményeinek leírása mellett a kötet hangsúlyosan foglalkozik azzal, hogy huszonkét év kormányzati beavatkozásai, törvénykezésben kifejeződő szándékai akartak-e és tudtak-e valamit kezdeni az igazságtalanságokkal, esélyegyenlőtlenségekkel, a társadalom erősödő szétesésével.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 KORMÁNYFORMÁK, VÁLASZTÁSI RENDSZEREK, VÁLASZTÁSOK KELET- ÉS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Szerző: Balogh László

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A kötet alkotmányjogi, politikatudományi, szociológiai és összehasonlító módszer segítségével elemzi a huszadik század nyolcvanas évei végén Kelet- és Kelet-Közép-Európában megindult társadalmi modellváltás több, a hazai szakirodalomban ilyen összehasonlításban eddig kevéssé kutatott jellemzőjét, összefüggését. A szerző egyrészt nyolc, eltérő történelmi hagyományokkal, szociológiai szerkezettel, kormányformával és választási rendszerrel rendelkező kelet-közép-európai országot (Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia), másrészt három balti államot (Észtország, Lettország, Litvánia) mutat be.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ADONISZTÓL SCHWARZENEGGERIG

Férfiideálok és civilizáció

Szerzők: Túry Ferenc, Babusa Bernadett

Oriold és Társai Kiadó, 2012

 

Ha divatról, szépségideálokról van szó, automatikusan a nők jutnak eszünkbe. A férfiakról nem is olyan régen az járta, hogy elegendő szépséggel rendelkeznek, ha egy fokkal szebbek az ördögnél. Mi a helyzet ma? Bizony, változnak az idők. A férfiszépség és a testkultusz egyre inkább előtérbe kerül. Ezt az igényt – ami sokszor kényszeresen eltúlzott – drámai mértékben növekvő ipar szolgálja ki. A férfiak kezdik utolérni a nőket a testideálok hajszolásának tekintetében is.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 TÚL A TURISTATEKINTETEN A TURIZMUS KULTURÁLIS TANULMÁNYOZÁSA

Szerzők: Bódi Jenő, Szijártó Zsolt

Gondolat Kiadó, 2012

 

A Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékein készült kötet hiánypótlónak szánt fordításgyűjtemény, amely a turizmus kulturális kutatása területén az utóbbi két évtizedben angol vagy német nyelven megjelent tanulmányok közül tartalmaz válogatást. A kötet írásai a kultúratudományokban időközben végbement fordulatok szerepét mutatják be a turizmus kutatásában. A könyv első részének tanulmányai a turizmust mint kulturális jelenséget értelmezik, többek közt olyan fogalmak, témák segítségével mint a turizmus szemiotikája, a turistatekintet és az eredetiség. A válogatás következő része a modernista turizmuskutatás lehetséges kritikáit vázolja fel a performativitás, a társadalmi nemek tanulmányozása és a posztkolonialitás felől. A könyv harmadik részében a turizmus és az új kommunikációs eszközök viszonyát vizsgáló szövegek kaptak helyet. A válogatás tisztán elméleti írások mellett olyan empirikus kutatásokat összegző esettanulmányokat is közöl, amelyek ezek gyakorlati alkalmazását mutatják be. A kötetet egyaránt ajánljuk a kultúratudományok, a szociológia és a kommunikációkutatás iránt érdeklődőknek.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SOSEMLESZ CIGÁNYORSZÁG

,,Én cigány vagyok-én pedig nem vagyok cigány

Szerző: Szuhay Péter

Osiris Kiadó, 2012

 

Szuhay Péter antropológus történetei arról szólnak, hogy a magát cigánynak/romának mondó, vagy a mások által cigánynak mondott csoportok hogyan szerkesztik meg saját cigány/roma, vagy a cigánytól elhatárolódó képüket. Vagyis azt, amelyet magukra érvényesnek tartanak, illetve hogyan próbálják érvénytelenné tenni azt a képet, amelyet akár mások fogalmaztak meg róluk, akár korábban maguk fogalmaztak meg önmagukról. A szerző a három – különböző nagyságú és világképű – közösség (Szendrőlád, Kétegyháza, Felsőtelekes) bemutatása során feltárja az általánosítható összefüggéseket is, de az egyedi és a konkrét történéseket tartja elsősorban szem előtt.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
VÁLTOZÓ FALVAINK

Tizenkét falurajz Kercaszomortól Nyírkarászig

Szerzők: Beluszky Pál, Sikos T. Tamás

Akadémiai Kiadó, 2011

 

E kötet szerkesztői több ízben, legutóbb a 2007-ben megjelent „Változó falvaink" c. könyvükben tettek kísérletet a magyarországi falvak nagysága, gazdasági funkciói, népesedési folyamatai, a lakosság demográfiai struktúrája, anyagi helyzete alapján típusaik meghatározására. Bármekkora adatbázissal, bárminő módszertani apparátussal dolgoztunk is, csak a falvak legfőbb koordinátáit, adattá „szublimált" jelenségeit vehettük figyelembe a típusalkotásnál. Nyilvánvaló viszont az is, hogy egy-egy falu, egy-egy helyi társadalom helyzetét, állapotát, arculatát számos egyéb tényező is alakítja: a természeti környezet milyensége, a településtörténeti múlt, a hajdanvolt birtokviszonyok, az ipari korszakba való belesodródásuk időpontja, a lakosság vallási és nemzetiségi összetétele, tradíciói, értékrendje, életvitele, ízlése, vezetőik habitusa és így tovább.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 NŐK MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN. SZEMÉLYES ÉLETVILÁGOK ÉS CSELEKVÉSI PERSPEKTÍVÁK A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐ NŐK MINDENNAPJAIBAN

Szerző: Czibere Ibolya

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

E kötet témája a szegény sorsú nők helyzetét befolyásoló tényezők elemzése, mely a társadalmi nemek tudományának eredményeit is felhasználva abból indul ki, hogy a férfiak és nők között kialakult hierarchikus viszony a társadalom sajátos működésének és normarendszerének következménye. A női társadalom nem homogén közeg, egyes csoportjai között olyan jelentős rétegspecifikus különbségek vannak, amelyek ismerete nélkül nem lehet a nők társadalmi egyenlőtlenségeinek felszámolására irányulóan hatékony intézkedéseket tenni.

 

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ IDENTITÁSOK KORLÁTAI. TRAUMÁK, TABUSÍTÁSOK, TAPASZTALATTÖRTÉNETEK A II. VILÁGHÁBORÚ KEZDETÉTŐL

Szerzők: Bögre Zsuzsanna, Keszei András, Ö. Kovács József

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A XX. századot gyakran a trauma évszázadaként írják le. A modern haditechnika gépesített háborúi világszerte óriási áldozatokat követeltek. A diktatórikus rendszerek zsarnoksága békeidőben is „háborús helyzetet” teremtve nyomorította meg tömegek életét. A veszteségek, visszatekintve a múlt századra, valóban páratlanok. Vajon elmúlhat-e mindez nyomtalanul: emlékek és következmények nélkül? Aligha. A szenvedés motívumának népszerűsége a társadalom- és humán tudományok területén és általában az értelmiségi diskurzusban az utóbbi évtizedekben nem véletlen. Részben ugyanis a megtörtént eseményekre adott válaszként értelmezhető: nem hétköznapi eseményekről lévén szó, nem lehet csak úgy szemet hunyni a történtek felett. Az elszenvedett sérelmek, közeli hozzátartozók megkínzása, halála, a túlélők mélyen hordozott gyásza, sárba tiport méltósága erkölcsi választ követel a társadalom részéről. Képes-e még közösségként működni, amely felelősséget vállal tagjaiért és a múlt jogsértéseiért? Ha nem is tudja begyógyítani a sebeket, tud-e, illetve akar-e megfelelő, megnyugtató kereteket teremteni az élet folytatásához?

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZOCIOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMELMÉLETI TANULMÁNYOK

Szerző: Némedi Dénes

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

Némedi Dénes írásai szervesen illeszkednek a hazai és nemzetközi társadalomtudomány szövetébe, de ezernyi szállal kapcsolódnak egymáshoz is. E sokszínű szellemi szőttes mögött az évtizedek során érdeklődésében mindig továbblépő, de intellektuális alkatában alapvetően változatlan ember áll. Akár a népi szociográfiáról vagy a durkheimi tudásszociológiáról szóló monográfiáit, akár a klasszikus szociológia történetéről írott kézikönyvét avagy társadalomelméleti tanulmányait olvassuk, ugyanaz a szigorú, de nyitott intellektus beszél hozzánk. Egy komoly tudós- és tanárember.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A VALLON KAKAS ÉS A FLAMAND OROSZLÁN KÖZÖTT

Szerző: Bangó Jenő

Gondolat Kiadó, 2007

 

Könyvében a szerző tudományos igénnyel, ám közérthető módon mutatja be a kelet-belgiumi német nyelvű Közösség intézményeit és mindennapi életét. A tudományos publikációk, a helyi politikai, kulturális és gazdasági intézmények tájékoztatói és levéltári dokumentumok adatai mellett támaszkodik a Közösség minisztereivel és más tagjaival készült interjúkra és személyes élményeire is.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KISGYERMEKES NŐK A FELSŐOKTATÁSBAN

Szerző: Engler Ágnes

Gondolat Kiadó, 2011

 

Az egyetemeken és főiskolákon tanulmányokat folytató, gyermekgondozási szabadságukat töltő hallgatók a felsőoktatás résztvevőinek nagyságrendileg apró, de figyelemre méltó csoportját alkotják. A könyv ezt a csoportot térképezi fel oly módon, hogy átfogóan tanulmányozza a felsőfokú képzésben való részvételüket: a tanulmányok megkezdéséhez vezető indítékoktól kezdődően a tanulmányok folytatásának, eredményességének és akadályainak feltárásán át a diploma megszerzését követő aktív foglalkoztatottságukig. A kisgyermeket nevelő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos kutatómunka során számos tudomány, tudományág territóriumára eljutunk, a multidiszciplináris szemléletet igénylő téma kutatása elsősorban a felsőoktatás-szociológia, az oktatásszociológia, az andragógia eredményeihez kötődik, de érinti az oktatás-gazdaságtant, az oktatáspolitikát, munkaszociológiát, családszociológiát, továbbá megjelennek demográfiai, szociálpolitikai és közgazdasági vonatkozások.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR EMBERITŐKE-ÁLLOMÁNY ÁLLAPOTA

Szerző: Somogyi Ferenc

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Platón Európa-programja szerint az igazságos állam feltétele, hogy minden egyes polgárnak csak azt a munkamegosztási helyet szabad elfoglalnia, amelyre „természete születésénél fogva a legalkalmasabb”.

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A NŐK MIGRÁCIÓJA KELETRŐL NYUGATRA. TÁRSADALMI NEM, MOBILITÁS ÉS AZONOSULÁS A JELENKORI EURÓPÁBAN

Szerkesztette: Pető Andrea

Fordította: Szári Péter 

Balassi Kiadó, 2008

 

A kötet az európai jelenkori feminizálódó migrációs folyamatokat vizsgálja 80 oral history interjú alapján, melyet Hollandiában és Olaszországban élő bulgár és magyar nőkkel készítettek. A fejezetek a munka, szerelem, otthon, kommunikáció területén követik nyomon a migrációban élő nők sorsát, élethelyzetét. További 30 interjú készült a saját hazájukban élő nőkkel, tőlük azt kívánták megtudni, hogy a migráns nők jelenlétének és együttélésének milyen formái alakulhattak ki az eltérő kulturális hátterű európai nők között. 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
EGY NOMÁD TÉRKÉPEI. FEMINIZMUS A POSZTMODERN UTÁN

Szerző: Rosi Braidotti

Fordította: Vándor Judit, Agárdi Izabella

Balassi Kiadó, 2007

 

„A feminista filozófia az a tevékenység, amelynek célja, hogy az egyéni, társadalmi nemi identitás kérdéseit vizsgálja, valamint az, hogy a politikai szubjektivitás, a tudás, a diverzitás, az episztemológiai legitimizáció, illetve a szubjektivitás alternatív reprezentálásának lehetőségeit kutassa.” A kötet a feminista filozófus elméletének fő pontjait foglalja össze. Braidotti igazi nomád értelmiségi, az európai poszt-strukturalizmus meghatározóan élénk egyénisége. Munkájára a pszichoanalitikus iskola, valamint a kontinentális posztmodern filozófia, és a francia feminista iskola hatott. Braidotti az információs társadalom, illetve az újmaterializmus kihívásaira reagálva a feminizmus új hullámát alakítja, amely az emberi és a nem emberi közötti határokat mossa el, ezzel a kettős ellentéteken alapuló nyugati tudományos gondolkodás kritikája. Elméleti rendszerében a társas viszonyokba ágyazott, egyének közötti, valamint egyénen belüli többszörös különbség összetett, korántsem egységes politikai szubjektumokat hoz létre, amelyeknek meghatározott anyagisága, neme, tér- és időbeli helyzete van. Braidotti etikájában felelősségteljes, a másságot igenlő és elfogadó, ugyanakkor a relativizmust elvető álláspontot képvisel.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
GENDER, MEMORY AND JEWISH WOMEN IN CONTEMPORARY EUROPE

Balassi Kiadó, 2007

 

The essays in this collection grew out of the conference “Diversities – Bet Debora in Budapest – 4th Conference of the European Jewish Women, Activists, Academics, and Rabbis” held at the Central European University, Budapest. The authors are academics and activists from Israel, the United States, Hungary, Belgium, Germany, Switzerland and France. They offer insights into how European Jewish women negotiate everyday situations in a historical perspective between religion and modernity, orthodoxy and employment, political engagement and religious laws. The various essays analyse the factors shaping the gendered memory of Ms. Meller, Fanny von Arnstein, Hilde Spiel, Edit Jelena Kon, Manya Wilbushewitz Shohat, Johanna Bischitz, Ilka Gedő and the first generation of Hungarian feminists and female psychoanalysts. The book is essential reading for academics and students of Jewish Studies, History and Gender Studies.

 

Közös kiadás a CEU-val, valamint a Gabriele Schäfer Verlaggal.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
LÉLEGZETVÉTEL

Szerző: Ute Gerhard

Fordította: Mesés Péter

Balassi Kiadó, 2006

 

Ute Gerhard a Frankfurti Egyetem oktatója, a nőmozgalmak és a feminizmus tárgykörében számos német és nemzetközi projekt résztvevője, irányítója. Lélegzetvétel című könyve az utóbbi években írt esszéinek gyűjteménye. Írásaiban a nőmozgalmat, a feminizmust, a feminista elméletet számos aspektusból vizsgálja. Áttekintő történelmi elemzéséből megismerhetjük a német nőmozgalom, s ennek kapcsán a nemzetközi viszonyok történetét is. A történelem megismeréséből egyenesen következik a jelenlegi helyzet leírása, elemzése. A szerző esszéinek nagy részében a nőmozgalom jelenlegi állapotát, a feminizmus számára adott lehetőségeket veszi számba, nem mellékesen figyelve arra, melyek a feminizmus feladatai, kötelességei és még elintézendő dolgai az új keretek között, azaz az Európai Unióban. 

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A NORVÉG MODELL. A TÁRSADALMI NEMEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE ÉS EGYENJOGÚSÁGA.

Balassi Kiadó, 2011

 

Négy évtizeddel ezelőtt Hollandia után Norvégiában volt a legalacsonyabb a nők foglalkoztatása Európában. Mára azonban Norvégia vezeti a társadalmi nemek egyenlőségének világstatisztikáit. A hetvenes évek végétől szemtanúi lehettünk a „norvég csodának”: az első esélyegyenlőségi ombudsman 1979-es kinevezésétől az 1986-os „nőkormány” megalakításáig. A norvég történészek, szociológusok hat tanulmányát tartalmazó kötet a sajátos norvég modell létrejöttének történetét mutatja be. Mekkora szerepe volt ebben a folyamatban az amerikai „feminista misszionáriusoknak”? Mit jelentett a családi adózás, és miért harcoltak ellene a norvég feministák? Hogyan alakult ki a norvég jóléti állam? A kötet ugyanakkor nem hallgatja el a dilemmákat sem. Hogyan konzerválja a jóléti rendszer a hagyományos nemi szerepeket? Milyen következményei vannak, ha a nők csak fokozatosan juthatnak a politikai hatalomhoz? Milyen feltételek hatására alakulnak át a férfiszerepek és változnak meg a társadalmi nemi sztereotípiák?

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS GYAKORLATA

Változatlan utánnyomás

Szerző: Earl Babbie

Balassi Kiadó, 2008

 

A kötet egyetemi tankönyv, emellett a társadalomtudományi kutatások módszertanának alapvető, világszerte használt kézikönyvének új, hatodik kiadása, amely a 9. angol nyelvű kiadás fordítása, több ponton átdolgozásra került. A szerző előszavában részletesen ismerteti a változtatásokat, figyelembe véve a társadalomtudományok gyakorlata és az alkalmazott módszerek változása során végbemenő folyamatokat.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A FÉRFIASSÁG KÓDJAI

Szerző: Hadas Miklós

Balassi Kiadó, 2010

 

A férfiasság változó eszményeivel, továbbá azokkal a normákkal, szokásokkal és viselkedési  módokkal, kódokkal foglalkozik a szerző, amelyek a férfiak cselekedeteit befolyásolják, életüket irányítják, megszabják ízlésüket, behatárolják párválasztási szokásaikat, ám amelyek  többnyire rejtve maradnak. A legtöbb  helyzetben a belénk kódolt „férfi” vagy „nő” nyilvánul meg, illetve a belénk kódolt férfi vagy nő is megnyilvánul a legkülönfélébb társas helyzetben,  s a szerző nem hagyja figyelmen kívül ezt a tényt sem.

 

A könyv sokféle olvasói igényt vesz figyelembe. Elméleti részében bemutatja a férfikutatások elmúlt ötven évét,  a legfontosabb irányzatokat, szerzőket, megmagyarázza a kulcsfogalmakat majd a köznapi jelenségekkel illusztrálja mondanivalóját. Feltárja, hogy a 19. századi Magyarországon hogyan alakult ki a modern sportok világa, és mindez hogyan hatott a férfiasság eszményének átalakulására, foglalkoztatja az olimpiai mozgalom, a globalizáció és a nemiség közötti kapcsolatok problémaköre is. Külön részben fejti ki a kulturális élet sajátos világának konfliktusait, megismerteti olvasóit a zene művelése során érvényesülő rejtett hatalmi viszonylatokkal, Huszárik Zoltán Szindbád-filmje és a Kádár-rendszer összefüggéseivel, illetve az amerikai és európai filmek férfiábrázolásaival.

 

Hadas Miklós könyve ténylegesen a szakirodalom körébe sorolható, ugyanakkor rendkívül elgondolkodtató és szórakoztató olvasmány, nők és férfiak számára egyaránt.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS ETNIKUMAI

Tanulmánykötet Pozsár Vilmos tiszteletére

Szerkesztette: Tóth József, Aubert Antal

Publikon Kiadó, 2009

 

A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének megbecsült kollégája, Pozsár Vilmos Tanúr Úr tiszteletére készült ez a kötet, melyben sokszínű szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan, a Kárpát-medencét és annak etnikumait helyeztük előtérbe.

 

A kötet hármas tagolású: a tanulmányok a Kárpát-medence természeti, társadalmi és regionális földrajzi vonatkozásban képviselik a térség komplexitását, egyben kifejezik az Intézet munkatársainak széles körű oktatási és kutatási spektrumát.

 

A tanulmánykötetet mindazoknak ajánljuk, akik a Kárpát-medence, illetve etnikumai iránt mélyebb érdeklődést és elkötelezettséget mutatnak.

 
2 790 Ft
Akció: 2 370 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 NACIONALISTA POLITIKA ÉS HÉTKÖZNAPI ETNICITÁS EGY ERDÉLYI VÁROSBAN

Szerzők: Rogers Brubaker, Feischmidt Margit, Jon Fox, Liana Grancea

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Erdély két nemzet perifériáján fekszik, mégis mindkettő számára központi jelentőségű a nemzetépítés szempontjából. Az államszocialista rendszer bukása után különösen intenzívvé váltak a nacionalista küzdelmek Kolozsváron, Erdély kulturális és politikai centrumában. Az elitek nacionalista retorikája mégis csak mérsékelt társadalmi visszhangra talált. Kolozsvár lakóinak román anyanyelvű többsége és magyar ajkú kisebbsége sokszor közömbös maradt a nevükben zajló nacionalista követelésekkel szemben. Hétéves kutatás eredményeire támaszkodva ez a könyv nem csak a nemzeti politikák erőteljesen polarizált világát mutatja be, hanem azokat a módokat is, ahogyan a nemzeti mivoltot és az etnikai különbségeket a mindennapi életben megtapasztalják, értelmezik és megjelenítik. 

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGDOLNA NEGYED

Szerző: Tábori Zoltán

Osiris Kiadó, 2009

 

A Magdolna negyed olyan hely, ahol pénzért ebédelni egyetlen kisvendéglőben lehet, miközben fél tucat segélyhelyen osztanak ingyenebédet. Egy városrész, amelyet a reklámfelületek jótékonyan kitakarnak a Budapestről kiadott turistatérképen. Olyan hely, ahol a szegények vasaznak, és a gazdagok gépeznek. A nők feltűnően sokat mosolyognak a férfiakra. Az egy főre eső szotyolafogyasztás az egész országban itt a legmagasabb. 290 ház, beleszámítva az időközben lebontottakat és a majd csak azután felépülőket. 12 ezer ember. Riportok boldogról-boldogtalanról. Józsefváros, Magdolna negyed.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
A KERESZT GOMBJA

Az ORFI esete az Istenes Szent János Betegápoló Renddel

Szerző: Pünkösti Árpád

Osiris Kiadó, 2010

 

Az irgalmas rend római generálisa osztrák gyámságba adta a kihalóban lévő magyar rendet. 1951-ben államosított kórházuk maradjon csak az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) kezelésében vagy nyolcvan évre, aztán majd meglátják. Ám a mi atyánk belépett a rend három aggastyánja mellé, mert ha a törvény engedi, ő bizony visszaszerzi azt a kórházat! És ilyen-olyan hivatalnokok, bal- és jobboldali kormányfők és a Kánaán eljövetelével leginkább elkábított orvosi kar segítségével sikerült kettévágni a jobbára irgalmas kórházra épült és jól működő ORFI-t. Két szegényt csináltak. Történetünkben jól egymásra talált a politika, az egyház és az egészségügy (az orvosi kar). Mindhárom szereplő önmagában is magyarosan egyedi; hárman együtt csodákra képesek. Minimum két kor-házra. Pünkösti Árpád

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.09.14
A készlet erejéig!
-20%
ZENEANTROPOLISZ. HAZAI UTAK A ZENEANTROPOLÓGIÁHOZ

Szerkesztette: A. Gergely András

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A kötet tudományos ismeretközlő mű, elsősorban bölcsész és társadalomtudományi érdeklődésű olvasókra számító összeállítás. A szerkesztő a magyarországi egyetemi oktatásban és tudományos kutatásban ritka, pontosabban eddig még nem létező tematikájú válogatásban két tapasztalati tudásterület interakciójára építi fel azt a komplex megismerés- és megközelítésmódot, amelyet a nyugati tudományosságban a zenei antropológia (és részben az etnomuzikológia) képvisel. Ez a terület csupán egy-két hazai kutató munkásságának margóján sejlik föl, szélesebb körben nem is ismert, s még kevésbé használt megismeréstudományi tematikát ölel fel, ezen belül is szűkebben azt, ami zene és politika összefüggéseire épül.

 

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ EMLÉKEZÉS TÉRKÉPEI. MAGYARORSZÁG ÉS A NEMZETI AZONOSSÁG 1989 UTÁN

Szerző: Zombory Máté

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A társadalmi emlékezet: térkép. Megmutatja, hol a helyünk a világban. A magyar nemzeti emlékezet térképeit e könyvben egyszerre rajzolja az állam, valamint olyan egyének, akiknek a hovatartozása kényszerűen megkérdőjeleződött a 20. század folyamán. A szerző a nemzeti azonosság kérdését az 1989 utáni emlékezetpolitikai küzdelmek vizsgálatán keresztül mutatja fel: a trianoni békeszerződés, a német származásúak háború utáni elűzése és a kétpólusú világrend felbomlása olyan társadalomtörténeti események, amelyek emlékezete az érintetteket nemzeti hovatartozásuk újraalakítására kényszeríti. Akár állami megemlékezésekről, akár egyéni élettörténetekről van szó, a szerző arra keresi a választ, hogy miképpen válik „természetessé” a nemzeti hovatartozás az olyan esetekben, amikor a haza válik kérdésessé. Hogyan tud hazatérni, akit kirekesztettek? A társadalom- és kultúratudományi kérdések iránt érdeklődő olvasó egy olyan kutatás eredményeit ismerheti meg e kötetből, amely újszerűen veti fel nacionalizmus és tér, emlékezet és térbeli gyakorlatok, vagy állam és egyén viszonyainak problémáját.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS STRATÉGIAI ÉS SZERVEZETI MODELLJEI A 20. SZÁZADBAN

Szerkesztette: Dobák Miklós

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A kötet, melyet az olvasó a kezében tart, a gazdasági, szociális és társadalmi érdekegyeztetés 20. századi európai, illetve magyar stratégiáit és szervezeti modelljeit tekinti át. Az egyes fejezetek foglalkoznak a gazdasági és szakmai érdekképviselet hagyományos 19. századi szervezeteivel éppúgy, mint az első világháború után drámai változásokon átment Európa társadalmi problémáira adott különböző válasz-alternatívákkal. Állam és gazdaság, politikai hatalom és társadalom korabeli viszonyának bemutatása során szó esik a német totalitárius, az olasz korporatív, illetve a hivatásrendi indíttatású osztrák és portugál társadalom- és gazdaságirányítási modellről is.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DROGPREVENCIÓ ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS AZ ISKOLÁBAN

Szerkesztette: Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Az iskola az intézményes szocializáció kitüntetett terepe, az értékek, a gondolkodásmódok elsajátítása, alakítása szempontjából érzékeny fejlődési periódusban lévő populáció nagyarányú elérését biztosító színtér. Az iskolás évek a különböző, egészséget veszélyeztető magatartásmódok – alkoholfogyasztás, dohányzás, droghasználat – megjelenése szempontjából is kitüntetett periódust jelentenek. Nem véletlen tehát, hogy az Európa-szerte működő drogprevenciós programok nagy része az iskoláskorú populációra irányul, illetve az iskolai színtéren jelenik meg.

 

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ IDEGEN MAGYARORSZÁG - BEVÁNDORLÓK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJA

Szerkesztette: Örkény Antal, Székelyi Mária

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2011

 

Nem először, s nyilván nem is utoljára fordul elő, hogy egy nagy nemzetközi projekt során az összehasonlítás érdekében kötelező Prokrusztészágyban olyan kutatás fogan, amelyből nem csupán egészséges, de élettől majd kicsattanó gyerekek születnek. A Localmultidem projekt magyarországi kutatásával éppen ez történt. Az eredeti cél (vagyis a fővarosban elő migránsok politikai integrációjának megismerése) nem tudott teljesülni e migránsok politikai aktivitásának hiánya miatt. Ezzel szemben olyan tudásra tettünk szert több hazai migráns csoportról, amivel korábban nem voltunk felvértezve. Mi több, azóta ennek a kutatásnak kistestvére is született (az Európai Integrációs Alap finanszírozásában), s ez a gyermek, ha lehet, meg elevenebb és ígéretesebb. A kötet a két teremtménnyel való ismerkedést teszi lehetővé, s remélhetőleg újabb kötetek követik majd, mert sok kutatási kincs varja meg, hogy napvilágra kerüljön. (Sík Endre)

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KIREKESZTVE. FALUSI GETTÓK AZ ORSZÁG PEREMÉN

Szerző: Virág Tünde

Akadémiai Kiadó, 2010

 

A könyv a falusi perifériák perifériájára, a cigánytelepek, gettósodó falvak világába kalauzolja az olvasót, de célja nem csupán a leírás, hanem annak bemutatása, hogy milyen gazdasági, társadalmi és térbeli folyamatok termelik folyamatosan újra azokat a tereket, ahol azok a társadalmi csoportok élnek, amelyeket a többségi társadalom cigánynak tart, s akikkel ezért nem vagy csak erősen szabályozott formában kíván érintkezni. A cigánytelep örök, csak megjelenési formája változik időről időre. Mindig is létezett, és lesz egészen addig, amíg lesznek olyan családok, akiket a többség cigánynak, szegénynek tart, amíg lesznek olyan emberek, akikkel a többségi társadalom tagjai nem szeretnének közös térben létezni, amíg az oktatási és szociális intézmények ezek fenntartását szolgálják és nem az innen való kimozdulást. A könyvben két, a statisztikákban és a külső társadalmi környezet megítélése szerint etnikailag és társadalmilag homogénnek látszó "cigányfalu" lakóinak mindennapi megélhetési, boldogulási lehetőségei, az elsődleges munkaerőpiacról való kirekesztettség következményei, az intézményesített, legális munka világába való visszatérés kísérletei és kudarcai jelennek meg. Az elérhető lehetőségek, források mentén hogyan differenciálódik a helyi társadalom, ez miként alakítja a családok mindennapi kapcsolatait, a helyi társadalom működését.

 
3 885 Ft
Akció: 3 305 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MIKÉNT VÉLEKEDÜNK A JOGRÓL?

Szociálpszichológiai kutatás

Szerző: Dr. Kelemen László

Lektorálta: Prof. dr. László János

Line Design Kiadó, 2010

 

A könyv számos, a joghoz kapcsolódó kérdéssel foglalkozik, de ezt pszichológiai és szociálpszichológiai aspektusok mentén teszi. A széleskörű elméleti bevezető után megismerhetjük egy országos és egy jogászok körében azonos kérdőívvel készült felmérés eredményeit. A sok diagrammal és táblázattal elkészített elemzés a szociálpszichológiai kutatásokban kevésbé jártas olvasók számára is élvezhető olvasmányt biztosít.

 
1 950 Ft
Akció: 1 755 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÁRTI ÉS A KETTŐS IDENTITÁS

Andrásiné Földes Márta írásaiból összeállította és az életrajzot írta: Andrási Andor

Oriold és Társai Kiadó, 2011

 

Márti 1933-ban született Budapesten, kispolgári zsidó családban. Élete kezdetén rögtön két olyan esemény is történik, ami végérvényesen meghatározza későbbi világlátását. Ötéves, amikor a család kikeresztelkedik, és őt katolikus iskolába íratják. Az itt tanultak megalapozzák mély, meggyőződéses katolikus hitét, ami egész életében elkíséri őt. Zsidó származásáról mit sem tud, amikor a zsidótörvények nyomán a sárga csillag viselésének kötelezettsége ébreszti rá a valóságra. Tizenegy éves, amikor szüleit a származásuk miatt elviszik – sosem látja viszont őket. Túlvészeli a háborút, az ötvenes éveket és a puha diktatúrát. Családot alapít, megbecsült kutatóként megy nyugdíjba. A rendszerváltás után sok, addigi tabunak számító téma „kibeszélése” indul meg, és a zsidóság, magyarság, keresztény vallás körüli vitákba a maga módján ő is bekapcsolódik.
Identitást keres egy ország. Márti egy hang a tömegből, írásait hol leközlik, hol elutasítják. Világnézete mindig kettős, nehezen állítható egyik vagy másik oldal mögé, hiszen mindent kétféle módon szemlél és él át: zsidóként, akinek a szüleit elpusztították az ordas eszmék, és hithű katolikusként, akinek fontosak a keresztény erkölcsök. Élete története (melyet halála után férje írt meg nagy törődéssel és szeretettel) több, száraz biográfiánál, ahogy írásai is többek puszta véleményeknél – kordokumentumok. Nem csak egy elmúlt koré, hanem jelenünké is. Ugyanis története és küzdelmei – sajnos, úgy tűnik – nem csak 20. századi história. De aki az ambivalenciát tagadja, az a valóságot tagadja.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A VIDÉK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE

A vidék fejlődésének fenntarthatósága – hétköznapi megközelítésben

Szerzők: Csete László, Láng István

MTA Történettudományi Intézet – MTA Társadalomkutató Központ, 2009

 

Munkánkban arra is gondolunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a vidékre, a vidék fontosságára, arra, hogy erősödjön a vidéken élők öntudata és elhivatottság érzése, felismerjék a szakemberek, a helyi értelmiség, a politikusok és minden hazafi a vidék különleges értékeit, s ebben a fenntarthatóság szerepét.

 

Részlet a Bevezetésből

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR TANYÁS VIDÉKEK

Szerkesztette: Glatz Ferenc, Csatári Bálint, T. Gémes Tünde

MTA Történettudományi Intézet – MTA Társadalomkutató Központ, 2010

 

A kötet a II. Országos Vidéki Fórum (Lajosmizse, 2009. június 3-4.) előadásai és hozzászólásai alapján készült tanulmányokat tartalmazza.

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A SZIMBOLIKUS CSALÁD. AZ ÉRTELMEZÉS IDEJÉNEK ÉS TERÉNEK KITERJESZTÉSE

Szerző: Boreczky Ágnes

Gondolat Kiadó, 2005

 

Ez a tanulmánykötet a szimbolikus családról szól. Arról, amelynek tagjai - legyenek távoli vagy közeli rokonok, élők vagy holtak - emlékezetünket és képzeletünket népesítik be. "Végtelen családtörténeteken nőttem fel... a történeteken keresztül... hihetetlenül közel érzem magam olyan emberekhez is, akikkel sosem találkoztam, vagy mert már meghaltak, vagy csupán mert nagyon messze lakunk egymástól..." - írja a kötet tanulmányainak egyik szereplője. A szimbolikus család azonban nem korlátozódik a fantázia, az emlékezet vagy az érzelmek területére. Olyasvalami, amely identitásunk alakulásában fontos szerepet játszik, mely a minták sokaságával lehetőséget teremt arra, hogy a tényleges döntés kockázata nélkül megéljünk akár tucatnyi életet, bejárjuk rég eltűnt korok helyszíneit és intézményeit, mely ekképpen kiterjeszti szűkösre szabott földrajzi, fizikai létünket, miközben orientál, és irányt szab cselekedeteinknek, választásainknak.

 
1 650 Ft
Akció: 1 405 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MÁS-KOR. FESTŐK, KÉPEK, KIÁLLÍTÁSOK

Szerző: S. Nagy Katalin

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet a neves művészetszociológus (1998 óta a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének vezetője) rövidebb írásait gyűjti egybe: kisebb cikkeket, katalógusszövegeket, kiállításmegnyitókat. A szövegek izgalmas és eredeti bepillantást nyújtanak az elmúlt évtizedek kortárs művészetének mindennapjaiba és szélesebb trendjeibe.

 
3 950 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MŰ - MŰVÉSZEK - BEFOGADÁS

Szerző: S. Nagy Katalin

Gondolat Kiadó, 2007

 

A kötet a szerző 1968 és 1992 között végzett művészetszociológiai kutatásainak összegzése. A szerző által képviselt műcentrikus művészetszociológia tárgya nemcsak a művet létrehozó és a művet befogadó ember, valamint a művészi élet és a művészethez kapcsolódó intézmények, hanem maga a mű is: annak elemzése, hogy milyen eszközök segítségével közvetíti a forma a művész társadalomképét. A kötetben olvashatunk képzőművészekről és befogadásról, a művészi alkotások létrejöttének folyamatáról és a befogadási folyamatról, valamint a vizuális környezetről, amelyben a művészet megjelenik (lakás, köztér, galéria, televízió). A szerző által feltett egyik legfontosabb kérdés a képzőművészet és a mindennapok vizuális kultúrája közötti átjárhatóságra vonatkozik: mi a különbség, illetve a hasonlóság a művészinek tekintett és a hétköznapi vizualitás között?

 
1 950 Ft
Akció: 1 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TÖRTÉNETE

Szerző: Mattelart, Armand

Gondolat Kiadó, 2008

 

A párizsi professzor, Armand Mattelart szórakoztató és tanulságos utazásra invitál bennünket a kommunikáció történetében. Megismertet bennünket azokkal az eszközökkel és rendszerekkel, amelyeknek segítségével az emberek a kapcsolatteremtés fáradságos munkáját igyekeztek elvégezni. A ma és még inkább a belátható jövő információs társadalmát véve kiindulópontnak, a történelmi előzmények feltárásában igazi régészi munkát végez: immár a 18. századig vezeti vissza információs korunk alapmintáinak eredetét. Az egyszerű cserefolyamatoktól így jutunk el a javak, emberek és üzenetek körforgásáig, a vasútépítéstől a nagy távolságokat áthidaló kommunikációkig. Eközben az átalakulásokat kísérő ideológiákról és elméletekről is áttekinthető képet nyújt.

 
2 890 Ft
Akció: 2 455 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 REFLEXIÓ(K) VAGY "MÉLYFÚRÁSOK"? A KULTÚRAKUTATÁS VÁLTOZATAI A "KULTURÁLIS FORDULAT" UTÁN

Szerkesztette: Havasréti József, Szijártó Zsolt

Gondolat Kiadó, 2008

 

Az utóbbi évtizedekben számos törekvés jelentkezett a társadalom-, illetve a kultúratudományok körében, melyek megkísérelték újradefiniálni az egyes tudományterületek határait; termékeny kapcsolatokat hozva létre a kommunikációelmélet, a kulturális antropológia, az irodalomelmélet, a művészettörténet, valamint olyan sajátos hibridjelenségek között, mint a mediológia, a média- és képantropológia, vagy éppen a writing culture problémái köré rendelhető kérdésfeltevések. A kötet írásai változatos léptékekben, a társadalomtudományos (ön)reflexió jelentőségét kiemelve, mélyfúrás jellegű részlettanulmányok, valamint elméleti áttekintések alapján mutatják be a kultúra elemzésének lehetőségeit.

 
2 350 Ft
Akció: 1 995 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TELEHÁZORSZÁG

Szerző: Gáspár Mátyás

Gondolat Kiadó, 2004

 

Közösségi informatika a helyi fejlődésért ... ... a témája az elmélet, módszerek és gyakorlat háromszögét bejáró kézikönyvnek, amelyet kezében tart, Tisztelt Olvasó. Teleházországban a világ behálózott kisközösségei élnek. Más nyelveket beszélnek, más istenekhez fohászkodnak, gyermekeiknek különböző meséket mondanak. Mégis, kedves szomszédként kocogtatják meg bármelyikük virtuális házacskájának ablakát. Tudják, az eltérő kultúrák és életkörülmények mellett, a teleházasok sok tekintetben hasonlóan gondolkodnak. Erős - földrészeken átívelő - bizalmi híd ez közöttük.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 INTERNET.HU. A MAGYAR TÁRSADALOM DIGITÁLIS GYORSFÉNYKÉPE 2.

Szerkesztette: Dessewffy Tibor, Fábián Zoltán

Gondolat Kiadó, 2006

 

Az internettel foglakozó, örvendetes mértékben gyarapodó hazai irodalom számos kiváló darabja elveszni látszik a bulvárszellemiséget árasztó vagy éppen a technológiával, üzletpolitikával foglalkozó közlemények áradatában. Az Internet.hu tanulmánykötetei azonban állandó és stabil igazodási pontot jelentenek mindazoknak, akik a lényegre kíváncsiak. A World Internet Project magyarországi adatfelvételein alapuló elmélyült elemzések a napi szenzációk fecsegő felszíne alatt a mélyszerkezeteket fürkészik: vajon miképpen ragadható meg a magyar társadalom lassú elmozdulása a digitális kultúra irányába? Hogyan alakítja/változtatja meg az idő háztartásunkat és gondolkodásunkat az Internet térnyerésre? Mit mondhatunk a változás tempójáról és jellemzőiről, akár nemzetközi összehasonlításban is? Egy tízrészesre tervezett sorozat második kötete.

 
2 890 Ft
Akció: 2 455 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁLÓN

Szerző: Demeter Zayzon Mária

Gondolat Kiadó, 2003

 

A tanulmány szerzője (szociológus, kisebbségkutató) a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségek és a világháló kapcsolatának tudományos igényű körüljárását vállalta. Hagyományos módszerekkel; interjúk, dokumentumelemzés - valamint módszeres internetes keresések révén felleltározta, rendszerezte és elemezte a világhálón magyar vagy különböző világnyelveken elérhető, a hazai nemzeti, etnikai kisebbségeinkkel kapcsolatos (róluk szóló, általuk létrehozott) hivatalos és civil szájtokat, közöttük a kisebbségi tartalomszolgáltatók weblapjait, nemkülönben a tárgykört csupán részben érintő egyéb tematikus, kapcsolódó webes forrásokat. A digitális szakadék szakirodalma hátterén a kutatás vizsgálta azt is, hogy miként érintik a hazai kisebbségeket az informatikai marginalizáció megelőzésére tett erőfeszítések.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ IRÁNYÍTÁS FORRADALMA

Szerző: Beniger, James R.

Gondolat Kiadó, 2005

 

Az információs társadalom korai klasszikusainak (McLuhan, Innis stb.) kutatási területére robbant be 1986-ban James Beniger azóta számtalan nyelvre lefordított, díjesővel fogadott klasszikus monográfiája. Ennek tárgya - szűken - a 19. század második fele, témája az ipari forradalom közlekedési és információs-kommunikációs szegmense, elmélete pedig egy olyan leírás, amely az egész világtörténeti folyamatot a társadalom irányításának (kontrolljának) kríziseivel és az azokat megoldó kontrollforradalmak egymást követő ciklusaival magyarázza.

 
4 190 Ft
Akció: 3 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM DIMENZIÓI

Szerkesztette: Balogh Gábor

Gondolat Kiadó, 2006

 

A 20. század második felében infokommunikációs forradalom zajlott, melynek eredményeként új társadalomtípus kialakulásának lehettünk tanúi. Hogy valóban új társadalomtípusról van-e szó, még a 21. század elején is többen kétségbe vonják. Amiben egyetértés látszik körvonalazódni: túljutottunk az ipari fejlődés régi formáin, és a társadalmi változások új társadalom képét vetítik elénk, amelyben két elem, az információ és a tudás folyton visszatér. Emiatt szokták az új alakzatot információs vagy tudástársadalomnak nevezni. A könyv segítségével az Olvasó nemcsak aktualizálhatja az információs társadalomról szerzett ismereteit, hanem a paradigmatikus megoldási lehetőségeken keresztül továbbgondolhatja az új társadalmi információ lehetőségeit és jövőjét.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HATÁRÁTLÉPÉSEK. KULTURÁLIS HATÁROK REPREZENTÁCIÓI

Szerkesztette: Csúri Károly, Mihály Csilla, Szabó Judit

Gondolat Kiadó, 2009

 

A kötet tanulmányai a tér szemantikája felől értelmezik újra a modernség közép-európai kultúráját. A kiválasztott szövegek egyrészt a modernség médiái, diskurzusai és szociális rendszerei által létesített terek történeti szerveződését és reprezentációját vizsgálják, másrészt betekintést engednek a térbeliséggel összefüggő kultúratudományos kutatások utóbbi évtizedekben megmutatkozó fellendülésébe. A kötetben olvashatunk a kulturális elhatárolódás megjelenítési formáiról (koloniális kiállítások, az egzotikum kultusza), illetve azokról a mediális eljárásokról (térképek, publikációs technikák), amelyek szabályrendszerek és határok kiszabásával nemzeti vagy egyéb kollektív identitások és az ezekhez kapcsolódó territoriális képzetek megformálását segítik elő. Ugyanakkor a szövegek a határok létesülésének folyamata mellett a határátlépés és a határokon átívelő kulturális közvetítés modern jelenségeinek (transznacionalitás, globális terek) is kitüntetett figyelmet szentelnek. A tanulmánykötet az elméleti és történeti tematika összekapcsolásának köszönhetően nemcsak a kulturális határokról alkotott elgondolásainkat, hanem az európai modernségről kialakított képünket is teljesebbé teszi.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLLAMREFORM, KÖZIGAZGATÁS, HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK

Szerkesztette: Rozgonyi Tamás

Gondolat Kiadó, 2008

 

A közszükségleteket ellátó állami szervek társadalmi szerepe Magyarországon kiemelkedő fontosságú: működésük hatékonyságától nagymértékben függ a társadalmi közérzet alakulása, a kormányzat megítélése. Mégis azt látjuk, hogy mind a politika, mind a tudomány kevés figyelmet fordít jellegzetességeik feltárására, szerepük értékelésére. Részben ez a hiányosság eredményezi az eddig végrehajtott minisztériumi átszervezések negatív hatásait. Ebben a vonatkozásban jelent újdonságot a Rozgonyi Tamás irányításával dolgozó, hét főből álló szociológus kutatócsoport által elvégzett vizsgálat, amelynek eredményeiről e könyv beszámol. Az elemzést bevezető fejezetek emellett összefoglalják a kormányzati szerkezet rendszerváltás utáni alakulását, különös tekintettel a második Gyurcsány-kormány által meghirdetett államreformokra.

 

 
2 690 Ft
Akció: 2 285 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A XX. SZÁZADBAN.

Szerzők: Dobák Miklós, Kardos József, Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Az olvasó az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatásával működő Érdek-képviseleti és érdekvédelmi szervezetek Magyarországon és az Európai Unióban kutatócsoport által szervezett 2009. október 15-i konferencián elhangzott előadások szerkesztett változataiból összeállított munkát tartja a kezében. A tanulmányok a társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés magyarországi és európai stratégiáit, illetve a különböző érdek-képviseleti szervezetek múltbeli és jelenlegi működésének főbb kérdéseit helyezik új megvilágításba. A kiadványban kutatói közösségünk tagjainak írásai mellett a kérdéskör neves itthoni szakértőinek tanulmányai is megtalálhatók. Jelen kötetünk tisztelgés kutatócsoportunk szeretett vezetője, a közelmúltban elhunyt Gergely Jenő professzor emléke előtt.

 

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.