Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Filozófia, esztétika


Sorrend:

-10%
FILOZÓFIAI LEXIKON

Szerző: Walter Brugger

Szent István Kiadó, 2005

 

Az utóbbi másfél évtizedben számos olyan kézikönyv jelent meg, amely pótolni igyekezett azt a hiányt, amit az egyoldalúan marxista filozófiai irodalom korábbi kizárólagossága okozott,mégsem akadt olyan kötet, amely a skolasztikus és a modern keresztény filozófiai gondolkodásról is objektív tájékoztatást adott volna. Ezt a szerepet igyekszik betölteni a jezsuita szerző világhírű munkájának magyar kiadása, Mezei Balázs szakavatott szerkesztésében és számos fordító hozzáértő megfogalmazásában.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A BOLDOG ÉLET ÚTMUTATÓJA, AVAGY A VALLÁS TANA

Szerző: Johann Gottlieb Fichte

Szent István Kiadó, 2010

 

A német gondolkodás egyik csúcsteljesítménye e kötet, amely utat akar mutatni a boldog élethez, a bölcseletileg átgondolt vallási életvezetéshez. Mindezt oly esztétikai szépséggel és gondolati mélységgel adja elő, hogy keresve sem találhatnánk párját a világirodalomban.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KERESZTÉNY ETIKA GYÖKEREI SZENT ÁGOSTONNÁL

Szerző: Hársfai Katalin

Szent István Kiadó, 2010

           

A szerző a keresztény erkölcs alapvető fogalmainak kialakulását kutatja Ágoston fiatalkori műveiben, elsősorban a De moribus című könyvben. Megkísérli összegyűjteni az ágostoni erkölcsteológia elemeit, az alapvető erkölcsi fogalmak csíráit, és felvázolja az ágostoni erkölcsteológia struktúráját, amelynek két középponti témája a boldogság és a szeretet. A könyv második részében a De moribus Ecclesiae catholicae első magyar nyelvű fordítását is közreadja a Szerző.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FILOZÓFIATÖRTÉNET II.

Szerző: Rokay Zoltán

Szent István Kiadó, 2002

           

A mű azt tartja szem előtt, amit a katolikus Egyház Tanítóhivatala mondott a teológiai fakultásokon zajló filozófiatanításról: "Mindenképpen szükséges az igaz filozófiai gondolkodás a biztos metafizikai elvek fényében, hogy objektív, független állításokhoz jussunk. Ennek céljából mindenféleképp hasznos a filozófiatörténet, mert előhozza azokat a főbb megoldásokat, amelyeket a nagy gondolkodók a századok folyamán a világ és az élet kérdéseivel kapcsolatban kifejtettek. "

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KULTÚRA MEGHATÁROZÁSA

Szerző: T.S. Eliot

Szent István Kiadó, 2003

           

Amikor 1949-ben angol nyelven először megjelent A kultúra meghatározása, az egyesült Európa eszméje még nem szökkent szárba. A spontán egységesítési törekvések hajnalán Eliot - sokak meghökkenésére - a divatos baloldali értelmiségi beállítódással szemben a tradicionalista kultúreszmény szellemében írja meg művét. Látnoki erővel mutatja be annak veszélyét, hogy a nemzetek határain átívelő politikai egység elsorvaszthatja a nemzetállamok kultúráját, s ezzel együtt az egész európai kultúrát. Az eredeti európai kultúrát szerinte az jellemzi, hogy a nemzeti kultúrák identitásukat megőrizve élnek egymás mellett, átitatódnak egymással, kölcsönösen és több szinten hatnak egymásra, hiszen közös gyökerük van: a kereszténység.

 
1 990 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
 A MAGYAR FILOZÓFIA KEZDETEI. NICOLAUS CUSANUS RECEPCIÓJA LASKÓI CSÓKÁS MONEDOLATUS PÉTER "DE HOMINE" C. MŰVÉBEN

Szerző: Bolberitz Pál

Szent István Kiadó, 2004

 

 „E tanulmány nem kíván belebocsátkozni abba az időnként fellángoló akadémikus vitába, mely ama kérdést taglalja, hogy volt-e, van-e magyar filozófia, vagy sem? Nézetem szerint volt is, van is, s reményeink szerint lesz is magyar filozófia, de sajátos jellegű. Mint ismeretes, a filozófia a végső alapelveket és okokat vizsgáló tudomány. A magyar lélektől nem idegen, hogy a végső kérdéseket kutassa. Ám amint a latin mondások is kifejezik: „primum vivere, deinde philosophari" („először élni kell és utána bölcselkedni"), továbbá: „Inter arma silent musae" („a fegyverropogás közben hallgatnak a múzsák") - a magyar történelem nem sok alkalmat nyújtott arra, hogy békében és jólétben a bölcselkedő elme átadhassa magát a filozófiai kérdések művelésének. Mindazonáltal a magyar szerzők által írt filozófiai munkáknak van egy sajátos jellegzetessége: gyakorlati beállítottságúak.

 
400 Ft
-10%
 AZ ATEIZMUS ALKONYA - A HITETLENSÉG TÉRHÓDÍTÁSA ÉS HANYATLÁSA A MODERN VILÁGBAN

Szerző: Alister McGrath

Szent István Kiadó, 2008

 

Az ateizmusról számos könyv jelent meg, de a kérdéskörről kevés tárgyilagos elemzés olvasható magyarul. Ezt a hiányt kívánja pótolni Az ateizmus alkonya című munka, melynek tartalmi kerete az ateizmus születése, fénykora és alkonya. A könyv az angolszász nyelvterület nézeteit tárja fel az ateizmus problematikájáról, s így szélesebb látókörben ismerkedhetünk meg a kérdéssel. A szerző történelmi folyamatában tárja fel az ateizmus-jelenséget, nem feledkezik meg filozófiai, pszichológiai, szociológiai és politikai, sőt teológiai gyökereinek feltárásáról sem. Van-e komoly jövője az ateizmusnak, vagy elérkezett az alkonya? Erre próbál művében választ keresni az Oxfordi Egyetem tanára.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A FILOZÓFIA LÉNYEGÉRŐL

Szerző: Max Scheler           

Szent István Kiadó, 2008

 

Max Scheler a német filozófiai gondolkodás egyik legkiemelkedőbb és legbefolyá­sosabb alkotója. Hatása az etika, a fenomenológia, a szociológia, az antropológia és a vallásfilozófia terén rendkívül szerteágazó, a mai napig meghatározó. Mély hatást gyakorolt a 20. század katolikus gondolkodására, különösen II. János Pál pápa mun­kásságára. Magyar nyelven most jelenik meg először munkája, mely fenomenológiai korszakának egyik legszebb, legérettebb gyümölcse.

 
1 480 Ft
Akció: 1 330 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TEKINTÉLY ÉS TÁRSADALOM

Szerző: Yves R. Simon

Szent István Kiadó, 2004

 

Franciaországban és Amerika egyes területein a demokráciát máig a tekintélyelvű katolicizmus ellenpólusaként értelmezik. “Az autoritás az a hatalom, amely kötelező szabályaival egységbe kovácsolja a közös cselekedetet.” A francia születésű Yves Simon, aki a fenyegető nemzetiszocializmus elől menekülve vándorolt ki Amerikába, ezzel a meghatározással sikeresen szabadította meg a tekintélyelv jelentését a korai felvilágosodás óta hozzákapcsolt negatív tartalomtól, miszerint az autoritás feltétel és belátás nélküli engedelmességet kíván az egyéntől.

 
1 650 Ft
Akció: 1 485 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ISTEN ÉS A TUDOMÁNY

Szerző: Jean Guitton, Igor Bogdanov, Grichka Bogdanov       

Szent István Kiadó, 2004

 

Isten és a tudomány - A metarealizmus felé címmel jelent meg a Szent István Könyvek - sorozat következő darabja. A szerzők; Jean Guitton, a Francia Akadémia tagja, Bergson tanítványa, korunk keresztény filozófusainak egyik legkiválóbb képviselője. Igor és Grichka Bogdanov az asztrofizika és az elméleti fizika doktorai, Roland Barthes tanítványai. A filozófia és a természettudomány képviselőinek párbeszéde nem marad meg a puszta kérdésfeltevéseknél, hanem új utat javasol: a metarealizmus felé. A tudomány szigora mellett a személyes hangvétel teszi élménnyé e könyvet. A Szent István Könyvek - sorozat következő darabja: G. K. Chesterton : Igazságot! c. műve is megjelent.

 
980 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PLATONIKUS ÍRÁSOK

Szerző: Marsilio Ficino

Szent István Kiadó, 2003     

 

Marsilio Ficino (1433-1499) igazi platonikus filozófusként élt: gondok nélkül és aszkétikusan. Szerencsétlenségek nem sújtották, s életét egyetlen eszme: a keresztény platonizmus következetes végiggondolásának szentelhette. A Cosimo de’ Medici, firenzei uralkodó támogatásával létrejött platonikus Akadémia vezető tanáraként töltötte egész életét. A katolikus papként tevékenykedő Ficino polihisztor volt: a filozófia mellett ismerte és továbbgondolta kora csillagászatát, orvos- és természettudományát. Teológiai felfogása szorosan összeszövődik platonikus elkötelezettségével. Magyar nyelven első ízben megjelenő írásai bepillantást engednek a filozófus-teológus gondolatvilágába és feltárják, hogy teológiáját hogyan törekedett filozófiai alapokra helyezni. Mint korának egyik vezető tudósa, Ficino baráti kapcsolatban állt Janus Panoniusszal, aki egyik epigrammájában így emlékezett meg a filozófusról: Platón lelke után jártam / minap Élüszionban, / S Püthagorasz szava szólt: / Marsilióban időz. A Fides et Ratio – „A vallásbölcselet kiskönyvtára” - sorozat eddig megjelent kötetei: François Fénelon: „Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól”, Bernard Bolzano: „A lélek halhatatlansága avagy Athanasia; Mi a filozófia?”. Előkészületben: Yves Simon: „Tekintély és társadalom”, Immanuel Kant: „Isten létezése”.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FILOZÓFIATÖRTÉNET I. (ÓKOR, KÖZÉPKOR)

Szerző: Rokay Zoltán

Szent István Kiadó, 2002

 

Sok kiváló magyar nyelvű filozófiatörténet forog közkézen. Ide kell sorolni egyik-másik tankönyvet is. E kötet, melyet most az olvasó a kezébe vesz, nem tud és nem akar ezekkel versenyezni. A mű azt tartja szem előtt, amit a Katolikus Egyház Tanítóhivatala mondott a teológiai fakultásokon zajló filozófiatanításról: „Mindenképpen szükséges az igaz filozófiai gondolkodás a biztos metafizikai elvek fényében, hogy objektív, független állításokhoz jussunk. Ennek céljából mindenféleképp hasznos a filozófiatörténet, mert előhozza azokat a főbb megoldásokat, amelyeket a nagy gondolkodók a századok folyamán a világ és az élet kérdéseivel kapcsolatban kifejtettek.”

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ERKÖLCS ÉS A VALLÁS KÉT FORRÁSA

Szerző: Henri Bergson

Szent István Kiadó, 2002

 

Henri Bergson (1859-1941) a huszadik század első harmadában a legnépszerűbb francia filozófus volt, az egyetlen, akinek művei az átlagolvasót is elérték, s hatása az irodalomban is jelentős. A belső élet felé fordulásával, gondolatainak lírai áradásával, az érzelmek hangsúlyozásával az értelemmel szemben Bergson olyasmit hozott a filozófiában, mint a szimbolizmus a költészetben vagy az impresszionizmus a festészetben. Utolsó nagy műve, Az erkölcs és vallás két forrása 1932-ben jelent meg, melyet Babits Mihály így méltatott a Nyugat hasábjain: "Az elsők közt voltam, akik a nevét Magyarországon leírták. Azóta ez a név kiirthatatlanul beivódott az európai köztudatba. S nem is annyira maga a név, mint a bergsoni gondolkodás. (...) Ez a gondolkodó kétségtelenül megszabadította a filozófiát a "természettudományos" és agnosztikus század bizonyos folytó előítéleteitől és csüggedéseitől, s közvetlen adatokból s pszichológiai tapasztalatokból indulva ki az empirikus naturalizmust a saját fegyvereivel verte meg. Ezzel ismét utat nyitott a metafizika felé, mely az emberi szellemnek örök és megtagadhatatlan szomjúsága..." Bergson művét tanítványa és kiváló értelmezője, Dienes Valéria fordította magyarra.

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KÍSÉRTÉS A JÓRA (ETIKAI OLVASÓKÖNYV)

Szerző: Mácz István            

Szent István Kiadó, 2010

 

„Nincs ember, aki ne szeretne jó lenni. Olvastam gyilkosról, aki szörnyű tette után a kalitkában csicsergő madárnak enni adott, hogy az éhen ne haljon. Olvastam a franciák nemzeti hőséről, Jeanne d’Arcról, hogy máglyára kötözve meglátott maga mellett egy virágot, s kérte hóhérát, vegye le onnan, hiszen csak őt ítélték tűzhalálra. Az ember jó akar lenni… Ha elolvasod ezt a könyvet, emberekkel találkozhatsz; szellemi barátaimmal. Őket megismerve találkozol a jóság „színárnyalataival”, mely bennünk látható élet lett: tisztelet, hűség, bátorság, igazmondás, szeretet… Fogadd el őket társként, hogy segítsék kereső értelmedet a jó felismerésében, vágyó szívedet indítsák a jó megszeretésére, s adjanak erőt akaratodnak megélni a jót.” - írja Mácz István könyve bevezetőjében.

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A LÉLEK HALHATATLANSÁGA AVAGY ATHANASIA; MI A FILOZÓFIA?

Szerző: Bernard Bolzano

Szent István Kiadó, 2001

           

Új sorozatunk, A vallásbölcselet kiskönyvtára a Fides et ratio főcímet viseli, így utalva a sorozat tartalmára: a hit és az ész kapcsolatának kérdéseit próbálja megvilágítani. Ritka kincseket adunk az olvasó kezébe: a vallásbölcselet évezredes történetének kevéssé ismert, mégis csillogó gyöngyszemeit; olyan műveket, melyek a katolikus keresztény gondolatvilág körében érdekfeszítő módon vetettek föl örökérvényű kérdéseket. A klasszikus veretű műveken túl a sorozat kiterjed a kortárs gondolkodás kiemelkedő vallásbölcseleti alkotásaira is, melyek alapvetően meghatározzák korunkat. A közeljövőben várható új kötetek (a sorrend nem végleges): Marsilio Ficino: Írások a platonizmusról, Immanuel Kant: Isten létezése, Johann Gottlieb Fichte: Vallástan, avagy tanítás a boldog életről, F. W. J. Schelling: A kinyilatkoztatás filozófiája, Max Scheler: A filozófia lényege, Hans Urs von Balthasar: A világ szíve, Alfred North Whitehead: A vallás születése, Báró Brandenstein Béla: Bevezetés a filozófiába, Emerich Coreth: A metafizika vázlata, Franz Brentano: Vallásfilozófiai írások. Sorozatszerkesztő: Mezei Balázs és Paul Richard Blum

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
VEGYES NÉZETEK ÉS MONDÁSOK

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor, 2012

 

Nietzsche egyik kevésbé ismert önálló munkája, melyben elemzi az általa kedvelt témákat: újkori morált, annak kialakulását, a művészetről és a tudományról alkotott nézeteit, valamint az ideológia és a politika kérdéseit. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BEGYÖKEREZETTSÉG

Szerző: Weil, Simone

Gondolat Kiadó, 2012

 

A 34 éves korában, 1943-ban meghalt Simone Weil gyakorlatilag csak kéziratokat hagyott hátra, de főként Albert Camus-nek köszönhetően a kéziratok gyorsan publikálásra kerültek, és hatalmas olvasótáboruk lett. A múlt század ötvenes éveinek robbanásszerű sikerét átmeneti visszaesés követte, de a hetvenes évektől kezdődően Simone Weilt egyre többen olvasták, Összes műveinek kiadása jelenleg is folyik, csodálatos franciasággal írt szövegei a világ legtöbb nyelvén olvashatók. Simone Weil filozófus volt, és minden, amit írt, filozófiai reflexiókat tartalmaz. Mindezek ellenére hatalmas népszerűsége nemcsak kimondottan filozófiai írásainak tudható be, legalább ennyire népszerűek és olvasottak vallási reflexiói és szociális, politikai jellegű munkái. Minden gondolatát alátámasztják életének kimagasló tanúságtételei. A Begyökerezettség, ez az „előhang az emberi lénnyel szembeni kötelességek nyilatkozatához” 1943-ban, Londonban íródott, röviddel Weil halála előtt. Joggal tekinthető szellemi végrendeletének. A kötet egyén és közösség viszonyát vizsgálva mutatja be a modern világ buktatóit, a 20. századi társadalom felbomlását, és kísérletet tesz arra, hogy felvázolja, milyen feltételek mellett integrálható az egyén egy kiegyensúlyozott összességbe.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MORÁL GENEALÓGIÁJA

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor Kiadó, 2012

 

Nietzsche egyik fő műve, melyben elemzi az általa „főellenségnek” tekintett újkori morált, annak kialakulását, s máig ható érvényű megállapításokkal szolgál a modern korról. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AKHILLEUSZ ÉS SZÓKRATÉSZ. MORÁLPSZICHOLÓGIA ÉS POLITIKAFILOZÓFIA A GÖRÖG ARCHAIKUS ÉS KLASSZIKUS KORBAN

Szerző: Mogyoródi Emese

Gondolat Kiadó, 2012

 

A kötet a szerző utóbbi szűk évtizedben írott görög morálpszichológiai és politikafilozófiai tárgyú tanulmányait rendezi tematikus egységbe. A tanulmányok közös törekvése, hogy rámutassanak a görögség morálpszichológiai és politikafilozófiai aktualitására, miközben néhány alapvető, Hegel és Nietzsche óta elterjedt modern értelmezéssel szállnak vitába. Széles körben elterjedt felfogás, hogy a korai görögség erkölcsisége olyannyira eltérő a modern (keresztény alapokon álló) erkölcsiségtől, hogy bizonyos alapvető erkölcsi fogalmainkat, mint amilyen a lelkiismeret, a metafizikai szabadság vagy a felelősség, teljességgel anakronisztikus alkalmaznunk erre a korszakra.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FILOZÓFIA MINT DE(KON)STRUKCIÓ: HEIDEGGER ÉS DERRIDA

Szerkesztette: Nyirő Miklós

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Amikor a hagyomány értelemkontinuitása földcsuszamlásszerű töréseket szenved, amikor az áthagyományozottak értelemvesztése, kiüresedése, talajtalanná válása egyre általánosabb tapasztalattá válik, természetszerűleg tör felszínre a múlttal való kritikai szembenézés igénye. Az európai filozófiai hagyománynak a – már a tizenkilencedik század folyamán erőteljesen előrevetülő, a huszadik század során azonban még tovább mélyülő – krízise számos, a filozófia önfelülvizsgálatára irányuló kísérletet eredményezett. E kísérletek közt a hagyományunkat uraló teoretikus-metafizikai szemlélet¬mód és fo¬galmiság lebontását célzó heideggeri destrukció, valamint az ahhoz kapcsolódó, e destrukciót bizonyos értelemben radikalizáló derridai dekonstrukció markánsan elkülönülő, sajátos vonulatot képez.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NINCSBŐL A VAN FELÉ

Gondolatok az élet értelméről

Szerző: Hankiss Elemér

Osiris Kiadó, 2012

 

Feljutni a Mount Everest jeges-sziklás csúcsaira? Elindulni egy törékeny hajón az Északnyugati-átjáró felfedezésére? Megírni a Divina Commediát? Megoldani az élet keletkezésének titkát? Nagy Sándorként meghódítani a fél világot? Ikaroszként felrepülni a nap közelébe? - Igen, mindez nagy kaland. De nem törpül-e el mégis a végső nagy kaland mellett? Életünk céljának, értelmének keresése, életünk átalakítása tartalmas emberi sorssá: nem ez végül is a lefontosabb emberi kaland?Könyvében Hankiss Elemér áttekinti azt,hogy az elmúlt két-három évezredben az emberiség nagy gondolkodói,tudósai,művészei és mindennapi emberei milyen választ próbáltak adni arra a kérdésre,hogy: Mi lehet az emberi élet értelme? A könyv az EMBERI KALAND SOROZAT 4. kötete.

 

 
3 280 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
 ENGEDELMESKEDVE PARANCSOLNI. A MEXIKÓI NEOZAPATIZMUS POLITIKAI TANULSÁGAI

Szerző: Carlos Antonio Aguirre Rojas

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Milyen tanulságok vonhatók le az 1994 januárjától – a kelet-európai rendszerváltozásokat követően, ám Seattle és a társadalmi világfórumok megszerveződése előtt – kibontakozó mexikói neozapatista mozgalom közel két évtizedes történetéből? Miért Chiapasban, „a haza legelfeledettebb zugában” (ahogyan a neozapatisták mondják) szökött szárba ez a mozgalom? S miért Mexikóban, Latin-Amerikában? Mit jelent és milyen üzenetet hordoz a neozapatista „másmilyen politika”, hogyan működik a „másmilyen demokrácia” és a „jókormányzati junta”, s mennyiben fejez ki az indián őslakosok eme bázismozgalma egyetemes követeléseket? Mennyiben testesíti meg az 1968 utáni mexikói baloldali társadalmi-politikai küzdelmek szintézisét, és milyen helyet foglal el a Latin-Amerika-szerte létező s feljövőben lévő rendszerellenes és antikapitalista mozgalmak között?

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LIBIDÓ ANTINÓMIÁJA (ÉS MÁS PARADOXONOK)

Szerző: Szabó Zsigmond

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A szerelemi elragadtatás beavatás a legvalóságosabb valóság természetébe. Egy olyan állapotba, amelyben a létezés, a létezés tudata és e létező tudatosság gyönyöre nem különböznek egymástól. Éppen ezért a szerelmi elragadtatásban elért megismerést „affektív cogito”-nak lehetne nevezni. De miért hasonlik meg a szerelemben a vágy önmagával? Miért kell arra vágynom, amire legkevésbé sem vágyom? Miből fakad a libidó antinómiája

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÉRTELEM DIMENZIÓI

Szerző: Ullmann Tamás

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A fenomenológia tulajdonképpeni tárgya az értelem, hiszen a megtapasztalt valóságot mindig valamilyen értelemben fogjuk fel. Ez az a sokalakú közvetítő, ami a tudat és a tudat által megtapasztalt dolgok, tényállások, események kapcsolatát szabályozza és tartalommal tölti meg. Az értelem nem a megjelenő valóság része, viszont a valóság minden megjelenése, a valóságot megtapasztaló minden felfogás az értelem fogalmára épül. A kötet tematikusan egymáshoz illeszkedő tanulmányai az értelem aspektusos jellegét, valamint az értelem egymástól eltérő, de komplementer viszonyban álló dimenzióit igyekszik bemutatni.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ EMBERI LÉT ÉRTELME

Metafizikai értekezések

Szerzők: Weissmahr Béla, Szombath Attila

Akadémiai kiadó, 2012

 

Weissmahr Béla S.J. (1929-2005) a jezsuiták müncheni filozófiai fakultásának elismert és kedvelt professzora, a 20. század egyik nagy hatású filozófiai áramlatának, az ún. „transzcendentális neotomizmusnak" legnagyobb magyar képviselője volt.

 

Weissmahr filozófiája a mindent átfogó Egység dialektikus metafizikájaként jelölhető meg, s ennyiben inkább követi a Cusanustól Hegelig ívelő német spekulatív filozófia irányát, semmint a klasszikus tomizmust. Munkáit nagyfokú eredetiség, világos, ám tömör szövegszerkesztés és az érvelés virtuóz és aprólékos kimunkáltsága jellemzi. Három legfontosabb filozófiai műve immár magyarul is olvasható: előbb (1995) az Ontológia, majd (1996) a Filozófiai istentan, végül pedig (2009) a Németországban is csak halála után kiadott A szellem valósága jelent meg magyarul.

 

 

 
3 700 Ft
Akció: 3 145 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KEZDET NÉLKÜLI KEZDET

Descartes és a kartezianizmus problémái

Szerző: Schmal Dániel

Gondolat Kiadó, 2012

 

René Descartes szerint „egyszer az életben alaposan föl kell vetni a kérdést: milyen ismeretekre képes egyáltalán az emberi elme” (Regulae, VIII. szabály). Az egyszer az életben kifejezés kettős értelmezést tesz lehetővé. Utal egyrészt a radikális újrakezdés gesztusára, amely saját elménk vizsgálatát helyezi a filozófia első helyére, hiszen „tőle függ minden egyébnek a megismerése”, s ennyiben a descartes-i gondolkodás klasszikus problémáihoz vezet. Másrészt arra is utal, hogy e vállalkozás – ha csak stilizált értelemben is – az életidő egy meghatározott pontjára esik, s így soha nem jelenthet abszolút kezdetet. E két szempont pedig együttesen azt a kérdést veti fel, hogy miként képes a gondolkodás önmagát a történeti idő egy pontján a kezdet állapotába hozni, miként képes végrehajtani az újrakezdésnek azt a gesztusát, amelyről senki nem mondhat le, aki „csak kissé is szereti az igazságot”, s amely ugyanakkor ezer szállal kötődik az élet véges idejéhez, az elődök és a kortársak munkáihoz, egyszóval az adottságok és a lehetőségek kontextusához.

 

 

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ANTIK FILOZÓFIA

Második, javított és bővített kiadás

Szerző: Halasy-Nagy József

Quintus Kiadó, 2011

 

Halasy-Nagy József filozófus, filozófiatörténész (1885-1976), az antik filozófia egyik legjobb magyarországi ismerője életének egyik főművét veheti most kezébe az olvasó. Az először 1934-ben megjelent műről így vall szerzője: ,,A szellem történetét úgy képzeltem el szolgálni, ha nagy gondolkodók életét és műveit magyarázom, ezért a főtörekvésem egész életem folyamán arra irányult, hogy nemzetemet egy alapos filozófiatörténettel ajándékozzam meg.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LÉLEK SZENVEDÉLYEI ÉS MÁS ÍRÁSOK

Szerző: René Descartes

Dékány András fordításának felhasználásával fordította Boros Gábor és Gulyás Péter

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Descartes A lélek szenvedélyei című munkája halála előtt néhány hónappal jelent meg etikai nézeteinek legteljesebb kifejtéseként. Láthatóvá válik benne, hogyan kapcsolta össze Descartes a mechanikára épülő új filozófia alapgondolatait a hagyományos keresztény gondolkodás alapelemeivel annak érdekében, hogy a tudományok és a vallás az új filozófia átfogó rendszerében egységesen léphessenek fel. A szenvedélyelméletként kimunkált új filozófiai etika így nem egy diszciplína a sok közül, hanem kitüntetett rendszertani jelentőségű terület.

 

A kötetet Charles Le Brun szenvedélyek és a festészet kapcsolatáról szóló értekezése, további Descartes szövegrészletek, Spinoza és Malebranche egy-egy írása, valamint Boros Gábor elemző tanulmánya egészíti ki.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
 A MÁSIK IGAZSÁGA. ÜNNEPI KÖTET FEHÉR M. ISTVÁN TISZTELETÉRE

Szerkesztette: Lengyel Zsuzsanna Mariann, Jani Anna

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Jelen kötet Fehér M. István professzor úrnak a filozófia területén végzett tudományos kutatói, oktatói és iskolateremtő munkásságát méltató tanítványok és kollégák közös munkájának eredménye. Létrejöttének célja természetesen nem egy lezárt életmű méltatása, hanem kapcsolódás egy folyamatosan gazdagodó életműhöz, egy jövőt formáló, alkotó ember példájához, amelyre a Vele való közös munka adott lehetőséget. Kötetünk a hála és elismerés kifejezése mellett, azzal a nem titkolt szándékkal született, hogy teret adjon a hermeneutika vonzáskörzetében alkotó szerzők önálló munkáinak, legfrissebb kutatási eredményeinek bemutatására.

 
3 300 Ft
-20%
 LOGIKA ÉS GONDOLKODÁS. A MEGISMERÉS ELMÉLETEI A KORAI FELVILÁGOSODÁSBAN

Szerkesztette: Pavlovits Tamás

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

E kötet a korai felvilágosodás ismeretelméleti problémáiba kíván betekintést nyújtani két részben. Az első rész a 17. század legjelentősebb logika-kézikönyvével, az Arnauld és Nicole által Descartes és Pascal szellemében írt ún. Port-

Royal logikával foglalkozik. A Logika szövegéből olyan átfogó szemelvénygyûjteményt közlünk, amely alkalmas a mű egészének bemutatására, valamint három tanulmányt, amelyek segítséget adnak a Logika értelmezéséhez. A kötet második

részében francia és magyar filozófiatörténészek tanulmányai olvashatók arról, miként értelmezték a korai felvilágosodás gondolkodói Bacontól Leibnizig a különböző lelki fakultások (képzelet, ítélet, értelem) szerepét a megismerésben.

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ ÉRZELMEK FILOZÓFIÁJA. SZISZTEMATIKUS-TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Boros Gábor, Szalai Judit

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A kötet tanulmányai magyar nyelven első alkalommal mutatják be az érzelmek filozófiai értelmezésének néhány lehetőségét, megindokolva ezzel mindjárt azt is, hogy miért van szükség a filozófia bevonására az érzelmek vizsgálatába a pszichológiai, neurológiai s más megközelítések mellett.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A KÖZÉPKOR VETÜLETEI. A 18–19. SZÁZADI KÖZÉPKOR-ÉRTELMEZÉSEK FILOZÓFIAI, TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI ASPEKTUSAI

Szerkesztette: Gurka Dezső

Gondolat Kiadó, 2011

 

A romantika terei, valamint a Göttingen dimenziói című kötetek után jelen tanulmánygyűjteménnyel három részesre bővült a 18–19. század fordulójának filozófia- és tudománytörténeti, továbbá művészeti jelenségeit elemző sorozatunk. Az itt olvasható tanulmányok – a 2010-es szarvasi konferencia előadóinak írásai – a romantika középkor-recepciójának különféle aspektusait vizsgálják. E recepciótörténet bemutatásához elengedhetetlen a kora romantika és a német idealizmus keletkezéstörténetének reflexív megközelítése, hiszen a kor alkotói nem pusztán az értelmező pozíciójába helyezkedve tekintettek a középkorra, hanem interpretációikat egy jobbára metaforikus mintaként idealizált középkorkép, s annak nyomán az elveszett egység újraélésének attitűdje határozta meg. Jelen kötet írásai ennek az alapvető megközelítésnek a vetületeit elemzik multidiszciplináris módszerekkel.

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TEÓRIA ÉS PRAXIS KÖZÖTT, AVAGY A FILOZÓFIA GYAKORLATI ARCÁRÓL

Szerkesztette: Bakos Gergely OSB

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Vajon mit jelent a sapientia? Hogyan segíthet a filozófia,a bölcsesség szeretete jobbá, igazabbá, boldogabbá, bölcsebbé válni? Miként változott teória és praxis, filozófiai elmélet és gyakorlat viszonya évszázadokon át kultúránkban?

Mi időszerűt, milyen ma is használható bölcsességet tanulhatunk e hagyományból? – Az itt összegyűjtött írások kitekintenek a kultúrafilozófia, a kortárs filozófia és a lélektan területeire, sőt a hermeneutika és a lelkivezetés lehetséges szintézisére is. E kötet egyként kívánja figyelembe venni a hazai hermeneutika filozófia elmélyültségét és alaposságát, valamint a fenomenológiai ihletésű, egyúttal a filozófiai hagyomány egészét figyelembe vevő új magyar vallásbölcseleti kezdeményezést, végül pedig a filozófiai praxis hazai filozófiai irodalmunkban való megjelenésére is föl szeretné hívni a figyelmet.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 ELJÖVENDŐ MÚLT. GENEALÓGIA NIETZSCHÉNÉL, HUSSERLNÉL ÉS HEIDEGGERNÉL

Szerző: Schwendtner Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A könyv Nietzsche genealógiai elgondolásait fenomenológiai perspektívából, Husserl és Heidegger történeti elmélkedéseinek fényében próbálja újraértelmezni és a genealógiát mint a történeti önmegismerés programját bemutatni. Ez a fenomenológiai interpretáció szemben áll Michel Foucault vállalkozásával, aki a saját, inkább a posztmodernhez közelítő filozófiai törekvéseit kísérelte meg alátámasztani a nietzschei genealógia öntörvényű értelmezésén keresztül. Foucault a hangsúlyt egyértelműen a szétszakítottság, önazonosság- és eredethiány mozzanataira helyezi, melyek – legalábbis szerinte – a genealógiai gondolkodás fő jellemzői.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ ÁRNYJÁTÉKOS. SÖREN KIERKEGAARD IRODALOMTÖRTÉNET, ESZMETÖRTÉNET ÉS HATÁSTÖRTÉNET METSZÉSPONTJAIN

Szerző: Nagy András

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

„Az »árnyjáték« igencsak kedvelt műfaja volt Kierkegaard-nak. Nemcsak Tivoliban – Koppenhága tarka, dinamikusan fejlődő szórakoztatónegyedében – csodálhatta meg ennek különféle változatait, optikai játékosságát és különös »mimézisét«, de vásári arcélfestőktől, papírkivágás-készítőktől kezdődően a színházban felbukkanó »sziluettekig« szemlélhette a »Schattenspiel« megannyi fajtáját és sajátosságát. A XIX. század első felében […] mind fontosabbá váltak a korszak gondolkodói, művészei számára a festészetben érzékelhető és visszaadható fény- és árnyviszonyok, különösen Dánia északi részén, Skagenben, de a Kierkegaard kedvelte Gillelejeében a tengerparton, vagy akár apja szülőföldjén, Jütlandon. Az árnyékok sajátos szerepe, viszonyuk a valósághoz, illúziókeltő erejük és forrásukkal való dinamikus kapcsolatuk folyamatosan foglalkoztatta Kierkegaard-t, olykor éppen műfajteremtő következményekkel […]

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
TÁJAK ÉS EMBEREK - TANULMÁNYOK AZ EL ESPECTADOR-BÓL

Szerző: José Ortega y Gasset

Attraktor Kiadó Kft., 2008

 

A legnagyobb spanyol filozófus esszéi a spanyol tájakról, a spanyol emberekről, hazájáról, az emberi szellemről és az érzelmek világáról – töprengések történelemről, művészetről és a lét más alapvető kérdéseiről.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ELMÉLKEDÉSEK LEIBNIZRŐL

Szerző: José Ortega y Gasset

Attraktor Kiadó Kft., 2005

 

A legismertebb és legnépszerűbb spanyol filozófus posthumus főműve - töprengések Arisztotelész, Leibniz, Heidegger és mások filozófiai nézetei kapcsán.

 
4 200 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
LEIBNIZ GYAKORLATI FILOZÓFIÁJA

Szerző: Boros Gábor

Attraktor Kiadó Kft., 2009

 

A legjelentősebb újkori bölcselők életét és munkásságát elemző sorozat legújabb monográfiája a Szegedi Tudományegyetem oktatójának tollából. A kötet részletesen elemzi Leibniz szerteágazó munkásságának leglényegesebb kérdéseit.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
MICHEL FOUCAULT GONDOLKODÁSA

Szerző: Sutyák Tibor

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A hazánkban is népszerű francia filozófusról szóló első magyar nyelvű monográfia - részletesen ismerteti Foucault életét, műveit, s a társadalmi-szellemi környezetet, amelyben alkotott.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
SCHELLING ÉLETE ÉS FILOZÓFIÁJA

Szerző: Gyenge Zoltán

Attraktor Kiadó Kft., 2005

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A FELELŐSSÉGRŐL

Szerző: Ingarden

Attraktor Kiadó Kft., 2008

 

A lengyel kultúra modern klasszikusait bemutató sorozatunk kötete a Németországban és Lengyelországban egyaránt ismert és elismert filozófus rövid terjedelmű, de annál mélyrehatóbb írása az emberi felelősségről, filozófiai megalapozásáról, s ennek kapcsán a szerző antropológiai nézeteiről.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
EGYKOR ÉS MOST

Szerző: Thomas Carlyle

Attraktor Kiadó Kft., 2010

 

A XIX. századi brit történettudomány és filozófiai gondolkodás egyik meghatározó konzervatív alakjának alapműve korának Angliájáról, a korabeli kapitalista viszonyok gazdasági, morális és történetfilozófiai aspektusairól.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 VÁLASZUTAK (KONCEPCIÓK ÉS VITÁK A KANT UTÁNI FILOZÓFIÁBAN)

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A neves magyar szerzőgárda - Bartha Judit, Kruzslicz Anita, Hrubi Attila, Weiss János - átfogó, kitekintésekben bővelkedő tanulmánykötete a Kant filozófiai fordulatát követő gondolati fejleményekről, a szellemi útelágazásokról és gondolati zsákutcákról. A klasszikus német filozófia eddig hazánkban még nem ismert szegmense kerül megvilágításra.

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ IDENTITÁS DILEMMÁI

Szerző: Schöpflin György

Attraktor Kiadó Kft., 2004

 

"A vizsgálódásom középpontjában álló modern európai állam rendkívül sikeres politikai eszköz és a politikai küzdelmek fontos színtere. Szándékaim szerint ehelyütt csak néhány vonatkozására koncentrálok, elsősorban a kultúra, állam és identitáspolitika közötti kapcsolatra, az állam által, illetve az ellene folytatott identitásteremtés természetére, valamint a hatalommegosztás állammal kapcsolatba hozott formáira. Kísérletet teszek a globalizáció által kikezdett állam mai értékeléseinek áttekintésére, valamint az állam és etnicitás közötti érintkezési felület vizsgálatára. Európára koncentrálok, és nem érzem úgy, hogy Európa-központúságom magyarázatra szorulna."

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
STUTTGARTI MAGÁNELŐADÁSOK

Szerző: Schelling

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A kötet Schelling érett korszakának egyik alapvető művét tartalmazza, amely eredetileg egyetemi előadássorozatként hangzott el. A kötetet a fordítónak, valamint Gyenge Zoltán, Schelling magyar monográfusának részletes tanulmányai kísérik és bőséges jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MAGÁNY METAFIZIKAI STRUKTÚRÁJA

Szerző: Salamon János

Attraktor Kiadó Kft., 2003

 

A magánynak, mint az izoláció alanya és tárgya közötti viszonynak a dualitás a logikai alapja. Metafizikai dimenzióval csak akkor bővül a kép, amikor ez a dualitás dualizmussá válik, amikor az alany vágyának tárgyától magát ontológiailag különbözőnek látja. És végül, a magány morális tartalommal akkor telik meg, amikor az alany ezt a valóságnak magasabb vagy tisztább formájától, vagy éppen a valóságtól magától való izolációként éli meg. Ha a kozmoszban maga körül széttekintő ember ezt a szuper-valóságot immanensnek fogja föl akkor az Ideák után vágyódik, ha viszont transzcendensnek, akkor Isten után. Ennek megfelelően beszélhetünk a metafizikai folytonosság megszakításának két fajtájáról: az égi és a kozmikus magányról.

 
1 600 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ESSZÉ A NYELVEK EREDETÉRŐL

Szerző: Jean-Jacques Rousseau

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A francia felvilágosodás klasszikus filozófusának máig érvényes nyelvfilozófiai alapműve - először magyarul! A kötet függelékében Condillac nyelvfilozófia értekezése, valamint a fordító tanulmánya.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 RICHARD WAGNERNEK, GEORG BRANDESNEK ÉS JACOB BURCKHARDTNAK ÍRT ÖSSZES LEVELEI

Szerző: Nietzsche

Attraktor Kiadó Kft., 2008

 

Nietzsche három, talán legfontosabb levelezőpartnerének küldött összes fennmaradt levelét tartalmazza a kötet - fontos életrajzi adalékokkal és a művek magyarázatát/kiegészítését tartalmazó részletekkel, melyek a filozófus életének éa munkájának megismeréséhez elengedhetetlenek. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és a szükséges jegyzetapparátus segíti az olvasót.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
JÓN ÉS GONOSZON TÚL

Szerző: F. W. Nietzsche

Attraktor Kiadó Kft., 2010

 

Nietzsche egyik újabb főműve, melyben kiteljesíti támadását az újkor morálja ellen, s máig ható érvénnyel elemzi a modern kort. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
HAJNALPÍR – GONDOLATOK A MORÁLIS ELŐÍTÉLETEKRŐL

Szerző: Nietzsche

Attraktor Kiadó Kft., 2009

 

Nietzsche egyik főműve, melyben megkezdi támadását az újkor morálja ellen. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.