Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Filozófia, esztétika


Sorrend:

-20%
  POLITIKA ÉS DISKURZUS. SZABÓ MÁRTON POLITIKAFILOZÓFIAI INVENCIÓJA

Szerző: Kiss Lajos András

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A rendszerváltozás éveitől kezdődően Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is figyelemreméltóan eredeti társadalomtudományi törekvés kibontakozásának lehetünk a tanúi: ez a politika elméletileg megalapozott, jelentés- és beszédközpontú vizsgálata. Az újító törekvés elindítója, létrehozója és kiteljesítője Szabó Márton (1942), aki tanítványaival együtt mindmáig a legszakavatottabb hazai képviselője a nyelviségre orientált diszciplínának, a diszkurzív politikatudománynak (Political Discourse Studie), amely a hagyományos paradigmákon túllépve a politikai valóság új szempontú értelmezésének kísérlete. A könyv az ő munkásságának vizsgálata, az általa kidolgozott elmélet kritikai elemzése.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EXPLICATIONES EXPLICATIONUM

Filozófia, irodalom és egzegetika Enyedi György életművében

Szerző: Simon József

Typotex Kiadó, 2015

 

Jelen kötet a kora újkori Erdély intellektuális világába invitálja az olvasót Enyedi György 1590-es években keletkezett műveit elemezve. Az Erdélyi Unitárius Egyház püspöki tisztét betöltő Enyedi írásai arról tanúskodnak, hogy szerzőjük milyen innovatív módon kezelte a felekezeti beágyazottsággal kapcsolatos elméleti problémákat. A radikális protestantizmus szellemében fogant életmű három tudományterületet érint: a Szentírás briliáns egzegetikai vizsgálata a filozófia és a klasszika filológia segédtanaira támaszkodik. Héliodórosz és Plutarkhosz, Aiszkhülosz és Szophoklész bizánci kommentárirodalma, a filozófus Zabarella és Cesalpino vagy a humanista Szentírás értelmezés jelölik ki azokat a szellemi vonatkoztatási pontokat, melyek mentén Enyedi számára az egységes kulturális öndefiníció lehetségessé vált.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PÁRBESZÉDEK

Szerzők: Gilles Deleuze–Claire Parnet

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Deleuze könyvei közül ez a legszemélyesebb és a legkönnyebben emészthető. A Claire Parnet-vel folytatott beszélgetéseinek során keresztül Deleuze az életművének – és a szerzőtársával, Félix Guattarival közösen írt könyveinek, elsősorban a Kapitalizmus és skizofréniának – legfontosabb témáit járja körül. A kulcsmozzanat mindvégig a világról alkotott modelljeink megváltoztatásának, újrateremtésének kérdése.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  IGAZ SZÓ IGAZ ÉLET – A KÉSEI FOUCAULT ÉS AZ IGAZSÁG TÖRTÉNETE

Szerző: Cseke Ákos

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Képesek vagyunk-e kimondani önmagunkról akár másoknak, akár magunknak az igazságot? Honnan származik az erre vonatkozó, talán lehetetlen, de feltétlenül létező igény az emberben? Valóban mi akarjuk megvallani magunkról az igazságot, vagy csupán olyan kulturális előírásoknak engedelmeskedünk tétován, amelyeknek sem eredetét, sem szándékát nem ismerjük igazán? Milyen kapcsolatban áll a kimondott igaz szó az életünkkel, amelyet igaznak tartunk vagy szeretnénk igaznak tartani, és a szűkebb vagy tágabb értelemben vett közösséggel, amelynek tagjai vagyunk?

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KORFORDULÓN. FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK

Szerző: Frenyó Zoltán

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, 2016

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELV ÉS MISZTIKUM

Közelítések a fiatal Wittgenstein filozófiájához

Szerző: Kelemen István

DUPress, 2015

 

Nagyon is el tudom képzelni, hogy mit ért Heidegger Léten és szorongáson. Arra hajtja valami az embert, hogy nekirohanjon a nyelv határainak Gondoljanak például az azon való csodálkozásra, hogy valami létezik. A csodálkozást nem lehet kérdés formájában kifejezni és nincs rá semmilyen válasz sem. Minden, amit mondani szeretnénk, a priori csak értelmetlenség lehet. Ennek ellenére nekirohanunk a nyelv határainak. Kierkegaard is látta ezt és egészen hasonlóképpen (mint nekirohanás a pradoxonnak) fejezte ki. Ez a nekirohanás nyelvünk határainak az etika. Fontosnak tartom, hogy véget vessünk az etikáról történő fecsegésnek – hogy létezik-e tudás, vannak- e értékek, meghatározható-e a jó stb. Az etikában mindig olyasmit próbálunk meg mondani, ami nem érinti a dolog lényegét és soha nem is érintheti. […] Azonban a törekvés, a nekirohanás utal valamire.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZABADSÁG, FELELŐSSÉG ÉS AZ ÉLET VÉGE

Szerző: J. M. Fischer

Typotex Kiadó, 2015

 

John Martin Fischer a kortárs amerikai filozófia jeles alakja, akinek gondolkodói beállítódása röviden az analitikus egzisztencializmus egyik változataként írható le. Kötetünk alapja a párhuzamosan készült német kiadás, amely Fischer fő témáiról szóló esszégyűjtemény. Célunk, hogy a magyar közönség számára hozzáférhetővé tegyük egy olyan mai amerikai filozófus gondolatvilágának központi elemeit, amelyben az európai tradíciók időszerű kérdésfeltevései összekapcsolódnak a tengerentúli analitikus szellemiség vitáival. Ám Fischer írásaiban a legösszetettebb elemző helyzet sem homályosítja el azt a meggyőződést, hogy a filozófia végső soron a normál életről szól. Nem elvont tézis számára, hogy mi, emberek mint személyek autonóm, önmeghatározó módon létezünk és cselekszünk. A szabadság mindenekelőtt önkifejezés, a felelősség magunkra vétele; a cselekvő alanynak magatartása kezdeményezőjének kell lennie, hogy morálisan felelős legyen.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TERMÉSZETEKRŐL – PERIPHYSEON I.

Szerző: Eriugena, Johannes Scottus

Szent István Társulat, 2015

 

Jelen kötet a Karoling-kor legnagyobb filozófusának és teológusának főművével ismerteti meg az olvasót. A IX. századi Eriugena filozófiai dialógusa, a Periphyseon (A természetekről) első könyve az ír gondolkodó teológiájának alapjait fejti ki az aristotelési kategóriatan terminusaival. Kopasz Károly frank király udvari filozófusa szerint Isten abszolút transzcendenciája és megismerhetetlensége ellenére is lehetséges a vele való misztikus egyesülés.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MI REJTVE VOLT A VILÁG TEREMTÉSÉTŐL FOGVA

Szerző: René Girard

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

René Girard e művében lényegében két rejtett, de egymással összefüggő kulturális és pszichés mechanizmus hipotézisét fejti ki: az úgynevezett áldozati mechanizmusét és a mimetikus vágy elméletét. Az áldozati mechanizmus Claude Lévi-Strauss strukturalista mítoszelemzéseinek kritikájából indulva jut el az emberré válás, a kultúrateremtés folyamatainak új rendbe foglalásáig. A mimetikus vágy elmélete pedig Freud Ödipusz-mítoszának dekonstruálásán és új logika szerinti összerakásán alapul. Közöttük a kapocs az, hogy az ember mimetikus lény. Vagyis mind társadalmunkban, mind lelkünk belső szerkezetében alig találunk olyasmit, mely ne a belsőnkben létrehozott képek, fogalmak egymás közötti tükrözése, másolása, utánzása során jött volna létre, és ne e hatás szerint működne.

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BITANGOK

Szerző: Jacques Derrida

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A könyv két előadást tartalmaz, melyek azt a kérdést járják körül, hogy vajon léteznek-e „lator államok”, és ha nem (vagy ha igen), annak milyen jogi-elméleti-gyakorlati feltételei és következményei vannak. Ma, az Iszlám Állam nevű terrorállam fenyegetése idején ez a kérdés különös hangsúlyt kap.)

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TUDOMÁNYOS ELMEFILOZÓFIA

Szerző: Ambrus Gergely

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Az elme természetéről alkotott tudományos-naturalista elképzelés szerint, amely az 1960-as évektől a 2000-es évekig szinte egyeduralkodó volt, és mindmáig meghatározó szerepet tölt be az analitikus filozófiában, az elme a természeti világ része, egy reprezentáló állapotokkal rendelkező és oksági képességekkel bíró fizikai rendszer, amely egy szeparált kognitív és fenomenális részből tevődik össze.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A TRANSZCENDENTÁLIS ILLÚZIÓ KELETKEZÉSE ÉS TÖRTÉNETE

Szerző: Czétány György

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A jelen könyv egy transzcendentális kritika kifejtésének kísérlete. A kritika alapvető tárgya a valóság valamely szintetikus elvének egyoldalú használata a többi háttérbe szorítása, illetve elfedése által. Egy transzcendentális elv ugyanis annyiban tekinthető látszatnak, amennyiben kizárólagos elvként jelenik meg, mint ami egymagában konstituálja a valóság teljességét. A transzcendentális illúzió keletkezésének alapja tehát valamely szintetikus elv egyoldalú használata, míg a kritika feladata e használat felmutatása. Ám ha a kritika következetes akar lenni, akkor csak úgy képes igazán felmutatni valamely princípium egyoldalúságát, ha – amennyire megszerzett tudásából és gondolkodóképességéből telik – megpróbálja feltárni a valóság valamennyi legalapvetőbb szintetikus elvét.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A TRANSZCENDENTÁL-PRAGMATIKAI DISKURZUSELMÉLET

Szerző: Karl-Otto Apel

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Miközben Karl-Otto Apel sohasem dolgozta ki átfogó rendszerességgel a koncepcióját, írásaiból kirajzolódik egy szisztematikus elképzelés. Ennek középpontjában a diskurzusetika kidolgozásának programja áll, ami nem kisebb célkitűzést jelent, mint az univerzalisztikus etika kanti koncepciójának interszubjektív átfogalmazását. Ebből kiindulva Apel mind hátrafelé, mind előrefelé megtesz egy-egy lépést. Visszafelé: Apel ezt a koncepciót beágyazza az első filozófia (proté philosophia) összefüggésébe. És előrefelé: Apel társadalomfilozófiai következtetéseket von le a diskurzusetikából. Ennek keretében születtek meg az emberi jogokra, a globalizációra és a multikulturalizmusra vonatkozó el-gondolásai és kitekintései. Az ily módon kirajzolódó koncepció a 20. század második felének egyik legjelentősebb filozófiai teljesítménye.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
REALIZMUS, MAGYARÁZAT, MEGÉRTÉS

Szerkesztette: Márton Miklós, Molnár János, Tőzsér János

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A kötetben szereplő tanulmányok fókuszában két alapvető fontosságú filozófiai probléma áll: egyrészt realizmus és antirealizmus, másrészt magyarázat és megértés viszonya. Szerzőink olyan eltérő területeken vizsgálják e két problémát, mint a metafizika, az elmefilozófia, a tudományfilozófia, a politikai és a művészetfilozófia.

 

Tanulmánykötetünkben helyet kapnak mind az analitikus, mind a kontinentális filozófiai hagyományhoz köthető írások.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IS A UNIVERSAL MORALITY POSSIBLE?

Szerkesztette: Ferenc Hörcher, Béla Mester, Zoltán Turgonyi

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

„I am impressed by the rich plurality of approaches, and the convergence ont he central theme of universal morality, displayed by the diverse contributors to this fine volume. The contributors do not lose sight of the concrete and pressing natura of the ethical, social-political issue to which they bring illuminating intelligence and erudition. The editors are to be warmly commended for putting together such an admirable book.”

 

William Desmond (Professor of Philosophy, Institute of Philosophy, Katholike Univeriteit Leuven, Belgium; David Cook Chair in Philosophy, Villanova University, USA)

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EDMUND HUSSERL ISMERETFILOZÓFIÁJA

Szerző: Zuh Deodáth

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Az alábbi könyvet olyan olvasóknak ajánljuk, akik Edmund Husserl (1859–1938) filozófiájáról szeretnének átfogó képet kapni. Tézise szerint ez a filozófia egyszerre a megismerő képességek leírásával és a megismerés formáival foglalkozó ismeretelmélet, valamint egy erre vonatkozó metaelmélet, amely folyamatosan reflektál a megismerés tudássá válásának módozataira és egyben saját módszerére. Így pedig az elméletek, eszmerendszerek szintjén is képes az önszerveződésre. Ezt jelenti a címben foglalt ismeretfilozófia szó. Ugyanakkor könyvünk Husserl gondolkodásának fontos kérdéseit egy olyan szövegen keresztül tárgyalja, amely a magyar közönség előtt kevésbé ismert, de nézeteinek talán legtömörebb foglalatát nyújtja. Az 1929-es Formális és transzcendentális logikáról élete vége felé szerzője így nyilatkozott: „legérettebb munkám, csak éppen nagyon sűrű”.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HARAG ÉS IDŐ

Politikai-pszichológiai kísérlet

Szerző: Peter Sloterdijk

Typotex Kiadó, 2015

 

Peter Sloterdijk gondolkodása és írásos munkája összetéveszthetetlen ismertetőjegyének tekinthető, hogy még a legaktuálisabb kérdéseket is azok távolba nyúló történetébe ágyazza. A szerző így jut el a jelenkori "emberi állapot" újrameghatározásaiig, amelyet egy eleddig ismeretlen nézőpontból világít meg, illetőleg amely váratlan - vagy előre nem sejtett - összefüggések feltárásához segíti őt hozzá. Sloterdijk új könyve a harag témakörével foglalkozik, amelynek következményei a harcban, az erőszakban és az agresszióban csapódnak le.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A TEÓRIA

Szerző: Török-Szabó Balázs

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Tegyük fel, hogy…

A világ végtelen (de legalábbis közelít a végtelenhez), benne minden mindennel összefügg, minden eleme hat az összes többire, ráadásul folyamatosan változik. Egy ekkora, állandó mozgásban lévő rendszert átlátni, megérteni és leírni valószínűleg lehetetlen – de talán képesek lehetünk érzékeltetni a mozgását, az összefüggéseit, a ránk gyakorolt hatását. A teória erre tesz kísérletet.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  VITÁBAN EGYMÁSSAL – FILOZÓFUSOK DISPUTÁI, KONTROVERZIÁI

Szerkesztette: Fehér M. István, Kiss Andrea-Laura, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Jelen kötet írásai annak a konferenciának az előadásai köré szerveződnek, amely az MTA ELTE Hermeneutika Kutatócsoport kezdeményezésére 2013 májusában „Vitában egymással –Filozófusok disputái, kontroverziái” címmel került Budapesten megrendezésre. A konferencia és a jelen kötet címében szereplő „Vitában egymással” szófordulat az előző konferencia-kötet „Szót érteni egymással” fordulatához kapcsolódik, az abban megfogalmazott gondolatokat viszi tovább és egészíti ki. Kötetünk írásaiban a vita nem a hermeneutika antitézise, hanem annak lehetséges formája. Bár a szót értés mint lehetséges egyetértés és a vitában állás mint egyet nem értés, konfrontáció látszólag szemben áll egymással, hermeneutikai nézőpontból tükrözhetik egy eleven disputa folyamatát is. Olyan folyamatot, amelyben a vitázó felek végül megtalálják a közös hangot: „vitában egymással” „szót értenek”, akár egyetértenek, akár nem.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KULTUSZ FILOZÓFIÁJA

Szerző: Pavel Florenszkij

Typotex Kiadó, 2015

 

Pavel Florenszkij pravoszláv teológus, pap, filozófus, matematikus, muzeológus, esztéta és mérnök volt – valóságos polihisztor. A kultusz filozófiája, az orthodox egyházatyák tanításaira alapozott, töredékesen fennmaradt műve olyan egységes keretben tárja fel a kereszt, a templom, a szentségek és a szertartások mély értelmét, mely a vallási kultusz és a modern szekularizált kultúra mai együttélését új megvilágításba helyezi. Florenszkij szenvedélyes előadásmódja igazi irodalmi élmény. A teológiai háttér megértését jegyzetek és utószó segíti.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
METAFIZIKA MAGYARORSZÁGON?

Konferenciaelőadások Weissmahr Béla filozófiai örökségéről

angol-magyar nyelvű kötet

Szerkesztette: Szombath Attila, Petres Lúcia

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Weissmahr Béla SJ (1929–2007) hazai származású, de nagyrészt Németországban működő filozófusunk tömören és világosan megírt művekben körvonalazta gondosan fölépített metafizikáját. Az híres osztrák újtomista filozófus, az innsbrucki egyetem egykori rektora, Emerich Coreth (1919–2006) őt a „szisztematikus és spekulatív filozófia” megalapozó érvelésének mestereként jelölte meg. Vajon remélhetjük-e azt, hogy életművére immár saját hazájában is fölfigyelnek majd? Ennek nyilvánvaló föltétele, hogy a „tudományok királynőjét”, a klasszikus értelemben vett metafizikát az őt megillető figyelemmel, a „lehetetlenségéről” szóló átgondolatlan közhelyek ismételgetése helyett elmélyült, a párbeszédre és bírálatra egyaránt kész beállítódással fogadjuk.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SORS KVANTUMFIZIKÁJA AVAGY A BORNAI-SEJTÉS

Szerző: Bornai Tibor

Kossuth Kiadó, 2015

 

„Gyerekkorom óta biztosan tudom, a világ, amelyben mozgok, nem más, mint egy megfejthetetlen rejtvény. Azért megfejthetetlen, mert annyira egyszerű, hogy a megoldás majd' kiveri az ember szemét, annyira kézenfekvő, hogy képtelenek vagyunk észrevenni. Tudom, hogy létezik irány, amerre nem tudunk ujjal mutatni. Tudom, hogy az idő üres, és mi egyre csak töltjük, azért telik. Tudom, hogy amit tudok, nem olyan biztos, mint amit érzek. Úgy érzem, fontos, hogy elmondjam, milyennek látom a helyzetet, amit anyagi világnak hívunk. Nem azért, mert tudom az igazságot, hanem azért, mert általam tudatosulhat egyik nézete a sokmilliárd közül, és ez a Nagy Egész számára fontos. Amit leírok, olyan, mint egy festmény. Nem az igazságában kell gyönyörködni, hanem a szépségében. Ez az igazság.” (Bornai Tibor)

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÉTSZÖG

Szerzők: Hankiss Elemér, Lengyel László

Helikon Kiadó, 2015

 

Lengyel László: A Kétszöget Hankiss találta ki. – Nem hagy nyugodni ez a te Settembrini magatartásod. Hogyan lehet hinni és bízni az értelem hatalmában a 21. században? Hogyan lehet valaki egyszerre szabad és otthonos egy ilyen világban? Ez engem akaratlanul is Naphta ördögi kérdéseihez vezet: szabadok

 

ebben az idegen világban csak az irracionalitás elfogadásával lehetünk. Tíz évvel később már úgy gondolta, hogy mindegyikünk színeit angyal és ördög együtt keverte ki, egyszerre van bennünk az apollóiból és a dionüsziosziból, Settembriniből és Naphtából, a jóságos Dr. Jekyllből és a gonosz

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PLATÓN A JOGI RÉTORIKÁRÓL

Három tanulmány

Szerző: Könczöl Miklós

Gondolat Kiadó, 2015

 

„A szerző egyaránt otthonosan mozog a jogelmélet, a filozófiatörténet és a filológiai módszerek közegében, e három terület módszertani eljárásait és tartalmi eredményeit sikeresen ötvözi egységes szemléletű és érvvezetésű gondolatmenetté. A könyv el is éri célját: egyszerre lesz megbízható és a tájékozódást hatékonyan segítő kalauz a tárgyalt területen nem szakkutatóként mozgó olvasók számára, s fogalmazásmódjának pontossága, elemző lépéseinek reflektáltsága és árnyaltsága a témával foglalkozó szűkebb tudományos közönség számára is hasznossá teszi a munkát.” Simon Attila

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZERZŐK, FILMEK, KRITIKAI-KLINIKAI OLVASATOK

Szerző: Győri Zsolt

DUPRESS, 2014

 

Gilles Deleuze filmfilozófiája maradandó hatást gyakorolt a nemzetközi filmtudományra. Bizonyosan azért is, mert kérdésfelvetéseinek – az erőteljes filmelméleti beágyazott mellett – művészetpszichológiai, kultúratudományi, stílus- és ideológiatörténeti irányultságai is vannak. Győri Zsolt kötete Deleuze meglehetősen gyér, különösen a filmesztétikából hiányzó hazai recepcióját kívánja gazdagítani. Tanulmányai a francia gondolkodó filmelméletének sarokköveit jelentő fogalmakat kettős összefüggésrendszerben olvassák: egyfelől a filmképet az esztétikai gondolkodás nyomainak és jeleinek tekintő kritikai horizonton, másfelől az életvilág képkeretbe és képfolyamba helyezését a pszichológiai, kulturális és társadalmi identitáskeresés/identitásvesztés tüneteinek tekintő klinikai horizonton.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A BŰNÖSSÉG KÉRDÉSE; SZERVEZETT BŰNÖSSÉG ÉS EGYETEMES FELELŐSSÉG

Szerzők: Karl Jaspers, Hannah Arendt

Noran Libro Kiadó, 2015

 

Karl Jaspers 1945-ben térhetett vissza professzorként arra a heidelbergi egyetemre, ahonnan a nemzetiszocialista rezsim 1937-ben eltávolította. Visszatérése után a bűnösség kérdésének szentelte első egyetemi kurzusát; az 1946 januárjában és februárjában megtartott előadásokat még ugyanebben az évben könyv formában is megjelentette. A német filozófusok közül Jaspers volt az, aki elsőként nézett szembe a bűnösség kérdésével, azzal, hogy a németség mennyiben tekinthető felelősnek mindazért, ami 1933 és 1945 között kezdetben csak Németországban, aztán – a világháború kitörése után – szerte Európában történt. Jaspers merész számvetésére egyaránt jellemző a mélységes felháborodás, a totalitárius uralom szenvedélyes elítélése, valamint a felelősségteljes, a jövőbe is tekintő gondolkodás precizitása, higgadtsága.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGY RENESZÁNSZ KÖNYVVADÁSZ

"Kézirat sosem ég el"

Szerző: Stephen Greenblatt

Typotex Kiadó, 2015

 

Kézirat sosem ég el – ezt mondja Woland A Mester és Margaritában. Mivel általánosságban fogalmaz, tudható, hogy nemcsak a Mester kéziratára gondol. Gondolhat ugyanis egy híres-neves esetre, Lucretiuséra, akinek „A dolgok természetéről” írt, titkolni és felejteni való pogány verses értekezése több mint ezer évre tűnt el. A kézirat felfedezésének és hatásának történetét napjaink egyik legnagyobb hírű tudósa, Stephen Greenblatt ismerteti új könyvében. Hatszáz évvel ezelőtt, a reneszánsz kellős közepén egy fiatalember talált rá egy német kolostori könyvtár mélyén a veszélyes eszméket közvetítő műre. A klasszikus mű fordítása, terjesztése a reneszánsz egyik meghatározó gondolatává vált, és olyan jelentős művészeket és gondolkodókat ihletett meg,mint Botticelli, vagy épp Giordano Bruno, később pedig jelentősen meghatározta többek között Galilei, Freud, Darwin és Einstein gondolkodását.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BIRKENWALDI SZINKRONIZÁCIÓ

Metafizikai konferencia

Szerző: Frankl, Viktor, E.

Szerkesztő: Bakos Gergely OSB, Sárkány Péter

JEL Könyvkiadó, 2015

 

Frankl drámája egyike a szerző azon szövegeinek, amelyekben saját maga számára (is) megkísérli földolgozni a fogság megrázó s embert próbáló élményeit. Nyilvánvalóan, ha nem is volt mindenki koncentrációs táborban, az elmúlt évszázad borzalmas eseményei – két világháború, fogoly- és menekülttáborok, véres forradalmak és diktatúrák, megtorlások, „kitelepítések”, népirtások – szomorú módon szinte minden emberi közösségben időszerűvé teszik e közelmúlt értelmének kérdését.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÉRDŐ EVIDENCIÁK

beszélgetések

Szerző: Vajda Mihály, Kardos András

Szerkesztő: Fehér Ildikó, Kardos András

DUPRESS, 2015

 

A könyv hét beszélgetést tartalmaz, amelyet Kardos András folytatott 2006-ban Vajda Mihállyal, a kortárs magyar bölcselet egyik legjelentősebb gondolkodójával. Vajda mesél a pályatársakról és a korról, amelyben művei születtek, belekezdve saját életútjának és a számára legfontosabb filozófusok gondolatainak elemzésébe.

 
1 530 Ft
Akció: 1 225 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ALIGTÓL A TÚLIG

bevezetés Vajda Mihály gondolkodásába : pszeudo-szótár

Szerkesztő: Széplaky Gerda, Valastyán Tamás

DUPRESS, 2015

 

Ez a különleges filozófiai szótár a magyar bölcselet meghatározó alakja, a most 80 éves Vajda Mihály életművéhez kapcsolódik – közérdeklődésre számot tartó módon. A negyven szócikk szerzői között nemcsak filozófusokat találunk, hanem írókat, költőket, irodalomkritikusokat is. A tanulmányok, esszék mellett szépprózát, mesét, beszélgetést és verseket is olvashatunk a kötetben. A neves szerzők – mások mellett Bacsó Béla, Esterházy Péter, Heller Ágnes, Nádas Péter vagy éppen Bernhard Waldenfels – többnyire rendhagyó címszavakat választottak. Az írások így nem pusztán a szűken vett szakma, hanem a nagyközönség számára is izgalmasak.

 
4 320 Ft
Akció: 3 455 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
JEGYZETEK A KÉSEI HAGYATÉKBÓL II.

A nihilizmusról és az emberfeletti emberről

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor Könyvkiadó, 2015

 

Az Attraktor kiadó Nietzsche-sorozatának legújabb kötete. A szerző kéziratos hagyatékában rengeteg fontos szöveg maradt meg, melyeket már nem volt ideje kötetbe rendezni. Ezekből válogattuk ki a legfontosabbakat, mégpedig tematikus csoportosításban. A második kötet a nihilizmussal és az emberfeletti emberrel kapcsolatos töredékeket tartalmazza, melyek nem kerültek bele a Nietzsche életében publikált művébe. A jövő európai emberének összképe: ugyanolyan, mint a legintelligensebb rabszolga-állaté, nagyon dolgos, alapjában véve nagyon szerény, végtelenül kíváncsi, sokoldalú, elkényeztetett, gyenge akaratú...

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÉPALKOTÓ ELEVENSÉG

Szerző: Nemes Z. Márió

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Hogyan térképezhetőek fel a filozófiai antropológia és az esztétika sokértelmű összefüggései? Milyen metodológiai és ideológiai kihívásokkal kell szembenéznie az antropológiai gondolkodásnak az „ember halála” (Michel Foucault) után? A humanizmus és az antihumanizmus dichotómiája mennyiben akadályozza a „határsértő”, az ember hagyományos fogalmát megkérdőjelező művészeti kísérletek értelmezését? Hogyan kapcsolódhat egymáshoz „Zucht” és „Bildung”, Nádas Péter prózája és David Cronenberg poszthumán esztétikája? A jelen kötet többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A HELLENISZTIKUS FILOZÓFUSOK

Szerzők: Long Anthony A., Sedley David N.

Akadémiai Kiadó, 2015

 

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva. A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

 
5 990 Ft
Akció: 5 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A FEJEDELEM

Szerző: Niccolo Machiavelli

Helikon Kiadó, 2015

 

Hogyan szerezhető, majd tartható meg a másokon való uralkodásra feljogosító hatalom? Alárendelhetők-e az erkölcs diktálta elvek a cél elérésének? Ezek a napjainkban is időszerű, feszültséget és vitákat kiváltó kérdések állnak a 16. századi olasz író, filozófus és politikus legismertebb és egyben legvitatottabb munkájának, A fejedelemnek a középpontjában.

Az uralkodási típusoknak és a fejedelemségek hatékony irányítási lehetőségeinek számbavételéből kiderül, hogyan kormányozhatók azok a városok vagy országok, amelyeknek lakói valaha a maguk szabta törvények szerint éltek, és miként történhetett meg, hogy a Dareiosz birodalmát elfoglaló Nagy Sándor örökösei ellen nem lázadt fel a nép a hódító hadvezér halálát követően. Machiavelli emellett arról is szól, melyek az eszményi uralkodó, az ideális fejedelem ismérvei.

 
999 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PLATÓN ÉLETÉNEK DRÁMÁJA

Szerző: Vlagyimir Szolovjov

Attraktor Könyvkiadó, 2015

 

... írásában Szolovjov újragondolja történetfilozófiai nézeteit, melyben Platónnak mindig is fontos szerepet tulajdonított. Először filozófiai rendszerének körvonalazásakor, majd a későbbiekben Platón műveinek fordítása közben tanulmányozta mélyrehatóan Platón írásait. A fordítások közepette Szolovjov észlelte, hogy egyre kevésbé tud összhangba kerülni Platón egyes meglátásaival... Ennek dacára mindvégig egyfajta lelki társként tekintett rá, mondhatni bölcseleti iránytűjét Platónra hangolta. Amikor 1898-ban megjelent a Zsiznyennaja drama Platona [Platón életének drámája] címet viselő, komoly vitát kiváltó írása, Szolovjov önnön életművét is mérlegre tette, és párhuzamot vélt felfedezni a két életút között.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MACROBIUS ÉS A SARKALATOS ERÉNYEK

Szerző: Tóth Orsolya

Debrecen University Press, 2012

 

A könyv bemutatja Macrobius személyét és műveit, továbbá azt az általa kidolgozott etikai rendszert, amely a négy sarkalatos erény újplatonista felfogásának sajátosan római interpretációján alapul. A macrobiusi erénytan, amely nyugati civilizációnk kulturális örökségének része, egykor a keresztény erkölcsfilozófia formálásában játszott szerepet, manapság pedig a modern ember etikai útkeresésében, európai identitásérzésünk megerősítésében nyújthat támaszt válságban és virágzásban egyaránt. A kötet szerzője klasszika-filológus, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének oktatója. Fő kutatási területe a késő antikvitás irodalma és kultúrája.

 
2 750 Ft
Akció: 2 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS SZEMÉLYES AUTONÓMIA

Meditor: bioetikai sorozat

Szerző: Michael Quante

Debrecen University Press, 2013

 

Michael Quante ebben a munkájában annak a kérdésnek jár utána, hogy miként lehet az emberi méltóság és a személyes autonómia központi értékeit úgy értelmezni, hogy ezek egy demokratikus, a pluralizmust pozitívan elfogadó társadalomban az élettudományok területén orientáló funkciót tölthessenek be. Az élettudományok fejlődése által felkínált új cselekvési opciók által nyitott tér arra ösztönöz bennünket, hogy ezt a teret felelős döntésekkel, az együttgondolkodás demokratikus folyamatait érvényesítve töltsük ki. A szerző a felvetett kérdésekre nem kínál végső megoldást, tudatában van annak, hogy a problémák rendkívül összetettek, időnként súlyos konfliktusokkal terheltek. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a filozófiai elemzésnek a lényegi feladatai közé tartozik a fogalmi tisztázás, az érvek-ellenérvek világos szétszálazása.

 
3 920 Ft
Akció: 3 135 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS AZ ÁLTALÁNOS ETIKÁBA

Meditor: bioetikai sorozat

Szerző: Michael Quante

Debrecen University Press, 2013

 

Michael Quante ebben a munkájában a mindennapi etikai megértésünket a filozófiai nyelvezet keretébe helyezi, amivel - ahogyan a szerző fogalmaz - filozófiai etikát művel. Célja a filozófiai etikában járatlanabb olvasó bevezetése a tárgyterületbe, az elméleti alapállások határozott kontúrral történő kirajzolása. A szerző azonban a különböző lehetséges elméletek központi fogalmainak és érvelési stratégiáinak világos bemutatása során a saját álláspontját is fokozatosan kibontakoztatja. Többek között ezzel is termékeny gondolkodásra ösztönzi az olvasót. A művön mindvégig érződik, hogy a szerző a két hagyományos filozófiai megközelítésben, az angolszászban és a kontinentálisban egyaránt jártas, ugyanakkor az angolszász megközelítés hangsúlyosabb jelenlétét érzékelhetjük.

 
3 980 Ft
Akció: 3 185 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  ANTIPODEAN DIALOGUES: RICHARD RORTY AND THE DISCURSIVE AUTHORITY OF CONVERSATIONAL PHILOSOPHY

Szerző: Péter Csató

Debrecen University Press, 2013

 

Péter Csató's Antipodean Dialogues concentrates on the work of Richard Rorty, one of the most celebrated and debated philosophers of our time. It sets out to explore Rorty's concept of conversational philosophy in its relation to discursive authority. Rorty famously insists that philosophy is best to be looked upon as an ongoing and open conversation, which comports with his professed commitment to liberal democratic values. The book's main contention, however, is that despite his commendable anti-authoritarian endeavors, Rorty deploys certain rhetorical strategies in some of his texts which serve the purpose of establishing a privileged position for his own neopragmatist idiom.

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZEMÉLY BIOETIKAI KONTEXTUSA

Meditor : bioetikai sorozat

Szerző: Rózsa Erzsébet, Kőmüves Sándor

Debrecen University Press, 2013

 

A személy bioetikai kontextusa című kötet a Debreceni Egyetem Bioetika kutatócsoportjának rendezvényeként tartott konferencia előadásainak írásos változatát tartalmazza, kiegészítve két hazai, Sándor Judit és Varju Márton, illetve két német, Volker Gerhardt és Ludwig Siep szerzők tanulmányaival. Az írások a magyar tudományos életben sokszor még idegenkedve fogadott diszciplína meghonosításának és intézményesítésének egyik fontos állomását reprezentálják.

 
3 920 Ft
Akció: 3 135 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MODERN INDIVIDUALITÁS HEGEL GYAKORLATI FILOZÓFIÁJÁBAN

Szerző: Rózsa Erzsébet

Debrecen University Press, 2013

 

A modern individualitás Hegel gyakorlati filozófiájában című könyvében Rózsa Erzsébet Hegel individualitás-elméletének rekonstukciójára vállalkozik, a hegeli modernitás-koncepció nézőpontjából. A modern individualitás a hegeli gyakorlati filozófia egyik centrális toposza, amely szisztematikusan elsősorban a szubjektív, az objektív és az abszolút szellem individualitás-formáiban vizsgálható.

 
2 870 Ft
Akció: 2 295 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SØREN KIERKEGAARD – A JELENKOR KRITIKÁJA

Szerkesztette: Gyenge Zoltán

L’Harmattan iadó, 2015

 

„…a közönségesség azzal végződik, hogy – mint ahogy a Dalai Láma ürülékét tisztelik – a söpredék első jöttmentjét imádják, vagy saját magukat látják benne imádattal; olyan viszonyulás ez, amely a demokráciában megfelel annak, mintha a monarchiában a császári koronát aukcióra bocsátanák.” Ezeket a sorokat Kierkegaardtól A jelenkor kritikája című műben olvashatjuk. Rendkívül aktuális, mintha saját jelenkorunk kritikája lenne. Ragyogó gondolatok. Az egyetlen probléma, hogy ez a könyv nem létezik. Pontosabban létezik, Kierkegaard írta, de Theodor Haecker „találta ki”, amikor német fordításban megjelentette. Haecker a két világháború közötti katolikus írónemzedék legjelentősebb alakja.

 
1 890 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KOMMUNIKATÍV HATALOM ÉS EMBERI JOGOK

Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években

Szerző: Szücs László Gergely

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötet rekonstruálja Jürgen Habermas kilencvenes évekbeli politikai filozófiájának logikáját, azon belül Habermas erős normatív igényekkel fellépő deliberatív demokrácia-felfogását, ismerteti Habermas legfontosabb kortárs vitapartnereinek álláspontját.

Gondolatmenete mögött az a hallgatólagos feltevés húzódik, hogy Habermas kilencvenes évekbeli, leginkább a diskurzus fogalmára épülő politikai filozófiája új, jelentős fejezet a szerző igen gazdag életművében.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MŰVÉSZETTŐL A TÖMEGKULTÚRÁIG

Szerkesztette: Olay Csaba, Weiss János

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Jelen kötet „A művészettől a tömegkultúráig” címmel 2012. februárjában az ELTE Bölcsészettudományi Karán rendezett konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. Az előadók a művészet és kultúra jelentőségét a huszadik század társadalmi és kulturális fejleményeinek fényében vizsgálják, éspedig elsősorban az eltömegesedés és az eltömegesedett viszonyok között kialakuló és átalakuló művészet és kultúra sajátosságaira összpontosítva. E változásokat a tömegkultúra vagy a populáris kultúra kategóriáival is megragadhatjuk, s ezek megjelenése a huszadik századi művészet és kultúra egyik alapvető, talán a legalapvetőbb vonása.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZEMÉLYES VALÓSÁG

Szerző: Paksi Dániel

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A személyes valóság fogalma a személyes tudás mögött álló emergentista ontológiai meggyőződést fejezi ki. Polányi Mihály a Személyes tudás című fő művében amellett érvelt, hogy az az ideál, amelyet objektív tudásnak tekintünk, hamis – nincs minden kétséget kizáró tudományos módszer. Ebből azonban nem következik, hogy az emberi tudás szubjektív lenne – pl. mindössze relatív társadalmi konstrukció –, ugyanis az ember evolúciós gyökereinek köszönhetően olyan hallgatólagos képességekkel, intellektuális és erkölcsi közszenvedélyekkel rendelkezik, amelyek képesek föltárni számára az igazságot. Az emberi tudás ennek megfelelően se nem objektív, se nem szubjektív, hanem személyes.

 
5 900 Ft
Akció: 4 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
METAFIZIKAI NAPLÓ

Szerző: Gabriel Marcel

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Gabriel Marcel (1889–1973) neve, filozófiai munkássága szorosan kötődik az egzisztencialista gondolkodás történetéhez. Marcelt ugyanis világszerte nem csupán a katolikus egzisztencializmus legjelentősebb képviselőjének, hanem egyben az irányzat tulajdonképpeni franciaországi megalapítójának is tekintik. Filozófiai főműve, a Metafizikai napló (melynek első teljes magyar fordítását tartja kezében az olvasó) a két világháború között, azonos évben (vagyis 1927-ben) jelent meg a német egzisztencializmus alapművével, Martin Heidegger Lét és időjével.

 
3 290 Ft
Akció: 2 630 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  CIORAN HOSSZÚ KAMASZKORA, AVAGY MI LEGYEN A FASISZTA MÚLTTAL?

Szerző: Miskolczy Ambrus

Gondolat Kiadó, 2015

 

A könyv sok eddigi félreértést tisztáz. Cioran gyermekkori írásai alapján – minden eddiginél hitelesebben – mutatja be azt a törést, amelyet húszéves korában elharapózó álmatlansága, egy olyan életesemény okozott, amelyből ő maga levezette egész filozófiáját. Ciorannak a Vasgárdában játszott szerepét is igen alaposan világítja meg a szerző. Bemutatja azt is, hogy miközben magasztalta a hitlerizmust vagy a legionarizmust, azok kritikáját is nyújtotta: egyszerűen ostobának nevezett mindenkit, aki egy eszmével azonosul. Fanatizmus és szkepszis dialektikája a jelen könyv egyik fő témája.

 
3 350 Ft
Akció: 2 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK HASZNÁRÓL / OF THE USEFULNESS OF THE HUMANITIES

Szerző: Horkay Hörcher Ferenc

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Magyar és angol nyelvű kiadvány

 

E kötet esszéi és tanulmányai a bölcsészettudományokat ért újabb támadásokra próbálnak felelni. Az ötlet először akkor fogant meg a szerző fejében, amikor kezébe került az Oxfordi Egyetemnek egy elegánsan szerkesztett kiadványa, amely a magyarul szabad bölcsészetnek nevezett (liberal arts) eszmény védelmében emelt szót. A kétnyelvű tanulmánykötet kétéves kutatás eredménye, amelynek során a szerző először korunk néhány kiemelkedő filozófusának vonatkozó elképzeléseit veszi sorra, majd kifejezetten a magyar helyzetre összpontosít. A két különböző nyelv használatát annak bemutatása indokolja, hogy a bölcsészettudományok mennyire nyelvfüggőek, s hogy mennyire nehéz egy kicsit is egzotikusabb nyelv beszélőjének anyanyelvén szélesebb közönséget megszólítania.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MEZTELENSÉG LÉNYEGE

Szerző: Jullien, Francois

Atlantisz Könyvkiadó, 2014

 

Csak az ember mezítelen és csakis ő lehet az. Ezáltal még jobban megmutatkozik lényege, csakúgy, mint félelmetes magányossága a Teremtésben. Az akt az öltözetnél sokkal inkább megtestesíti a civilizációs fordulatot.

 

Az akt kiemeli az embert a természetből és tudata magányába zárja. A nyugati világ klasszikus tájképfestészetében a meztelen test sohasem olvad egybe a természettel.

Ezzel szemben a kínai festészeti értekezések azt hangsúlyozzák, hogy az embernek és a tájnak egymás felé kell fordulnia.

 
2 995 Ft
Akció: 2 395 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MINDENTUDÓ KÉZIKÖNYV

Szerző: Esko Valtaoja

Fordította: Bába Laura

Typotex Kiadó, 2014

 

A világ megdöbbentő, sokszínű és jórészt megmagyarázatlan. Esko Valtaoját nem töri le ez a semmiség, inkább beveti a tudományt. Az eredmény egy mindentudó kézikönyv. „Mihez kezdünk mindezzel a tudással? Jobb világot építünk. Többé nincs helyünka világban, melyből érkeztünk; a tudáskapuja feltárult, és nincs visszaút a múltba.De a tudást elemeznünk kell, meg kell próbálnunk rátalálni a lényegére, melyre aztán saját szándékaink, képességeink és szükségleteink szerint saját személyes Mindentudó kézikönyvünket alapozhatjuk, útmutatóul a világhoz. Ez a kötet az én kísérletem arra, hogy háromszáz oldalba sűrítsek minden lényeges tudnivalót a világról, az emberről, az anyagról és a szellemről.”

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.